Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrożenia rekomendacji z badań ewaluacyjnych IP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrożenia rekomendacji z badań ewaluacyjnych IP"— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrożenia rekomendacji z badań ewaluacyjnych IP
24 kwietnia 2009 r. Olsztyn Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Badania ewaluacyjne IP
„Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach POKL w województwie warmińsko-mazurskim” „Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w kontekście planowania wdrażania PO KL w województwie warmińsko-mazurskim”.

3 Weryfikacja (stan wdrożenia)
„Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach POKL w województwie warmińsko-mazurskim” Lp. Obszar problemowy Rekomendacja Weryfikacja (stan wdrożenia) 1 Małe doświadczenie jednostek oświaty w ubieganiu się i realizowaniu projektów Upowszechnianie informacji o zasadach pisania „dobrych wniosków” oraz o „dobrych praktykach” Organizacja spotkań z przedstawicielami i wizyt studyjnych w „instytucjach wzorcowych” Organizacja szkoleń z zakresu przygotowania i realizacji projektów dla obecnych i przyszłych beneficjentów (ROEFS) Zamieszczanie wskazówek na w zakładce „FAQ-pytania i odpowiedzi” Biuletyn PO KL („dobre praktyki”) ROEFSy (wsparcie merytoryczne KOEFS, dostęp do „Bazy Wiedzy”, RIGR) Zadania ROEFS (informowanie HELP DESK, szkolenia, doradztwo, Jednost. Oświatowe jako grupa priorytetowa) Planowana „analiza geograficzna aktywności beneficjentów” - obecnie wdrażany system LSI

4 „Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach POKL w województwie warmińsko-mazurskim” Lp. Obszar problemowy Rekomendacja Weryfikacja 2 Niewielkie zróżnicowanie potrzeb, które miałyby być zaspokojone przy wykorzystaniu środków uzyskanych z PO KL. Wąski zakres planowanych do realizacji działań Doprecyzowanie preferownych obszarów wsparcia w ramach tzw. „priorytetów edukacyjnych” Działanie 9.2 kryterium strategiczne - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do strategicznych kierunków rozwoju Województwa (hotelarstwo, gastronomia, przetwórstwo spożyw., ochrona środowiska, budownictwo, meblarstwo, ICT) Kryterium strategiczne dot. komplementarnosci wsparcia EFS z innymi funduszami Podziałanie k. dostępu -zawężenie grupy beneficjentów tylko do Organów Prowadzących (lub podmiotów z zakresu statutowej działalności edukacyjnej)

5 „Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach POKL w województwie warmińsko-mazurskim” Lp. Obszar problemowy Rekomendacja Weryfikacja 3 W minionym okresie programowania zdobyte zostało doświadczenie, które zaowocowało wprowadzeniem korekt w bieżącym okresie programowania upraszczających wiele procedur Kampania informacyjna - zneutralizowanie przeświadczenia o „biurokratycznym koszmarze”, jakim jest aplikowanie oraz realizację projektów. Organizacja szkoleń i spotkań poświęconych organizacji konkursów. IZ - akcja „Proste fundusze” informowanie o korzyściach płynących w uczestnictwie w projektach, inicjatywy to m.in. konferencja dot. dobrych praktyk EFS planowane spotkanie między instytucjami wdrażającymi PO KL a beneficjentami. działania ciągłe realizowane przez Ministerstwo. IP - Biuletyn (wywiady z osobami realizującymi projekty), szkolenie dla 120 beneficjentów dotyczące rozliczania projektów, działania informacyjne prowadzone są przez ROEFS, w 2008 roku pracownicy IP PO KL (opiekunowie projektów Priorytetu IX) na zaproszenie Kuratorium Oświaty pomagali w prowadzeniu szkoleń. Informowali o możliwościach płynących z Priorytetu IX PO KL.

6 „Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach POKL w województwie warmińsko-mazurskim” Lp. Obszar problemowy Rekomendacja Weryfikacja 4 Powierzchowność wiedzy odnośnie praw przysługujących składającym wniosek, nieznajomość procedur związanych z całym procesem konkursowym – zarówno na etapie składania wniosków jak i po rozstrzygnięciu konkursu Upowszechnienie informacji o: regułach decydujących o przyjęciu bądź odrzuceniu danego projektu, zasadach udostępniania uzasadnienia decyzji. Udostępnienie dokumentacji konkursowej Przesyłanie karty oceny merytorycznej do wnioskodawców, których wnioski spełniły kryteria horyzontalne.

7 „Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach POKL w województwie warmińsko-mazurskim” Lp. Obszar problemowy Rekomendacja Weryfikacja 5 Startowanie w procedurach konkursowych, a następnie koordynacja przebiegu projektu postrzegane są jako zajęcie czaso- i energochłonne. Motywowanie kadry dydaktycznej - sugeruje się wprowadzenie motywacyjnego systemu, opierającego się na jednorazowych nagrodach za pozyskanie dla instytucji wsparcia o określonej wartości. Raport końcowy wraz z rekomendacjami został przekazany Organom Prowadzącym instytucje systemu oświaty.

