Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.5 Kraków, 23 kwietnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.5 Kraków, 23 kwietnia."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.5 Kraków, 23 kwietnia 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji

2 Plan spotkania 10.00 – 10.45Podstawowe kwestie związane z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.5 10.45 – 11.15 Rekrutacja w projektach 11.15 - 11.30Przerwa 11.30 – 12.00 Zasady dokonywania zmian w projektach 12.00 – 13.15 Ogólne zasady sporządzania wniosków o płatność 13.15 - 13.30Przerwa 13.30 – 14.00 Informacja i promocja/Oznaczanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Podstawowe kwestie związane z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.5

4 Zobowiązanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (§ 2 umowy o dofinansowanie projektu) Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (Instytucja Wdrażająca /Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację projektu.

5 Zobowiązanie Beneficjenta (§ 3 umowy o dofinansowanie projektu) Beneficjent realizuje projekt na podstawie wniosku o dofinansowanie. Podczas realizacji projektu Beneficjent stosuje treść Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia): www.pokl.wup-krakow.plwww.pokl.wup-krakow.pl Beneficjent stosuje wytyczne wydawane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL

6 Płatności (§ 8 umowy o dofinansowanie projektu) Dotacja rozwojowa na realizację Projektu jest wypłacana w formie zaliczki w terminach i wysokości określonych w harmonogramie płatności stanowiącym Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent sporządza harmonogram płatności w porozumieniu z Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia).

7 Płatności (§ 8 umowy o dofinansowanie projektu) Pierwsza transza dotacji rozwojowej wypłacana jest po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, bez składania wniosku o płatność, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia Przekazanie kolejnej transzy uzależnione jest od wcześniejszego wydatkowania przez Beneficjenta co najmniej 70% kwoty otrzymanej w ramach transz dotacji rozwojowej i wykazania poniesionych wydatków co najmniej w tej wysokości we wniosku o płatność

8 Płatności (§ 8 umowy o dofinansowanie projektu) Harmonogram płatności może podlegać aktualizacji we wniosku o płatność przed przekazaniem kolejnej transzy. Aktualizacja harmonogramu płatności jest skuteczna pod warunkiem nie wyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia)

9 Płatności (§ 10 umowy o dofinansowanie projektu) Beneficjent składa wniosek o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, w terminie 8 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego (nie rzadziej niż raz na trzy miesiące) Końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu

10 Płatności – środki niewygasające (§ 8 umowy o dofinansowanie projektu) Beneficjent informuje Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) do dnia 15 października danego roku o kwocie przekazanej mu dotacji rozwojowej, która nie zostanie wydatkowana do końca tego roku (zgłoszenie środków niewygasających) Powyższa kwota podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w terminie do dnia 30 listopada danego roku

11 Płatności – środki niewykorzystane (§ 8 umowy o dofinansowanie projektu) Kwota dotacji rozwojowej, która nie była wydatkowana i nie została zgłoszona jako środki niewygasające podlega zwrotowi w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) Od środków niewykorzystanych, które nie zostaną zwrócone do 15 stycznia, będą naliczane odsetki karne

12 Monitoring i kontrola – rejestracja szkoleń (§ 16 umowy o dofinansowanie projektu) Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia, aby wykonawca szkolenia otwartego realizowanego w ramach projektu zarejestrował instytucję szkoleniową w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: www.inwestycjawkadry.pl i aktualizował w w/w bazie informację o każdym szkoleniu otwartym organizowanym w ramach Projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu. www.inwestycjawkadry.pl Szkolenia zamknięte nie muszą być rejestrowane.

13

14 Monitoring i kontrola – problemy z realizacją projektu (§ 16 umowy o dofinansowanie projektu) Beneficjent jest obowiązany do niezwłocznego informowania w formie pisemnej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji Pojawiające się problemy należy zgłaszać na bieżąco opiekunowi projektu. Informacje na temat problemów i trudności należy też umieszczać w pkt 12 wniosku o płatność

15 Monitoring i kontrola – dokumentacja projektu (§ 17 umowy o dofinansowanie projektu) W przypadku zlecania wykonawcy części zadań w ramach projektu Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą prawa wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Instytucji Wdrażającej(Instytucji Pośredniczącej II stopnia) o miejscu archiwizacji przedmiotowej dokumentacji.

16 Konkurencyjność (§ 20 umowy o dofinansowanie) W przypadku realizacji zamówień przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto wykonywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą Beneficjent stosuje zasady konkurencyjności Zasad konkurencyjności nie stosuje się w odniesieniu do osób lub usług rozliczanych w ramach kosztów personelu w projekcie Zasad konkurencyjności nie stosuje się do Beneficjentów i Partnerów projektu, którzy są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

17 Ochrona danych osobowych (§ 22 umowy o dofinansowanie) Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą i Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) oraz w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej.

18 Projekty realizowane w układzie partnerskim Za realizację projektu przed Instytucją Wdrażającą odpowiada Partner Wiodący (Lider). Partner Wspierający ma obowiązek przestrzegania wszystkich ustaleń wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie.

19 IX Priorytet Działanie 9.5 Zespół Programów Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji Pod opiekę Zespołu Programów Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji (RWK) Beneficjent przechodzi w momencie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu Kierownik Zespołu: p. Marzena Pietraszek Każdy projekt ma przydzielonego 1 opiekuna Działanie 9.5: 5 opiekunów

20 Współpraca pomiędzy Beneficjentem a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie - standardowo wykorzystywane narzędzia pismo do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie mail do opiekuna projektu Małopolski Newsletter PO KL wizyta konsultacyjna opiekuna projektu

21 Małopolski Newsletter PO KL


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.5 Kraków, 23 kwietnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google