Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryteria wyboru projektów pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryteria wyboru projektów pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych."— Zapis prezentacji:

1 Kryteria wyboru projektów pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych Warszawa, 5 lutego 2008 r.

2 Organizacja Komitetu Monitorującego POIiŚ jest finansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach pomocy technicznej POIiŚ. UNIA EUROPEJSKA

3 Działania realizowane w ramach priorytetów PT POIiŚ Oś priorytetowa XIV: Pomoc Techniczna – EFRR: Działanie 14.1: Sprawne Zarządzanie Programem, Działanie 14.2: Informacja i promocja, Działanie 14.3: Ewaluacja Programu. Oś priorytetowa XV: Pomoc techniczna – FS: Działanie 15.1: Sprawne Zarządzanie Programem, Działanie 15.2: Informacja i promocja, Działanie 15.3: Ewaluacja Programu, Działanie 15.4: Wsparcie największych beneficjentów Programu.

4 Na realizację działań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostało przeznaczonych w ramach EFRR i FS 581 259 142 euro. Alokacja finansowa na działania realizowane w ramach PT POIiŚ

5 PO Infrastruktura i Środowisko Beneficjenci Pomocy Technicznej POIiŚ Instytucja Zarządzająca 6 Instytucji Pośredniczących 25 Instytucji Wdrażających GDDKiA, PKP PLK S.A.

6 Zbyt dużo realizowanych projektów, a co za tym idzie znaczne obciążenie związane ze sprawozdawczością czy wnioskowaniem o płatność. Zbytnia szczegółowość poszczególnych projektów, a co za tym idzie brak elastyczności. Wyniki badania ewaluacyjnego zamówionego przez IZ POPT dotyczącego wdrażania pomocy technicznej wskazują na system wdrażania oparty o poszczególne szczegółowe projekty jako zbyt uciążliwy w realizacji. Dlatego też w POIiŚ przyjęto formułę jednego dużego projektu realizowanego przez każdy sektor w perspektywie rocznej, a co za tym idzie zbliżono system wdrażania PT POIiŚ do tzw. linii budżetowych. Doświadczenia z wdrażania pomocy technicznej w latach 2004-2006

7 IZ dokonała indykatywnego podziału środków PT pomiędzy poszczególne sektory oraz IZ, zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej. IP dla każdego sektora w porozumieniu z poszczególnymi instytucjami – beneficjentami PT POIiŚ w sektorze opracują Wieloletni Plan Działań na lata 2007-2015 (WPD), w którym przedstawią założenia dotyczące wykorzystania alokacji dostępnej dla sektora w poszczególnych latach wdrażania programu. WPD będą musiały zostać zaakceptowane przez IZ przed rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie. System wdrażania – WIELOLETNIE PLANY DZIAŁAŃ (WPD)

8 PO Infrastruktura i Środowisko System wdrażania – wnioskowanie o dofinansowanie Projektami pomocy technicznej będą tzw. Roczne Plany Działań, które będą składane do Instytucji Zarządzającej przez instytucje pośredniczące dla poszczególnych sektorów oraz przez Instytucję Zarządzająca. RPD będą obejmowały wydatki planowane do poniesienia przez wszystkich beneficjentów PT w danym sektorze w ramach wszystkich działań PT POIiŚ. Każdy RPD będzie zawierał podział na 5 kategorii wydatków: - Wydatki osobowe, - Wydatki na wdrażanie, - Podnoszenie kwalifikacji pracowników, - Informacja i promocja, - Działania ewaluacyjne.

9 Wnioski o dofinansowanie RPD ocenione zostaną w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne: Kryteria formalne ogólne – wspólne dla całego POIiŚ Dodatkowe kryteria formalne – tylko dla projektów PT Kryteria merytoryczne – tylko dla projektów PT. Kryteria wyboru projektów

10 Kryteria formalne ogólne

11 Dodatkowe kryteria formalne

12 Kryteria merytoryczne

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kryteria wyboru projektów pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google