Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcja kontrolno-sprawdzająca Instytucji Certyfikującej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcja kontrolno-sprawdzająca Instytucji Certyfikującej"— Zapis prezentacji:

1 Funkcja kontrolno-sprawdzająca Instytucji Certyfikującej
w procesie certyfikacji wydatków 2 lipca 2008 r. Szczytno Dominika Tyter-Niedbała Dominika Tyter-Niedbała Szczytno lipca 2008

2 Podstawa prawna oraz umiejscowienie Instytucji Certyfikującej
Plan prezentacji Podstawa prawna oraz umiejscowienie Instytucji Certyfikującej Funkcja kontrolno-sprawdzająca i zadania Instytucji Certyfikującej Wizyty sprawdzające IC

3 Instytucja Certyfikująca 2007-2013
Podstawa prawna oraz umiejscowienie Instytucji Certyfikującej

4 Podstawa prawna oraz umiejscowienie Instytucji Certyfikującej
Minister Rozwoju Regionalnego na mocy art. 35 ust 2 punkt 7 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. certyfikuje Komisji Europejskiej prawidłowość poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych. Zgodnie z podziałem kompetencji w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, obsługę zadań Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej zapewnia Departament Instytucji Certyfikującej. Departament Instytucji Certyfikującej jest bezpośrednio podległy wyznaczonemu Członkowi Kierownictwa MRR i jest niezależny w zakresie wykonywanych zadań od Instytucji Zarządzających.

5 Podstawa prawna oraz umiejscowienie Instytucji Certyfikującej

6 Podstawa prawna oraz umiejscowienie Instytucji Certyfikującej
Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata – zatwierdzone 2 lipca 2007 r. Instrukcja wykonawcza Instytucji Certyfikującej – zatwierdzona 16 października 2007r. Decyzja nr 5 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie podziału pracy w kierownictwie MRR – do zakresu czynności Podsekretarza Stanu odpowiadającego za sprawy związane z certyfikacją wydatków w ramach perspektywy należy m.in. współpraca z instytucjami kontrolnymi oraz koordynacja przebiegu kontroli prowadzonych w zakresie środków unijnych Instrukcje wypełniania załączników do Wytycznych (Poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową)

7 W skład Departamentu Instytucji Certyfikującej wchodzą następujące wydziały:
Wydział Krajowych Programów Operacyjnych Wydział Regionalnych Programów Operacyjnych Wydział Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wydział Systemu Wydział Kontroli Stanowisko ds. Pomocy Technicznej

8 Instytucja Certyfikująca 2007-2013
Funkcja kontrolno-sprawdzająca i zadania Instytucji Certyfikującej

9 Funkcje Instytucji Certyfikującej
Instytucja Certyfikująca zgodnie z Art. 61 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 odpowiada w szczególności za: opracowywanie i przedkładanie do KE poświadczonych deklaracji wydatków i wniosków o płatność dla programów operacyjnych poświadczanie do KE, że deklaracja wydatków jest dokładna, wynika z wiarygodnych systemów księgowych i jest oparta na weryfikowalnej dokumentacji uzupełniającej oraz, że zadeklarowane wydatki są zgodne z mającymi zastosowanie zasadami wspólnotowymi i krajowymi oraz zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu i spełniają zasady wspólnotowe i krajowe

10 Funkcje Instytucji Certyfikującej
uwzględnienie do celów poświadczenia wyników wszystkich audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową lub na jej odpowiedzialność zapewnienie do celów poświadczenia, że otrzymała od instytucji zarządzającej odpowiednie informacje na temat procedur i weryfikacji prowadzonych w związku z wydatkami zawartymi w deklaracjach wydatków, utrzymywanie w formie elektronicznej zapisów księgowych dotyczących wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej prowadzenie ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla operacji. Kwoty odzyskane są zwracane do budżetu ogólnego UE przed zamknięciem programu operacyjnego poprzez potrącenie ich z następnej deklaracji wydatków

