Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii Ochrona środowiska, ze szczególnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii Ochrona środowiska, ze szczególnym."— Zapis prezentacji:

1 Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami

2 2.1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego poprzez m. in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii cel Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku poprzez: ochronę powietrza ochronę wód powierzchniowych racjonalną gospodarkę odpadami ile ? wkład funduszy: 99,61 mlnwkład funduszy: 99,61 mln wartość projektu: 1 do 2 mln dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych dla proj. finansowanych z budżetu centralnego, regionalnego lub samorządowego lub do 60% w innych przypadkach kto ? jednostki samorządu terytorialnegojednostki samorządu terytorialnego związki, stowarzyszenia i porozumienia jednostek samorządu terytorialnegozwiązki, stowarzyszenia i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnegojednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego instytucje użyteczności publicznejinstytucje użyteczności publicznej organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje prowadzące statutową działalność non-profit w obszarze ochrony środowiskaorganizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje prowadzące statutową działalność non-profit w obszarze ochrony środowiska organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Środowiskaorgany i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Środowiska organizacje społecznego partnerstwa publiczno-prywatnego

3 2.1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego poprzez m. in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii Rodzaje kwalifikowanych projektów (jakiego typu…) ograniczenie korzystania z indywidualnych systemów ogrzewania na rzecz podłączenia do zbiorczych komunalnych sieci ciepłowniczych zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii (małe elektrownie wodne do 5 MW, wykorzystanie energii słonecznej i biomasy w indywidualnych systemach grzewczych) budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej organizacja selektywnej zbiórki odpadów a następnie zagospodarowanie ich poprzez odzysk

4 2.2. Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami cel Promowanie i wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju wśród władz i społeczności lokalnych ile ? wkład funduszy: 7,64 mlnwkład funduszy: 7,64 mln wartość projektu: do 1 mln dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych dla proj. finansowanych z budżetu centralnego, regionalnego lub samorządowego lub do 60% w innych przypadkach kto ? jednostki samorządu terytorialnegojednostki samorządu terytorialnego związki, stowarzyszenia i porozumienia jednostek samorządu terytorialnegozwiązki, stowarzyszenia i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnegojednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego instytucje użyteczności publicznejinstytucje użyteczności publicznej organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje prowadzące statutową działalność non-profit w obszarze ochrony środowiskaorganizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje prowadzące statutową działalność non-profit w obszarze ochrony środowiska organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Środowiskaorgany i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Środowiska organy i jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie zasobów morskich

5 Rodzaje kwalifikowanych projektów wzmocnienia instytucjonalnego (jakiego typu…) zmniejszenie energo-, materiało- i wodochłonnosci produkcji i usług poprzez poprawę efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych wykorzystanie alternatywnych źródeł energii wspieranie procesu tworzenia zielonych miejsc pracy i zielonych zamówień działania na rzecz poprawy poziomu edukacji ekologicznej, poprzez tworzenie sieci nauczania na rzecz środowiska działania na rzecz wsparcia gospodarki leśnej 2.2. Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami Działania zachęcające do ochrony, poprawy i przywracania różnorodności biologicznej, w tym zasobów morskich oraz obszarów włączonych do sieci NATURA 2000

6 2.8. Ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych cel Wzmocnienie umiejętności i możliwości działania administracji szczebla centralnego i regionalnego oraz innych jednostek odpowiedzialnych za wdrażanie prawa (UE) w zakresie ochrony środowiska ile ? wkład funduszy: 26,55 mlnwkład funduszy: 26,55 mln wartość projektu: do 1 mln dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych dla proj. finansowanych z budżetu centralnego, regionalnego lub samorządowego lub do 60% w innych przypadkach kto ? jednostki samorządu terytorialnegojednostki samorządu terytorialnego związki, stowarzyszenia i porozumienia jednostek samorządu terytorialnegozwiązki, stowarzyszenia i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnegojednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje prowadzące statutową działalność non-profit w obszarze ochrony środowiskaorganizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje prowadzące statutową działalność non-profit w obszarze ochrony środowiska organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Środowiskaorgany i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Środowiska inne jednostki publiczne

7 Rodzaje kwalifikowanych projektów wzmocnienia instytucjonalnego (jakiego typu…) usprawnienie wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska (projekty służące wdrażaniu polityki wodnej PL&UE, związane w szczególności z programami gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy oraz z działaniami pilotażowymi przygotowującymi rozwiązania krajowe) wsparcie w zakresie budowy zdolności instytucjonalnych administracji odpowiedzialnej za ochronę środowiska 2.8. Ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych gromadzenie i upowszechnianie informacji o najlepszych dostępnych technikach (dyrektywa IPPC) i o czystej produkcji rozwój systemów zarządzania środowiskowego

8 kompletność wniosku posiadanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i raportówposiadanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i raportów wykonalność finansowa i technicznawykonalność finansowa i techniczna realny harmonogram realizacyjny pozytywna opinia właściwego Wydziału Ochrony Środowiska (Wojewoda, Starosta) w zakresie celowości wnioskupozytywna opinia właściwego Wydziału Ochrony Środowiska (Wojewoda, Starosta) w zakresie celowości wniosku KRYTERIA formalne

9 zgodność projektu z celami danego priorytetu zgodność projektu z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju zastosowanie rozwiązań BATzastosowanie rozwiązań BAT efektem ma być wymierny efekt ekologiczny (redukcja emisji, poprawa jakości środowiska)efektem ma być wymierny efekt ekologiczny (redukcja emisji, poprawa jakości środowiska) przyczynienie się do zmniejszenia dysproporcji społecznych i ekonomicznych w EOG KRYTERIA szczegółowe – ekoefektywnościowe

10 kontakt www.mos.gov.pl www.mos.gov.pl strona: www.mos.gov.pl www.mos.gov.pl Departament Instrumentów Ochrony Środowiska Warszawa, ul. Wawelska 52/54 elzbieta.pietraszko@mos.gov.pl iwona.siedlecka@mos.gov.pl


Pobierz ppt "Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii Ochrona środowiska, ze szczególnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google