Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji Programu polityki oświatowej Miasta Olsztyna na lata 2008-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji Programu polityki oświatowej Miasta Olsztyna na lata 2008-2013."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji Programu polityki oświatowej Miasta Olsztyna na lata 2008-2013

2 Zmiany w sieci szkół: likwidacja internatów i utworzenie 4 burslikwidacja internatów i utworzenie 4 burs utworzenie 3 szkolnych schronisk młodzieżowych sezonowychutworzenie 3 szkolnych schronisk młodzieżowych sezonowych rozpoczęcie procesu porządkowania sieci szkół ponadgimnazjalnych z uwagi na brak uczniów, z dniem 31 sierpnia 2011 roku zlikwidowano: - pięć liceów profilowanych - jedno technikumrozpoczęcie procesu porządkowania sieci szkół ponadgimnazjalnych z uwagi na brak uczniów, z dniem 31 sierpnia 2011 roku zlikwidowano: - pięć liceów profilowanych - jedno technikum Cel operacyjny: Dążenie do optymalizacji struktury sieci oświatowej

3 Działania związane z przygotowania szkół podstawowych Działania związane z przygotowania szkół podstawowych do przyjęcia dzieci sześcioletnich od 1 września 2012 roku: do przyjęcia dzieci sześcioletnich od 1 września 2012 roku: dokonanie diagnozydokonanie diagnozy przeprowadzenie kampanii zachęcającej rodziców do zapisania dzieci do klas pierwszych poprzez :przeprowadzenie kampanii zachęcającej rodziców do zapisania dzieci do klas pierwszych poprzez : - stronę Urzędu Miasta - stronę Urzędu Miasta - spotkania dyrektorów i nauczycieli z rodzicami dzieci sześcioletnich - spotkania dyrektorów i nauczycieli z rodzicami dzieci sześcioletnich - organizowanie dni otwartych w szkołach podstawowych - organizowanie dni otwartych w szkołach podstawowych Ok. 30% dzieci sześcioletnich z Olsztyna z dniem 1 września 2011 roku rozpoczęło naukę w klasach pierwszych. Cel operacyjny: Dążenie do optymalizacji struktury sieci oświatowej

4 Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: 563 dzieci i uczniów uczęszczało do przedszkoli i szkół specjalnych prowadzonych przez Miasto Olsztyn i inne podmioty 563 dzieci i uczniów uczęszczało do przedszkoli i szkół specjalnych prowadzonych przez Miasto Olsztyn i inne podmioty 144 uczniów uczyło się w klasach integracyjnych144 uczniów uczyło się w klasach integracyjnych a 80 uczniów w klasach terapeutycznycha 80 uczniów w klasach terapeutycznych Cel operacyjny: Dążenie do optymalizacji struktury sieci oświatowej

5 Realizacja inwestycji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie modernizacji bazy szkół zawodowych: Realizacja inwestycji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie modernizacji bazy szkół zawodowych: rozbudowa Zespołu Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie – wartość projektu: ok.13 mln zł rozbudowa Zespołu Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie – wartość projektu: ok.13 mln zł modernizacja lub doposażenie : modernizacja lub doposażenie : Zespołu Szkół Samochodowych Zespołu Szkół Samochodowych Zespołu Szkół Budowlanych Zespołu Szkół Budowlanych Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych na kwotę przeszło 9 mln zł. na kwotę przeszło 9 mln zł. Cel operacyjny: Rozwój bazy dydaktycznej i sportowej jednostek oświatowych

