Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Magdalena Jabłońska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Magdalena Jabłońska"— Zapis prezentacji:

1 Dr inż. Magdalena Jabłońska
SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Nowy rok akademicki 2010/2011 Dr inż. Magdalena Jabłońska

2 Dr inż. Magdalena Jabłońska
Ważne w SZJK Nadal obowiązuje dotychczasowa dokumentacja SZJK. Procedury obowiązujące nauczycieli akademickich: Procedura P-RM Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne Procedura P-RM Proces dyplomowania Procedura P-RM Etyka Procedura P-RM Hospitacje zajęć Dr inż. Magdalena Jabłońska

3 WYKAZ PROCEDUR obowiązywanie
PROCES POMOCNICZY I DOSKONALĄCY PONADTO: Procedura P-RM Nadzór nad dokumentacją i zapisami Wszyscy pracownicy Wydziału prowadzący zajęcia dydaktyczne, oraz inne osoby - zakresy kompetencji i odpowiedzialności szczegółowo opisane w procedurze, Procedura P-RM Działania doskonalące Pełnomocnik Dziekana ds. SZJK, Wszyscy pracownicy Wydziału zobowiązani do wprowadzenia działań po audicie, oraz inne osoby – zakresy kompetencji i odpowiedzialności szczegółowo opisane w procedurze, Procedura P-RM Audyty wewnętrzne. Pełnomocnik Dziekana ds. SZJK, pracownicy odpowiedzialni za obszar audytowany, oraz inne osoby – zakresy kompetencji i odpowiedzialności szczegółowo opisane w procedurze. Dr inż. Magdalena Jabłońska

4 Dr inż. Magdalena Jabłońska
Ważne terminy połowa października 2010 – audyt wewnętrzny na Wydziale połowa listopada 2010 – audyt uczelniany. W każdym przypadku będzie to losowe badanie zgodności systemu z zapisami w dokumentacji wydziałowej Dr inż. Magdalena Jabłońska

5 Procedura „obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne”
Szczególną uwagę należy zwrócić na: Odpowiedzialny za przedmiot jest kompetentny i odpowiedzialny za: Opracowanie karty przedmiotu (sylabus) wyznaczanie i informowanie osób prowadzących zajęcia z danego przedmiotu, pisemne zgłoszenie koordynatorowi ds. obciążeń dydaktycznych w Jednostce planu obciążenia na dany przedmiot, sprawdzanie stanu przygotowania warunków do prowadzenia zajęć, przygotowanie zajęć, pobranie i/lub opracowanie katalogów, zatwierdzanie zmian w prowadzeniu zajęć pod względem przygotowania sal dydaktycznych. Dr inż. Magdalena Jabłońska

6 Procedura „obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne”
Szczególną uwagę należy zwrócić na: Prowadzący zajęcia jest kompetentny i odpowiedzialny za: opracowywanie harmonogramów zajęć, przekazywanie harmonogramów do prowadzących (tylko w ramach ćwiczeń laboratoryjnych, seminariów, projektów), wywieszenie harmonogramów we właściwych gablotach oraz opublikowanie na stronach internetowych Jednostki/Wydziału, sprawdzanie stanu przygotowania warunków do prowadzenia zajęć, zgłaszanie do Odpowiedzialnego za przedmiot informacji o braku możliwości prowadzenia zajęć, przygotowywanie zajęć, pobranie i/lub opracowanie katalogów, informowanie studentów na pierwszych zajęciach o: zasadach prowadzenia zajęć, bieżącej kontroli wyników, warunkach zaliczenia i podstawowej literaturze oraz o szkoleniu BHP (dot. zajęć laboratoryjnych), Dr inż. Magdalena Jabłońska

7 Procedura „obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne”
c.d. Prowadzący zajęcia jest kompetentny i odpowiedzialny za: prowadzenie zajęć, przekazywanie informacji o zmianach w prowadzeniu zajęć i zmianach w harmonogramie studentom i innym prowadzącym, wywieszenie informacji w gablotach i na stronie internetowej, wypełnianie karty zastępstw/odrabiania zajęć przekazywanie informacji o zastępstwie/odrabianiu zajęć do odpowiedzialnego za przedmiot i Dziekanatu, wpis do Księgi zastępstw. Dr inż. