Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Zasady przyznawania pomocy

2 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Cel działania Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

3 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Zakres pomocy Pomoc finansowa może być przyznana na realizację projektów z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności: Zaopatrzenia w wodę, Odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej, tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych, wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy, Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

4 Pomoc może być przyznana: gminie, jednoosobowej spółce gminy,
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Beneficjent Pomoc może być przyznana: gminie, jednoosobowej spółce gminy, gminnemu zakładowi budżetowemu, Gminie lub związkowi międzygminnemu – w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

5 Pomoc przyznaje się na operację:
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Kryteria dostępu Pomoc przyznaje się na operację: 1. spełniającą wymagania określone w Programie; 2. zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem; 3. która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadków współfinansowania: Środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

6 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Kryteria dostępu 4. realizowaną w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub; gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości realizowaną w miejscowości liczącej nie więcej niż mieszkańców – w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

7 Pomoc jest przyznawana, jeżeli:
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Pomoc jest przyznawana, jeżeli: operacja będzie realizowana w jednym albo dwóch etapach; złożenie wniosku o płatność pośrednią, nastąpi w terminie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku gdy etap ten nie jest etapem końcowym; zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie: a) do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach, b) do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie - lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.; płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy; Pomoc na operację dotyczącą budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego jest przyznawana, jeżeli targowisko to w wyniku realizacji tej operacji spełni warunki, które są określone w załączniku do rozporządzenia

8 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Pomoc polega na refundacji kosztów kwalifikowalnych, jeżeli: zostały poniesione: w formie rozliczenia bezgotówkowego po dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r., 2. dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji, zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy beneficjent jest obowiązany stosować te przepisy. Koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy są ponoszone na wyłączne ryzyko wnioskodawcy. W przypadku odmowy udzielenia pomocy, wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tych kosztów.

9 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
W zakres kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją operacji wchodzą koszty: budowy, przebudowy, remontu budynku lub budowli; rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji; zakupu i montażu maszyn, urządzeń oraz instalacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów operacji; zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wspieraniu procesów technologicznych; zakupu pojemników do segregacji odpadów komunalnych; zakupu środków transportu na potrzeby systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych (pomocą nie jest objęty zakup samochodów osobowych); budowy i wyposażenia punktów segregacji odpadów komunalnych (gniazd segregacji odpadów komunalnych, punktów selektywnej zbiórki odpadów); zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji operacji;

10 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
W zakres kosztów kwalifikowalnych mogą wchodzić także koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji objętych współfinansowaniem, do których zalicza się koszty: przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: - kosztorysów, - projektów architektonicznych lub budowlanych, - ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, - operatów wodno-prawnych; - dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, - wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, przygotowania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji; opłat za patenty lub licencje; sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

11 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Wysokość pomocy Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne, poniesione przez beneficjenta w wysokości nie przekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej gminy w okresie realizacji Programu nie więcej niż: 4 mln zł - na operacje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 200 tys. zł - na operacje w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych, 3 mln zł – na operacje w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. 1 mln zł – w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego (również w przypadku gdy wnioskodawcą jest związek międzygminny)

12 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
W jednym naborze, jeden wnioskodawca może złożyć po jednym wniosku o przyznanie pomocy w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej; tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych; Wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

13 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Kryterium regionalne Ustalenia kryterium regionalnego, opartego na mierzalnym wskaźniku i uwzględniającym specyfikę województwa oraz terminu i miejsca składanie wniosków o przyznanie pomocy dokonuje Zarząd Województwa.

14 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Termin i miejsce składania wniosków Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w zakresie: 1) operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej 2) operacji dotyczących tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych 3) operacji dotyczących budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

15 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Termin i miejsce składania wniosków Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu w sekretariacie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy Alei Cieplińskiego 4, w godzinach pracy Urzędu. Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

16 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Wniosek o przyznanie pomocy W przypadku, gdy złożony wniosek o przyznanie pomocy jest wypełniony nieprawidłowo lub zawiera braki, wzywa się wnioskodawcę, na piśmie, do usunięcia nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli wnioskodawca nie usunął wszystkich nieprawidłowości lub braków w powyższym terminie, wzywa się go ponownie, na piśmie, do usunięcia pozostałych nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli wnioskodawca pomimo wezwania nie usunął w terminie żadnego lub wszystkich nieprawidłowości lub braków, pomocy nie przyznaje się.