8 „Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach POKL w województwie warmińsko-mazurskim” Lp. Obszar problemowy Rekomendacja Weryfikacja 6 Brak równowagi w relacjach między Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentami. Stabilizacja stosowanych regulacji, Przewidywalność działań- dokumentacja określająca warunki konkursowe oraz zasady realizacji projektów powinna być przekazywana do powszechnej wiadomości w swojej ostatecznej wersji. Wprowadzenie koniecznych zmian nie powinno działać wstecz Rekomendacja została wdrożona poprzez opracowanie zasad wprowadzania zmian przez Instytucję Pośredniczącą (zmiany wprowadzone do dokumentów są wyszczególnione)

9 Wzmocnienie roli otoczenia instytucjonalnego:
„Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach POKL w województwie warmińsko-mazurskim” Lp. Obszar problemowy Rekomendacja Weryfikacja 7 Ograniczone zasoby kadrowe jednostek systemu oświaty (szczególnie na obszarach wiejskich) Wzmocnienie roli otoczenia instytucjonalnego: należy wyposażyć organy prowadzące w kadrę, której zadaniem będzie inicjowanie oraz wspieranie tego procesu propagować zawiązywanie partnerstw Działanie 9.2 kryterium strategiczne dot. współpracy z pracodawcami i instytucjami rynku pracy w zakresie realizacji programu rozwojowego, w szczególności organizacji staży i praktyk.

10 „Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach POKL w województwie warmińsko-mazurskim” Lp. Obszar problemowy Rekomendacja Weryfikacja 8 Niedostateczna wiedza na temat szczegółowych uwarunkowań związanych z zaangażowaniem poszczególnych typów podmiotów w proces aplikowania i realizacji projektów Przygotowanie praktycznych opracowań - powinny precyzyjnie prezentować działania, które mogą być realizowane przez poszczególne typy instytucji systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, z uwzględnieniem uwarunkowań formalno-prawnych, wskazujących na typowe sposoby rozwiązywania oczekiwanych problemów. Rekomendacja jest wdrażana poprzez szkolenia, informacje zawarte w Biuletynie („dobre praktyki”), IP PO KL planuje stworzyć "katalog dobrych praktyk" oraz "mapę projektów".

11 „Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach POKL w województwie warmińsko-mazurskim” Lp. Obszar problemowy Rekomendacja Weryfikacja 9 Organ Prowadzący jest w bezpośrednim kontakcie z podmiotami oświatowymi, skuteczniej więc może pełnić rolę dystrybutora informacji. Zwiększenie roli Organów Prowadzących w procesie informowania o możliwościach wsparcia z PO KL Rekomendacja przekazywana jest poprzez szkolenia, konferencje i spotkania informacyjne Organom Prowadzącym instytucje systemu oświaty. IP przekazuje Biuletyny PO KL do każdej jednostki samorządu terytorialnego. Instytucje systemu oświaty oraz Organy Prowadzące są grupą priorytetową dla ROEFS.

12 „Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w kontekście planowania wdrażania PO KL w województwie warmińsko-mazurskim” Lp. Obszar problemowy Rekomendacja Weryfikacja 1 Brak mechanizmów stymulujących komplementarność wsparcia w ramach PO KL z innymi progr. oper. Należy uwzględnić wśród merytorycznych lub horyzontalnych kryteriów wyboru projektów kwestię komplementarności z innymi programami operacyjnymi. Rekomendacja została wdrożona poprzez dodanie odpowiednich zapisów w Planach Działań (VI, VII, VIII, IX) na rok 2009 W ramach każdego PD określone zostały kryteria strategiczne oraz dostępu dotyczące premiowania projektów komplementarnych w wymienionych w sposobie wdrożenia Działaniach/Poddziałaniach. Rekomendacja będzie w dalszym ciągu wykorzystywana przy tworzeniu Planów Działań (VI, VII, VIII, IX) w latach kolejnych.

13 fundusz z którego projekt jest realizowany, wartość projektu,
„Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w kontekście planowania wdrażania PO KL w województwie warmińsko-mazurskim” Lp. Obszar problemowy Rekomendacja Weryfikacja 2 c.d. We wniosku o dofinansowanie projektu oraz w instrukcji jego wypełniania należy uwzględnić kwestię komplementarności z innymi projektami realizowanymi w ramach innych programów operacyjnych. Weryfikacja komplementarności z innymi projektami odbywa się na podstawie treści wniosku: tytuł projektu, fundusz z którego projekt jest realizowany, wartość projektu, rodzaj wsparcia/inwestycji, termin realizacji projektu, który jest komplementarny w stosunku do projektu o którego dofinansowanie ubiega się beneficjent, wyjaśnienie na czym polega komplementarność projektów, co będzie wynikiem komplementarności, w jaki sposób komplementarność projektów przełoży się na rzeczywiste działania/przedsięwzięcia.

