Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umowy o dofinansowanie projektów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umowy o dofinansowanie projektów"— Zapis prezentacji:

1 Umowy o dofinansowanie projektów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości Rzeszów, dnia 16 czerwca 2010 r. 1

2 Plan szkolenia Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu:
wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, dokumenty i oświadczenia niezbędne do podpisania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy: rodzaje zabezpieczeń, forma prawna Beneficjenta a rodzaj składanego zabezpieczenia. Aneksowanie umowy. Rozwiązanie umowy. 2

3 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
3

4 Wzór umowy o dofinansowanie
Końcowym etapem procesu oceny i wyboru projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego jest podpisanie z Beneficjentami umowy o dofinansowanie projektu. IZ RPO WP dla zapewnienia przejrzystości procesu podpisywania umowy określiła wzory dokumentów (wzór umowy o dofinansowanie wraz z listą załączników – wersja refundacja), dostępne na stronie internetowej oraz minimalny zakres informacji niezbędnych do ich podpisania. ZWP podpisuje umowę o dofinansowanie w terminie do 56 dni roboczych od dnia podjęcia Uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania. Właściwą jednostką organizacyjną w DWP przygotowującą projekt umowy o dofinansowanie jest Oddział Umów. 4

5 Załączniki do umowy o dofinansowanie
Integralną część umowy stanowią załączniki: Załącznik nr 1 - Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, Załącznik nr 2 - Kwartalne zapotrzebowanie na środki, Załącznik nr 3 - Oświadczenie w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT, Załącznik nr 4 - Deklaracja odnośnie stworzenia nowych miejsc pracy, Załącznik nr 5 - Wytyczne MRR obowiązujące na dzień podpisania umowy, Załącznik nr 6 - Wytyczne IZ RPO WP, obowiązujące na dzień podpisania umowy, Załącznik nr… - Pełnomocnictwo dla podmiotu podpisującego umowę w imieniu Beneficjenta. Załącznik nr… - Kopia umowy spółki cywilnej. 5

6 Dokumenty i oświadczenia niezbędne do podpisania umowy
Uzupełnienie (nie później niż w dniu podpisania umowy) w 2 egz. braków w dokumentacji: środowiskowej (w tym Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000), budowlanej - tj. kopii uprawomocnionego pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy. Dokumentacja zostanie przeanalizowana pod względem zgodności z wymogami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym z punktu widzenia Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ooś (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz ze zm.) z uwzględnieniem zaleceń zawartych w Wytycznych MRR w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. 6

7 Dokumenty i oświadczenia niezbędne do podpisania umowy
Dane osób uprawnionych (imię i nazwisko, pełniona funkcja w instytucji, nr i seria dowodu osobistego/paszportu) do reprezentacji Beneficjenta, składania oświadczeń oraz zawierania umów, zgodnie z przepisami właściwych ustaw oraz dokumentów statutowych W przypadku, gdy beneficjentem jest spółka cywilna należy podać dane wszystkich wspólników oraz dołączyć w 2 egz. kopię umowy spółki. Umowę może również podpisać pełnomocnik. W takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie dla osoby upoważnionej do podpisania umowy w imieniu Beneficjenta, zgodnie z wzorem dostępnym na stronie internetowej j.w. Osoby uprawnione lub upoważnione do podpisania umowy proszone są o osobiste stawienie się w DWP (Rzeszów, ul. Towarnickiego 1A) niezwłocznie po otrzymaniu pisma, z dowodem tożsamości zawierającym fotografię, celem złożenia wzorów podpisów. 7

8 Dokumenty i oświadczenia niezbędne do podpisania umowy
Deklaracja o rodzaju wybranego sposobu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, zgodnie z wzorem dostępnym na stronie internetowej j.w. Należy pamiętać, iż wybór zabezpieczenia powinien zostać dokonany spośród form wskazanych w § 10 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie. Kwartalne zapotrzebowanie na środki (2 egz.), zgodnie z wzorem dostępnym na stronie internetowej j.w. Jest to kluczowy dokument służący planowaniu środków finansowych, które będą przekazywane Beneficjentom na podstawie umowy. Odpowiednie wypełnienie tego dokumentu będzie podstawą zapewnienia Państwu środków w budżecie województwa podkarpackiego. Proszę więc o rozważne i realne szacowanie kwoty zapotrzebowania ! 8

