Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przepływy finansowe w regionalnych programach operacyjnych - Kontrakt Wojewódzki i dotacja rozwojowa Stała Konferencja Współpracy Olsztyn, 29 listopada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przepływy finansowe w regionalnych programach operacyjnych - Kontrakt Wojewódzki i dotacja rozwojowa Stała Konferencja Współpracy Olsztyn, 29 listopada."— Zapis prezentacji:

1 Przepływy finansowe w regionalnych programach operacyjnych - Kontrakt Wojewódzki i dotacja rozwojowa Stała Konferencja Współpracy Olsztyn, 29 listopada 2007 r.

2 Kontrakt Wojewódzki - zakres Art. 3 zasady współpracy Art. 4 zadania IK RPO Art. 6 zobowiązania finansowe strony rządowej i samorządowej Art. 7 dofinansowanie PO KL Art. 8 zasady udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji rozwojowej

3 Kontrakt Wojewódzki - zakres Art. 9 nadzór ministra ds. rozwoju regionalnego nad realizacją kontraktu Art. 13 monitoring i sprawozdawczość realizacji kontraktu Art. 15 realokacja środków pomiędzy RPO Art. 20 procedury zmiany Kontraktu Art. 21 warunki rozwiązania Kontraktu

4 Kontrakt Wojewódzki W nowej wersji projektu kontraktu wojewódzkiego uwzględniono uwagi zgłoszone przez regiony w zakresie: -zasad przekazywania i rozliczania dotacji rozwojowej; -sposobu przeliczania kwoty dofinansowania programu z EUR na PLN; zasad mogących skutkować realokacją środków między RPO; -odpowiedzialności strony rządowej za naruszenie przez nią zasad udzielania i przekazywania dotacji rozwojowej; -określenia okresu trwania kontraktu wojewódzkiego.

5 Kontrakt Wojewódzki – stan prac Uchwały w sprawie zakresów i warunków dofinansowania RPO: - 6.11.br. zostały podpisane przez Prezesa Rady Ministrów uchwały dla województw: lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego oraz wielkopolskiego. - 8.11.br. zostały podpisane przez Prezesa Rady Ministrów uchwały dla województw: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko- mazurskie i zachodniopomorskie Przyjęcie przez Radę Ministrów uchwał w sprawie zakresów i warunków dofinansowania RPO umożliwia zindywidualizowanie dla każdego województwa ostatecznej wersji Kontraktu Wojewódzkiego w celu rozpoczęcia ich podpisywania. Podpisanie kontraktu umożliwia złożenie wniosków o udzielenie dotacji rozwojowej co uruchomi procedurę przekazywania środków. W związku z wciąż istniejącymi rozbieżnościami pomiędzy MRR a samorządami, przedstawiciele regionów zobowiązali się do opracowania propozycji Kontraktu Wojewódzkiego i przekazanie jej do MRR do dnia 3.12.br.

6 Przepływy finansowe w ramach regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2007 - 2013

7 Najważniejsze akty prawne i dokumenty 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, 2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), 3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658), Podstawa prawna

8 Najważniejsze akty prawne i dokumenty 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, 5. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń, 6. Kontrakt Wojewódzki

9 Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa, zgodnie z art. 106 ust. 2 pkt 3a ustawy o finansach publicznych – wydatki budżetu państwa, podlegające szczególnym zasadom rozliczania, przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa lub projektów realizowanych w ramach tych programów. Dotacja rozwojowa

10 Podstawa prawna Podstawa przekazania środków Podstawą przekazania środków na realizację RPO jest kontrakt wojewódzki, zdefiniowany w art. 20 ust. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zawarty na zasadach i warunkach określonych w uchwale Rady Ministrów (art. 20 ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).

11 Udzielanie dotacji rozwojowej (1) udzielana corocznie do 2015 roku na podstawie wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej zawierającego zapotrzebowanie na środki na dany rok budżetowy w podziale na kwartały, przedstawione w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (część, dział, rozdział, paragraf) roczny plan udzielania dotacji rozwojowej przygotowywany przez MRR na podstawie wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej, zawiera kwotę dotacji na dany rok budżetowy w podziale na kwartały oraz określa terminy przekazania I i II kwartalnej transzy dotacji Procedura

12 Przekazywanie dotacji rozwojowej przekazywana w formie zaliczki w kwartalnych transzach I i II kwartalna transza na podstawie zapotrzebowania na środki na dany rok budżetowy zgłoszonego przez Instytucję Zarządzającą RPO, stanowiącego załącznik do wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej III i IV kwartalna transza na podstawie wniosku o przekazanie kwartalnej transzy dotacji rozwojowej, zawierającego rozliczenie środków przekazanych odpowiednio w I i II kwartalnej transzy Procedura

13 Rozliczanie dotacji rozwojowej (1) rozliczenie środków przekazanych w I i II kwartalnej transzy na podstawie wniosku o przekazanie odpowiednio III i IV kwartalnej transzy dotacji rozwojowej, zawierającego rozliczenie środków przekazanych odpowiednio w I i II kwartalnej transzy złożenie, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, wyciągów z rachunków bankowych Instytucji Zarządzającej potwierdzających przekazanie środków na rzecz beneficjentów Procedura

14 Rozliczanie dotacji rozwojowej (2) rozliczenie środków przekazanych w III i IV kwartalnej transzy na podstawie wniosku o rozliczenie III i IV kwartalnej transzy dotacji rozwojowej złożenie, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, wyciągów z rachunków bankowych Instytucji Zarządzającej potwierdzających przekazanie środków na rzecz beneficjentów Rozliczenie IV kwartalnej transzy dotacji rozwojowej stanowi rozliczenie środków przekazanych w ramach całorocznej dotacji. Procedura

15 Rozliczanie dotacji rozwojowej (3) zgłoszenie środków niewygasających w terminie do dnia 9 listopada Instytucja Zarządzająca przekazuje Ministrowi informację o wysokości środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z art. 157 ustawy o finansach publicznych zwrot środków niezgłoszonych jako niewygasające w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia danego roku, na rachunek bankowy MRR zwrot niewykorzystanej części dotacji rozwojowej w terminie do dnia 1 lutego na zasadach określonych w art. 144 ustawy o finansach publicznych Procedura

16 Rozliczanie dotacji rozwojowej (4) środki z dotacji rozwojowej odzyskane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez Instytucję Zarządzającą beneficjentom mogą być wydatkowanie na realizację RPO środki z dotacji rozwojowej odzyskane w kolejnych latach następujących po roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez Instytucję Zarządzającą beneficjentom, IZ zwraca niezwłocznie na rachunek bankowy MRR Procedura

17 do 15 listopada IZ do MRR sporządzany przez MRR do 15 stycznia (I transza) do 5 kwietnia (II transza) MRR do IZ do 15 maja (III transza) do 15 sierpnia (IV transza) IZ do MRR do 5 lipca (III transza) do 5 października (IV transza) MRR do IZ do 5 grudnia (III transza) do 31 stycznia (IV transza) IZ do MRR do 9 listopada do 15 grudnia Schemat udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji rozwojowej w ramach RPO

18 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przepływy finansowe w regionalnych programach operacyjnych - Kontrakt Wojewódzki i dotacja rozwojowa Stała Konferencja Współpracy Olsztyn, 29 listopada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google