Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
SYSTEM WDRAŻANIA PO KL W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Szczyrk, 8 kwietnia 2008r.

2 Plan prezentacji Wprowadzenie
Zasady przekazywania i rozliczania dotacji rozwojowej w ramach komponentu regionalnego Zasady przekazywania i rozliczania środków na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Obejmuje wszystkie środki Europejskiego Funduszu Społecznego na lata Całość środków – 9,7 mld Euro EFS Komponent centralny: około 40% Komponent regionalny: ponad 60% Euro w tym alokacja dla Województwa Śląskiego: Euro

4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Cel główny PO Kapitał Ludzki: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele szczegółowe: Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa Wzrost spójności terytorialnej

5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Komponent centralny Zatrudnienie i integracja społeczna (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących (MPiPS; Ministerstwo Zdrowia) Wysoka jakość systemu oświaty (Ministerstwo Edukacji Narodowej) Szkolnictwo wyższe i nauka (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) Dobre rządzenie (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Komponent regionalny (Samorząd Województwa) VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII. Promocja integracji społecznej VIII. Regionalne kadry gospodarki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

7 Środki EFS dla Województwa Śląskiego (komponent regionalny)
Alokacja na poszczególne priorytety Środki EFS dla Województwa Śląskiego (komponent regionalny) Łącznie: €

8 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
Struktura wdrażania Programu w Województwie Śląskim INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA Samorząd Województwa (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

9 Opis systemu wyboru projektów System wyboru projektów w ramach PO KL
Projekty systemowe - projekty realizowane przez beneficjentów wskazanych bezpośrednio w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL Funkcję beneficjenta systemowego może pełnić w szczególności wskazana jednostka lub komórka organizacyjna danej instytucji lub urzędu - mogą być także realizowane przez instytucję IP i IP2 bez uszczerbku dla wykonywania ich obowiązków Procedura systemowa Projekty konkursowe - wyboru projektów w procedurze konkursowej dokonuje IP lub IP2 (IW) w oparciu o kryteria: dostępu, strategiczne, oceny merytorycznej Procedura konkursowa 9

10 Projekty systemowe Realizacja Projektów systemowych:
Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS) Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej i integracji społecznej - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej - UMWŚ RR 8.2.2 Regionalne strategie innowacji – UMWŚ FS 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – UMWŚ FS

11 Tryb konkursowy - procedura
Ogłoszenie konkursu Nabór wniosków Ocena formalna (ew. Procedura odwoławcza) Ocena merytoryczna Lista rankingowa wniosków Negocjacje Podpisanie umów o dofinansowanie projektu Ogłoszenie ostatecznej listy projektów

12 Zasady przekazywania i rozliczania dotacji rozwojowej w ramach komponentu regionalnego PO KL

13 Dotacja rozwojowa Z punktu widzenia przekazywania środków w ramach PO KL wyróżniamy: komponent centralny - Instytucje Pośredniczące/Instytucje Pośredniczące II stopnia zabezpieczają środki na realizację Priorytetu/Działań w ramach limitów wydatków budżetu państwa ujętych w częściach budżetowych poszczególnych dysponentów; komponent regionalny - wydatki dla Instytucji Pośredniczących na realizację Priorytetów są planowane w części budżetowej Ministra Rozwoju Regionalnego i przekazywane w formie dotacji rozwojowej (z wyjątkiem wydatków ponoszonych przez beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi). Wysokość dotacji rozwojowej dla samorządu województwa jest określana w kontrakcie wojewódzkim a zasady jej przekazywania – w odrębnej umowie zawieranej corocznie pomiędzy IZ a samorządem województwa. Środki te stanowią po ich przekazaniu dochód samorządu województwa. Konieczność określenia klasyfikacji budżetowej (2008/ /6209). Wysokość środków alokowanych oraz planowanych do wydania na określone Działanie/Poddziałanie w danym roku budżetowym jest zawarta w Planie Działania na dany rok .

14 Dotacja rozwojowa Wytyczne Instytucji Zarządzającej PO KL na temat stosowania klasyfikacji budżetowej Klasyfikacja w ramach dotacji rozwojowej dla samorządów województw w ramach PO KL - możliwe jest wykazywanie środków na realizację Działań w ramach dwóch paragrafów: 200 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (wydatki bieżące); 620 – Dotacje rozwojowe (wydatki majątkowe), przy czym paragraf ten wykazywany jest w przypadku: wydatków majątkowych w ramach pomocy technicznej wszystkich jednostek organizacyjnych samorządu województwa; wydatków majątkowych w projektach systemowych realizowanych przez samorząd województwa w ramach komponentu regionalnego; wydatków majątkowych w projektach konkursowych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych w ramach komponentu regionalnego. Pozostałe wydatki, w szczególności całość wydatków na finansowanie projektów konkursowych realizowanych przez beneficjentów spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z w/w wytycznymi należy wykazywać w ramach paragrafu 200.

