Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zarządzanie Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy (podstawowe informacje)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zarządzanie Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy (podstawowe informacje)"— Zapis prezentacji:

1

2 1 Zarządzanie Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy (podstawowe informacje) Anna Janus: Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Budżetu Państwa

3 2 Instytucje zaangażowane w realizację ZPORR Instytucja Zarządzająca ZPORR - Ministerstwo Gospodarki i Pracy Instytucja Zarządzająca ZPORR - Ministerstwo Gospodarki i Pracy Instytucja Pośrednicząca w zarządzaniu: Urząd Wojewódzki, Instytucja Pośrednicząca w zarządzaniu: Urząd Wojewódzki, Jednostka uczestnicząca w zarządzaniu: Urząd Marszałkowski Jednostka uczestnicząca w zarządzaniu: Urząd Marszałkowski Instytucja Wdrażająca Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Instytucja Wdrażająca Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - RIF - RIF Instytucja Płatnicza: Ministerstwo Finansów Instytucja Płatnicza: Ministerstwo Finansów Komitet Sterujący:Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionu Komitet Sterujący:Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionu Komitet Monitorujący:Dolnośląski Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego Komitet Monitorujący:Dolnośląski Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego

4 3 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA ZPORR – Ministerstwo Gospodarki i Pracy – Ministerstwo Gospodarki i Pracy Odpowiada za skuteczność i prawidłowość zarządzania oraz wdrażania programu operacyjnego ; Przewodniczy Komitetowi Monitorującemu ZPORR ; Wdraża systemy zarządzania i kontroli dotyczące potwierdzenia dostarczenia współfinansowanych produktów i usług oraz faktycznego poniesienia wydatków zawartych we wnioskach o płatność ;

5 4 Zapobiega i wykrywa nieprawidłowości oraz sporządza raporty o nieprawidłowościach dla Instytucji Płatniczej ; Zbiera dane statystyczne i finansowe niezbędne dla monitorowania i oceny postępów oraz przebiegu wdrażania; Zapewnia przygotowanie i wdrożenie planu działań w zakresie informacji i promocji ZPORR Przedkłada wnioski o refundację z funduszy strukturalnych do Instytucji Płatniczej ;

6 5 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA w zarządzaniu: - Urząd Wojewódzki m.in.: Podpisuje umowy o przyznanie dofinansowania z funduszy strukturalnych z beneficjentami (Priorytet 1 i 3 bez działania 3.4. Podpisuje umowy finansowania działania z instytucjami wdrażającymi działania (Priorytet 2 i działanie 3.4. ) Ponosi odpowiedzialność za wdrażanie systemów zarządzania i kontroli dotyczących potwierdzenia dostarczenia współfinansowanych produktów i usług oraz faktycznego poniesienia wydatków zawartych we wnioskach o płatność (nadzór nad realizacją projektów )

7 6 Odpowiada za zagwarantowanie zgodności z politykami Wspólnoty operacji podejmowanych na terenie województwa w kontekście stosowania wspólnotowych zasad zawierania kontraktów publicznych oraz przekazywania o nich informacji Obsługuje konta ZPORR na poziomie wojewódzkim, na których gromadzone są środki EFRR i EFS, w tym obsługuje płatności z funduszy strukturalnych na rzecz projektodawców i Instytucji Wdrażających

8 7 Urząd Marszalkowski pełni dwie role we wdrażaniu ZPORR: Jednostka uczestnicząca w zarządzaniu ZPORR, w tym jednostka ds. wyboru projektów w ramach: Jednostka uczestnicząca w zarządzaniu ZPORR, w tym jednostka ds. wyboru projektów w ramach: - Priorytetu 1. ZPORR Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów - Priorytetu 3. ZPORR. Rozwój lokalny (bez działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa) - Priorytetu 3. ZPORR. Rozwój lokalny (bez działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa) Jednostka Wdrazajaca dla działań Jednostka Wdrazajaca dla działań - 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - 2.5. Promocja Przedsiębiorczości (zlecone DWUP) - 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy -- - 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa (zlecone WARR)

