Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matura w systemie polskim a matura międzynarodowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matura w systemie polskim a matura międzynarodowa"— Zapis prezentacji:

1 Matura w systemie polskim a matura międzynarodowa
w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Kielcach

2 Organizacja nauki Matura polska Matura międzynarodowa
Nauka trwa trzy lata W pierwszej klasie uczeń realizuje obowiązkowe przedmioty na poziomie podstawowym Wybierając „profil” przed pierwszą klasą uczeń już decyduje się na przedmioty rozszerzone Realizacja przedmiotów rozszerzonych zaczyna się w drugiej klasie zgodnie z proponowanym „profilem” danej klasy W trzeciej klasie uczeń deklaruje, jakie przedmioty będzie zdawał na egzaminie maturalnym Po trzech latach nauki uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły Do egzaminu maturalnego uczeń przystępuje jako absolwent i otrzymuje świadectwo dojrzałości Nauka trwa trzy lata ale składa się z dwóch elementów, w pierwszej klasie uczeń realizuje przedmioty obowiązkowe z polskiego systemu, ale ma zwiększoną liczbę godzin matematyki i języka angielskiego, a także poznaje program IB i ćwiczy specjalistyczne słownictwo W trakcie pierwszej klasy uczeń, deklaruje, których przedmiotów chce się uczyć w programie IB i jest to jednoznaczne z tym, które przedmioty będzie zdawał na egzaminie maturalnym (wszystkie wybrane) Po trzech latach nauki uczeń otrzymuje zaświadczenie, że realizował program IB O pomyślnym ukończeniu programu IB (a tym samym ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej) i zdaniu matury informuje dyplom otrzymany z Genewy.

3 Liczba godzin Matura polska Matura międzynarodowa
Przedmioty rozszerzone 2 – 4 (najczęściej są to dwa lub czasami trzy przedmioty, ich liczba zależy od profilu klasy i jest ograniczana prawnie oraz organizacyjnie) 3 – 4 (uczeń sam indywidualnie określa, ile i jakie przedmioty będzie realizował na poziomie rozszerzonym, liczba przedmiotów rozszerzonych warunkuje liczbę godzin tygodniowo) Matematyka PP: = 10 PR: = 18 (bez podziału na grupy) PP: = 13 PR: = 17 (w dwóch ostatnich latach z podziałem na grupy) Fizyka PP: = 1 PR: = 11 (połowa zajęć z podziałem na grupy) PP: = 9 PR: = 13 Biologia, chemia PR: = 12 Geografia

4 Liczba godzin – języki obce
Matura polska Matura międzynarodowa Język angielski PP: = 9 PR: = 15 (wszystkie zajęcia z podziałem na grupy) PP: PR: = 18 (wszystkie zajęcia z podziałem na grupy, dodatkowo w dwóch ostatnich latach zajęcia z pozostałych przedmiotów w języku angielskim jako wykładowym) Język niemiecki (lub II-gi język obcy) PP: = 6 PR: PP: = 10 PR: = 14

5 Liczba przedmiotów Matura polska Matura międzynarodowa
Liczba przedmiotów ogólnokształcących Pozostałe przedmioty godzina z wychowawcą religia wychowanie do życia w rodzinie wychowanie fizyczne W pierwszym roku: godzina z wychowawcą religia W dwóch ostatnich latach: CAS TOK religia (opcjonalnie)

6 Deklaracja wyboru przedmiotów
Matura polska Matura międzynarodowa Uczeń ma możliwość wyboru tylko przedmiotów rozszerzonych Wyboru dokonuje się w zasadzie przed rozpoczęciem nauki w pierwszej klasie Przedmioty obowiązkowe i uzupełniające są narzucone z góry Uczeń wybiera przedmioty, których chce się uczyć i deklaruje poziomy Przynajmniej trzy i nie więcej jak cztery przedmioty muszą być zadeklarowane na poziomie rozszerzonym Wyboru dokonuje się w trakcie nauki w pierwszej klasie Na egzaminie maturalnym uczeń zdaje obowiązkowo język polski, matematykę i język obcy oraz dodatkowo przynajmniej dwa przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym Na egzaminie maturalnym uczeń zdaje wszystkie przedmioty, których się uczył na zadeklarowanych poziomach

