Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 N OWE R OZWIĄZANIA S YSTEMOWE W Z AKRESIE F INANSÓW P UBLICZNYCH – podsumowanie stanu wdrożenia nowych rozwiązań prawnych 31 grudnia 2009 r. Przeznaczone.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 N OWE R OZWIĄZANIA S YSTEMOWE W Z AKRESIE F INANSÓW P UBLICZNYCH – podsumowanie stanu wdrożenia nowych rozwiązań prawnych 31 grudnia 2009 r. Przeznaczone."— Zapis prezentacji:

1 1 N OWE R OZWIĄZANIA S YSTEMOWE W Z AKRESIE F INANSÓW P UBLICZNYCH – podsumowanie stanu wdrożenia nowych rozwiązań prawnych 31 grudnia 2009 r. Przeznaczone do użytku niekomercyjnego.

2 2 A KTY P RAWNE I D OKUMENTY S TANOWIĄCE P ODSTAWĘ N OWEGO S YSTEMU P RZEPŁYWÓW F INANSOWYCH – stan zawansowania prac mając na względzie ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), rozporządzenia wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, rozporządzenia wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, umowy między MRR, MF a BGK, umowy między MRR, MF a BGK, wytyczne horyzontalne wydane na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), wytyczne horyzontalne wydane na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), dokumenty w ramach poszczególnych P rogramów. dokumenty w ramach poszczególnych P rogramów.

3 3 WAŻNE USTAWY OPRACOWANO W FORMIE KSIĄŻKOWEJ WYBÓR USTAW, KTÓRY OBEJMUJE TEKSTY USTAW ISTOTNE Z PUNKTU WDROŻENIA NOWEGO SYSTEMU – STAN PRAWNY NA 1 stycznia 2010 r. 1)Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 2)Ustawa o finansach publicznych i przepisy ją wprowadzające, 3)Ustawa o dochodach jst, 4)Pakiet Ustawy samorządowych i ustawa o wojewodzie, 5)Ustawy proceduralne: postępowanie przed sądami adm., postępowanie egzekucyjne, prawo zamówień publicznych, pomoc publiczna.

4 4 WAŻNE ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE- stan zawansowania prac ROZPORZĄDZENIE MRR W SPRAWIE ZALICZEK – wchodzi w życie 1 stycznia 2010 r. a zostało opublikowane w Dz. U. nr 223, poz. 1786, ROZPORZĄDZENIE MRR W SPRAWIE ZALICZEK – wchodzi w życie 1 stycznia 2010 r. a zostało opublikowane w Dz. U. nr 223, poz. 1786, ROZPORZĄDZENIE MF W SPRAWIE PŁATNOŚCI - wchodzi w życie 1 stycznia 2010 r. a zostało opublikowane w Dz. U. nr 220, poz. 1726, ROZPORZĄDZENIE MF W SPRAWIE PŁATNOŚCI - wchodzi w życie 1 stycznia 2010 r. a zostało opublikowane w Dz. U. nr 220, poz. 1726, ROZPORZĄDZENIE MF W SPRAWIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ – projekt w trakcie uzgodnień międzyresortowych – termin zgłaszania uwag: 11 stycznia 2010 r; ROZPORZĄDZENIE MF W SPRAWIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ – projekt w trakcie uzgodnień międzyresortowych – termin zgłaszania uwag: 11 stycznia 2010 r; ROZPORZĄDZENIE MF W SPRAWIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ – projekt po uzgodnieniach międzyresortowych; ROZPORZĄDZENIE MF W SPRAWIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ – projekt po uzgodnieniach międzyresortowych; ROZPORZĄDZENIE MF W SPRAWIE REJESTRU WYKLUCZONYCH - trwają prace legislacyjne wewnątrz Ministerstwa Finansów; ROZPORZĄDZENIE MF W SPRAWIE REJESTRU WYKLUCZONYCH - trwają prace legislacyjne wewnątrz Ministerstwa Finansów;

5 5 UMOWY O OBSŁUGĘ BANKOWĄ MIĘDZY MF - BGK, MRR - BGK, Podjęto pracę nad projektami umów na bankową obsługę płatności (pomiędzy MF a BGK) oraz na obsługę współfinansowania (pomiędzy MRR-BGK): 1.umowa rachunku bankowego do obsługi płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich MF-BGK 1.umowa rachunku bankowego do obsługi płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich MF-BGK – została podpisana 18 listopada 2009 r.; 2.umowa rachunku bankowego do obsługi krajowego współfinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2.umowa rachunku bankowego do obsługi krajowego współfinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (MRR-BGK) – została podpisana 29 grudnia 2009 r.; 3.umowa rachunku bankowego w złotych do obsługi szczególnych płatności 3.umowa rachunku bankowego w złotych do obsługi szczególnych płatności – została podpisana 29 grudnia 2009 r; 4.umowa rachunku bankowego w złotych do obsługi wypłat w walutach wymienialnych 4.umowa rachunku bankowego w złotych do obsługi wypłat w walutach wymienialnych – została podpisana 29 grudnia 2009 r.; 5.Do dnia 30 grudnia 2009 r. większość województw podpisała umowy z BGK, a pozostałe województwa są w trakcie podpisywania;