9 8 Instytucja Wdrażająca w ramach Priorytetu 2 oraz działania 3.4 ZPORR: - Urząd Marszałkowski: Wydzial Edukacji i Nauki (działanie 2.2), Wydzial Rozwoju Gospodarczego (działanie 2.6) Wydzial Rozwoju Gospodarczego (działanie 2.6) - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (działania 2.1, 2.3, 2.4, 2.5) - Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Regionalna Instytucja Finansująca (działanie 3.4) Instytucja wdrazajaca: Przekazuje Instytucji Pośredniczącej (DUW) rekomendowane przez RKS i zatwierdzone przez Zarząd Województwa roczne Ramowe Plany Realizacji Działania; Przekazuje Instytucji Pośredniczącej (DUW) rekomendowane przez RKS i zatwierdzone przez Zarząd Województwa roczne Ramowe Plany Realizacji Działania; Podpisuje umowę z Wojewodą na finansowanie działania; Podpisuje umowę z Wojewodą na finansowanie działania; Organizuje nabór i wybór projektów (w oparciu o opinię Komisji Oceniającej Projekty); Organizuje nabór i wybór projektów (w oparciu o opinię Komisji Oceniającej Projekty); Przekazuje Instytucji Pośredniczącej informację o wyborze projektów; Przekazuje Instytucji Pośredniczącej informację o wyborze projektów;

10 9 Obsługuje wnioski o płatność, przyjmuje i weryfikuje sprawozdania z realizacji działania; Podpisuje umowy z projektodawcami, monitoruje i kontroluje wdrażane projekty; i kontroluje wdrażane projekty; Sporządza zbiorczy wniosek o płatność na finansowanie działania do Instytucji Pośredniczącej; Opracowuje zbiorcze okresowe, roczne i końcowe sprawozdania z realizacji działania i przedkłada je do Instytucji Pośredniczącej oraz Urzędu Marszałkowskiego Informuje społeczeństwo o możliwościach współfinansowania przez UE projektów realizowanych w ramach programu (m.in.prowadzi punkty informacyjno - kontaktowe).

11 10 1.Przyjmowanie wniosków - Instytucja Wdrażająca (UMWD: Wydz. Edukacji i Nauki, Wyd. Rozwoju Gospodarczego; DWUP; WARR) Wyd. Rozwoju Gospodarczego; DWUP; WARR) 2. Ocena formalna wniosków - Instytucja Wdrażająca (UMWD: Wydz. Edukacji i Nauki, Wyd. Rozwoju Gospodarczego; DWUP; Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego ) 3. Ocena merytoryczna wniosków - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW przy IW 4. Rekomendacja wniosków w formie listy rankingowej - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW przy IW - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW przy IW 4. Wybór projektów/decyzja o przyznaniu dofinansowania - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DECYZJI W IMIENIU INSTYTUCJI WDRAZAJACEJ (MARSZALEK, Dyrektor DWUP) 5. Podpisanie umowy z projektodawcą - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DECYZJI W IMIENIU INSTYTUCJI WDRAZAJACEJ (MARSZALEK, Dyrektor DWUP) Procedura wyboru projektów (Priorytet II i Dz. 3.4.)

12 11 Weryfikacja formalna wniosków 1. Wymogi rejestracyjne złożona wersja elektroniczna i papierowa, złożona wersja elektroniczna i papierowa, zgodność obu wersji – suma kontrolna, zgodność obu wersji – suma kontrolna, wszystkie wymagane pola wypełnione. wszystkie wymagane pola wypełnione. 2. Wymogi formalne określone w ZPORR właściwy konkurs, właściwy konkurs, właściwy beneficjent końcowy, właściwy beneficjent końcowy, właściwy program, priorytet, działanie, schemat, właściwy program, priorytet, działanie, schemat, uprawniony projektodawca, uprawniony projektodawca, uprawnieni beneficjenci ostateczni, uprawnieni beneficjenci ostateczni, wymagane załączniki, podpisy, pieczęci wymagane załączniki, podpisy, pieczęci 3. Zgodność z celami horyzontalnymi zrównoważony rozwój zrównoważony rozwój społeczeństwo informacyjne społeczeństwo informacyjne równość szans równość szans