14 Waga punktowa powyższego kryterium strategicznego: 4 pkt.
„Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w kontekście planowania wdrażania PO KL w województwie warmińsko-mazurskim” Lp. Obszar problemowy Rekomendacja Weryfikacja 3 Na poziomie komponentu regionalnego PO KL brak mechanizmów stymulujących komplementarność projektów realizowanych w ramach PO KL i RPO WiM Proponuje się wprowadzenie kryterium strategicznego, przyznającego punkty za wykazanie komplementarności z projektami finansowanymi z EFRR i realizowanymi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wprowadzenie kryterium strategicznego zapewnieniającego komplementarność wsparcia (m.in. z EFRR): „Projekt jest komplementarny ze wsparciem realizowanym w ramach innych niż EFS środków UE (EFRR, EFR na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)”, Waga punktowa powyższego kryterium strategicznego: 4 pkt.

15 „Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w kontekście planowania wdrażania PO KL w województwie warmińsko-mazurskim” Lp. Obszar problemowy Rekomendacja Weryfikacja 4 W Planie Działań dla Priorytetów VI i VII brak odniesień do potrzeb regionalnego rynku pracy i projektów finansowanych z EFRR W Planie Działań dla Priorytetów VI i VII, obok odniesień do specyficznych potrzeb grup docelowych powinny się też znaleźć odniesienia do potrzeb regionalnego rynku pracy. (Priorytet VI) kryterium strategiczne skierowane na potrzeby szkoleniowe pracowników z obszarów: rolno-spożywczego; meblarsko-drzewnego; turystycznego, w tym hotelarstwo i gastronomia; budowlanego, w tym budownictwo drogowe; spawalniczego, usług dla starzejącego się społeczeństwa, produkcji wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, produkcji mebli, (Priorytet VII) kryterium strategiczne: komplementarność projektów PO KL z inwestycjami zrealizowanymi, bądź planowanymi do realizacji, finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny,

16 „Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w kontekście planowania wdrażania PO KL w województwie warmińsko-mazurskim” Lp. Obszar problemowy Rekomendacja Weryfikacja 5 Kryteria wyboru projektów zawarte w Planie Działań dla Priorytetu VIII w niedostatecznym stopniu dopasowują wsparcie do potrzeb regionalnego rynku pracy i projektów finansowanych z EFRR Wśród kryteriów wyboru projektów dla Priorytetu VIII należy silniej uwzględnić wsparcie kompetencji potrzebnych w sektorze usług. Priorytet VIII (Poddziałanie 8.1.2) kryterium strategiczne, preferowane szkolenia z branż: rolno-spożywczej, turystycznej (w tym hotelarstwo i gastronomia); budowlanej, w tym budownictwo drogowe; spawalnictwa, usług dla starzejącego się społeczeństwa, produkcji wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, produkcji mebli, kryterium strategiczne odnoszącego się do zapewnienia komplementarności z innymi funduszami (m.in. z EFRR, EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), (Poddziałanie 8.1.1) kryterium dostępu: projekt realizuje założenia Programu „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach ”,

17 Budownictwo i meblarstwo
„Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w kontekście planowania wdrażania PO KL w województwie warmińsko-mazurskim” Lp. Obszar problemowy Rekomendacja Weryfikacja 6 Kryteria wyboru projektów w ramach Priorytetu IX nie uwzględniają potrzeb regionalnego rynku pracy Należy zdecydowanie mocniej ukierunkować wsparcie w ramach Priorytetu IX zgodnie z potrzebami regionu oraz możliwościami sektora kształcenia formalnego w województwie warmińsko-mazurskim. Proponuje się, aby analogicznie jak w przypadku Priorytetu VIII wskazać wspierane kierunki kształcenia formalnego. Priorytet IX (Działanie 9.3) kryterium strategiczne dotyczącego podniesienia kwalifikacji zawodowych na kierunkach istotnych dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego: Turystyka (hotelarstwo, gastronomia, przetwórstwo spożywcze, ochrona środowiska) Budownictwo i meblarstwo ICT (technologie informacyjno-telekomunikacyjne) Opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi (pielęgniarstwo, rehabilitacja, opieka paliatywna)

18 Priorytet IX (Działanie 9.2) kryterium strategiczne zapewniające:
„Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w kontekście planowania wdrażania PO KL w województwie warmińsko-mazurskim” Lp. Obszar problemowy Rekomendacja Weryfikacja 7 W ramach Priorytetu IX brak kryteriów wspierających realizację programów rozwojowych w szkołach zawodowych modernizowanych w ramach Planu Inwestycyjnego RPO WiM na lata Należy wprowadzić kryterium strategiczne dla projektów zakładających realizację programów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, promujące realizację programów rozwojowych w szkołach zawodowych, których modernizację zakłada RPO WiM na lata Priorytet IX (Działanie 9.2) kryterium strategiczne zapewniające: „Komplementarność projektów wspierających realizację programów rozwojowych w szkołach zawodowych z inwestycjami zrealizowanymi, bądź planowanymi do realizacji, finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny (m.in. z EFRR - RPO WiM na lata )”

19 Dziękuję za uwagę Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Stan wdrożenia rekomendacji z badań ewaluacyjnych IP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google