9 Dokumenty i oświadczenia niezbędne do podpisania umowy
Złożenie w 2 egz. zmodyfikowanego wniosku o dofinansowanie w częściach: C.1 Harmonogram realizacji projektu (jeśli dotyczy), C.2 Wskaźniki produktów projektu, C.3 Wskaźniki rezultatów projektu, D Część finansowa (tylko w przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu lub konieczności zaktualizowania informacji o otrzymanej pomocy publicznej). Obowiązkowa zmiana części C.2 i C.3 wynika z konieczności dostosowania wskaźników do nowych uwarunkowań nałożonych przez KSI SIMIK 07-13, zgodnie z obowiązującymi od dnia 4 marca r. Wytycznymi MRR w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej. Zaktualizowana lista wskaźników wraz z informacją dotyczącą sposobu ich wyboru jest dostępna na stronie j.w. 9

10 Dokumenty i oświadczenia niezbędne do podpisania umowy
Podanie daty zakończenia finansowego realizacji projektu, tj. planowanej daty poniesienia ostatniego wydatku w projekcie, tj. datę dokonania przez Beneficjenta zapłaty na podstawie ostatniej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej dotyczącego wydatków poniesionych w ramach projektu. Podanie numeru wyodrębnionego konta bankowego oraz nazwy banku (wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią zaświadczenia z banku), na które przekazywane będą poniesione wydatki objęte umową oraz z którego ponoszone są wydatki w ramach projektu. 10

11 Dokumenty i oświadczenia niezbędne do podpisania umowy
Deklaracja Beneficjenta odnośnie stworzonych nowych miejsc pracy (w 2 egz.), zgodnie z wzorem dostępnym na stronie internetowej j.w. Wykaz realizowanych lub zrealizowanych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy i programów Unii Europejskiej, zgodnie z wzorem dostępnym na stronie internetowej j.w. (nie dotyczy projektów, których zakończenie finansowe nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r.). 11

12 Dokumenty i oświadczenia niezbędne do podpisania umowy
Oświadczenie w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT (w 2 egz.), zgodnie z wzorem dostępnym na stronie internetowej j.w. Pierwsze oświadczenie (§ 15 ust.18 umowy) składane jest do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono realizację projektu. W związku z powyższym należy przedłożyć niewypełnione oświadczenie uzupełnione o zapis „Zapoznałem/am się z treścią oświadczenia” oraz podpis. 12

13 Dokumenty i oświadczenia niezbędne do podpisania umowy
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS (w 2 egz., wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed datą spodziewanego podpisania umowy o dofinansowanie). W przypadku, gdy Beneficjentem jest spółka cywilna należy dołączyć zaświadczenia wszystkich wspólników. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach (w 2 egz., wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed datą spodziewanego podpisania umowy o dofinansowanie). 13

14 Dokumenty i oświadczenia niezbędne do podpisania umowy
Dokument na podstawie, którego Beneficjent prowadzi działalność gospodarczą (w 2 egz., wydany nie wcześniej niż 3 m-ce przed datą spodziewanego podpisania umowy o dofinansowanie). Jest to: wyciąg z KRS (dla Beneficjentów podlegających wpisowi do KRS), zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (dla Beneficjentów, którzy nie mają obowiązku wpisu do KRS). w przypadku, gdy Beneficjentem jest spółka cywilna należy dołączyć dokumenty rejestrowe wszystkich wspólników. 14

