Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady wypełniania wniosku w ramach działania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady wypełniania wniosku w ramach działania"— Zapis prezentacji:

1 Zasady wypełniania wniosku w ramach działania
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Zasady wypełniania wniosku w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

2 Wniosek (1)

3 Wniosek (2)

4 Wniosek (3)

5 Wniosek (4)

6 Wniosek (5)

7 Wniosek (6)

8 Wniosek (7)

9 Wniosek (8)

10 Wniosek (9)

11 Przykład - koszty kwalifikowalne projektu - 1 200 000 zł.
- wnioskowana kwota zł (41,77% kosztów) - punkt 18.3 wypełniony (dodatkowy punkt), ten poziom dofinansowania zapisany w umowie. - nie wypełnienie punkt 18.3 (brak dodatkowego punktu). Poziom pomocy dofinansowania ( zł) zachowany o ile nie przekroczy 75 %

12 Wniosek (10)

13 Uwagi ogólne - załączniki
dołączamy tylko wymagane we wniosku załączniki należy zwrócić uwagę na to czy mają być one dołączone w oryginale czy kopii należy zwracać uwagę na ważność dokumentów w uchwale lub wieloletnim planie inwestycyjnym należy wyodrębnić zadanie, które jest przedmiotem projektu załączniki mają być wystawione przez właściwy organ

14 Wniosek (11)

15 Wniosek (12)

16 Wniosek (13)

17 Wniosek (14)

18 Wniosek (15)

19 Wniosek (16)

20 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

21 Opis zadań

22 Obliczenie wartości bieżącej netto (1)

23 Obliczenie wartości bieżącej netto (2)

24 Oświadczenie o kwalifikowalnościVAT

25 Oświadczenie

26 Co sprawdzamy?

27 Czy rozpatrywany Wniosek w ramach działania, jest pierwszym Wnioskiem złożonym w danym naborze przez Wnioskodawcę - Wnioskodawca złożył w danym naborze kolejny wniosek w terminie późniejszym - odmowa przyznania pomocy dla kolejnego wniosku? Czy zaświadczenie o wyborze Wójta/Burmistrza zostało wydane przez właściwą komisję wyborczą oraz czy jest aktualne (dotyczy obecnej kadencji)? Czy uchwała o powołaniu skarbnika została podjęta przez odpowiedni organ uchwałodawczy?

28 Instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego
Czy zaświadczenie dotyczące potwierdzenia danych osób reprezentujących jest aktualne (wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem Wniosku o przyznanie pomocy)? Czy jest wystawione przez odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego, która jest jej organizatorem?

29 Kościół lub inny związek wyznaniowy
Czy zaświadczenie o osobowości prawnej jest aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem Wniosku o przyznanie pomocy). Wnioskodawcą jest np. parafia – zaświadczenie Wojewody. Wnioskodawcą jest diecezja lub związek wyznaniowy – zaświadczenie wydane przez MSWiA.

30 Organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego
Czy data wystawienia odpisu aktualnego z rejestru nie jest wcześniejsza niż 3 miesiące przed złożeniem Wniosku. Czy nazwa organizacji jest zgodna z danymi znajdującymi się w polu 3.1 oraz czy dane osób reprezentujących są zgodne z danymi zapisanymi w pkt 6. Czy kopia statutu jest wersją zatwierdzoną oraz kto powinien reprezentować organizację. Czy organizacja działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi”?

31 Aktualny oryginał zaświadczenia wystawionego przez wójta/burmistrza - liczba ludności zamieszkałej w miejscowości, w której będzie realizowana operacja. Jeżeli operacja będzie realizowana w więcej niż jednej miejscowości - stosowne zaświadczenie o liczbie ludności w każdej z miejscowości, w których realizowana jest operacja. Zaświadczenie musi określać liczbę mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia Wniosku.

32 Uchwała budżetowa, WPI Składa tylko gmina lub instytucja kultury. Czy uchwała została podjęta przez właściwy organ (radę miasta/gminy) oraz czy jest aktualna? Czy całkowity koszt operacji pokrywa się z kwotą wskazaną w uchwale budżetowej i/lub WPI? Promesa udzielenia kredytu, dotacja, wyciąg z rachunku bankowego Czy, potwierdza zdolność sfinansowania operacji (nie dotyczy gminy i instytucji kultury)?

