Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerstwa w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerstwa w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Partnerstwa w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

2 Systematyka partnerstw Współdziałanie kilku podmiotów w realizacji projektu Zakup usług od innego podmiotu Zlecenie zadania publicznego podmiotowi Partnerska (wspólna) realizacja zadań PPP Wspólna realizacjaPrzekazanie realizacji Inicjatywa lokalna

3 Problemy które wymagały rozstrzygnięcia Zdefiniowanie zasad partnerstwa w realizacji projektów; Sposób wyłaniania przez instytucję publiczna partnera spoza sektora finansów publicznych; Odróżnienie partnerstwo do podwykonawstwa (problem omijania ustawy o zamówieniach publicznych); Partnerstwo z podmiotem nie spełniającym definicji beneficjenta.

4 Zdefiniowanie zasad partnerstwa Ustawa z dnia 7 listopada 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (nowy art. 28a w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) Art. 28a. 1. W celu wspólnej realizacji projektów, o których mowa w art. 28 ust. 1, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą, mogą być tworzone partnerstwa, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej projektem partnerskim, na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów.

5 Zdefiniowanie zasad partnerstwa Projekt partnerski jest realizowany na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie zawartej z beneficjentem działającym w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie określonym porozumieniem lub umową partnerską. W przypadku projektów partnerskich, porozumienie lub umowa partnerska określa w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez beneficjenta środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu.

6 Wyłonienie partnera przez instytucję publiczną W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów

7 Zasady projektów partnerskich IZ PO KL 23 kwietnia 2009 r. przyjęła dokumentZakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (część Systemu Realizacji PO KL) określający: Podstawowe wymagania dotyczące partnerstw; Powoływanie partnerstw jednostek sektora finansów publicznych; Powoływanie partnerstw jednostek sektora finansów publicznych z jednostkami spoza sektora finansów publicznych; Partnerstwo z udziałem podmiotów niespełniających ustawowej definicji beneficjenta; Partnerstwo powstałe w trakcie realizacji projektu – zmiany w partnerstwie; Kwestie finansowe w projektach partnerskich w tym wzór umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu.

8 Odróżnienie partnerstwa od podwykonawstwa Po konsultacjach uznano, że każda z tych przesłanek może być spełniona w sposób formalny a nie faktyczny. Dlatego też za kluczową przesłankę oceny odróżniającej faktyczne partnerstwo do próby ominięcia przepisów o zamówieniach publicznych jest kwestia sposobu zarządzania projektem. Współudział w zarządzaniu projektem może być głównym weryfikatorem faktyczności partnerstwa!!! Można przypuszczać, że w pseudo-partnerstwach nikt nie pokusi się o dopuszczenie do współdecydowania podwykonawcy.

9 Ocena wyłaniania partnera oraz prawidłowość partnerstwa Przy zgłoszeniu wniosku partnerskiego wniosek podpisują wszyscy partnerzy – nie wymaga się już odrębnego dokumentu; Informacja o partnerstwie (zwłaszcza w punkcie zarządzanie) oraz partnerach powinna znaleźć się we wniosku o dofinansowanie projektu; Wraz z wnioskiem o dofinansowanie składane są dokumenty potwierdzające sytuację nie tylko beneficjenta, ale również jego partnerów; IOK mógłby dodatkowo (w szczególnej sytuacji) zbadać formalną prawidłowość wyboru partnerów.

10 Ocena wyłanianie partnera oraz prawidłowość partnerstwa Przy zawarciu umowy o dofinansowanie obowiązkowe będzie załączenie umowy partnerstwa. Umowa taka powinna zawierać co najmniej: cel partnerstwa; obowiązki lidera projektu – Beneficjenta; zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu - wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu; plan finansowy w podziale na partnerów oraz zasady zarządzania finansowego, w tym przepływów finansowych i rozliczania środków; zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie; zasady podejmowania decyzji w partnerstwie; pełnomocnictwo do reprezentowania partnerów przez beneficjenta;

11 Partnerem może być jednostka pomocnicza JST działającą na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowane są projekty w obszarze rynku pracy, integracji społecznej i edukacji, adresowane wprost do konkretnych instytucji samorządowych, będących jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Dlatego też dopuszcza się możliwość realizacji w partnerstwie z beneficjentem, jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego nieposiadającej osobowości prawnej działającej zawsze w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. W projektach będących inicjatywami lokalnymi (w ramach Działań 6.3, 7.3 i 9.5), partnerami mogą być podmioty działające lokalnie, nieposiadające osobowości prawnej takie jak koła gospodyń wiejskich, grupy parafialne, szkolne koła zainteresowań, itp. Partnerstwo z podmiotem nie spełniającym definicji beneficjenta

12 Środki finansowe w ramach projektu mogą być przekazywane partnerom przez beneficjenta (lidera), o ile partner nie jest państwową jednostką budżetową. Środki przekazywane partnerom stanowią finansowanie kosztów ponoszonych przez partnerów w związku z wykonaniem zadań określonych w umowie partnerskiej; nie jest to świadczenie usług na rzecz beneficjenta (lidera). Środki na finansowanie kosztów realizowanych zadań przez partnerów w projekcie mogą być przekazywane przez beneficjenta do partnerów: w formie zaliczki; jako refundacja poniesionych wydatków. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją projektu pomiędzy beneficjentem (liderem) a partnerami dokonywane są za pośrednictwem wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego beneficjenta (lidera). Kwestie finansowe w partnerstwie


Pobierz ppt "Partnerstwa w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google