Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej RAPORTOWANIE ZPORR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej RAPORTOWANIE ZPORR."— Zapis prezentacji:

1 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej RAPORTOWANIE ZPORR

2 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS System raportowania: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej System raportowania to ramy formalne tworzące warunki dla prowadzenia sprawozdawczości. Raportowanie zakłada bieżący i periodyczny przepływ informacji, co pozwala na weryfikację nieprawidłowości w procesie wdrażania i monitorowania ZPORR. Istotą raportowania jest sprawozdawczość z postępu realizacji projektu, działania, komponentu regionalnego oraz całości Programu.

3 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS System raportowania: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Elementy systemu raportowania: przedmiot raportowania, tj. projekty i działania w ramach ZPORR; narzędzia raportowania, tj. raporty, sprawozdania, wnioski aplikacyjne, umowy finansowania; okresy sprawozdawcze.

4 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Przedmiot raportowania: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Istotą raportowania Istotą raportowania jest sprawozdanie z postępu realizacji projektu, działania, komponentu regionalnego oraz całości Programu. Każdy rodzaj sprawozdania Każdy rodzaj sprawozdania to periodyczna prezentacja efektywności wdrażania oraz wykorzystania współfinansowania z Unii Europejskiej. Raport informuje o stopniu realizacji założonych celów i wyznaczonych wartości docelowych wskaźników monitoringowych.

5 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Wniosek aplikacyjny i umowa finansowania: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej pierwotnymi narzędziami raportowania. We wniosku i umowie znajdują się zakładane przez projektodawcę wskaźniki i ich planowane wartości docelowe. Wniosek o przyznanie dofinansowania i umowa finansowania są pierwotnymi narzędziami raportowania. We wniosku i umowie znajdują się zakładane przez projektodawcę wskaźniki i ich planowane wartości docelowe.

6 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Raporty monitoringowe: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poziomy: ZPORR ZPORR KOMPONENT REGIONALNY ZPORR KOMPONENT REGIONALNY ZPORR Działanie Działanie Projekt ProjektCzęstotliwość: Okresowy Okresowy Roczny Roczny Końcowy Końcowy

7 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Raporty monitoringowe: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Zawartość: aktualny stan i przebieg realizacji projektu/działania/programu z wyszczególnieniem najważniejszych zadań, które faktycznie zostały zrealizowane w okresie do którego odnosi się raport, a także zadań niezrealizowanych oraz planowanych na następny okres sprawozdawczy,

8 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Raporty monitoringowe: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Zawartość c.d.: działania podjęte w celu zagwarantowania zgodności realizowanego projektu/działania/programu z politykami wspólnotowymi (udzielanie zamówień publicznych, polityka ochrony środowiska, polityka równości szans, polityka społeczeństwa informacyjnego, pomoc publiczna), postęp realizacji planu rzeczowego projektu/działania/programu mierzonego wskaźnikami ustalonymi w Uzupełnieniu Programu i umowie dofinansowania,

9 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Raporty monitoringowe: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Zawartość c.d.: ocena systemu wdrażania; inicjatywy promujące interwencję danego funduszu strukturalnego w ramach wdrażania określonego projektu/działania/programu; finansowe wdrażanie pomocy z uwzględnieniem całkowitych wydatków faktycznie poniesionych w okresie objętym raportem na poziomie projektu/działania/programu.

10 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Etapy raportowania: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 1.Raport z realizowanego projektu jest przedkładany przez Projektodawcę Beneficjentowi Końcowemu*/ Instytucji Pośredniczącej** 2*.Raport z realizowanych działań jest przedkładany przez Beneficienta Końcowego Instytucji Pośredniczącej *dotyczy Priorytetu II i działania 3.4 **dotyczy Priorytetu I i III bez działania 3.4

11 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Etapy raportowania: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 3. Raport z realizacji komponentu regionalnego ZPORR (części EFRR i EFS) jest przedkładany przez Instytucję Pośredniczącą Instytucji Zarządzającej ZPORR z uwzględnieniem priorytetów i działań. 4. Raport z realizacji ZPORR (części EFRR i EFS) jest przedkładany przez Instytucję Zarządzającą ZPORR Komisji Europejskiej, IZ PWW, Instytucji Płatniczej oraz właściwym Jednostkom Monitorująco- Kontrolnym (EFS i EFRR).

12 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

13 Raportowanie o nieprawidłowościach Instytucja Zarządzająca ZPORR realizuje następujące zadania związane z raportowaniem o nieprawidłowościach: Przygotowuje bieżące i kwartalne raporty o nieprawidłowościach na podstawie informacji uzyskanych od wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za wykrywanie nieprawidłowości, Przekazuje w uzasadnionych przypadkach informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, Jest zobowiązana do stworzenia odpowiednich procedur określających sposób raportowania przez podmioty zobowiązane

14 Terminy Instytucja Zarządzająca ZPORR przesyła raport kwartalny najpóźniej 45 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego kwartału do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych oraz do wiadomości Departamentu Obsługi Funduszy Pomocowych w MF, Instytucja Pośrednicząca/Beneficjent końcowy/Projektodawca załącza kwartalny raport o nieprawidłowościach do kwartalnego raportu monitoringowego z realizacji komponentu regionalnego ZPORR/działania/projektu w terminach odpowiednich dla ustalonego tryby raportowania

15 Ochrona informacji Informacje zawarte w raportach o nieprawidłowościach ze względu na zamieszczane w nich indywidualne dane oraz szczegóły praktyk stosowanych przy popełnieniu nieprawidłowości muszą podlegać odpowiedniej ochronie. Każda zaangażowana instytucja zaangażowana w system wdrażania ZPORR jest zobowiązana do wyznaczenia osób (nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna) zajmujących się wykrywaniem nieprawidłowości oraz sporządzaniem raportów o nieprawidłowościach.

16 Dziękuję za uwagę Izabela Sylwia Korzeniecka


Pobierz ppt "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej RAPORTOWANIE ZPORR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google