7 Możliwość poprawienia wyniku
Matura polska Matura międzynarodowa W ciągu pięciu lat uczeń może zaliczyć niezdany przedmiot lub poprawić wynik egzaminu, z którego jest niezadowolony W ciągu trzech sesji egzaminacyjnych uczeń może podnosić wynik egzaminu aż do spełnienia warunków dyplomowych. Nie muszą to być kolejne lata. Każde kolejne podejście do sesji jest płatne w zależności od liczby poprawianych przedmiotów. Jeśli uczeń zaliczył każdy przedmiot na ocenę powyżej 1, ale w sumie nie uzyskał wymaganych 24 punktów, to sam lub na drodze konsultacji z koordynatorem programu i nauczycielami uczącymi decyduje, który przedmiot chce poprawiać.

8 Składowe wyniku maturalnego
Matura polska Matura międzynarodowa 1 arkusz egzaminacyjny, który decyduje o wyniku z całego przedmiotu Egzamin ustny z języków nie ma wpływu na rekrutację, ale musi być zdany, żeby otrzymać świadectwo dojrzałości 2–3 arkusze egzaminacyjne = ok. 50% oceny inne prace pisane w domu pod kierunkiem nauczyciela = ok. 20% oceny egzamin ustny (w przypadku języków) = ok. 15% oceny prezentacja ustna lub inna praca na zajęciach (w przypadku języków) =

9 Rekrutacja na uczelnie
Matura polska Matura międzynarodowa Na dany kierunek studiów w zasadzie liczy się procentowy wynik z rozszerzenia z 1 – 2 przedmiotów kierunkowych Na studia zagraniczne liczy się przede wszystkim suma punktów Na studia krajowe liczy się wynik z rozszerzenia z 1 – 2 przedmiotów kierunkowych Podstawą do przeliczania punktów w rekrutacji jest procentowy wynik uzyskany na maturze Podstawą do przeliczania punktów w rekrutacji jest ostateczna ocena z przedmiotu I tak: 100% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym = 100 pkt. 7 jako najwyższa ocena z przedmiotu na poziomie rozszerzonym = 100 pkt. Warto zauważyć, że ocenę 7 można uzyskać już za wynik 85% z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym

10 Możliwość podjęcia studiów
Matura polska Matura międzynarodowa Polska matura jest honorowana przez uczelnie zagraniczne, ale często kandydat z polską maturą musi przejść 1 rok przygotowawczy (głównie z zakresu przygotowania językowego do studiowania poszczególnych dziedzin wiedzy) Kandydat po zakwalifikowaniu się na dany kierunek rozpoczyna od razu pierwszy rok studiów.

11 Wiedza a umiejętności Matura polska Matura międzynarodowa
Przeważa encyklopedyczny i teoretyczny sposób zdobywania wiedzy Z niewielkimi wyjątkami zajęcia odbywają się bez podziału na grupy, czyli w klasach 35 – 36 osobowych Nauka ogranicza się do realizowania materiału z podstawy programowej i do przygotowania do egzaminu maturalnego Uczeń uczy się tego, co wskaże nauczyciel Przeważa praktyczna forma zdobywania wiedzy (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia w terenie) W ciągu dwóch ostatnich lat nauki wszystkie przedmioty są realizowane z podziałem na grupy, czasem nawet kilkuosobowe Oprócz przygotowania do matury program daje możliwość skutecznego przygotowania się do studiowania (umiejętność: pisania prac z zachowaniem standardów akademickich, stawiania pytań badawczych i poszukiwania odpowiedzi, formułowania wniosków, postawa samodzielności i odpowiedzialności za własną naukę) Samodzielne wybieranie i redagowanie tematów prac, projektów, poruszanie się w sferze zagadnień o międzynarodowym zasięgu


Pobierz ppt "Matura w systemie polskim a matura międzynarodowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google