Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 Wspólne posiedzenie Grupy ds. MŚP przy KK NSRO oraz Grupy ds. Przedsiębiorców Wyniki działalności Grupy ds. Przedsiębiorców Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 Wspólne posiedzenie Grupy ds. MŚP przy KK NSRO oraz Grupy ds. Przedsiębiorców Wyniki działalności Grupy ds. Przedsiębiorców Ministerstwo Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1

2 2 Wspólne posiedzenie Grupy ds. MŚP przy KK NSRO oraz Grupy ds. Przedsiębiorców Wyniki działalności Grupy ds. Przedsiębiorców Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 28 września 2009 r.

3 3 Skład i zakres prac Grupy ds. Przedsiębiorców Grupa ds. Przedsiębiorców jest jedną z 3 grup roboczych wchodzących w skład Zespołu ds. uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy UE powołanego przez Minister Rozwoju Regionalnego w dn. 8 sierpnia 2008 r. Grupa ds. Przedsiębiorców składa się z przedstawicieli MRR, ekspertów zewnętrznych oraz przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców Celem prac Grupa ds. Przedsiębiorców jest identyfikacja barier we wdrażaniu działań skierowanych do przedsiębiorców Prace Grupy polegały na analizie dokumentacji przygotowanej dla PO IG m.in. Szczegółowego opisu priorytetów PO IG, programów pomocowych, dokumentacji aplikacyjnej i wzorów umów o dofinansowanie realizacji projektów Przy formułowaniu zaleceń wzięto także pod uwagę rekomendacje zgłaszane na adres: prostefundusze@mrr.gov.pl

4 4 Cel funkcjonowania Grupy ds. Przedsiębiorców Prace Grupy ds. Przedsiębiorców zmierzają do uproszczenia procedur związanych z pozyskiwaniem, realizacją i rozliczaniem dotacji przez przedsiębiorców w ramach PO IG oraz 16 RPO W trakcie rocznego okresu funkcjonowania Grupa ds. Przedsiębiorców znacząco zwiększyła swoje oddziaływanie przez: włączenie do składu przedstawicieli Konwentu Marszałków Województw RP udział w spotkaniach przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację RPO sformułowanie większej liczby rekomendacji adresowanych do RPO

5 5 Działalność Grupy ds. Przedsiębiorców w 2008 r. W 2008 r. Grupa omawiała propozycje uproszczeń dotyczących: dokumentacji aplikacyjnej procedur związanych z wnioskowaniem o wsparcie kryteriów wyboru projektów umów o dofinansowanie projektów Grupa rekomendowała m.in.: ograniczenie liczby załączników dołączanych do wniosku w chwili jego składania skrócenie czasu oceny wniosków oraz przekazywanie szczegółowych informacji o wynikach oceny wniosku na kolejnych etapach oceny zmianę lub doprecyzowanie kryteriów wyboru projektów, w tym kryterium innowacyjności (dz. 4.4 PO IG) zmianę postanowień umowy o dofinansowanie projektu, taka aby zmniejszyć liczbę okoliczności skutkujących wypowiedzeniem umowy w trybie natychmiastowym poprawę funkcjonowania elektronicznych generatorów wniosków aplikacyjnych

6 6 Działalność Grupy ds. Przedsiębiorców w 2008 r. Wiele spośród omawianych w 2008 r. uproszczeń dotyczyło RPO, czego efektem było sformułowanie przez Grupę następujących rekomendacji dla Instytucji Zarządzających RPO: usprawnienie systemu informowania beneficjentów o możliwościach uzyskania wsparcia usprawnienie organizacji konkursów na wybór projektów poprawa systemu oceny i wyboru projektów przegląd umów o dofinansowanie projektu pod kątem wymagań nakładanych na beneficjenta określenie zasad stosowania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu stosowanie jednolitego katalogu kryteriów formalnych wyboru projektów

7 7 Na początku 2009 r. Grupa ds. Przedsiębiorców dokonała przeglądu stanu wdrażania rekomendacji skierowanych do IP i IW PO IG oraz kontynuowała omawianie zgłoszeń, jakie zostały przekazane w ramach akcji Proste Fundusze Podjęto również działania, których celem było usprawnienie funkcjonowania Grupy w celu przenoszenia większej ilości dobrych praktyk wypracowanych na gruncie PO IG do RPO W tym celu: zaproszono przedstawicieli IZ RPO do prac Grupy zwiększono liczbę omawianych uproszczeń dotyczących RPO Efektem zmian jest łatwiejsza identyfikacja problemów w funkcjonowaniu RPO oraz szybsze formułowanie rekomendacji dla Instytucji Zarządzających RPO Działalność Grupy ds. Przedsiębiorców w 2009 r.

8 8 Grupa omówiła problemy związane z realizacją umów o dofinansowanie projektów oraz ich rozliczaniem w sytuacji wahań kursów walut spowodowanych kryzysem gospodarczym. W wyniku spotkania Grupa sformułowała rekomendacje dotyczące: sprawozdawczości: dostosowanie obowiązków beneficjentów w zakresie terminów składania wniosków o płatność w ramach wzorów umów o dofinansowanie, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki realizowanych projektów w ramach danego działania rozliczanie projektów: zaokrąglanie kwot wydatków kwalifikowanych oraz dofinansowania w trakcie rozliczania projektów z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku kontroli: niedokonywanie podwójnej kontroli merytorycznej dokumentów składanych przez beneficjentów w ramach rozliczania projektów – sprawdzanie na zakończenie realizacji projektu kompletności zebranej dokumentacji trwałości realizacji projektów: uregulowanie kwestii definicji zakończenia realizacji projektu we wzorach umów o dofinansowanie Działalność Grupy ds. Przedsiębiorców w 2009 r.

9 9 Jedno z posiedzeń Grupy ds. Przedsiębiorców w 2009 r. odbyło się z udziałem przedstawicieli firm doradczych, którzy omówili zidentyfikowane przez siebie problemy horyzontalne oraz problemy dotyczące: przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej oceny projektów zawierania umowy o dofinansowanie projektu i realizacji jej postanowień rozliczania projektów, w tym opisywania faktur Spotkanie z udziałem przedstawicieli firm doradczych umożliwiło Grupie ds. Przedsiębiorców sformułowanie kolejnych rekomendacji upraszczających pozyskiwanie funduszy UE przez przedsiębiorców Działalność Grupy ds. Przedsiębiorców w 2009 r.

10 10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl www.poig.gov.pl prostefundusze@mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2 Wspólne posiedzenie Grupy ds. MŚP przy KK NSRO oraz Grupy ds. Przedsiębiorców Wyniki działalności Grupy ds. Przedsiębiorców Ministerstwo Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google