Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Erasmus Day 2014

2 ERASMUS + Programme

3 ERASMUS + Programme Zasady uczestnictwa w Programie ERASMUS+
obowiązujące studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia) Wydziału Nauk geograficznych i Geologicznych UAM w roku akademickim 2014/2015

4 Zasady uczestnictwa w Programie ERASMUS+
O stypendium w ramach Programu ERASMUS+ mogą ubiegać się studenci I i II stopnia wszystkich kierunków i specjalności studiujących na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych. Studenci ostatniego roku studiów I stopnia, rekrutujący się na wyjazd na kolejny rok akademicki, mają prawo ubiegać się o stypendium pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia oraz zakwalifikowania się na studia II stopnia na WNGiG.

5 Zasady uczestnictwa w Programie ERASMUS+
2. Studenci uczestniczący w Programie ERASMUS+ obowiązkowo muszą zdobyć wymaganą minimalną liczbę punktów ECTS. Dla studentów studiujących jeden kierunek, przebywających na stypendium przez jeden semestr, jest to liczba 30 ECTS, zaś dla studentów przebywających na stypendium przez cały rok – 60 ECTS. Studenci studiujący na więcej niż jednym kierunku na WNGiG, zobowiązani są do zdobycia wielokrotności tych punktów. Dla studentów studiów II stopnia na tę pulę składają się zarówno ECTS za przedmioty realizowane na uczelni zagranicznej oraz na uczelni macierzystej (seminaria licencjackie oraz seminaria i laboratoria magisterskie). Liczba punktów ECTS może być wyższa niż wymagane minimum, jednak w przypadku nadwyżki, punktów tych nie można przenosić na kolejny semestr danego roku akademickiego, ani na następny rok akademicki.

6 Zasady uczestnictwa w Programie ERASMUS+
3. W przypadku, kiedy student nie zaliczy, nie zda egzaminu lub zaliczenia końcowego z danego przedmiotu, który studiuje na uczelni zagranicznej, po powrocie na WNGiG jest zobligowany do nadrobienia zaległości w sposób następujący: Studenci studiów stacjonarnych: wracający z pobytu rocznego zobligowani będą ubiegać się o warunkowe zaliczenie roku, zaś brakujące punkty uzupełniają biorąc udział w zajęciach z oferty wydziałowej AMU-PIE, wracający z zagranicy z semestru zimowego, w semestrze letnim nadrabiają brakujące punkty ECTS biorąc udział również w zajęciach z oferty wydziałowej AMU-PIE. W pierwszym przypadku studenci zobligowani są do uiszczenia opłaty w wysokości 300 złotych za każdy powtarzany przedmiot.

7 Zasady uczestnictwa w Programie ERASMUS+
Kursy AMU-PIE

8 ERASMUS + Programme

9 Zasady uczestnictwa w Programie ERASMUS+
Studenci studiów niestacjonarnych: wracający z pobytu rocznego zobligowani będą ubiegać się o warunkowe zaliczenie roku, zaś brakujące punkty uzupełniają biorąc udział w zajęciach na warunkach określonych przez Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus+, wracający z zagranicy z semestru zimowego, w semestrze letnim nadrabiają brakujące punkty ECTS biorąc udział w zajęciach na warunkach określonych przez Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus+. W pierwszym przypadku studenci zobligowani są do uiszczenia opłaty w wysokości 200 złotych za powtarzanie jednego przedmiotu.

10 ERASMUS + Programme

11 Zasady uczestnictwa w Programie ERASMUS+
4. Studenci odbywający studia na uczelni zagranicznej, zobowiązani są do samodzielnego wyboru zestawu przedmiotów oferowanych przez uczelnię goszczącą (Learning Agreement) i przedstawienie do zaakceptowania Wydziałowemu Koordynatorowi Programu Erasmus+. Wybrane przedmioty muszą być zgodne z zakresem tematycznym przedmiotów kierunkowych obowiązujących w programie studiów danego kierunku lub specjalności na WNGiG oraz kierunkowymi efektami kształcenia. Ponadto, studenci mogą wybrać lektoraty, jednak ich udział nie może przekraczać 25% ogólnej liczby ECTS.

12 Zasady uczestnictwa w Programie ERASMUS+
5. Studenci, którzy uczestniczą w intensywnych kursach językowych (EILC) organizowanych przez uczelnie zagraniczne i zdobywają certyfikat ukończenia kursu, mają prawo odliczyć liczbę punktów ECTS przynależną temu kursowi od wymaganego minimum, ale tylko wtedy, kiedy na certyfikacie znajduje się informacja o liczbie przyznanych ECTS. Jeżeli kurs ten nie kończy się oceną lecz zaliczeniem, po powrocie na uczelnię macierzystą, rozliczając się ze stypendium, za udział w tym kursie student uzyskuje ocenę dostateczną (3,0).

