Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wdrażanie w województwie pomorskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wdrażanie w województwie pomorskim"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wdrażanie w województwie pomorskim
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Gdańsk, dnia 3-4 wrzesień 2007r.

2 INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE WE WDRAŻANIE PO KL
DEFS Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Regionalny Ośrodek Urząd Pracy Polityki Społecznej IP II stopnia Departament Polityki Społecznej

3 Wielkość wsparcia EFS dla województwa pomorskiego KOMPONENT REGIONALNY
EUR Podpisanie Porozumienia pomiędzy MRR, a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 22 czerwca 2007 roku

4 DEFS – www.defs.woj-pomorskie.pl
Tygodniowo stronę odwiedza ok. 250 osób

5 NOWATORSKA KONCEPCJA wdrażania PO KL w województwie pomorskim w latach 2007 - 2013

6 ZASADA SUBSYDIARNOŚCI
PARTNERSTWO POWIATOWE szansa stworzenia własnej ścieżki rozwoju społecznego i gospodarczego Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej szansa na skuteczną i efektywną absorpcję środków EFS w regionie i osiągniecie celów rozwoju społecznego i gospodarczego

7 Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej
POROZUMIENIE PARTNERSKIE samorządy powiatowe, samorządy gmin, organizacje pozarządowe, przedstawiciele przedsiębiorców Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej obejmuje działania dotyczące rynku pracy, integracji społecznej, przedsiębiorczości, edukacji, obszarów wiejskich

8 Voucher jako instrument aktywnej integracji
POTRZEBY OPS i PCPR NA PODSTAWIE WSTĘPNYCH FISZEK PROJEKTOWYCH – preferowane formy wsparcia przez potencjalnych beneficjentów W zakresie integracji społecznej poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia, wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice socjoterapeutyczne, kluby środowiskowe), rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej. Voucher jako instrument aktywnej integracji

9 Voucher (talon) jako instrument aktywnej integracji prowadzący do aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Voucher (talon) – instrument aktywnej polityki społecznej umożliwiający realizację świadczeń i usług na rzecz osoby objętej działaniami z zakresu integracji społeczno-zawodowej. Daje gwarancję, ze usługi zostaną opłacone, lecz sam w sobie nie jest środkiem płatniczym.

10 Voucher (talon) jako instrument aktywnej integracji prowadzący do aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Voucher (talon) może być formą „osobistego budżetu rehabilitacyjnego”, w ramach którego Beneficjent może korzystać z usług z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej. Swoboda wyboru Beneficjenta opiera się na systemie przydzielania środków danej osobie, która sama decyduje jakiemu podmiotowi zapłacić za usługi z zakresu integracji społeczno-zawodowej, mające w konsekwencji wprowadzić Beneficjenta na otwarty rynek pracy.

11 Etapy działań aktywizujących objętych voucherem:
Voucher (talon) jako instrument aktywnej integracji prowadzący do aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Etapy działań aktywizujących objętych voucherem: Przygotowanie do zatrudnienia Zatrudnienie Pomoc w utrzymaniu zatrudnienia System aktywizacji społeczno-zawodowej oparty na instrumencie vouchera pozwala elastycznie reagować na indywidualne potrzeby Beneficjentów, uwzględniając ich różnorodne problemy.

12 Voucher (talon) jako instrument aktywnej integracji prowadzący do aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Mechanizmy udostępniania usług objętych voucherem: Pierwszy mechanizm zakłada ograniczoną liczbę usługodawców włączonych w realizację usług opartych na voucherze. Aby zapewnić dostęp do usług Projektodawca zawiera umowy/kontrakty z podmiotami, które będą honorowały talony. Drugi mechanizm opiera się na powszechnym dostępie do usług wszystkich podmiotów działających na rynku. Voucher ma formę umowy/porozumienia zawieranego między Beneficjentem a Projektodawcą, w ramach których Beneficjent zobowiązuje się do podjęcia działań na rzecz własnej aktywizacji zawodowo-społecznej w określonej formie, czasie i w granicach ustalonego limitu finansowego.

13 Voucher (talon) jako instrument aktywnej integracji prowadzący do aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Ścieżki realizacji projektów wykorzystujących system vouchera w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki : PROJEKTY KONKURSOWE – Działanie 7.2 Poddziałanie – typ projektu: Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej PROJEKTY SYSTEMOWE – Działanie 7.1 Poddziałanie i – typ projektu: Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne oraz programy aktywności lokalnej w obszarze instrumentów aktywizacji społecznej, do których zalicza się m.in. koszty vouchera (talonu) na samodzielny zakup usług społecznych dokonywanego przez osobę będącą stroną kontraktu socjalnego lub inną formą – objętą działaniami aktywnej integracji jako działanie służące usamodzielnieniu klienta pomocy społecznej. Zasady zakupu usług i ich wykaz określa ośrodek pomocy społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie.

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wdrażanie w województwie pomorskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google