Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NFOŚiGW jako źródło wspierania działań z zakresu edukacji ekologicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NFOŚiGW jako źródło wspierania działań z zakresu edukacji ekologicznej"— Zapis prezentacji:

1 NFOŚiGW jako źródło wspierania działań z zakresu edukacji ekologicznej
Prezentacja na Side Event, Barcelona NFOŚiGW jako źródło wspierania działań z zakresu edukacji ekologicznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1

2 Zakres prezentacji Edukacja ekologiczna a działalność NFOŚiGW
Podsumowanie działalności w 2009 r. Program priorytetowy „Edukacja ekologiczna” w 2010 r. Beneficjenci – kto może ubiegać się o dofinansowanie Plany na przyszłość

3 Finansowanie w latach 1990 – 2009
Liczba zawartych umów Wartość zawartych umów (w mld zł) Całkowity koszt zrealizowanych przedsięwzięć (w mld zł) Działania z zakresu edukacji ekologicznej  3 000 0,3 0,7 Łącznie we wszystkich dziedzinach wspieranych przez NFOŚiGW 19,7 72,0

4 Wartość umów dotacji zawartych w latach przez NFOŚiGW w dziedzinie edukacji ekologicznej (w mln zł)

5 Dorobek NFOŚiGW w zakresie edukacji ekologicznej (1990-2009)
Dofinansowano około: 60 ośrodków edukacji ekologicznej 120 programów edukacyjnych 50 kampanii 60 wyższych uczelni 70 filmów 80 cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych 210 pomocy dydaktycznych 100 tytułów czasopism 850 publikacji 1200 folderów, biuletynów, plakatów, kalendarzy w łącznym nakładzie ok. 4 mln egz. 8500 konferencji i seminariów 250 konkursów i 1000 imprez ekologicznych

6 Edukacja ekologiczna w 2009 r./projekty służące ochronie różnorodności
biologicznej Ilość prowadzonych umów – 379 Ilość umów zawartych w 2009 r. – 181 Wartość umów zawartych w 2009 r. – ok.60 mln zł Kwota wydatkowanych środków – ok.43 mln zł Liczba osób biorących udział w działaniach edukacyjnych - ok osób

7 Nabory wniosków przeprowadzone w 2010 r.
I konkurs – Priorytet A - Działania A.1, A.8 i A.9, Priorytet B Tematyka – zgodna z określoną w treści Programu Priorytetowego II konkurs – Priorytet A - Działania A.2 - A.9 Tematyka: I kategoria – Gospodarka odpadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz kwestii związanych z funkcjonowaniem spalarni odpadów II kategoria – Energetyka przyjazna środowisku

8 Nabory wniosków przeprowadzone w 2010 r.
III konkurs – Priorytet A - Działanie A.2 Tematyka: I kategoria – Ochrona wód i gospodarka wodna ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Wisły II kategoria – Ochrona przyrody i obszary NATURA 2000 III kategoria – Racjonalne gospodarowanie energią IV kategoria – Biokomponenty i paliwa płynne*

9 Nabory wniosków przeprowadzone w 2010 r.
Nabory uzupełniające: IV konkurs - Priorytet A - Działania A.8 i A.9 Tematyka – zgodna z określoną w treści Programu priorytetowego V konkurs - Priorytet A - Działania A.2 - A.9 Tematyka: Biokomponenty i paliwa płynne

10 Edukacja ekologiczna w 2010 r.
Ilość prowadzonych umów – 420 Ilość umów zawartych w 2010 r. – 160 Wartość umów zawartych w 2010 r. – ok.68 mln zł Kwota planowanych do wydatkowania środków – ok.60 mln zł Liczba osób biorących udział w działaniach edukacyjnych w okresie r r - ok osób * W okresie od r. do r.

11 Program priorytetowy Edukacja ekologiczna
Priorytet A (edukacja dla ekorozwoju) Wspieranie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej.

12 Edukacja ekologiczna – Priorytet A Edukacja dla ekorozwoju
Działanie A.1 Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej realizowanej przez parki narodowe, parki krajobrazowe, leśne kompleksy promocyjne, wiodące w regionie centra edukacji ekologicznej, ośrodki prowadzące edukację ekologiczną szczególnie istotne w skali kraju oraz inne ośrodki edukacyjne, a także wspieranie realizowanych przez te ośrodki programów edukacyjnych.

13 Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej – wybrane projekty
Beneficjent - Białowieski Park Narodowy Projekt - Różnorodnie – działalność edukacyjna Białowieskiego Parku Narodowego Efekty: - doposażenie bazy poprzez zakup sprzętu, mebli i wyposażenia; - wydanie pakietu edukacyjnego w nakładzie 2500 egz.; - wydanie 6 numerów czasopism upowszechniających wiedzę ekologiczną w łącznym nakładzie egz.; - wydanie kalendarza w nakładzie 1000 egz.; - wydanie broszury w nakładzie egz.; - zorganizowanie 3 konkursów i jednej imprezy upowszechniających wiedzę ekologiczną

14 Edukacja ekologiczna – Priorytet A Edukacja dla ekorozwoju
Działanie A. 2 Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanii informacyjno – promocyjnych.

15 Wspieranie programów edukacyjnych i kampanii informacyjno – promocyjnych - wybrane projekty
Beneficjent – Uniwersytet Warszawskie – Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Projekt – Rok 2010 – Światowy Rok Różnorodności Biologicznej ONZ – promocja obchodów i podnoszenie świadomości społecznej poprzez programy edukacyjne i kampanie informacyjno – promocyjną Efekty/zakres rzeczowy: 2 konkursy, cykl wykładów ogólnouniwersyteckich, wydawnictwo edukacyjne, konferencja, wydawnictwo i warsztaty dla nauczycieli, strona internetowa.

