Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Edukacja ekologiczna, profilaktyka zdrowotna i wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Edukacja ekologiczna, profilaktyka zdrowotna i wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych."— Zapis prezentacji:

1 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Edukacja ekologiczna, profilaktyka zdrowotna i wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych – zasady dofinansowania projektów ze środków NFOŚiGW w 2010 r. Warszawa, 04.02.2010 r.

2 Program szkolenia: Wystąpienie Prezesa Władysława Majki Wystąpienie Dyrektora Mirosława Sobali Sprawy organizacyjne Edukacja ekologiczna w 2009 r. Programy priorytetowe w 2010 r. – zasady i kryteria - Edukacja ekologiczna - Nabory wniosków; regulamin konkursu; wniosek o dofinansowanie - Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych Harmonogram rzeczowo – finansowy Pomoc publiczna Przerwa /kawa, herbata, kanapki/ Warsztaty

3 Edukacja ekologiczna w 2009 r. Ilość obsługiwanych wniosków - 413 Ilość prowadzonych umów - 377 Ilość umów zawartych w 2009 r. - 181 Kwota wydatkowanych środków - 43 mln zł

4 Programy priorytetowe w 2010 r. Edukacja ekologiczna Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych

5 Edukacja ekologiczna Priorytet A : Wspieranie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej Priorytet B: Wspieranie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska

6 Edukacja ekologiczna Priorytet B: Wspieranie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska - do 80 % kosztów kwalifikowanych

7 Edukacja ekologiczna Działanie A.9: Wspieranie konkursów i przedsięwzięć upowszechniających wiedzę ekologiczną - do 90 % kosztów kwalifikowanych - max kwota dofinansowania – do 300 000,00 zł

8 Edukacja ekologiczna Działanie A.8 : Wspieranie konferencji i seminariów o zasięgu krajowym i międzynarodowym, szczególnie istotnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa - do 80 % kosztów kwalifikowanych - max kwota dofinansowania – do 100 000,00 zł

9 Edukacja ekologiczna Działanie A.7 : Wspieranie ponadregionalnych projektów szkoleniowych dla wybranych grup społecznych i zawodowych mające na celu podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju - do 80 % kosztów kwalifikowanych

10 Edukacja ekologiczna Działanie A.6 : Wspieranie działalności wydawniczej wspomagającej edukację ekologiczną - do 80 % kosztów kwalifikowanych

11 Edukacja ekologiczna Działanie A.5: Wspieranie promocji zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz edukacji prowadzonej na łamach prasy Kategoria I – do 50 % kosztów kwalifikowanych wydania wkładki o objętości do 4 kolumn w numerze; Kategoria II – do 40 % kosztów kwalifikowanych; Kategoria III – do 40 % kosztów kwalifikowanych; Kategoria IV – do 50 % kosztów kwalifikowanych wydania wkładki o objętości do 4 kolumn w numerze;

12 Edukacja ekologiczna Działanie A.4 : Wspieranie produkcji pomocy dydaktycznych - do 50 % kosztów kwalifikowanych

13 Działanie A.3 : Wspieranie realizacji filmów, cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych emitowanych na antenie ogólnopolskiej - do 60 % kosztów kwalifikowanych - max kwota dofinansowania – do 300 000,00 zł Edukacja ekologiczna

14 Działanie A.2 : Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz w ramach kampanii informacyjno – promocyjnych - do 90 % kosztów kwalifikowanych Edukacja ekologiczna

15 Działanie A.1 : Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej realizowanej przez parki narodowe, parki krajobrazowe, leśne kompleksy promocyjne, wiodące w regionie centra edukacji ekologicznej, ośrodki prowadzące edukację ekologiczną szczególnie istotne w skali kraju oraz inne ośrodki edukacyjne, a także wspieranie realizowanych przez te ośrodki programów edukacyjnych Edukacja ekologiczna

16 Działanie A.1: - ośrodki szczególnie ważne w skali kraju, ośrodki parków narodowych i parków krajobrazowych - do 80 % kosztów kwalifikowanych - ośrodki Lasów Państwowych funkcjonujące na terenie LKP i wiodace w regionie centra edukacji ekologicznej - do 70 % kosztów kwalifikowanych - inne ośrodki prowadzące edukację ekologiczną - do 50 % kosztów kwalifikowanych Edukacja ekologiczna

17 -Tematyka priorytetowa (pkt. 7.3. Programu); -Minimalna kwota dofinansowania - 100 000,00 zł (wyjątek: Działanie A 5, A8 i projekty dotyczące gospodarki odpadami - 50 000,00 zł) - Ponadregionalny zasięg (wyjątek - projekty dotyczące gospodarki odpadami) Edukacja ekologiczna