15 Dokumenty i oświadczenia niezbędne do podpisania umowy
Oświadczenia Beneficjenta będące częścią wniosku o dofinansowanie projektu (w 2 egz.), zgodnie z wzorami dostępnymi na stronie internetowej j.w., tj: oświadczenie o braku zmian danych rejestrowych, oświadczenie dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podst. art. 207 ustawy o finansach publicznych, oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomicznej Beneficjenta, oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę (weryfikacja statusu MSP na podstawie danych za 2008 i 2009 r.), 15

16 Dokumenty i oświadczenia niezbędne do podpisania umowy
Oświadczenia Beneficjenta będące częścią wniosku o dofinansowanie projektu (w 2 egz.), zgodnie z wzorami dostępnymi na stronie internetowej j.w., tj: oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej (wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w okresie pomiędzy złożeniem wniosku o dofinansowanie, a datą niniejszego oświadczenia) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej. Należy pamiętać o spójności informacji zawartych w oświadczeniu o otrzymanej pp z informacjami zawartymi w części D.2 wniosku. W przypadku spółki cywilnej należy dostarczyć zaświadczenia o pp otrzymanej przez spółkę cywilną oraz bezpośrednio przez wszystkich wspólników. 16 16

17 Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy
17

18 Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie (§10 Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy) Beneficjent wnosi do IZ RPO WP poprawnie ustanowione zabezpieczenie nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, na kwotę nie mniejszą niż kwota całkowitego dofinansowania projektu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. ze względu na wybraną formę zabezpieczenia wymagającą podjęcia czynności sądowych) IZ RPO WP może na pisemnie uzasadniony wniosek Beneficjenta wydłużyć termin wniesienia zabezpieczenia do 80 dni. W tym przypadku Beneficjent nie może składać wniosku o płatność. Zabezpieczenie ustanawiane jest na okres do upływu 3 lat (w przypadku MŚP) od dnia zakończenia finansowego realizacji projektu. W przypadku, gdy Beneficjentem jest spółka cywilna, złożone zabezpieczenie musi być skuteczne wobec każdego wspólnika spółki cywilnej. 18

19 Obowiązujące formy zabezpieczeń:
weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie wekslowe, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie na zabezpieczenie, hipoteka, ubezpieczenie umowy, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie według prawa cywilnego, poręczenie według prawa bankowego. 19

20 Ustanowione przez Beneficjenta zabezpieczenie podlega weryfikacji merytoryczno – rachunkowej i formalno - prawnej przez IZ RPO WP. Weryfikacja ma na celu sprawdzenie m.in. prawidłowości rodzaju zabezpieczenia z uwzględnieniem formy prawnej Beneficjenta, przyznanej kwoty dofinansowania oraz efektywności zaproponowanego zabezpieczenia. W przypadku stwierdzenia, że zabezpieczenie w sposób niewystarczający gwarantuje należyte wykonanie umowy o dofinansowanie lub w zabezpieczeniu znajdują się uchybienia/braki (w tym braki formalne) Beneficjent zobowiązany jest do złożenia prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia w terminie określonym przez IZ RPO WP. 20

21 Rodzaj zabezpieczenia Forma prawna Beneficjenta
Proponowane rodzaje zabezpieczenia w zależności od formy prawnej Beneficjenta: zastaw rejestrowy, poręczenie wg prawa cywilnego, poręczenie wg prawa bankowego, weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej - hipoteka, zastaw rejestrowy, weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie wg prawa bankowego, - gwarancja bankowa, hipoteka, zastaw rejestrowy, umowa ubezpieczenia, poręczenie wg prawa bankowego, weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową. Spółki prawa handlowego: osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, komandytowa, komandytowo- akcyjna), kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) hipoteka, zastaw rejestrowy, gwarancja bankowa, weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie wg prawa bankowego. Spółki cywilne hipoteka, zastaw rejestrowy, gwarancja bankowa, weksel In blanco wraz z deklaracją, poręczenie wekslowe, poręczenie wg prawa cywilnego/ wg prawa bankowego. Osoby fizyczne Rodzaj zabezpieczenia Forma prawna Beneficjenta 21