16 Edukacja ekologiczna – Priorytet A Edukacja dla ekorozwoju
Działanie A. 3 Wspieranie realizacji filmów, cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych emitowanych na antenie ogólnopolskiej.

17 Filmy, cykliczne programy telewizyjne i radiowe- wybrane projekty
Beneficjent - Grzegorz Górny „Akwinata” Projekt Dzika Polska- Natura 2000 Efekty/zakres rzeczowy: Wyprodukowanie 13 odcinków programu cyklicznego pt. „Dzika Polska- Natura 2000” o długości ok. 27 min. każdy.

18 Edukacja ekologiczna – Priorytet A Edukacja dla ekorozwoju
Działanie A. 4 Wspieranie produkcji pomocy dydaktycznych.

19 Produkcja i dystrybucja pomocy dydaktycznych – wybrane projekty
Beneficjent - Gorczański Park Narodowy Projekt - Pakiet edukacyjny do programu edukacji ekologicznej: „Czym skorupka za młodu nasiąknie…, czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas” Efekty: produkcja pakietu w nakładzie 2000 egz.

20 Edukacja ekologiczna – Priorytet A Edukacja dla ekorozwoju
Działanie A. 5 Wspieranie promocji zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz edukacji prowadzonej na łamach prasy.

21 Prasa- wybrane projekty
Beneficjent - Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych Sigma- Not Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie Projekt- Wydawanie miesięcznika „AURA- Ochrona Środowiska” wraz z „Dodatkiem Ekologicznym dla szkół” Efekty/zakres rzeczowy: wydanie 12 numerów miesięcznika „AURA” wraz z „Dodatkiem Ekologicznym dla szkół” w nakładzie 9 tys. każdy numer.

22 Edukacja ekologiczna – Priorytet A Edukacja dla ekorozwoju
Działanie A. 6 Wspieranie działalności wydawniczej wspomagającej edukację ekologiczną.

23 Działalność wydawnicza – wybrane projekty
Beneficjent - Instytut Botaniki im. Wł. Szafera PAN w Krakowie Projekt Opublikowanie dzieła „Czerwona Księga Karpat Polskich - Rośliny Naczyniowe” Efekt/zakres rzeczowy: - przygotowanie i wydanie książki szt.

24 Edukacja ekologiczna – Priorytet A Edukacja dla ekorozwoju
Działanie A. 7 Wspieranie ponadregionalnych projektów szkoleniowych dla wybranych grup społecznych i zawodowych mających na celu podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

25 Edukacja ekologiczna – Priorytet A Edukacja dla ekorozwoju
Działanie A. 8 Wspieranie konferencji i seminariów o zasięgu krajowym i międzynarodowym, szczególnie istotnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa.

26 Konferencje i seminaria – wybrane projekty
Beneficjent – Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Białowieża Projekt – Organizacja V Międzynarodowej Konferencji Poświęconej Ochronie Cietrzewi Efekty/zakres rzeczowy: - zorganizowanie konferencji dla 60 osób; - przygotowanie i wydanie książek ekologicznych – 150 egzemplarzy; - opracowanie i druk folderów – 4000 egzemplarzy; - opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych – 1300 sztuk.

27 Edukacja ekologiczna – Priorytet A Edukacja dla ekorozwoju
Działanie A. 9 Wspieranie konkursów i przedsięwzięć upowszechniających wiedzę ekologiczną.

28 Konkursy i przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną – wybrane projekty
Beneficjent – Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych Łódź Projekt XIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego Efekty/zakres rzeczowy - zorganizowanie Festiwalu, 5 warsztatów, 3 konkursów i 9 wystaw; - opracowanie i druk katalogu Festiwalu szt.; - opracowanie i druk ulotek z programem Festiwalu szt..; - przygotowanie i druk plakatów, w tym wielkoformatowych - 3 szt. - nakład 3100.

29 Konkursy i przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną – wybrane projekty
Beneficjent - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny w Warszawie Projekt Konkurs Ekologiczny pt. „Dbam o piękno mego domu – Ziemi 2010” Efekt/zakres rzeczowy: - organizacja konkursu dla osób; - opracowanie i druk folderu szt.; - organizacja pleneru w terenie 70 osób; - przygotowanie i produkcja materiałów informacyjno-promocyjnych szt.

30 Program priorytetowy Edukacja ekologiczna
Priorytet B Wspieranie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe

31 Beneficjenci Wszystkie podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć lub zadań określonych w Ustawie Prawo ochrony środowiska (niezależnie od ich formy prawnej) - typowe podmioty non – profit: organizacje pozarządowe (zarówno fundacje, jak i stowarzyszenia), instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, a także firmy komercyjne – media, wydawnictwa oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Tryb naboru – konkursowy.

32 Plany na przyszłość Utrzymanie ogólnych zasad dofinansowania (zasady naboru, kryteria oceny, koszty kwalifikowane) Szkolenia dla Wnioskodawców i Beneficjentów Preferowane duże, kompleksowe projekty, realizowane we współpracy z innymi podmiotami i społecznościami lokalnymi

33 Inne źródła finansowania projektów edukacyjnych
Środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG Instrument finansowy LIFE + współfinansowanie ze środków krajowych V oś Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko współfinansowanie ze środków krajowych, nabory zakończone do 2013 r.

34 Zapraszamy do NFOŚiGW tel. (+4822) 4590 354/152/426/524/257
tel. (+4822) /152/426/524/257 fax (+4822)


Pobierz ppt "NFOŚiGW jako źródło wspierania działań z zakresu edukacji ekologicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google