Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„MAŁE PROJEKTY” Kłodawa, 12.01.2010r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„MAŁE PROJEKTY” Kłodawa, 12.01.2010r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina""— Zapis prezentacji:

1 „MAŁE PROJEKTY” Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

2 Małe projekty – kategoria przypisana do Leadera
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 (projekt zmian) w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina" Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

3 Małe projekty – kategoria przypisana do Leadera c.d.
Ustawa z 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW art.12 ust.1 pkt.1 b w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” uzupełnienie dla działań PROW Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

4 Dla kogo? osoba fizyczna – pełnoletni obywatel UE, zamieszkujący lub prowadzący działalność gospodarczą na obszarze LSR Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

5 Dla kogo? osoba prawna, albo j.o. nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną: działająca na podst. przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych - utworzona na podst. przepisów ustaw w tym stowarzyszenia, fundacje posiadająca siedzibę lub prowadząca działalność na obszarze LSR Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

6 Kryteria dostępu: zakres projektu zgodny z zał. 1
całkowity koszt operacji <4,5 tys. zł – 100 tys. zł> realizacja w 1 lub 2 etapach (max lata od zawarcia umowy) drugi etap (min. 25% planowanej kwoty pomocy) Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

7 Kryteria dostępu c.d. wnioskodawca posiada numer w systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych, wniosków o płatność (ARiMR) limit środków dla LGD w ramach LSR Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

8 Pomoc na małe projekty refundacja max. 70% kosztów kwalifikowalnych
koszty ogólne max. 10% kosztów kwalifikowalnych Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

9 Pomoc na małe projekty c.d.
wkład własny min. 30% wkład własnej pracy max. 10% (koszt 1 rbh = wartość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok ubiegły/168) Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

10 Pomoc na małe projekty c.d.
limit pomocy na lata dla jednego wnioskodawcy 100 tys. zł na 1 projekt nie więcej niż 25 tys. zł Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

11 Droga małego projektu ogłoszenie konkursu „Małe projekty” przez SW na wniosek LGD min. 14 dni przed naborem - miejsce , termin, wzór formularza, kryteria wyboru projektów przez LGD określone w LSR, wykaz dokumentów, limit dostępnych środków wnioski składane do LGD ( dni) Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

12 Droga małego projektu c.d.
listę rankingową wybranych projektów wraz z uchwałą Rady, LGD przekazuje do SW (14 dni) –przynależność terytorialna LGD sporządza listę niewybranych małych projektów - przynależność terytorialna Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

13 Droga małego projektu c.d.
LGD informuje wnioskodawców o dokonanej ocenie punktowej (14 dni) SW rozpatruje małe projekty (3 miesiące) Dwukrotna możliwość usunięcia nieprawidłowości lub braków (14 dni) Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

14 Droga małego projektu c.d.
podpisanie umowy (weksel in blanco); realizacja projektu; wniosek o płatność (1 lub 2) składany w SW – płatność ostateczna min 25% łącznej planowanej kwoty pomocy; dwukrotna możliwość usunięcia nieprawidłowości lub braków (14 dni) Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

15 SW po upływie każdego kwartału informuje LGD o zawartych umowach i wypłaconej pomocy na małe projekty . Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

16 Zakres realizacji małych projektów
podnoszenie świadomości lokalnej społeczności (szkolenia, warsztaty, z wyłączeniem szkoleń zawodowych dla zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie) podnoszenie jakości życia (udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, dostęp do Internetu; organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych) Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

17 Zakres realizacji małych projektów c.d.
rozwijanie aktywności lokalnej społeczności (promocja lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa; kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów, gwary, tradycyjnych zawodów, rzemiosła) Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

18 Zakres realizacji małych projektów c.d.
rozwijanie turystyki lub rekreacji (utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej, stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów, publikacji informacyjnych; budowa, odbudowa lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej – punkty widokowe, miejsca wypoczynkowe, biwakowe, trasy narciarstwa, szlaki wodne, rowerowe, piesze, konne) Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

19 Zakres realizacji małych projektów c.d.
zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego (Natura 2000) Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

20 Zakres realizacji małych projektów c.d.
zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego (odbudowa albo odnowienie lub oznakowanie budowli, obiektów małej architektury, odnowienie dachów lub elewacji zewn. wpisanej do rejestru zabytków lub objętych wojew. ewidencją zabytków; remont lub wyposażenie muzeów, świetlic wiejskich) Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

21 Zakres realizacji małych projektów c.d.
inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie albo podnoszenie jakości takich produktów wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej z wyłączeniem rolniczej Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

22 Refundowane koszty Ogólne: - przygotowanie dokumentacji
- opłaty patentów, licencji - badania, analizy - nadzór autorski i inwestorski Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

23 Refundowane koszty c.d. roboty budowlane
wynagrodzenie za usługi (prawnicze, księgowe) przyłączenie Internetu najem sal, pomieszczeń lub dzierżawa gruntu zakup materiałów, przedmiotów (w tym materiał siewny lub sadzonki roślin wieloletnich) Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

24 Refundowane koszty c.d. opracowanie, druk, powielanie oraz dystrybucja materiałów informacyjnych i szkoleniowych ( audiowizualnych, czas antenowy, powierzchnia reklamowa, ogłoszenia prasowe) zakup, najem lub dzierżawa oraz montaż maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu, oprogramowania organizacja i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

25 Refundowane koszty c.d. wytyczenie lub oznakowanie ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, szlaków turystycznych, pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych, kulturowych, sakralnych tworzenie stron internetowych, baz danych, w tym bazy informacji turystycznej Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

26 Refundowane koszty c.d. upominki, nagrody (nie więcej niż 5% pozostałych kosztów kwalifikowalnych) wynagrodzenie lub pobyt szkoleniowców podróże, noclegi lub wyżywienie uczestników szkoleń wynagrodzenie tłumacza Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"

27 Dziękujemy za uwagę Kłodawa, r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina"


Pobierz ppt "„MAŁE PROJEKTY” Kłodawa, 12.01.2010r. - informacje dla Członków Stowarzyszenia "Solna Dolina""

Podobne prezentacje


Reklamy Google