Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OSIE WSPARCIA PROW Oś 1: poprawa konkurencyjności sektora

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OSIE WSPARCIA PROW Oś 1: poprawa konkurencyjności sektora"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 OSIE WSPARCIA PROW 2007-2013 Oś 1: poprawa konkurencyjności sektora
rolnego i leśnego Oś 2: poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich Oś 3: jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Oś 4: LEADER

3 DZIAŁANIA OSI 3 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ
ODNOWA I ROZWÓJ WSI RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ (ARIMR) TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW (ARIMR)

4 DZIAŁANIA OSI 4 LEADER WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU
WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA

5 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ

6 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ
TYPY PROJEKTÓW: zaopatrzenie w wodę i gospodarka ściekowa tworzenie systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych wytwarzanie i dystrybucja energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych

7 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ
BENEFICJENCI: Gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t. wykonująca zadania określone w zakresie pomocy Beneficjentem mogą być gminy wiejskie, miejsko – wiejskie (z wył. miast powyżej 5 tys. mieszkańców) i miejskie, z zastrzeżeniem, że operacje nie mogą być realizowane w miejscowościach powyżej 5 tys. mieszkańców

8 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej w jednej gminie w okresie realizacji Programu: 4 mln zł operacje wodne i ściekowe 200 tys. zł - operacje w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych 3 mln zł operacje w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

9 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. W jednym naborze jeden wnioskodawca może złożyć po jednym wniosku z każdego zakresu. Początek realizacji operacji może nastąpić nie wcześniej po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy

10 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ
Kryteria wyboru operacji Podstawowy dochód podatkowy gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca: do 50% średniej wojewódzkiej – 4 pkt powyżej 50% do 75% średniej wojewódzkiej – 3 pkt powyżej 75% do 100% średniej wojewódzkiej – 2 pkt powyżej 100% średniej wojewódzkiej – 0 pkt. Bezrobocie w okresie 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy: wyższe od średniej wojewódzkiej – 2 pkt równe ze średnią w województwie – 1 pkt niższe od średniej w województwie – 0 pkt Wnioskowana kwota dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowalnych – 1 pkt Kryterium regionalne – 2 pkt Wskaźnik zwodociągowania gminy, na terenie której podejmowana jest realizacja operacji z zakresu operacji wodnej, kształtuje się na poziomie: do 25% - 3 pkt od 25% do 50% - 2 pkt od 50% do 75% - 1 pkt Wskaźnik zwodociągowania gminy, na terenie której podejmowana jest realizacja operacji z zakresu operacji ściekowej, kształtuje się na poziomie: powyżej 80% - 3 pkt od 80% do 50% - 2 pkt poniżej 50% - 1 pkt Do realizacji mogą zostać przyjęte operacje, które uzyskały co najmniej 3 punkty

11 ODNOWA I ROZWÓJ WSI

12 313, 322, ODNOWA I ROZWÓJ WSI TYPY PROJEKTÓW (m.in): budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów publicznych pełniących funkcje kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury; budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, służących do użytku publicznego; kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów, parkingów, chodników lub oświetlenia ulicznego; budowa, przebudowa lub remont małej infrastruktury turystycznej; odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w zabytkowych obiektach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków.

13 instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu
313, 322, ODNOWA I ROZWÓJ WSI BENEFICJENCI: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy (określone operacje), organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego, której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi”.

14 Maksymalna wysokość pomocy udzielonej w okresie realizacji Programu:
313, 322, ODNOWA I ROZWÓJ WSI Maksymalna wysokość pomocy udzielonej w okresie realizacji Programu: 500 tyś. zł – dla jednej miejscowości 500 tyś. zł – dla jednej operacji realizowanej w więcej niż jednej miejscowości Minimalna wysokość pomocy udzielonej w okresie realizacji Programu: 25 tyś. zł – dla jednej operacji

15 313, 322, ODNOWA I ROZWÓJ WSI KRYTERIA DOSTĘPU: Operacja realizowana jest w miejscowościach gmin wiejskich, miejsko –wiejskich i miejskich z wyłączeniem miejscowości miast powyżej mieszkańców; Operacja wpisuje się w plan odnowy miejscowości; Operacja nie ma charakteru komercyjnego; W przypadku gdy operacja realizowana będzie realizowany na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomość na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji operacji; Operacja zaproponowana przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego została zaakceptowana przez tę jednostkę. Operacja realizowana w ramach osi 4 uzyskała akceptację odpowiedniej lokalnej grupy działania

16 313, 322, ODNOWA I ROZWÓJ WSI Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. W jednym naborze jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek. Początek realizacji operacji może nastąpić nie wcześniej po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

17 Kryteria wyboru projektów
313, 322, ODNOWA I ROZWÓJ WSI Kryteria wyboru projektów dochód podatkowy gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca na rok, w którym składany jest wniosek o przyznanie pomocy kształtuje się na poziomie: średniej krajowej i poniżej – 2 pkt powyżej średniej krajowej – 0pkt bezrobocie w powiecie w okresie 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy: równe lub wyższe od średniej wojewódzkiej – 2 pkt niższe od średniej wojewódzkiej – 0 pkt wnioskowana kwota dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowalnych – 1 pkt kryterium regionalne – 2 pkt Do realizacji mogą zostać przyjęte operacje, które uzyskały co najmniej 3 punkty, w jednym naborze maksymalnie 3 operacje z jednej gminy.