11 Nadzór IC nad funkcjonowaniem systemów zarządzania i kontroli:
Opiniowanie Opisów Systemu Zarządzania i Kontroli, Opiniowanie instrukcji wykonawczych IZ, Weryfikacja sprawozdań z realizacji PO, Analiza raportów o nieprawidłowościach przekazywanych przez IZ zgodnie z SION, Analiza opinii IA dotyczących funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli, Analiza rocznego sprawozdania audytowego IA, przedstawiającego wyniki audytów przeprowadzonych w okresie poprzednich 12 miesięcy,

12 Instytucja Certyfikująca 2007-2013
Nadzór IC nad funkcjonowaniem systemów zarządzania i kontroli (c.d.): Analiza wyników audytów operacji przeprowadzonych przez IA, Analiza rocznych planów kontroli IZ, Analiza wyników kontroli systemowych przeprowadzonych przez IZ, Analiza wyników kontroli i audytów przeprowadzonych przez inne uprawnione służby kontrolne i audytowe (np. NIK, RIO, KE, ETO), Przeprowadzanie wizyt sprawdzających przez IC.

13 Wizyty sprawdzające Wizyty sprawdzające
IC w procesie certyfikacji uwzględnia wyniki własnych wizyt sprawdzających. IC przeprowadza wizyty sprawdzające w IZ lub w innych instytucjach zaangażowanych we wdrażanie PO lub ewentualnie u beneficjenta. Instytucje objęte wizytami sprawdzającymi IC: Instytucje Zarządzające krajowymi programami operacyjnymi, Instytucje Pośredniczące, które przekazują bezpośrednio do IC wniosek o płatność, Instytucje Pośredniczące, które przekazują wniosek o płatność do IZ.

14 Wizyty sprawdzające (c.d.)
I. Systemowe wizyty sprawdzające - mają na celu potwierdzenie prawidłowego funkcjonowania procedur w zakresie weryfikacji, że współfinansowane towary i usługi są dostarczone oraz że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi. Systemowe wizyty sprawdzające w 2008 r.: w każdej IZ krajowym programem operacyjnym, w dwóch IP, bezpośrednio przekazujących do IC wniosek o płatność, w jednej IP, przekazującej wniosek o płatność do IZ. Systemowe wizyty sprawdzające po 2008 r.: -wybór instytucji na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka.

15 Wizyty sprawdzające (c.d.)
II. Wizyty sprawdzające poprawność sporządzenia przez IZ wniosku o płatność: - W 2008 r.- wizyty przeprowadzone w każdej IZ oraz IP (bezpośrednio składającej wniosek o płatność do IZ), Po 2008 roku – wybór instytucji na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka,

16 Wizyty sprawdzające (c.d.)
III. Wizyty sprawdzające doraźne IC przeprowadza, w uzasadnionych przypadkach, wizyty sprawdzające doraźne w IZ oraz w innych instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie programu, lub ewentualnie u beneficjenta, w szczególności jeżeli uzyskała informację o wystąpieniu lub podejrzewa wystąpienie nieprawidłowości związanej z wdrażaniem programu w danej instytucji, która może mieć wpływ na prawidłowość jego realizacji.

17 Wizyty sprawdzające (c.d.)
Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ustawie o zasadach prowadzenia polityki regionalnej zawarto zapis, zgodnie z którym, IC wymieniona jest jako instytucja uprawniona do przeprowadzania kontroli u beneficjentów w zakresie sprawdzenia realizacji projektu.

18 Relacje IC-IPOC Porozumienia zawarte pomiędzy Wojewodami i Ministrem Rozwoju Regionalnego w sprawie delegowania części zadań IC, przy zachowaniu przez IC odpowiedzialności za delegowane zadania, Opiniowanie instrukcji wykonawczych IPOC, Wizyty sprawdzające systemowe w IPOC przeprowadzane przez IC,

19 Wizyty sprawdzające przeprowadzane przez Instytucje Pośredniczące w Certyfikacji
Wizyty sprawdzające systemowe: Co najmniej jedna w roku wizyta sprawdzająca systemowa w IZ RPO, Co najmniej jedna w roku wizyta sprawdzająca poprawność sporządzonego przez IZ RPO wniosku o płatność, Wizyty sprawdzające w IP RPO.

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Funkcja kontrolno-sprawdzająca Instytucji Certyfikującej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google