18 Nabory wniosków: I konkurs – od 08.02.2010 r. do 22.02.2010 r. Priorytet A - Działania A.1, A.8 i A.9 Priorytet B Tematyka – zgodna z określoną w pkt 7.3. Programu Edukacja ekologiczna

19 Nabory wniosków: II konkurs – od 15.02.2010 r. do 01.03.2010 r. Priorytet A - Działania A.2 - A.9 Tematyka: I kategoria – Gospodarka odpadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz kwestii związanych z funkcjonowaniem spalarni odpadów II kategoria – Energetyka przyjazna środowisku Edukacja ekologiczna

20 Nabory wniosków: III konkurs – od 25.02.2010 r. do 11.03.2010 r. Priorytet A - Działanie A.2 Tematyka: I kategoria – Ochrona wód i gospodarka wodna ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Wisły II kategoria – Ochrona przyrody i obszary NATURA 2000 III kategoria – Racjonalne gospodarowanie energią IV kategoria – Biokomponenty i paliwa płynne Edukacja ekologiczna

21 Postępowanie z wnioskiem: 1.rejestracja; 2.ocena formalna; 3.ocena merytoryczna; 4.listy rankingowe; 5.ocena pomocy publicznej; ocena finansowa (jeśli dotyczy); 6.negocjacje, ew. aktualizacja wniosku; 7.decyzja Zarządu; 8.umowa !!!!! Edukacja ekologiczna

22 Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych Zadanie 1 Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych,działających przez co najmniej 4 pełne lata kalendarzowe, na dzień złożenia wniosku Zadanie 2 Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych,działających przez co najmniej 2 pełne lata kalendarzowe, na dzień złożenia wniosku

23 Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych Maksymalny poziom dofinansowania ze środków NFOŚiGW do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Maksymalna kwota dofinansowania - dla organizacji działających co najmniej 4 lata do 100,00 tys. zł (okres finansowania – 2 lata); - dla organizacji działających co najmniej 2 lata do 50,00 tys. zł (okres finansowania – 1 rok);

24 Harmonogram rzeczowo-finansowy

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Szkolenie dla Wnioskodawców POMOC PUBLICZNA

35 Pomoc publiczna w prawie unijnym Reguły udzielania pomocy publicznej stanowią część unijnego prawa konkurencji Art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (dawny art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi

36 Pomoc publiczna w prawie unijnym Udzielanie wsparcia publicznego może stanowić źródło naruszenia konkurencji przedsiębiorstw na rynku unijnym dlatego zakazane jest wsparcie publiczne, które spełnia przesłanki określone w art. 107 ust. 1 TFUE

37 Pomoc publiczna w prawie unijnym Zakaz wyrażony w art. 107 ust. 1 TFUE jest ograniczony, tzn. wsparcie publiczne może zostać udzielone jeżeli: nie stanowi pomocy publicznej tj. gdy nie zostanie spełniona choćby jedna z przesłanek określonych w art. 107 ust.1 TFUE (skutki dla Wnioskodawcy) stanowi pomoc publiczną, ale uznaje się je za dopuszczalne zgodnie z przepisami art. 107 ust. 2 i 3 TFUE oraz unijnymi i krajowymi aktami prawnymi o charakterze wykonawczym (skutki dla Wnioskodawcy)

38 Pojęcie pomocy publicznej Przesłanki występowania pomocy publicznej: przedsiębiorstwo – beneficjent pomocy selektywność środki publiczne – środki państwa korzyść (uprzywilejowanie) zakłócenie lub groźba zakłócenia konkurencji wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi dla dofinansowania ze środków NFOŚiGW przesłanki zawsze spełnione

39 Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej NFOŚiGW każdorazowo weryfikuje czy wnioskowane z jego środków dofinansowanie będzie stanowiło pomoc publiczną: dla Wnioskodawcy, dla podmiotów trzecich związanych z realizacją projektu Dlatego we Wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca składa oświadczenie dotyczące pomocy publicznej Ze względu na specyficzne znaczenie pojęć stosowanych w oświadczeniu, przed jego wypełnieniem należy bezwzględnie zapoznać się z wyjaśnieniami zawartymi w Instrukcji wypełniania oświadczenia dotyczącego pomocy publicznej, dostępnej na stronie internetowej: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/

40 Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej 1)Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu wspólnotowego prawa konkurencji? Oferowanie odpłatnych towarów lub usług na rynku: Niezależnie od formy prawnej i źródeł finansowania Nie ma znaczenia fakt, czy jest nastawiony na zysk, jak organizacja non-profit (istotny jest fakt osiągania przychodu) TAKNIE TAK NIE W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE, należy podać szczegółowe uzasadnienie