18 Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej
ok. 57 mln euro środków UE Odnowa i rozwój wsi ok. 23 mln euro środków UE

19 LEADER UMOŻLIWIA REALIZOWANIE I OSIĄGANIE CELÓW OSI TRZECIEJ.
CEL- budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja

20 LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

21 4.1.3 – WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU
Leader umożliwia realizowanie i osiąganie celów osi trzeciej przez: udział LGD w wyborze projektów finansowanych w ramach działań osi 3: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; Odnowa i rozwój wsi małe projekty uzupełniające działania osi 3, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tj. poprawy jakości życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD i są zgodne z lokalną strategią rozwoju.

22 Wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD)
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - instytucja zarządzająca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencja Płatnicza informacja o wyborze LGD Samorząd Wojewódzki - podmiot wdrażający weryfikacja wniosku oraz ocena LGD i LSR, lista rankingowa LGD Lokalna Grupa Działania LSR Lokalna Strategia Rozwoju wnioski o wybór LGD wraz z załącznikami m.in.. LSR umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR Lokalna Grupa Działania

23 Finansowanie projektów w ramach osi 3 PROW 2007-2013
informacja o zawarciu umowy Samorząd Wojewódzki - podmiot wdrażający Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencja Płatnicza wnioski o pomoc wybrane do finansowania wnioski o pomoc wybrane do finansowania w zależności od działań Organ decyzyjny LGD wybór wniosków do finansowania w ramach LSR LGD LGD Lokalna Grupa Działania LSR Lokalna Strategia Rozwoju weryfikacja wniosku oraz ocena zgodności ze LSR, sprawdzenie dostępności środków umowa o dofinansowanie projektu wniosek o pomoc umowa o dofinansowanie projektu Wnioskodawca w ramach działań osi 3

24 BENEFICJENCI: POZIOM POMOCY:
MAŁE PROJEKTY BENEFICJENCI: W przypadku małych projektów - osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD, jeśli prowadzą działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD. POZIOM POMOCY: Dla małych projektów – od 3 tys. do 25 tys. PLN, jednak nie więcej niż 70% na projekt i nie więcej niż 100 tys. PLN na beneficjenta w okresie programowania

25 działania mogą dotyczyć m.in:
4.1.3 – MAŁE PROJEKTY TYPY PROJEKTÓW: działania mogą dotyczyć m.in: organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR; promocji i rozwoju lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego; organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD; rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenia lub zmodernizowania elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowania i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego lokalną strategią rozwoju;

26 ok. 30 mln euro środków UE LEADER
ok. 24 mln euro UE - WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU

27 SCHEMAT I Scalanie Gruntów Beneficjent: Starosta powiatu
125- POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA. SCHEMAT I Scalanie Gruntów Beneficjent: Starosta powiatu Zakres pomocy: opracowanie projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej); zagospodarowanie poscaleniowe związane z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej; Poziom pomocy: 100 %, z czego 75% stanowi wkład EFRROW, pozostałe 25% pochodzi z budżetu państwa

28 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
125- POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA. SCHEMAT II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Beneficjent: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zakres pomocy: opracowanie dokumentacji technicznej operacji koszty robót budowlano-montażowych w zakresie melioracji podstawowych oraz melioracji szczegółowych koszty wykupu gruntu pod inwestycje (koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu)

29 POZIOM WSPARCIA SCHEMAT I, SCHEMAT II :
125- POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA POZIOM WSPARCIA SCHEMAT I, SCHEMAT II : Maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych operacji pochodzi z budżetu państwa.

30 CO MAMY???… ustawę o wpieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFFROW; zatwierdzony PROW; niektóre rozporządzenia systemowe (np. dot. sprawozdawczości, wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli/ wizytacji w miejscu);

31 BRAKUJE… umowy z Agencją Płatniczą (ARiMR) na wykonywanie zadań delegowanych AP; rozporządzeń wykonawczych dot. zasad i trybu wdrażania poszczególnych działań (cały czas projekty); wzorów wniosków o przyznanie pomocy (instrukcji do nich), umowy; ogólnej ksiązki procedur;

32 BRAKUJE… nie rozstrzygnięta sprawa akredytacji Samorządu Województwa przez Agencję Płatniczą (zakres); brak rozporządzeń dot. sposobu wdrażania Pomocy Technicznej; brak pewności co do zasad finansowania działania dot. melioracji i scalania gruntów

33 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego tel: (058) fax: (058)


Pobierz ppt "OSIE WSPARCIA PROW Oś 1: poprawa konkurencyjności sektora"

Podobne prezentacje


Reklamy Google