33 Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy operacja może być:
odpis z ksiąg wieczystych lub, odpis aktu notarialnego wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej. Kopia wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie, lub prawomocne orzeczenie sądu wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej. ostateczna decyzja administracyjna wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej. umowa dzierżawy lub inna umowa potwierdzająca posiadanie zależne lub, inne dokumenty potwierdzające tytuł prawny. W przypadku decyzji administracyjnej wydanej przed dniem r. Wnioskodawca dołącza oświadczenie, że stan prawny nieruchomości ustalony decyzją, nie uległ zmianie.

34 Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości że wyraża zgodę na realizację….
Oświadczenie powinno być złożone przez każdego współposiadacza. Liczba złożonych oświadczeń powinna być równa liczbie współposiadaczy

35 Plan odnowy miejscowości
Czy jest wersją zatwierdzoną (np. stanowiącą załącznik do uchwały rady gminy/miasta) ? Czy jest podpisany przez przewodniczącego organu uchwałodawczego (rady gminy/miasta) ? Czy wnioskowana operacja jest ujęta w planie odnowy miejscowości?

36 Uchwała zebrania wiejskiego/rady dzielnicy/osiedla
Czy jest podpisana przez przewodniczącego zebrania albo przewodniczącego rady sołeckiej/dzielnicy/osiedla. Nie jest konieczne, aby do uchwały Wnioskodawca załączał plan odnowy miejscowości? Uchwała rady gminy/miasta Czy jest podpisana przez przewodniczącego organu uchwałodawczego (rady gminy/miasta)? Nie jest konieczne, aby do uchwały Wnioskodawca załączał plan odnowy miejscowości.

37 Pełnomocnictwo Czy: we Wniosku w punkcie I.7. wpisano dane dotyczące pełnomocnika i dane te zgadzają się z danymi zawartymi w dołączonym pełnomocnictwie? pełnomocnictwo określa w swojej treści w sposób nie budzący wątpliwości rodzaj czynności, do której pełnomocnik ma umocowanie? udzielono pełnomocnictwo zgodnie ze sposobem reprezentowania podmiotu opisanym w odpisie z Krajowego Rejestru Sadowego (dotyczy osób prawnych)? w udzielonym pełnomocnictwie własnoręczność podpisów została potwierdzona przez notariusza lub inne uprawnione do tego organy? pełnomocnictwo zostało złożone w postaci oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmioty uprawnione?

38 Załączniki dotyczące robót budowlanych
Kosztorys powinien zawierać: nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji, imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres Wnioskodawcy oraz jego podpis, imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres podmiotu opracowującego kosztorys oraz jego podpis, datę opracowania kosztorysu, ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót budowlanych, przedmiar robót budowlanych z wyliczeniem ilości; kalkulację sporządzoną metodą odpowiednią do planowanego sposobu wykonania robót budowlanych oraz cenę jednostkową; wartość kosztorysową robót budowlanych; tabelę wartości elementów scalonych. 

39 Decyzja o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę
decyzja ostateczna w dniu złożenia wniosku data wydania pozwolenia jest wcześniejsza niż 2 lata od dnia złożenia Wniosku - dokument, który poświadcza aktualność pozwolenia (np. strony dziennika budowy potwierdzające powyższe).

40 Zgłoszenie Dokument zgłoszenia - komplet z wymaganymi załącznikami, będącymi integralną częścią zgłoszenia. Czy załączone plany sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne umożliwiają identyfikację zakresu planowanych do wykonania prac, określenie miejsca realizacji operacji i planowanych robót oraz czy umożliwiają sprawdzenie przedmiaru robót.? Czy Wnioskodawca dostarczył opis zakresu planowanych do wykonania robót oraz rysunki zawierające charakterystyczne wymiary (długość, szerokość, wysokość)? Czy na ich podstawie możliwe jest określenie lokalizacji robót i weryfikacja przedmiaru (gdy planowany jest przykładowo remont połączony z modernizacją pomieszczeń, budynków, itp.) W takiej sytuacji dopuszcza się, aby załączone rysunki mogą być wykonane przez Wnioskodawcę?

41 Ocena zgodności z zasadami dotyczącymi przyznawania pomocy
Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju Ostatnia 7-cyfra identyfikatora jeżeli jest równa: 1 – gmina miejska; 2 – gmina wiejska 3 – gmina miejsko-wiejska.

42 Kontakt: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego tel: (058) fax: (058)

43 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Zasady wypełniania wniosku w ramach działania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google