Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Banki w systemie wdrażania funduszy strukturalnych w latach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Banki w systemie wdrażania funduszy strukturalnych w latach"— Zapis prezentacji:

1 Banki w systemie wdrażania funduszy strukturalnych w latach 2007-2013
Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Warszawa, 15 lutego 2006 r.

2 Środki finansowe UE dla Polski 2007-2013
Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności – 59,5 mld € EFRR – 31,1 mld € Fundusz Spójności – 19,5 mld € EFS – 8,9 mld € Europejski Fundusz Rolny i ROW – 11,8 mld € Europejski Fundusz Rybacki – 0,6 mld €

3 Wstępny projekt przyjęty przez Radę Ministrów
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie Wstępny projekt przyjęty przez Radę Ministrów 14 lutego 2006 roku dokument strategiczny przygotowywany przez kraje członkowskie UE na podstawie Strategicznych Wytycznych Wspólnoty określający cele i priorytety krajowe oraz obszary, na które będą przeznaczane środki unijne w latach

4 Cel strategiczny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013
Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju.

5 Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013
Cele szczegółowe Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i rozwój sektora usług Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, Rozwój obszarów wiejskich.

6 Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013
Warunki realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia Odpowiednia, pro-wzrostowa i pro-zatrudnieniowa polityka gospodarcza, Kompleksowe podejście do wyznaczania celów i realizacji polityki społeczno-gospodarczej, Kontynuacja reform strukturalnych, zwłaszcza reformy finansów publicznych, Poprawa funkcjonowania administracji centralnej i terenowej, Poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, Poprawa systemu stanowienia i implementacji prawa.

7 Alokacja środków w NSRO w %

8 Rozdział środków NSRO na programy operacyjne

9 Udział banków we wdrażaniu funduszy strukturalnych - doświadczenia
Bank Gospodarstwa Krajowego Operator budżetowych środków na prefinansowanie, Obsługa Funduszu Poręczeń Unijnych, Kredyty z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych Banki komercyjne Kredyty pomostowe Gwarancje bankowe dla firm (działanie 2.3 SPO WKP) – kredyty inwestycyjne Eksperci bankowi Udział w panelach ekspertów, komisjach oceny, komitetach monitorujących i sterujących Fundusze poręczeniowe, pożyczkowe i kapitału zalążkowego (działania 1.2 SPO WKP)

10 Płynność finansowa niektórych beneficjentów Podstawowe problemy
Jednostki samorządowe: Poziom zadłużenia – 17,8 mld zł. (dane z II kw. 2005) Wzrasta liczba zadłużonych jednostek: 2004 – 93,2 % 2005 – 94,7 % Wskaźnik zadłużenia –17,6% (w odniesieniu do planowanych dochodów) Gminy – 15 % Powiaty – 10,4 % Miasta na prawach powiatu % Województwa – 7,8 % JST zagrożone przekroczeniem ustawowego progu 60%: 8 gmin przekroczyło próg ustawowy (0,3% ogółu JST) 1 gmina mieści się w przedziale 50-60%

11 Płynność finansowa niektórych beneficjentów Podstawowe problemy
Przedsiębiorstwa – wczesne fazy rozwoju do 0,1mln zł - finansowanie ze środków własnych, w przedziale 0,1mln do 10 mln zł - bardzo niewielkie możliwości uzyskania kapitału Większe kwoty - venture capital (VC) / private equity (PE)

12 Płynność finansowa niektórych beneficjentów Podstawowe problemy
Organizacje pozarządowe Bardzo mała płynność finansowa, Niska wiarygodność kredytowa. Charakter realizowanych projektów (projekty miękkie), nie sprzyja zainteresowaniu sektora bankowego

13 Nowy okres programowania a rola banków Możliwe scenariusze
Banki – instytucje wdrażające niektóre działania – zwłaszcza dotyczące firm (możliwość refundacji kosztów związanych z taką funkcją z pomocy technicznej) Kredyty: Kredyty pomostowe, Inne instrumenty pożyczkowe, Gwarancje bankowe, Operatorzy grantów globalnych Fundusze poręczeniowe, pożyczkowe, kapitału zalążkowego itp.(banki jako inicjatorzy bądź udziałowcy)

14 Banki jako instytucje wdrażające
Promocja, organizacja i przeprowadzenie naboru projektów w wybranych działaniach, Ocena formalna projektów w wybranych działaniach, Ocena merytoryczna (w tym techniczno – ekonomiczna) projektów w wybranych działaniach Podpisanie umów z beneficjentami projektów. Monitorowanie przebiegu i rezultatów realizacji projektów w wybranych działaniach. Weryfikacja wydatków przedkładanych w ramach wniosków płatniczych i kontrola projektów na miejscu (zgodnie z przepisami funduszy strukturalnych) Realizacja wypłat ze środków krajowych lub refundacji ze środków strukturalnych. Sporządzanie bieżących i okresowych sprawozdań dla instytucji zarządzającej programem. Windykacja środków niewłaściwie wydatkowanych w niektórych przypadkach

15 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.mrr.gov.pl/nsro


Pobierz ppt "Banki w systemie wdrażania funduszy strukturalnych w latach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google