Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI ,,Możliwości wsparcia działalności klastrów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI ,,Możliwości wsparcia działalności klastrów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego”"— Zapis prezentacji:

1 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI ,,Możliwości wsparcia działalności klastrów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego” Opole 2 czerwca 2008r.

2 CZYM SĄ KLASTRY? Definicja Portera Klaster to "znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie grupa przedsiębiorstw i powiązanych z nimi instytucji zajmujących się określoną dziedziną, połączonych podobieństwami i wzajemnie się uzupełniającymi".

3 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013
OŚ PRIORYTETOWA 1 ,,WZMOCNIENIE ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ REGIONU”

4 DZIAŁANIA I PODZIAŁANIA W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 1 RPO WO
DZIAŁANIE 1.1 Rozwój przedsiębiorczości Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach DZIAŁANIE 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości DZIAŁANIE 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach DZIAŁANIE 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny

5 DZIAŁANIE 1. 1 RozwÓj przedsiębiorczości PODDZIAŁANIE 1. 1
DZIAŁANIE 1.1 RozwÓj przedsiębiorczości PODDZIAŁANIE WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU

6 DZIAŁANIE 1. 1 RozwÓj przedsiębiorczości PODDZIAŁANIE 1. 1
DZIAŁANIE 1.1 RozwÓj przedsiębiorczości PODDZIAŁANIE WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU CEL Wzmocnienie sektora otoczenia biznesu i ułatwienie firmom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw województwa opolskiego.

7 DZIAŁANIE 1. 1 RozwÓj przedsiębiorczości PODDZIAŁANIE 1. 1
DZIAŁANIE 1.1 RozwÓj przedsiębiorczości PODDZIAŁANIE WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU RODZAJE PROJEKTÓW: Inwestycje związane z tworzeniem lub rozszerzeniem zakresu działalności instytucji otoczenia biznesu na rzecz wspierania przedsiębiorczości budowa, przebudowa i remont obiektów instytucji otoczenia biznesu; zagospodarowanie terenu wokół obiektów instytucji otoczenia biznesu - jedynie gdy jest elementem projektu związanego z budową, przebudową i remontem obiektu; zakup urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności okołobiznesowej tych jednostek. Budowa, przebudowa i remont w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz z późn. zmianami).

8 DZIAŁANIE 1. 1 RozwÓj przedsiębiorczości PODDZIAŁANIE 1. 1
DZIAŁANIE 1.1 RozwÓj przedsiębiorczości PODDZIAŁANIE WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU WARUNKI SZCZEGÓŁOWE Wparcie uzyskać mogą beneficjenci, których prawna siedziba jest na terenie województwa opolskiego. W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie jednego projektu. Ze wsparcia wyłączona jest pomoc dla przedsiębiorstw prowadzących wyłącznie działalność doradczą, szkoleniową i informacyjną na rzecz firm. Projekty w ramach klastrów i branżowych centrów biznesu uzyskają dofinansowanie, gdy realizowane są przez przedsiębiorstwa, które realizują zadanie w porozumieniu co najmniej z 10 innymi podmiotami gospodarczymi działającymi w danej branży lub na jej rzecz. Priorytetowo traktowane będą projekty w ramach klastrów, które dotyczą sektorów: drzewny, rolno-spożywczy, budownictwo, obróbka metalu, surowców naturalnych, chemiczny, turystyczno-gastronomiczny oraz działalność oparta na zawodach tradycyjnych (tzw. ginących). Wsparcia nie uzyskają projekty dot. centrów logistycznych, które kwalifikują się do wsparcia w ramach Osi priorytetowej VII PO IŚ.

9 DZIAŁANIE 1. 1 RozwÓj przedsiębiorczości PODDZIAŁANIE 1. 1
DZIAŁANIE 1.1 RozwÓj przedsiębiorczości PODDZIAŁANIE WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU RODZAJE BENEFICJENTÓW Instytucje otoczenia biznesu prowadzone przez: instytucje sektora finansów publicznych, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe mające w swej statutowej działalności wspieranie MMSP oraz samorząd gospodarczy (izby gospodarcze, rzemieślnicze i przemysłowo-handlowe) przedsiębiorstwa, partnerstwa w/w instytucji.

10 DZIAŁANIE 1. 1 RozwÓj przedsiębiorczości PODDZIAŁANIE 1. 1
DZIAŁANIE 1.1 RozwÓj przedsiębiorczości PODDZIAŁANIE WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU RODZAJE BENEFICJENTÓW C.D. Instytucje otoczenia biznesu prowadzone w zakresie: inkubatorów przedsiębiorczości; parków przemysłowych, technologicznych i naukowo-technologicznych; centrów transferu technologii; centrów zarządzania innowacjami; branżowych centrów biznesu; centrów logistycznych; giełd towarowych; klastrów; sieci wsparcia przedsiębiorczości.

11 DZIAŁANIE 1. 1 RozwÓj przedsiębiorczości PODDZIAŁANIE 1. 1
DZIAŁANIE 1.1 RozwÓj przedsiębiorczości PODDZIAŁANIE WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU Minimalna/maksymalna kwota wsparcia od 80 tys. – 19 mln PLN. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) -Maksymalnie 100%

12 DZIAŁANIE 1. 1 RozwÓj przedsiębiorczości PODDZIAŁANIE 1. 1
DZIAŁANIE 1.1 RozwÓj przedsiębiorczości PODDZIAŁANIE WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU Minimalny wkład własny beneficjenta (%) Projekty nie objęte pomocą publiczną- 15% kosztów kwalifikowanych Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z zapisami programu pomocowego (program przygotowuje MRR) Dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 0%

13 DZIAŁANIE 1. 1 RozwÓj przedsiębiorczości PODDZIAŁANIE 1. 1
DZIAŁANIE 1.1 RozwÓj przedsiębiorczości PODDZIAŁANIE WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU FORMA PŁATNOŚCI: -Refundacja – dla wszystkich beneficjentów -Zaliczka- a). Ma prawo do otrzymania zaliczki: Jeśli nie działa dla osiągnięcia zysku, tj.dofinansowanie otrzymane w ramach projektu nie ma charakteru pomocy publicznej, Jeśli dofinansowanie otrzymane w ramach projektu ma charakter pomocy publicznej b).nie ma prawa do otrzymania zaliczki: -jeśli działa dla osiągnięcia zysku, tj. jeśli dofinansowanie otrzymane w ramach projektu ma charakter pomocy publicznej.

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! HENRYK MAŁEK ZASTĘPCA DYREKTORA OCRG


Pobierz ppt "OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI ,,Możliwości wsparcia działalności klastrów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google