6 Z dofinansowaniem ze środków z budżetu Państwa : Z dofinansowaniem ze środków z budżetu Państwa : w 2010 roku zrealizowano modernizację 5 boisk szkolnych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012 przy Szkołach Podstawowych Nr 3, 19, 22 i 34 Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w 2010 roku zrealizowano modernizację 5 boisk szkolnych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012 przy Szkołach Podstawowych Nr 3, 19, 22 i 34 Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 a w 2011 r. rozpoczęto budowę przy Szkole Podstawowej Nr 6 i Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych a w 2011 r. rozpoczęto budowę przy Szkole Podstawowej Nr 6 i Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Ze środków własnych Miasto Olsztyn: Ze środków własnych Miasto Olsztyn: - wybudowano przedszkole - wybudowano przedszkole - zrealizowano remonty na ok. 4,5 mln zł i inwestycje - zrealizowano remonty na ok. 4,5 mln zł i inwestycje na ok.3,3mln zł, rozpoczęto remont stołówki w ZSB na ok.3,3mln zł, rozpoczęto remont stołówki w ZSB Cel operacyjny: Rozwój bazy dydaktycznej i sportowej jednostek oświatowych

7 O jakości pracy jednostek oświatowych świadczą: O jakości pracy jednostek oświatowych świadczą: ewaluacja zewnętrznaewaluacja zewnętrzna (od 2009 roku przeprowadzono w pięciu szkołach (G5 i G14, SP 7,29, ZSChiO), w trzech przedszkolach ( PM1,24,32) oraz w PPP Nr 1 wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznychwyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych EWD - edukacyjna wartość dodana informacje uwzględniane w Systemie Informacji Oświatowej oraz otrzymywane ze szkół Cel operacyjny: Stworzenie systemu doskonalącego jakość pracy jednostek oświatowych

8 Jakość pracy szkół jest podwyższana poprzez : Jakość pracy szkół jest podwyższana poprzez : - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wspieranie informatyzacji procesu edukacyjnego - wspieranie informatyzacji procesu edukacyjnego - kształtowanie warunków do poprawy bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych – Zespół opracowujący Miejski program zapewniania bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży Cel operacyjny: Stworzenie systemu doskonalącego jakość pracy jednostek oświatowych

9 Realizowany był poprzez: zwiększanie autonomii jednostek w zakresie dysponowania środkami finansowymi w budżetach szkół i wykonywaniem remontówzwiększanie autonomii jednostek w zakresie dysponowania środkami finansowymi w budżetach szkół i wykonywaniem remontów doskonalenie prowadzenia gospodarki finansowej przez dyrektorówdoskonalenie prowadzenia gospodarki finansowej przez dyrektorów wdrażanie i udoskonalanie programów informatycznych:wdrażanie i udoskonalanie programów informatycznych: - elektronicznego systemu rekrutacji Nabór - elektronicznego systemu rekrutacji Nabór - Bank Ofert Pracy pn. Nauczyciele praca - Bank Ofert Pracy pn. Nauczyciele praca organizowanie szkoleń dla wszystkich dyrektorów dwa razy w rokuorganizowanie szkoleń dla wszystkich dyrektorów dwa razy w roku przygotowywanie uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Olsztynaprzygotowywanie uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Olsztyna Cel operacyjny: Wspomaganie dyrektorów jednostek oświatowych w zarządzaniu i zapewnianiu jakości pracy

10 Realizowany m.in.: w oparciu o nowe uregulowania MEN dot. zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych, szkołach i placówkach poprzez przyznawanie dodatkowych środków finansowych na realizację :poprzez przyznawanie dodatkowych środków finansowych na realizację : - zajęć logopedycznych dla dzieci sześcioletnich w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - zajęć pozalekcyjnych i wspierających, nauki pływania, edukacji muzycznej - zajęć pozalekcyjnych i wspierających, nauki pływania, edukacji muzycznej - zajęć w czasie ferii zimowych i letnich - Programu Animator Sportu – Orlik 2012 i z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Programu Animator Sportu – Orlik 2012 i z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz oraz umożliwienie udziału szkół w programach np. Comenius, Leonardo da Vinci, Grundving) przyznawanie stypendiów i umożliwienie udziału szkół w programach np. Comenius, Leonardo da Vinci, Grundving) Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji Programu polityki oświatowej Miasta Olsztyna na lata 2008-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google