Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 NA LATA 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 NA LATA 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 NA LATA 2007-2013

2 Zgodnie z Programem Samorząd Województwa Małopolskiego jest odpowiedzialny za wdrażanie następujących działań: OŚ I Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; - schemat I – scalanie gruntów; - schemat II – gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; OŚ III Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Działanie Odnowa i rozwój wsi; OŚ IV Działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; Działanie Wdrażanie projektów współpracy; Działanie Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

3 Podział środków PROW 2007-2013 (UE + wkład własny)

4 Odnowa i rozwój wsi BENEFICJENCI: Samorząd Gminy Instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania Organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), której cele statutowe są zbieżne z celami działania

5 Odnowa i rozwój wsi Pomoc może być przyznana dla projektów realizowanych w miejscowościach należących do: gmin wiejskich gmin miejsko-wiejskich – poza miastami liczącymi powyżej 5 000 mieszkańców gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 000 mieszkańców

6 Odnowa i rozwój wsi KRYTERIA DOSTĘPU: podstawowy dochód podatkowy gminy, w której planowana jest realizacja operacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca max 2 pkt bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której planowana jest realizacja operacji w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy max 2 pkt kryterium regionalne oparte o mierzalne wskaźniki 2 pkt wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowalnych operacji 1 pkt

7 Odnowa i rozwój wsi FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY: pomoc ma formę refundacji maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych projektu, wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w 1 miejscowości wynosić będzie 500 000 zł w okresie realizacji Programu wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł

8 Odnowa i rozwój wsi Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego: na cały okres programowania 34 357 774 euro (UE) 150 624 481 zł na rok 2009 17 178 887 euro * (UE) 75 312 241 zł Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania Odnowa i rozwój wsi trwa od dnia 2 lutego do dnia 31 marca br. *) wg. Projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013 (1 euro = 4,3840 zł)

9 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Pomoc finansowa może być przyznana na realizację projektów z zakresu: –gospodarki wodno-ściekowej: n Zaopatrzenia w wodę, n Odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej, –tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, –wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.

10 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Beneficjenci gmina, jednoosobowa spółka gminy, gminny zakład budżetowy. Pomoc może być przyznana dla projektów realizowanych w miejscowościach należących do: gmin wiejskich ; gmin miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

11 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne, poniesione przez beneficjenta w wysokości nie przekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej gminy w okresie realizacji programu nie więcej niż: – 4 mln zł - na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, – 200 tys. zł - na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, – 3 mln zł – na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

12 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej KRYTERIA DOSTĘPU: Podstawowy dochód podatkowy gminy, na terenie, której będzie realizowany projekt, w przeliczeniu na 1 mieszkańca max 4 pkt bezrobocie w powiecie na obszarze którego jest położona gmina, w której planowana jest realizacja operacji w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy było: kryterium regionalne 2 pkt wnioskowana kwota dofinansowania operacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych operacji 2 pkt Gospodarka wodna i ściekowa: wskaźnik zwodociągowania gminy, w której podejmowana jest realizacja operacji max 3 pkt Jeżeli planowana operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i gospodarki ściekowej 2 pkt

13 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego na cały okres programowania 85 748 185 euro (UE) 375 920 043 zł na rok 2009 42 874 092 euro * (UE) 187 960 019 zł Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej II kwartał br. *) wg. Projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013 (1 euro = 4,3840 zł)

14 Zakres pomocy: 1. Opracowanie projektu scalania (dokumentacji geodezyjno-prawnej); 2. Zagospodarowanie poscaleniowe związane z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej Beneficjent: Starosta Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego: na cały okres programowania 8 944 000 Euro Na rok 2009 8 496 800 zł * 37 249 971 zł *) wg. Projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013 (1 euro = 4,3840 zł) Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat I - Scalanie gruntów

15 Zakres pomocy 1. Opracowanie dokumentacji technicznej projektów; 2. Koszty robót budowlano-montażowych z zakresu melioracji wodnych, w tym dotyczących retencji wodnej, w szczególności budowy i modernizacji sztucznych zbiorników wodnych, budowli piętrzących oraz urządzeń do nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych; 3. Koszty wykupu gruntu pod inwestycje (koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu) Beneficjent Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego: na rok 2009 18 341 840 euro* 80 410 626 zł *) wg. Projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013 (1 euro = 4,3840 zł) Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

16 OŚ IV LEADER Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy Działanie 4.3 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania Działania wdrażane przez Samorząd Województwa w ramach Leadera

17 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Wnioski o pomoc, kwalifikujące się do udzielenia pomocy w ramach działania 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju mogą dotyczyć: Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej; Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw; Odnowy i rozwoju wsi; tzw. małych projektów.

18 Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego na cały okres programowania – 83 926 426 euro Kwota przypadająca na mieszkańca obszaru objętego LSR: 148 zł w tym: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - 116 zł Wdrażanie projektów współpracy - 3 zł Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - 29 zł Budżet Osi 4 - Leader

19 Pomoc jest przyznawana na realizację projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej jeżeli: zakładają realizację wspólnych przedsięwzięć przez partnerów projektu i zostały zawarte w LSR; nie zostały zawarte w LSR, ale są zgodne z celami LSR, opracowanej i realizowanej przez LGD; przynajmniej jeden spośród partnerów biorących udział w projekcie współpracy, musi być LGD wybraną w ramach realizacji osi 4-Leader; 4.2. Wdrażanie projektów współpracy

20 Cel działania: zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy Lokalnych Grup Działania wybranych w ramach realizacji osi 4 PROW 2007-2013; doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR; budowanie kapitału społecznego na wsi; 4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania

21 Pomoc przyznawana w ramach działania może w szczególności dotyczyć: badań nad obszarem objętym LSR; informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR; szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR; wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD i LSR; szkolenia lokalnych liderów; animowania społeczności lokalnych; koszty bieżące LGD (koszty administracyjne związane z działalnością LGD). 4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania

22 OŚ IV LEADER Dnia 15 stycznia 2009 roku upłynął termin składania wniosków na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Wnioski można było składać przez 60 dni, licząc od dnia 17 listopada 2008 r. Wraz z wnioskiem o wybór LGD składały pierwszy wniosek w ramach działania "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania". Wnioski złożyły 42 Lokalne Grupy Działania z terenu Województwa Małopolskiego. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Samorząd Województwa od dnia upływu terminu naboru ma 3 miesiące na ocenę złożonych przez LGD wniosków. Lokalne Grupy Działania, wybrane w ramach przeprowadzonego konkursu zostaną zaproszone do podpisania umów.


Pobierz ppt "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 NA LATA 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google