41 Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej Jeżeli Wnioskodawca w punkcie 1 zaznaczył NIE i właściwie uzasadnił kwalifikację, wówczas w kolejnych punktach zaznacza również NIE, gdyż jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowego prawa konkurencji, nie ma możliwości zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym UE

42 Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej 2)Czy planowane przedsięwzięcie związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu wspólnotowego prawa konkurencji? Wnioskodawca może prowadzić zarówno działalność gospodarczą, jak i inną działalność, niebędącą działalnością gospodarczą (w rozumieniu wspólnotowego prawa konkurencji). Jeżeli ubiega się o dofinansowanie tej drugiej działalności, możliwe jest wskazanie odpowiedzi NIE, pod warunkiem, że oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie można wyraźnie rozdzielić TAK NIE W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE, należy podać szczegółowe uzasadnienie

43 Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej Jeżeli Wnioskodawca w punkcie 2 zaznaczył NIE i właściwie uzasadnił kwalifikację, wówczas w kolejnych punktach zaznacza również NIE, gdyż jeśli dofinansowanie nie ma wpływu na działalność gospodarczą w rozumieniu wspólnotowego prawa konkurencji, nie ma możliwości zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym UE

44 Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej 3)Czy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca spotyka się z konkurencją lub konkurencja taka może wystąpić? Czy podobną działalność na rynku prowadzą lub mogłyby prowadzić inne podmioty (potencjalny wpływ na konkurencję)? działalność rynkowa a działalność w ramach monopolu naturalnego bądź prawnego TAK NIE W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE, należy podać szczegółowe uzasadnienie

45 Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej 4) Czy wnioskowane dofinansowanie wpłynie lub może wpłynąć na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej? działalność na rynku UE otwartym na wymianę handlową a działalność lokalna nie ma znaczenia fakt, że Wnioskodawca faktycznie nie uczestniczy w wymianie handlowej (brak eksportu, brak importu) TAK NIE W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE, należy podać szczegółowe uzasadnienie

46 Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej Jeżeli we wszystkich punktach zaznaczono TAK wnioskowane dofinansowanie stanowić będzie pomoc publiczną i należy wypełnić Część A.1 Wniosku (Część dotyczącą pomocy publicznej) W części A1 wniosku należy wypełnić oraz przekazać do NFOŚiGW sekcje: Informacje ogólne oraz Pomoc de minimis Niezależnie od oświadczenia złożonego przez Wnioskodawcę, NFOŚiGW dokona oceny wniosków w zakresie występowania pomocy, w razie potrzeby zażąda przedstawienia dodatkowych wyjaśnień, a w przypadku stwierdzenia występowania pomocy przedstawienia Części A.1 Wniosku (Część dotyczącą pomocy publicznej)

47 Pomoc publiczna dla podmiotów trzecich W przypadku gdy ostatecznym odbiorcą dotacji NFOŚiGW jest, nie Wnioskodawca, ale podmiot trzeci prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu wspólnotowego prawa konkurencji, może się on stać beneficjentem pomocy publicznej a Wnioskodawca staje się wówczas podmiotem udzielającym tej pomocy (nie NFOŚiGW). Powyższe wynika z faktu, że Wnioskodawca jest właścicielem i dysponentem środków jakie otrzymał w ramach zawartej umowy z NFOŚiGW, jak również z faktu, że pochodzą one ze środków publicznych.

48 Pomoc publiczna dla podmiotów trzecich W umowie dotacji, na Dotowanego stającego się udzielającym pomocy publicznej, nakładane są, wynikające z obowiązujących przepisów, obowiązki: W zakresie weryfikacji dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej podmiotowi trzeciemu Wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis (jeżeli udzielana jest pomoc tego rodzaju) W zakresie sprawozdawczości W zakresie archiwizacji wszelkich informacji o udzielanej pomocy publicznej

49 Pomoc publiczna dla podmiotów trzecich W związku z powyższym w przypadku, gdy Wnioskodawca pośredniczy w przekazywaniu wsparcia do beneficjentów końcowych (np. organizując bezpłatne szkolenia dla pracowników samorządu, organizacji pozarządowych czy przedsiębiorców), do Wniosku dołącza się dodatkowy załącznik, w którym należy: scharakteryzować grupy beneficjentów końcowych (samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy itp.) oraz przeanalizować spełnienie wymienionych powyżej przesłanek odrębnie dla każdej z grup beneficjentów

50 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Dziękujemy za uwagę Zapraszamy do składania Wniosków Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3 A; 02 – 673 Warszawa www.nfosigw.gov.pl Opracowanie: Anna Majewska Małgorzata Sikora Marta Zakrzewska Małgorzata Głowacka Renata Micińska - Hanolajnen


Pobierz ppt "NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Edukacja ekologiczna, profilaktyka zdrowotna i wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google