Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NADZÓR PEDAGOGICZNY PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NADZÓR PEDAGOGICZNY PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011."— Zapis prezentacji:

1 NADZÓR PEDAGOGICZNY PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

2 Liczba szkół i placówek w nadzorze Podlaskiego Kuratora Oświaty Delegatura w Łomży 417 publicznych 70 niepublicznych Delegatura w Suwałkach 375 publicznych 63 niepublicznych Kuratorium Oświaty w Białymstoku 981 publicznych 262 niepublicznych

3 ROK SZKOLNY 2010/2011 PODSTAWY PRAWNE Art. 31, 33 oraz35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) § 18 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) Zarządzenie nr 77 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2010/2011

4 ROK SZKOLNY 2010/2011 ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru Podlaskiego Kuratora Oświaty jest opracowany i realizowany zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi przez ministra właściwego ds.. Oświaty i wychowania. Jest podawany do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

5 ROK SZKOLNY 2010/2011 DOKUMENTOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO Raporty z ewaluacji Akta kontroli szkół i placówek Protokoły kontroli Analizy wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wnioski z ewaluacji zewnętrznych i kontroli Materiały przygotowane na konferencje i narady oraz wypracowane podczas spotkań Notatki służbowe Własne opracowania i publikacje

6 ROK SZKOLNY 2010/2011 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W szkołach wszystkich typów: Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) W przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego

7 ROK SZKOLNY 2010/2011 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO W zakresie ewaluacji: Procesy zachodzące w szkole lub placówce (80% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) Ewaluacja całościowa (20% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym)

8 ROK SZKOLNY 2010/2011 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO W zakresie kontroli: we wszystkich typach szkół i placówek: Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach podstawowych: Prawidłowość dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych formach wychowania przedszkolnego

9 ROK SZKOLNY 2010/2011 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO w szkołach podstawowych, gimnazjach: Prawidłowość dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach w ogólnokształcących szkołach ponadgimnazjalnych i liceach profilowanych: Zgodność organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa

10 ROK SZKOLNY 2010/2011 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO w technikach dla młodzieży i zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieży: Prawidłowość dopuszczania do użytku w publicznym technikum dla młodzieży i publicznej zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży programu nauczania dla zawodu w poradniach psychologiczno – pedagogicznych: Zgodność wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa

11 ROK SZKOLNY 2010/2011 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO w placówkach doskonalenia nauczycieli: Przestrzeganie przez niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli przepisów prawa w zakresie planowania pracy i sprawozdawczości oraz zgodności danych zawartych we wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym w bursach: Zgodność organizacji pracy bursy z obowiązującymi przepisami prawa

12 ROK SZKOLNY 2010/2011 Kontrole doraźne są realizowane w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego. W przypadku wprowadzenia przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zmian w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w trakcie roku szkolnego, kurator niezwłocznie dostosowuje swój plan nadzoru do tych zmian i podaje go do publicznej wiadomości. DZIAŁANIA DORAŹNE

13 ROK SZKOLNY 2010/2011 Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego): prowadzi nadzór pedagogiczny wykorzystując ewaluację, kontrolę i wspomaganie (§20), opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego plan dotyczy (§21), do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego (§22). PRZYPOMINAMY


Pobierz ppt "NADZÓR PEDAGOGICZNY PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google