22 W szczególnych przypadkach Beneficjent może zostać zobligowany przez IZ RPO WP do przedstawienia alternatywnej formy zabezpieczenia przyszłych wierzytelności z tytułu podpisanej z Beneficjentem umowy o dofinansowanie. Każdorazowa zmiana rodzaju zabezpieczenia podlega ponownej procedurze weryfikacji. yfikacji W sytuacji prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie IZ RPO WP zwróci Beneficjentowi dokument ustanawiający zabezpieczenie lub złoży wymagane prawem oświadczenie w celu zniesienia zabezpieczenia po upływie terminu 3 lat (w przypadku MŚP) od daty finansowego zakończenia. Zasady ustanawiania zabezpieczeń zostały szczegółowo określone w Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata w zakresie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII, dostępnych na stronie internetowej j.w. 22

23 Aneksowanie umowy o dofinansowanie
23

24 zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
Zgodnie ze wzorem umowy o dofinansowanie dopuszczalne jest dokonanie zmian w umowie, w przypadkach i na zasadach w niej określonych. Zasady wprowadzania zmian do umowy zawarte są m.in. §15 Zmiany w projekcie i umowie: zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, zmiany w treści umowy oraz załączników do umowy wymagają zachowania formy aneksu do umowy, o ile zapisy umowy nie stanowią inaczej, w przypadku zmian do umowy wymagających zawarcia kolejno w okresie jednego miesiąca kilku aneksów, za obopólną zgodą stron umowy może zostać zawarty jeden aneks uwzględniający te zmiany, Beneficjent zgłasza w formie pisemnej IZ RPO WP zmiany dotyczące realizacji projektu przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 35 dni przed planowanym zakończeniem finansowym realizacji projektu, IZ RPO WP może odmówić zgody na wprowadzenie zmian do projektu, . 24

25 zmiany numeru rachunku bankowego wskazanego do obsługi projektu ,
Typowe przyczyny wymagające sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie to m.in.: rozstrzygnięcie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, którego następstwem jest zmiana wartości lub terminów realizacji projektu (w takim przypadku Beneficjent zobowiązany jest w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy z wykonawcą przekazać do IZ RPO WP: zmodyfikowany wniosek o dofinansowanie w 2 egz. zawierający zmienione wartości, kopię podpisanej umowy z wykonawcą wraz z kopią oferty, kopię kosztorysu inwestorskiego), zmiany osób reprezentujących Beneficjenta, siedziby lub innych danych formalno – prawnych, zmiany numeru rachunku bankowego wskazanego do obsługi projektu , 25

26 Typowe przyczyny wymagające sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie to m.in.:
zdarzenia, których nie można było przewidzieć w trakcie opracowywania dokumentacji aplikacyjnej (np. kolizje z niezaznaczonymi elementami infrastruktury podziemnej), okoliczności o charakterze siły wyższej (§18 Ustalenia dotyczące siły wyższej), awarie urządzeń lub instalacji budowy, których wystąpienie jest niezależne od człowieka, błędy oraz niedopatrzenia powstałe w wyniku działalności człowieka, których skutki mogą doprowadzić do znacznej modyfikacji pierwotnych założeń projektu, inne zdarzenia losowe mające wpływ na czas realizacji projektu (np. niezdolność do pracy z powodu wypadku). 26

27 Zmiany zakładanych wskaźników produktów realizacji Projektu, w szczególności powodujące zmniejszenie wartości docelowych, są co do zasady niedopuszczalne. zmiany nieprzekraczające 25% ich wartości, wynikające z przyczyn innych niż rozstrzygnięcie postępowań o udzielenie zamówienia mogą być dokonane po uzyskaniu pisemnej zgody IZ RPO WP i wymagają dokonania aneksu do umowy, zmiany przekraczające 25% ich wartości, wymagają ponownej weryfikacji odpowiednio zmienionego wniosku o dofinansowanie przez IZ RPO WP, począwszy od oceny merytorycznej, w szczególności pod kątem sprawdzenia zachowania celów zmodyfikowanego projektu. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, zmiany te wymagają dokonania aneksu do umowy. zmiany zakładanych wskaźników realizacji, w szczególności zmiany powodujące zmniejszenie wartości docelowych będących podstawą uzyskania punktów w trakcie oceny merytorycznej projektu, powodować mogą w zależności od faktycznych rezultatów, zwrot części bądź całości dofinansowania, 27