13 12 Ocena merytoryczna projektów złożonych do Priorytetu 2 i działania 3.4 ZPORR Komisja Oceniająca Projekty Umiejscowione są w instytucjach pełniących rolę IW i powoływane przez dyrektora beneficjenta końcowego; Umiejscowione są w instytucjach pełniących rolę IW i powoływane przez dyrektora beneficjenta końcowego; KOP powinna liczyć przynajmniej 8 osób; KOP powinna liczyć przynajmniej 8 osób; Każdy projekt oceniany jest przez 2 wybrane przez IW osoby w oparciu o kryteria wyboru projektów zawarte w Uzupełnieniu Programu. Oceniana jest wartość merytoryczna projektu, a także jego koszt w odniesieniu do planowanych rezultatów; Każdy projekt oceniany jest przez 2 wybrane przez IW osoby w oparciu o kryteria wyboru projektów zawarte w Uzupełnieniu Programu. Oceniana jest wartość merytoryczna projektu, a także jego koszt w odniesieniu do planowanych rezultatów;

14 13 Ocena merytoryczna projektów złożonych do Priorytetu 2 i działania 3.4 ZPORR Komisja Oceniająca Projekty cd. Po przedstawieniu każdej z dwóch niezależnych od siebie ocen punktowych, wyciągana jest średnia, która stanowi ogólną ocenę projektu. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. W przypadku rozbieżności sięgających więcej niż 40% pomiędzy punktami ww. dwóch osób, projekt poddawany jest powtórnej ocenie, którą przeprowadza trzecia, wskazana prez IW osoba. Ocena ta jest oceną wiążącą i ostateczną. Po przedstawieniu każdej z dwóch niezależnych od siebie ocen punktowych, wyciągana jest średnia, która stanowi ogólną ocenę projektu. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. W przypadku rozbieżności sięgających więcej niż 40% pomiędzy punktami ww. dwóch osób, projekt poddawany jest powtórnej ocenie, którą przeprowadza trzecia, wskazana prez IW osoba. Ocena ta jest oceną wiążącą i ostateczną. Projekty, które uzyskały powyżej 60% możliwej liczby punktów Projekty, które uzyskały powyżej 60% możliwej liczby punktów (i równocześnie w każdym z pytań uzyskały minimum 40% punktów) szeregowane są w listę rankingową projektów, rekomendowaną dyrektorowi IW, który ostatecznie akceptuje listę projektów przyjętych do realizacji.

15 14 -Działanie 2.6: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy (podstawowe informacje)

16 15 PROJEKTODAWCY 1. Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego. zadania jednostek samorządu terytorialnego. 2. Szkoły wyższe. 3. Jednostki naukowe. 4. Instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów (w szczególności centra transferu technologii, parki naukowo- technologiczne i przemysłowe, inkubatory technologiczne i przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego). 5. Organizacje pozarządowe, 6. Samorządy gospodarcze i zawodowe. 7. Przedsiębiorcy. 8. Partnerstwa podmiotów wyżej wymienionych.

17 16 RODZAJE KWALIFIKUJACYCH SIĘ PROJEKTÓW 1. Tworzenie lub rozwój Regionalnych Strategii Innowacyjnych. 2. Tworzenie sieci współpracy w zakresie innowacji, pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (na poziomie regionalnym i lokalnym), służącej transferowi know-how i technologii. 3. Rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie danych i tworzenie ich baz, z zakresu m.in. działań edukacyjnych i innych przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji. 4. Staże, dla absolwentów szkół wyższych nie zarejestrowanych jako bezrobotni i pracowników sektora badawczo-rozwojowego, służące transferowi wiedzy i innowacji pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a przedsiębiorstwami, dla obopólnych korzyści, realizowane przy wykorzystaniu systemu grantów finansujących stanowiska pracy w przedsiębiorstwach. Projekty obejmują organizowanie staży i rozpowszechnianie informacji o możliwościach ich uzyskania. 5. Stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu (klastrów przemysłowych). Kierunki te określa Regionalna Strategia Innowacyjna lub Strategia Rozwoju Województwa. Stypendia te służą kreowaniu w regionie potencjału naukowego w dziedzinach istotnych z punktu widzenia podnoszenia innowacyjności regionu.