17 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Wniosek o przyznanie pomocy Wniosek o przyznanie pomocy rozpatrywany jest w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków. Wezwanie wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności

18 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Kryteria oceny Podstawowy dochód podatkowy gminy, na terenie, której będzie realizowana operacja, w przeliczeniu na 1 mieszkańca (obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) kształtuje się na poziomie: nie więcej niż 50% średniej krajowej - 4 punkty powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej – 3 punkty powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej – 2 punkty powyżej 100% średniej krajowej - 0 punktów

19 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Kryteria oceny Bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której będzie realizowana operacjia, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy było: wyższe od średniej w województwie - 2 punkty równe ze średnią w województwie – 1 punkt niższe od średniej w województwie – 0 punktów Kryterium regionalne - 1 lub 2 punkty Wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych operacji – 2 punkty

20 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Kryteria oceny Gospodarka wodna: wskaźnik zwodociągowania gminy, w której planowana jest realizacja operacji, kształtuje się na poziomie: a) nie więcej niż 25% - 3 punkty b) powyżej 25% i nie więcej niż 50% - 2 punkty c) powyżej 50% i nie więcej niż 75 % - 1 punkt Gospodarka ściekowa: wskaźnik zwodociągowania gminy, w której planowana jest realizacja operacji kształtuje się na poziomie: a) powyżej 80% - 3 punkty b) powyżej 50% i nie więcej niż 80% - 2 punkty c) nie więcej niż 50% - 1 punkt Jeżeli planowana operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i gospodarki ściekowej – 2 punkty. Jeżeli planowana operacja dotyczy przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego – 2 punkty.

21 Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Na 2009 dla województwa podkarpackiego przyznano kwotę: 37 632 086 EURO, co po przeliczeniu daje: ,02 złotych. W ramach tego działania przewidziano realizację operacji w trzech zakresach pomocy: Gospodarka wodno-ściekowa Max dofinans. 4 mln zł Gospodarka odpadami Max dofinans. 200 tys. Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie targowiska stałego max dofinans. 1 mln pln Projekty z zakresu budowy/remontu kanalizacji Projekty z zakresu budowy/remontu wodociągów Projekty z zakresu budowy/remontu kanalizacji i wodociągów (łączone) Ocena będzie się odbywać w oparciu o różne zestawienia kryteriów oceny. Powstanie 3 listy rankingowe. Ocena będzie się odbywać w oparciu o nast. zestaw kryteriów: Podst. dochód podatkowy Gminy (G) – max. 4 punkty Bezrobocie w powiecie – max. 2 punkty Kryterium regionalne – 2 punkty Poniżej 50% dofinansowania - 2 punkty Wskaźnik zwodociągowania – max. 3 punkty. Uwaga w przypadku projektów łączonych nie ocenia się wskaźnika zwodociągowania, ale przyznaje się 2 punkty. Maksymalnie wniosek może uzyskać 13 punktów. W przypadku projektów łączonych 12 punktów Ocena będzie się odbywać w oparciu o nast. zestaw kryteriów: Podst. dochód podatkowy Gminy (G) – max. 4 punkty Bezrobocie w powiecie – max. 2 punkty Kryterium regionalne – 2 punkty Poniżej 50% dofinansowania - 2 punkty Maksymalnie wniosek może uzyskać 10 punktów. Ocena będzie się odbywać w oparciu o nast. zestaw kryteriów: Kryterium regionalne – max 2 punkty Poniżej 50% dofinansowania - 2 punkty Rodzaj operacji – 2 punkty Maksymalnie wniosek może uzyskać 6 punktów.

22 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Lista rankingowa W pierwszej kolejności pomoc przyznaje się na operacje, które uzyskały największą liczbę punktów. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca o kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

23 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Lista rankingowa Listę operacji sporządza się po dokonaniu oceny wniosków, w kolejności uzyskanych punktów. Warunkiem przyznania pomocy na operacje dotyczące: Gospodarki wodno-ściekowej – jest uzyskanie co najmniej 4 punktów. Tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych – jest uzyskanie co najmniej 3 punktów.

24 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Lista rankingowa Listę operacji zatwierdza właściwy organ samorządu województwa. Umowy zawierane są w kolejności wynikającej z listy operacji, w ramach dostępnych środków w danym województwie.

25 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Limit środków na działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” dla Województwa Podkarpackiego wynosi: Na operacje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz tworzenia systemu zbiórki odpadów komunalnych: ,79 zł Na operacje w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego: ,00 zł

26 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google