15 Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa przekazywana jest w kwartalnych transzach na rachunek bankowy samorządu województwa wskazany w umowie dotacji rozwojowej. Pierwsza i druga transza jest przekazywana terminach określonych w umowie dotacji rozwojowej oraz w wysokości wskazanej w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy dotacji rozwojowej (harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek IP). Przekazanie trzeciej i czwartej transzy uzależnione jest od rozliczenia pierwszej i drugiej

16 Dotacja rozwojowa Zgodnie z umową dotacji rozwojowej - w części niewykorzystanej w danym roku budżetowym dotacja podlega zwrotowi do budżetu państwa na rachunek wskazany przez właściwą instytucję w terminie 10 dni roboczych przed terminem wynikającym z art. 144 ust 1 UFP (tj. przed 15 lutym następnego roku) lub w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art ust. 3 UFP. Zgodnie z umową dotacji rozwojowej - Instytucja Pośrednicząca przekazuje Instytucji Zarządzającej informację na temat wysokości środków, które powinny zostać zgłoszone przez Ministra Rozwoju Regionalnego w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem danego roku budżetowego, zgodnie z art. 157 UFP. Zwrot środków, podlegających zwrotowi, następuje w terminie do 15 grudnia danego roku budżetowego.

17 Dotacja rozwojowa Obowiązek zwrotu nie dotyczy projektów w ramach PO KL związanych z: - integracją społeczną (Priorytet VII), - poprawą jakości kształcenia (Priorytet IX), - rozwojem potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw (Priorytet VIII). Zgodnie bowiem z art. 157 ust. 8a UFP, beneficjenci realizujący projekty w ramach ww. obszarów wsparcia nie zwracają środków do budżetu państwa. Środki te pozostają na rachunkach beneficjentów, niemniej jednak powinny zostać zgłoszone przez poszczególnych dysponentów części budżetowych w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art ust. 3 UFP. Rozporządzenie określa również ostateczny termin wydatkowania tych środków. Zasady zgłaszania wydatków do uwzględnienia w ww. rozporządzeniu określa Instytucja Zarządzająca.

18 Zasady przekazywania i rozliczania środków na dofinansowanie projektu

19 Etapy realizacji projektu
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu 2. Wyłonienie projektu w procedurze konkursowej do dofinansowania 3. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu 4. Złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 5. Wypłata pierwszej transzy środków 6. Złożenie wniosku o płatność Beneficjent, którego projekt został w procedurze konkursowej wyłoniony do dofinansowania w określonym przez IP terminie podpisuje umowę o dofinansowanie projektu. Umowa określa co najmniej: opis przedsięwzięcia harmonogram dokonywania wydatków wysokość przyznanych środków i tryb ich przekazania zobowiązanie do poddania się kontroli termin i sposó rozliczenia środków formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy warunki zwrotu środków

20 Warunki przekazywania dofinansowania
Środki na realizację projektu są wypłacane jako dotacja rozwojowa w formie zaliczki. Środki dotacji rozwojowej są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy, specjalnie utworzony dla danego projektu, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. (w przypadku umowy ramowej w ramach Poddziałania oraz istnieje możliwość wskazania również rachunku bankowego budżetu Gminy/Powiatu, w imieniu której/go działa dana jednostka budżetowa realizująca projekt systemowy). Pierwsza transza środków na realizację projektów jest wypłacana w wysokości i terminie określonym w załączniku nr 2 do umowy o dofinansowanie „Harmonogram płatności”.

21 komórka organizacyjna realizująca zadania Instytucji Pośredniczącej
SCHEMAT I a Przepływy – BENEFICJENT – Poddziałanie 7.1.1, oraz projekty konkursowe pierwsza płatność zaliczkowa Beneficjent PO KL (zewnętrzny) Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego komórka organizacyjna realizująca zadania Instytucji Pośredniczącej 1 – Beneficjent PO KL składa do IP wniosek o przyznanie dofinansowania projektu; 2 – czynności realizowane w IP (weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku); Decyzja Zarządu WŚ 3 – przekazanie informacji o akceptacji projektu do realizacji, ew. negocjacje, zawarcie umowy z beneficjentem; 4 – Dyspozycja płatności przygotowana przez IP w oparciu o harmonogram płatności załączony do umowy o dofinansowanie projektu; konieczność określenia klasyfikacji budżetowej; 5 - Przekazanie środków na rachunek beneficjenta.

