Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRYTERIA DODATKOWE W RAMACH OCENY PROJEKTÓW PRIORYTETU 2 ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRYTERIA DODATKOWE W RAMACH OCENY PROJEKTÓW PRIORYTETU 2 ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy."— Zapis prezentacji:

1 KRYTERIA DODATKOWE W RAMACH OCENY PROJEKTÓW PRIORYTETU 2 ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy

2 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 –Dokonując oceny formalnej i merytorycznej Instytucja Wdrażająca bierze pod uwagę obok kryteriów formalnych, merytorycznych oraz szczegółowych zgodnych z Uzupełnieniem ZPORR także kryteria dodatkowe. –Każdy region na poziomie Ramowego Planu Realizacji Działania (punkt 7.3) może określić dodatkowe kryteria wyboru projektów istotne z punktu widzenia danego regionu. Wskazanie ich w Ramowym Planie Realizacji Działania powoduje, iż priorytetowo traktowane będą wnioski spełniające wybrane lub wszystkie kryteria dodatkowe.

3 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego KRYTERIA DODATKOWE (1) Ministerstwo Gospodarki i Pracy Dodatkowe kryteria, wskazujące na priorytetowe traktowanie wybranych grup Beneficjentów Ostatecznych, istotnych z punktu widzenia regionu ze względu na: –obszar pochodzenia/zameldowania Beneficjenta Ostatecznego: (np. wymóg stałego zameldowania na terenie danego regionu); –status Beneficjentów Ostatecznych: wskaźnik wykształcenia (wsparcie skierowane do Beneficjentów Ostatecznych, pochodzących z obszarów o najniższym wskaźniku osób z pełnym wykształceniem wyższym na 100 osób); dochód na członka rodziny (np. priorytetowo traktowane będą projekty, które obejmują wsparciem osoby o najniższych dochodach w rodzinie);

4 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego KRYTERIA DODATKOWE (2) Ministerstwo Gospodarki i Pracy Kryteria dodatkowe odnoszące się do specyfiki samego projektu: –zasięg realizacji projektu: (np. preferowane będą projekty o jak największym zasięgu oddziaływania; preferowane będą projekty realizowane na terenie Województwa …); –okres realizacji projektu: (np. okres realizacji projektu powinien wynosić minimum 6 miesięcy; okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do realizacji); –minimalna / maksymalna wartość projektu: (np. minimalna wartość projektu 25 000 euro w przypadku projektów szkoleniowych z zakresu języków obcych; maksymalna wartość projektu jest ograniczona do kwoty: trzy miliony PLN); –zachowanie zgodności projektu ze strategiami, planami regionalnymi

5 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego KRYTERIA DODATKOWE (3) Ministerstwo Gospodarki i Pracy Kryteria dodatkowe odnoszące się do Beneficjenta (Projektodawcy): –doświadczenie (np. o pomoc ze środków EFS mogą ubiegać się Beneficjenci działający na rynku minimum 1 rok);

6 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego KRYTERIA DODATKOWE (4) Ministerstwo Gospodarki i Pracy Kryteria dodatkowe przedstawiane w formie dodatkowych załączników: –harmonogram rzeczowy planowanej realizacji zadań (np. priorytetowo traktowane będą projekty, które zawierać będą szczegółowy harmonogram rzeczowy planowanej realizacji zadań w projekcie przekładający się na zapisy planowanych w budżecie projektu wydatków - według wzoru zdefiniowanego w Dokumentacji konkursowej. Kryterium ustalono w celu możliwości oceny czytelności oraz zasadności i spójności zaplanowanych w projekcie zadań); –program szkoleń, usług doradczych (np. w przypadku planowania usług szkoleniowych dołączenie szczegółowych programów szkoleń, dołączenie zakresu i formy doradztwa wraz z CV zaangażowanych doradców lub profilem doradcy w przypadku, gdy projekt dotyczy usług doradczych);

7 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego KRYTERIA DODATKOWE (4 c.d.) Ministerstwo Gospodarki i Pracy –regulaminy przyznawania stypendiów, staży (np. w przypadku projektów stypendialnych dodatkowym kryterium będzie wymagane przedstawienie przez projektodawców regulaminu przyznawania stypendiów lub grantów; W przypadku projektów stażowych dodatkowym kryterium będzie wymagane przedstawienie przez projektodawców regulaminu organizowania staży oraz programu staży); –szczegółowy kosztorys projektu.

8 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego PODSUMOWANIE Ministerstwo Gospodarki i Pracy –Dodatkowe kryterium nie może polegać na wprowadzeniu nowego kryterium sprzecznego z kryteriami podstawowymi z UZPORR, których niespełnienie przez Beneficjenta prowadziłoby do odrzucenia wniosku na etapie oceny formalnej. –Nie uwzględnienie kryteriów dodatkowych we wniosku projektowym nie skutkuje odrzuceniem wniosku na etapie weryfikacji formalnej, a jedynie może skutkować obniżeniem punktacji podczas oceny merytorycznej wniosku.

9 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.zporr.gov.pl Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "KRYTERIA DODATKOWE W RAMACH OCENY PROJEKTÓW PRIORYTETU 2 ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google