28 Rozwiązanie umowy o dofinansowanie
28

29 zaprzestał realizacji projektu,
W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 16 Rozwiązanie umowy) IZ RPO WP może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent: nie rozpoczął realizacji projektu i nastąpiło opóźnienie w stosunku do daty określonej w umowie przekraczające 3 miesiące z przyczyn zawinionych przez Beneficjenta, zaprzestał realizacji projektu, utrudniał przeprowadzenie kontroli przez IZ RPO WP lub inne uprawnione podmioty, w określonym terminie nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości, nie przestrzegał procedur udzielania zamówień (w przypadku, gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania przepisów Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest do dokonywania wydatków zgodnie z regulacjami zawartymi w Wytycznych IZ RPO WP w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych), . 29

30 W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 16 Rozwiązanie umowy) IZ RPO WP może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent: nie przedłożył w określonym terminie, mimo pisemnego wezwania przez IZ RPO WP wniosku o płatność, poprawek, uzupełnień lub wyjaśnień do wniosku o płatność, nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w umowie o dofinansowanie (§ 4 Odpowiedzialność Beneficjenta), realizuje projekt niezgodnie z umową, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu, § 4 ust. 3 – „Zmiana formy prawnej Beneficjenta, przekształcenia własnościowe lub konieczność wprowadzenia innych zmian, w wyniku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w momencie składania wniosku o dofinansowanie, a mogących skutkować przeniesieniem praw i obowiązków, możliwe są wyłącznie po poinformowaniu IZ RPO WP o konieczności ich wprowadzenia i zaakceptowaniu przez IZ RPO WP pod rygorem rozwiązania umowy na zasadach w niej przewidzianych”. 30

31 nie wniósł zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy,
IZ RPO WP może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent m.in: wykorzystał przekazane środki na cel inny niż określony w projekcie lub niezgodnie z umową oraz przepisami prawa lub procedurami programu, odmówił poddania się kontroli IZ RPO WP bądź innych uprawnionych podmiotów, nie wniósł zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, złożył lub przedstawił IZ RPO WP nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione lub poświadczające nieprawdę dokumenty lub inne informacje w celu uzyskania (wyłudzenia) dofinansowania, został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji, zawiesił działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze. 31

32 W przypadku rozwiązania umowy Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron umowy, bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych. W takim przypadku beneficjent może otrzymać dofinansowanie wyłącznie tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części projektu. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami. 32

33 Niezależnie od formy lub przyczyny rozwiązania umowy, Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia wniosku o płatność końcową z wypełnioną częścią sprawozdawczą z zakończenia realizacji projektu oraz do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacja budowy W sytuacji wystąpienia przesłanek rozwiązania umowy pracownik DWP na stanowisku ds. umów sporządza projekt Uchwały ZWP zmieniającej Uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania wraz z uzasadnieniem. W terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania podpisanej Uchwały przez ZWP pracownik sporządza pismo informujące Beneficjenta o podjętej Uchwale ZPW, zawierające uzasadnienie decyzji o rozwiązaniu umowy. Do pisma ewentualnie dołącza się Decyzję o zwrocie środków. 33

34 Małgorzata Jarosińska Kierownik Oddziału Umów
Dziękuję za uwagę Małgorzata Jarosińska Kierownik Oddziału Umów Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ul. Towarnickiego 1A, Rzeszów Tel 34


Pobierz ppt "Umowy o dofinansowanie projektów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google