22 Warunki przekazywania dofinansowania
Kolejna transza zostaje przekazana pod warunkiem rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70 % dotychczas otrzymanych środków. Możliwe jest składanie wniosków cząstkowych nie rozliczających 70 % wydatków, ich zatwierdzenie nie stanowi podstawy do przekazania środków dla beneficjenta Wniosek o płatność składany jest w celu: - rozliczenia transz dotacji rozwojowej otrzymanych przez beneficjenta; - rozliczenia wydatków poniesionych przez beneficjentów, którzy sami zapewniają środki na realizację projektu Nie składamy wniosku o płatność w celu otrzymania pierwszej płatności

23 Wniosek o płatność: - składany jest w terminach określonych w załączniku nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu (Harmonogram płatności), nie rzadziej niż raz na trzy miesiące w przypadku wniosku o płatność końcową – nie później niż 30 dni od zakończenia okresu realizacji projektu IZ zaleca składanie wniosków w terminie 10 roboczych dni od zakończenia okresu rozliczeniowego - składa się z postępu finansowego i rzeczowego realizacji projektu (postęp finansowy = postęp rzeczowy) - składany w wersji papierowej i elektronicznej

24 komórka organizacyjna realizująca zadania Instytucji Pośredniczącej
SCHEMAT I b Przepływy – BENEFICJENT – Poddziałanie 7.1.1, oraz projekty konkursowe wniosek o płatność Beneficjent PO KL (zewnętrzny) Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego komórka organizacyjna realizująca zadania Instytucji Pośredniczącej 1 – Beneficjent PO KL składa do IP wniosek o płatność (obowiązkowo co najmniej raz na trzy miesiące); konieczność określenia klasyfikacji budżetowej; 2 – Weryfikacja formalno-merytoryczna oraz weryfikacji formalno-rachunkowa; akceptacja wniosku przez Marszałka Województwa 3 – Po uzyskaniu akceptacji Marszałka wysyłana jest do beneficjenta informacja na temat pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność; 4 - Dyspozycja płatności* przygotowana w oparciu o zaakceptowany przez Marszałka wniosek o płatność; 5 - Przekazanie środków na rachunek beneficjenta (do 20 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność).  * W przypadku rozliczenia 70% otrzymanych zaliczkowo środków.

25 Rozliczanie wydatków Beneficjenta obowiązują:
łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zatwierdzona we wniosku o dofinansowanie projektu; limity na zadania wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (cross-financing, koszty pośrednie); Kategorie wydatków nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu załączanym do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny. Beneficjenta obowiązują limity wydatków wskazane w odniesieniu do każdego zadania w budżecie projektu w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, przy czym poniesione wydatki nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu, przedkładanym na etapie wyboru projektu. Beneficjent jest bowiem rozliczany ze zrealizowanych zadań w ramach projektu. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Beneficjent dokonuje wyboru jednego z niżej wymienionych sposobów rozliczania kosztów pośrednich. ryczałtowo, do wysokości: 20% bezpośrednich kosztów projektu – w przypadku projektów o wartości do 2 mln zł. 15% bezpośrednich kosztów projektu – w przypadku projektów o wartości od 2 do 5 mln zł włącznie. 10% bezpośrednich kosztów projektu – w przypadku projektów o wartości powyżej 5 mln zł. Właściwy limit procentowy jest określany przez Beneficjenta na etapie konstruowania budżetu projektu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków – z pełnym udokumentowaniem wydatków Ponadto zobowiązany jest do oszacowania kosztów cross-financingu. Wartość wydatków w jego ramach nie może stanowić więcej niż 10%, w przypadku intergracji społecznej – 15% wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiacych budżet.

26 Przykład zadania „Warsztat tkacki” (8 000 PLN)
Założone koszty bezpośrednie: wynagrodzenie trenera PLN wynajem pracowni tkackiej PLN dojazd uczestników na warsztaty PLN materiały szkoleniowe PLN __________________________ 8 000 PLN Poniesione wydatki: wynagrodzenie trenera PLN wynajem pracowni tkackiej PLN dojazd uczestników na warsztaty PLN materiały szkoleniowe PLN _________________________ PLN

27 Co do zasady, beneficjent nie ma obowiązku załączania kserokopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. Dokumenty te są archiwizowane w siedzibie beneficjenta i udostępniane w trakcie kontroli na miejscu. Podczas kontroli na miejscu możliwe jest zweryfikowanie prawidłowości sporządzania przez Beneficjenta metodologii wyliczania kosztów pośrednich.

28 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 40 – 037 Katowice, ul. Ligonia 46/ul. Reymonta 24 tel


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google