13 Zasady uczestnictwa w Programie ERASMUS+
6. Studenci II stopnia studiów zobowiązani są do zdania egzaminu obejmującego język specjalistyczny na poziomie B2+. Jeżeli student na wyjeździe w ramach programu Erasmus nie realizuje języka specjalistycznego, to ma obowiązek skontaktowania się z prowadzącym dany lektorat na uczelni macierzystej celem ustalenia formy zaliczenia zajęć oraz egzaminu. Student powracający ze stypendium jest zobowiązany do zdania egzaminu obowiązującego z języka specjalistycznego zgodnie z ofertą zajęć w programie studiów.

14 Zasady uczestnictwa w Programie ERASMUS+
-w-szkole-jzykowej-uam Wykaz zewnętrznych certyfikatów znajomości języka zwalniających z uczestnictwa w zajęciach z nauki języka obcego na poziomie B2 oraz oceny zaliczane studentom na podstawie wyników umieszczonych w tych certyfikatach – tylko dla studiów I stopnia

15 Zasady uczestnictwa w Programie ERASMUS+
7. Jeżeli przedmioty studiowane na uczelni zagranicznej nie kończą się oceną, lecz zaliczeniem (pass) po powrocie na uczelnię macierzystą, rozliczając się ze stypendium, za udział w tym przedmiotach student uzyskuje ocenę dostateczną (3,0). Wyjątkiem są przypadki, kiedy dana uczelnia stosuje przelicznik: udział procentowy w zajęciach przeliczany jest na konkretną ocenę. Jednak takich sytuacjach student musi uzyskać od uczelni tabelę przeliczeń procentów na oceny.

16 Zasady uczestnictwa w Programie ERASMUS+
8. Studenci studiów II stopnia zobligowani są do zaliczenia seminariów oraz laboratoriów magisterskich. Studenci przed wyjazdem na stypendium ERASMUS+, mają obowiązek ustalenia zasad zaliczenia tych przedmiotów zarówno z promotorem, jak i osobą prowadzącą laboratoria magisterskie na WNGiG.

17 Zasady uczestnictwa w Programie ERASMUS+
9. Studenci ostatniego roku studiów I stopnia, odbywający studia zagraniczne w trakcie całego roku akademickiego lub tylko w semestrze letnim, mają obowiązek rozliczenia się z całego toku studiów (również z pobytu na stypendium ERASMUS+) w terminach przewidzianych dla wszystkich studentów ostatniego roku. Brak rozliczenia skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu licencjackiego. Ponadto, warunkiem przystąpienia do egzaminu licencjackiego jest posiadanie zaliczenia z seminarium licencjackiego. Zaliczenie takie przebywający na stypendium w semestrze letnim mogą uzyskać u prowadzących zajęcia. Jednocześnie liczba ECTS przypadająca na ten przedmiot jest odliczana od puli punktów niezbędnych do zdobycia na wyjeździe.

18 Zasady uczestnictwa w Programie ERASMUS+
10. Studenci przebywający na stypendium i jednocześnie realizujący seminaria i laboratoria dyplomowe na uczelni macierzystej, zobligowani są do rejestracji na te przedmioty poprzez system USOS. Wpisów z w/w przedmiotów w systemie USOS dokonują prowadzący zajęcia.

19 Zasady uczestnictwa w Programie ERASMUS+
11. Student mający jeden warunek może wyjechać na stypendium Programu ERASMUS+, jednak wyjazd nie może odbyć się w semestrze, w którym realizowany jest powtarzany przedmiot. Student taki ma obowiązek uzyskania zgody na taki wyjazd od Prodziekana ds. studiów stacjonarnych/niestacjonarnych oraz Koordynatora Wydziałowego Programu ERASMUS+. W przypadku warunku z przedmiotu trwającego przez cały rok, student nie może wyjechać na stypendium.

20 Zasady uczestnictwa w Programie ERASMUS+
12. W czasie pobytu na stypendium studenci studiów niestacjonarnych zwolnieni są z opłat za czesne na uczelni macierzystej (odpowiednio do liczby miesięcy pobytu za granicą).

21 Zasady uczestnictwa w Programie ERASMUS+
Koordynator Wydziałowy Programu ERASMUS+ Dr Iwona Markuszewska dyżury: wtorek: 12-14, piątek: 10-12 pok. 319, IGFiKŚP


Pobierz ppt "Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google