Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Polityki Społecznej DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO październik – listopad 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Polityki Społecznej DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO październik – listopad 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Polityki Społecznej DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO październik – listopad 2005 r.

2 Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie na lata 2007-2013 Cele, założenia, system realizacji Departament Pożytku Publicznego

3 3 Miejsce PO SO w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013 Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie 2007-2013 został zaplanowany jako jeden z programów operacyjnych w ramach programu horyzontalnego Rozwój zasobów ludzkich i kapitału społecznego. Departament Pożytku Publicznego

4 4 Cel PO SO Podjęcie działań służących wzmocnieniu podmiotowości obywateli i ich wspólnot oraz stworzenie warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Departament Pożytku Publicznego

5 5 Założenia PO SO (1) osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – jako warunku koniecznego stworzenia trwałych podstaw dla podmiotowej aktywności obywateli i ich wspólnot w kształtowaniu rozwoju społecznego, wzrostu gospodarczego i kultury politycznej Departament Pożytku Publicznego

6 6 Założenia PO SO (2) ilościowy i jakościowy rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego – jako wyraz obiektywnej konieczności wzmocnienia organizacji pozarządowych, integracji społecznej i podmiotów ekonomii społecznej oraz form i sposobów ich funkcjonowania Departament Pożytku Publicznego

7 7 Założenia PO SO (3) stworzenie podstaw funkcjonowania dobrego państwa – jako zwieńczający konstrukcję społeczeństwa obywatelskiego rezultat działania zasad pomocniczości, partycypacji, partnerstwa oraz dialogu obywatelskiego Departament Pożytku Publicznego

8 8 Priorytety realizowane w ramach PO SO Priorytet 1: Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne Priorytet 2: Silne organizacje pozarządowe w dobrym państwie Priorytet 3: Trzeci sektor w usługach społecznych Priorytet 4: Ekonomia społeczna Priorytet 5: Pomoc techniczna Departament Pożytku Publicznego

9 9 Priorytet 1: Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne Cel priorytetu: Wspieranie edukacji obywatelskiej, zwiększenie aktywności obywateli w sprawach publicznych, zwiększenie aktywności społeczności lokalnych w partnerstwach lokalnych oraz tworzenie lokalnej infrastruktury dla działań obywatelskich. Departament Pożytku Publicznego

10 10 Działania realizowane w ramach Priorytetu 1 Działanie 1.1 Edukacja Działanie 1.2 Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych Działanie 1.3 Aktywizacja społeczności lokalnych w partnerstwach lokalnych Działanie 1.4 Tworzenie lokalnej infrastruktury dla działań obywatelskich Departament Pożytku Publicznego

11 11 Priorytet 2: Silne organizacje pozarządowe w dobrym państwie Cel priorytetu: Wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego, wyrównywanie szans organizacji – wsparcie rozwoju infrastruktury trzeciego sektora, poprawa jakości zarządzania w nowoczesnej administracji publicznej, promowanie dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji obywatelskiej. Departament Pożytku Publicznego

12 12 Działania realizowane w ramach Priorytetu 2 Działanie 2.1 Wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego Działanie 2.2 Wyrównywanie szans organizacji – wsparcie rozwoju infrastruktury trzeciego sektora Działanie 2.3 Jakość zarządzania w nowoczesnej administracji publicznej Działanie 2.4 Promowanie dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji obywatelskiej Departament Pożytku Publicznego

13 13 Priorytet 3: Trzeci sektor w usługach społecznych Cel priorytetu: Wspieranie działań mających na celu wzmocnienie miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji usług społecznych, w ramach zadań publicznych, w oparciu o zasadę pomocniczości oraz partnerstwo publiczno-społeczne i prywatne. Departament Pożytku Publicznego

14 14 Działania realizowane w ramach Priorytetu 3 Działanie 3.1 Zapobieganie powstawaniu ryzyka wykluczenia społecznego poprzez wzmacnianie roli i funkcji rodziny i wspólnoty lokalnej Działanie 3.2 Zapewnienie dostępu do usług i dostarczanie pomocy grupom najbardziej narażonym na ryzyko wykluczenia społecznego Działanie 3.3 Zapewnienie tworzenia i funkcjonowania mechanizmów kompleksowego wsparcia integracji społecznej Departament Pożytku Publicznego

15 15 Priorytet 4: Ekonomia społeczna Cel priorytetu: Wzrost znaczenia trzeciego sektora jako pracodawcy, budowanie wzajemnościowych form w gospodarce, wspieranie społecznej odpowiedzialności biznesu, rozwój innowacyjnych form gospodarki społecznej. Departament Pożytku Publicznego

16 16 Działania realizowane w ramach Priorytetu 4 Działanie 4.1 III sektor jako pracodawca Działanie 4.2 Budowanie wzajemnościowych form w gospodarce Działanie 4.3 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Działanie 4.4 Innowacyjne formy gospodarki społecznej Departament Pożytku Publicznego

17 17 Priorytet 5: Pomoc techniczna Cel priorytetu: Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania i promocji PO SO oraz EFS. Departament Pożytku Publicznego

18 18 Działania realizowane w ramach Priorytetu 5 Działanie 5.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania PO SO Działanie 5.2 Informacja i promocja działań PO SO Działanie 5.3 Zakup sprzętu komputerowego Departament Pożytku Publicznego

19 19 Finansowanie PO SO (1) PO SO jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Całkowita pula środków asygnowanych na PO SO w latach 2007-2013 wynosi 650,7 mln EUR, w tym: środki publiczne UE (EFS) – 338,0 mln EUR, krajowy wkład publiczny – 225,2 mln EUR, priorytety i działania finansowane wyłącznie z krajowych środków publicznych (FIO) – 87,5 mln EUR. Departament Pożytku Publicznego

20 20 Finansowanie PO SO (2) Szacunkowy podział środków na priorytety realizowane w ramach Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie Priorytet operacyjnyKoszt ogółem (EUR) 1. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne 29% (188,70 mln) 2. Silne organizacje pozarządowe w dobrym państwie 24% (156,17 mln) 3. Trzeci sektor w usługach społecznych 24% (156,17 mln) 4. Ekonomia społeczna 19% (123,63 mln) 5. Pomoc techniczna 4% (26,03 mln) Razem100% (650,7 mln) Departament Pożytku Publicznego

21 21 Harmonogram prac nad PO SO (1) 6 września 2005 r. – przyjęcie przez Radę Ministrów projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 i skierowanie projektów programów operacyjnych do konsultacji społecznych październik – grudzień 2005 r. – konsultacje społeczne Projektu PO SO Konferencje regionalne: Warszawa - 19 października 2005 r., Wrocław - 26 października 2005 r., Olsztyn - 8 listopada 2005 r., Kraków - 22 listopada 2005 r., Poznań - 30 listopada 2005 r., Szczegółowe informacje nt. konferencji znajdują się na stronie www.pozytek.gov.pl www.pozytek.gov.pl Departament Pożytku Publicznego

22 22 Harmonogram prac nad PO SO (2) grudzień 2005 r. – przygotowanie raportu końcowego z konsultacji społecznych Projektu PO SO marzec 2006 r. – prace nad ostateczną redakcją tekstu Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie Departament Pożytku Publicznego


Pobierz ppt "Ministerstwo Polityki Społecznej DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO październik – listopad 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google