6 6 Przygotowano diagnozę i ustalono zakres koniecznych zmian w dokumentach programowych, z jednoczesnym określeniem obowiązków Instytucji Zarządzających (IZ): Przygotowano diagnozę i ustalono zakres koniecznych zmian w dokumentach programowych, z jednoczesnym określeniem obowiązków Instytucji Zarządzających (IZ): programach operacyjnych; programach operacyjnych; szczegółowych opisach priorytetów; szczegółowych opisach priorytetów; instrukcjach wykonawczych; instrukcjach wykonawczych; opisach systemu zarządzania i kontroli; opisach systemu zarządzania i kontroli; wytycznych (horyzontalnych i szczegółowych IZ); wytycznych (horyzontalnych i szczegółowych IZ); porozumieniach; porozumieniach; kontraktach wojewódzkich; kontraktach wojewódzkich; wzorach umów / decyzji o dofinansowanie projektu, przygotowano również wzory aneksów do już zawartych umów; wzorach umów / decyzji o dofinansowanie projektu, przygotowano również wzory aneksów do już zawartych umów; instrukcjach, podręcznikach, poradnikach i innych dokumentach o charakterze informacyjnym. instrukcjach, podręcznikach, poradnikach i innych dokumentach o charakterze informacyjnym. Powyższy zakres zmian został szczegółowo omówiony na kilku spotkaniach w gronie IZ krajowych i regionalnych

7 a) IZ bądź same opracowały wzory aneksów bądź przekazały instytucjom pośredniczącym minimalny zakres, jaki powinny zawierać aneksy, Kontrakt Wojewódzki został podpisany przez Panią Minister Elżbietę Bieńkowską dnia 23 grudnia 2009 r. oraz przekazany do zarządów województw Maksymalne terminy podpisywania umów, aneksów i wydawania decyzji o dofinansowaniu IZ przewidziały na cały I kwartał 2010 r. Podpisywanie umów i kontraktów a) IZ bądź same opracowały wzory aneksów bądź przekazały instytucjom pośredniczącym minimalny zakres, jaki powinny zawierać aneksy, b) Kontrakt Wojewódzki został podpisany przez Panią Minister Elżbietę Bieńkowską dnia 23 grudnia 2009 r. oraz przekazany do zarządów województw, które są w trakcie przygotowywania stosownych uchwał. Do chwili obecnej nie wpłynęły jednakże żadne podpisane dokumenty; Maksymalne terminy podpisywania umów, aneksów i wydawania decyzji o dofinansowaniu IZ przewidziały na cały I kwartał 2010 r. 7

8 8 PODJĘTE DZIAŁANIA SZKOLENIOWO-EDUKACYJNE Przygotowano Zestaw Szkoleniowy, który jest na bieżąco aktualizowany (zawiera on opis przepływów finansowych, materiały analityczne i porównawcze starych i nowych przepisów, wybór przepisów prawnych (dwa tomy: ustawy i rozporządzenia), a także harmonogram działań wraz z tygodniowym monitoringiem, opis skutków finansowo-księgowych – wraz z prezentacjami ). Zebrano pytania od instytucji zaangażowanych w realizację nowego systemu i przygotowano na nie odpowiedzi ( zestaw ok. 150 pytań i odpowiedzi), które zostały rozesłane do partnerów tj. samorządów, IZ, IP, organizacji gospodarczych. W siedzibie MRR zorganizowano 4 spotkania warsztatowo- szkoleniowe, w trakcie których przeszkolono 240 osób zaangażowanych bezpośrednio w proces wdrażania nowego systemu płatności,

9 9 PODJĘTE DZIAŁANIA SZKOLENIOWO-EDUKACYJNE c.d. przeszkolono liderów do prowadzenia dalszych szkoleń w instytucjach na terenie Polski, szkoleniami objęto również przedstawicieli Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji – ok.80 osób, wszystkich uczestników wyposażono w Zestaw Szkoleniowy, przeprowadzono prezentacje nowych rozwiązań: a) w Komisji Trójstronnej, b) w siedzibie PKPP Lewiatan, Zamieszczono na stronach internetowych MRR i PKPP Lewiatan ( dla przedsiębiorców) materiały informacyjno-szkoleniowe (np. w Łodzi, Szczyrku) Odbyto cykl spotkań z samorządami wojewódzkimi w zakresie spraw wynikających z procesu wdrożenia nowego systemu finansowego (np. w Łodzi, Szczyrku)

10 10 PRACE NAD DOKUMENTAMI przygotowano opis zmian systemu przepływu środków przeznaczonych na realizację krajowych programów operacyjnychprzygotowano opis zmian systemu przepływu środków przeznaczonych na realizację krajowych programów operacyjnych - 19.10 akceptacja Kierownictwa MRR, przygotowano opis zmian systemu przepływu środków przeznaczonych na realizację regionalnych programów operacyjnychprzygotowano opis zmian systemu przepływu środków przeznaczonych na realizację regionalnych programów operacyjnych – po stanowisku z 6 listopada 2009 r. Konwentu Marszałków, w połowie listopada opis ten przesłano do samorządów, omówiono schematy przepływów finansowychszczegółowo omówiono na spotkaniach szkoleniowych możliwe schematy przepływów finansowych,.