18 17 BENEFICJENCI OSTATECZNI (GRUPY DOCELOWE) jednostki samorządu terytorialnego lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,jednostki samorządu terytorialnego lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa (głównie małe i średnie) włączając jednostki badawczo-rozwojoweprzedsiębiorstwa (głównie małe i średnie) włączając jednostki badawczo-rozwojowe szkoły wyższe,szkoły wyższe, jednostki naukowe i inne instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów,jednostki naukowe i inne instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów, uczestnicy studiów doktoranckich,uczestnicy studiów doktoranckich, pracownicy sektora badawczo-rozwojowego oraz absolwenci szkół wyższych nie zarejestrowani jako bezrobotni, którzy biorą udział w stażach w przedsiębiorstwie.pracownicy sektora badawczo-rozwojowego oraz absolwenci szkół wyższych nie zarejestrowani jako bezrobotni, którzy biorą udział w stażach w przedsiębiorstwie.

19 18 RODZAJE PROJEKTÓW WŁASNYCH RODZAJE PROJEKTÓW WŁASNYCH Projekty własne dotyczyć będą: przeprowadzania badań, analiz (np. finansowych, technicznych) i innych działań służących przygotowaniu projektów wynikających z RSI wspierających budowanie regionalnego systemu innowacji, promowania RSI, tworzenia sieci współpracy w zakresie innowacji, pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (na poziomie regionalnym i lokalnym), służącej transferowi know-how i technologii, tworzenia struktur wspierających sieć współpracy, organizowania imprez promujących innowacje oraz inicjatyw służących wymianie innowacji w formie: dni informacji, dni otwartych drzwi, dni konsultacji i współpracy z przedstawicielami zagranicznymi itp., działań mających na celu analizę i identyfikację kluczowych narzędzi niezbędnych do realizacji RSI w regionach.

20 19 DZIAŁANIE 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy Maksymalna wysokość dotacji z EFS: 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych Źródła finansowania projektów: EFS (75%) oraz Budżet Państwa (25%) Środki na realizację działania z EFS (lata 2004-2006, Dolny Śląsk): około 3,6 mln euro, Budżet państwa (MGiP): około 1,2 mln euro MGiP. Alokacja na 2005 r. (EFS +Budżet Państwa) 1. 605.381, 72 Euro

21 20 DZIAŁANIE 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy Podział środków finansowych w ramach działania ujęte w Ramowym Planie Realizacji Działania (Kurs EURO 4, 7894): – EFS (5 766 611, 43 PLN) + Budżet Państwa (1 922 203, 81 PLN) Projekty własne: EFS ( 2 306 644, 57 PLN ) + Budżet Państwa (768 881, 52 PLN) Projekty składane w odpowiedzi na konkurs (konkurs zamknięty): EFS (3 459 966, 86 PLN) + Budżet Państwa (1 153 322, 29 PLN) EFS (3 459 966, 86 PLN) + Budżet Państwa (1 153 322, 29 PLN)

22 21 Terminy konkursów Terminy konkursów 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Konkurs nr K/2.02/Z/2.6/01/05 Rozpoczęcie – 11.04.2005 Zakończenie – 11.05.2005 Czas trwania konkursu: 21 dni roboczych Kolejne konkursy będą ogłaszane, o ile we wcześniejszych naborach wniosków nie zostanie wyczerpana kwota alokacji na dany rok