11 11 PRACE NAD DOKUMENTAMI c.d. zakończyły się prace nad wzorami dokumentów, Zakończono pracę nad wzorami upoważnień, o którym mowa min. w art. 188 Ustawy o finansach publicznych, odbyto spotkania z samorządami w zakresie zmiany kontraktów wojewódzkich, przygotowano projekty umów o dotację celową w zakresie współfinansowania – w przypadku krajowych programów, przygotowano zmiany Porozumień kompetencyjnych

12 12 PRACE NAD DOKUMENTAMI c.d. przygotowano wzory umów/decyzji o dofinansowanie projektu, a w przypadku RPO przesłano zalecenia w zakresie niezbędnych zapisów,przygotowano wzory umów/decyzji o dofinansowanie projektu, a w przypadku RPO przesłano zalecenia w zakresie niezbędnych zapisów, przygotowano wzorcowy aneks do już zawartych umów oraz podjętych decyzji o dofinansowaniu;przygotowano wzorcowy aneks do już zawartych umów oraz podjętych decyzji o dofinansowaniu; zmiany wprowadzane są w instrukcjach, podręcznikach, poradnikach i innych dokumentach o charakterze informacyjnym,zmiany wprowadzane są w instrukcjach, podręcznikach, poradnikach i innych dokumentach o charakterze informacyjnym, beneficjenci zostali poinformowani o zmianie z dotychczasowego płatnika na BGK.beneficjenci zostali poinformowani o zmianie z dotychczasowego płatnika na BGK.

13 13 PRACE NAD ZMIANAMI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Programy Krajowe W dn. 7 grudnia 2009 r. Komitet Koordynacyjny NSRO przyjął Uchwałę Nr 36 w sprawie zmian treści programów operacyjnych. Uchwała KK NSRO rekomenduje właściwym Komitetom Monitorującym przyjęcie zmian w treści programów operacyjnych, wzorcowa procedura zmian do programów stanowi załącznik do tej Uchwały Regionalne Programy Operacyjne zmiany RPO zostały skierowane pod obrady Komitetów Monitorujących w regionach, połowa (8 KM) zaakceptowała zmiany do właściwych RPO Po zatwierdzeniu zmian przez właściwy Komitet Monitorujący i akceptacji Rady Ministrów Instytucja Zarządzająca przekazuje informację Komisji Europejskiej o dokonaniu zmian w programie operacyjnym w związku z wejściem w życie Ustawy, co może nastąpić także po Nowym Roku.

14 14 Co przed nami: wydanie przez MF rozporządzeń w zakresie: klasyfikacji budżetowej ale także sprawozdawczości budżetowej, szczególnych zasad rachunkowości, zapewnienia finansowania, czy rejestru wykluczonych; podpisanie aneksów do kontraktów przez stronę samorządową; podpisanie aneksów do umów zawartych z beneficjentami ( w zakresie współfinansowania) – zadanie w trakcie – różne zawansowanie – maksymalnie do końca stycznia 2010 r., podpisywanie upoważnień do wydawania zgód na dokonywanie płatności, zaakceptowanie zmian do wszystkich programów operacyjnych przez RM i KM,

15 15 Co przed nami c.d. podpisanie umów z BGK w zakresie płatności (tzw. umowy dostępowe do systemu elektronicznego składania zleceń płatności ) – na bieżąco, podpisanie umów z BGK w zakresie współfinansowania – w miarę możliwości zwłaszcza samorządy z uwzględnieniem obowiązujących procedur, opis procedury zwrotu środków pobranych bądź wydatkowanych niezgodnie z ustawą o finansach publicznych, W miarę potrzeb - przeprowadzenie w I kwartale roku 2010 cyklu spotkań warsztatowo-szkoleniowych dla uczestników wdrażających nowe rozwiązania prawne;

16 16 Co przed nami cd stały monitoring procesu wdrażania nowego modelu przepływu środków finansowych, dalsze cykliczne spotkania Zespołu i identyfikacja trudnych spraw do załatwienia, zwłaszcza po dniu 1 stycznia 2010 r. cykliczne spotkania z IZ i IK RP ale także IP – IW po dniu 1 stycznia 2010r, spotkania na szczeblu Instytucji MRR-MF-BGK – w tym spotkania Kierownictwa tych instytucji a także spotkania z Marszałkami Województw – w miarę potrzeby.

17 17 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl Przeznaczone do użytku niekomercyjnego


Pobierz ppt "1 N OWE R OZWIĄZANIA S YSTEMOWE W Z AKRESIE F INANSÓW P UBLICZNYCH – podsumowanie stanu wdrożenia nowych rozwiązań prawnych 31 grudnia 2009 r. Przeznaczone."

Podobne prezentacje


Reklamy Google