23 22 Kryteria szczegółowe wyboru projektu (Ramowy Plan Realizacji Działania ) Wybór projektów zostanie dokonany zgodnie z kryteriami z UZPORR.Wybór projektów zostanie dokonany zgodnie z kryteriami z UZPORR. W przypadku projektów związanych ze stypendiami, Projektodawcy będą odpowiedzialni za przygotowanie Regulaminu przyznawania stypendiów, rekrutację stypendystów, przekazywanie stypendiów, przechowywanie dokumentacji związanej z projektami stypendialnymi. Temat prac doktorskich musi być zgodny z założeniami RSI lub SRWD.W przypadku projektów związanych ze stypendiami, Projektodawcy będą odpowiedzialni za przygotowanie Regulaminu przyznawania stypendiów, rekrutację stypendystów, przekazywanie stypendiów, przechowywanie dokumentacji związanej z projektami stypendialnymi. Temat prac doktorskich musi być zgodny z założeniami RSI lub SRWD. W przypadku staży, konieczne jest, aby odbywały się one w firmach, które należą do branż innowacyjnych określonych w projekcie Regionalnej Strategii Innowacji oraz zawartych w priorytetach w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.W przypadku staży, konieczne jest, aby odbywały się one w firmach, które należą do branż innowacyjnych określonych w projekcie Regionalnej Strategii Innowacji oraz zawartych w priorytetach w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

24 23 Kryteria szczegółowe wyboru projektu Nabór wniosków na projekty finansujące stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu będzie możliwy po przyjęciu Regionalnej Strategii Innowacji, jak również można oprzeć się na zapisach określających nauki przyczyniające się do rozwoju strategicznych obszarów regionu w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Informacja o możliwości składania wniosków dot. realizacji w/w projektów oraz kierunków naukowych zawartych w RSI zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.umwd.pl www.umwd.plwww.umwd.pl www.zporr.umwd.pl

25 24 Sposób przeprowadzania konkursów - Ogłoszenia o konkursie i dokumentacja konkursowa są zamieszczone, zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi konkursów, na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.zporr.dolnyslask.plwww.zporr.dolnyslask.pl, www.umwd.pl. www.umwd.pl www.zporr.dolnyslask.plwww.umwd.pl Informacja o konkursie została również zamieszczona w prasie regionalnej Gazeta Wyborcza – dodatek regionalny, Słowo Polskie a także na tablicach informacyjnych w siedzibie Instytucji Wdrażającej w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Dolnośląskiego, Wydział Rozwoju Gospodarczego przy ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14. Informacje o konkursie udzielane sa w Instytucji Wdrażającej w Wydziale Rozwoju Gospodarczego mieszczącym się w siedzibie urzędu przy ul. Wybrzeże Słowackiego, budynek 12-14, piętro III, pokój 308 i 303. Projekty przyjmowane są Instytucji Wdrażającej w.Wydziale Rozwoju Gospodarczego przy ul. Wybrzeże Słowackiego, budynek 12-14, piętro III, pokój 303 w godz. od 9.00 do 15.00.

26 25 Kilka rad jak dotrzeć do celu - na bazie poprzedniego konkursu -

27 26 Niezbędnik Wnioskodawcy: Niezbędnik Wnioskodawcy: - Instrukcja wypełniania wniosku, - dokumentacja konkursowa - dokumenty programowe - formularz wniosku – - formularz wniosku – GENERATOR WNIOSKÓW!!!!! Korzystać z wersji aktualnych Korzystać z wersji aktualnych Znać treść Znać treść Stosować się do wymagań Stosować się do wymagań Stosować się do wymogów formalnych i mertorycznych Stosować się do wymogów formalnych i mertorycznych Nie wzorować się na innychNie wzorować się na innych Zasada ograniczonego zaufania Zasada ograniczonego zaufania Sprawdzenie wniosku z instrukcją i dokumentacją konkursową – również przez osobę niezaangażowaną w projekt

28 27 Ważne informacje Generator Wniosków www.zporr.dolnyslask.pl www. mgip.gov.pl Instrukcja wypełniania wniosków !!! DOKUMENTY PROGRAMOWE

29 28 Punkt Informacyjno – Kontaktowy ds. ZPORR zporr@umwd.pl zporr@dolnyslask.pl tel. (71) 374 91 42, 374 91 20 fax. (71) 374 90 03 tel. (71) 374 91 42, 374 91 20 fax. (71) 374 90 03

30 29 Dziękuję za Uwagę!


Pobierz ppt "1 Zarządzanie Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy (podstawowe informacje)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google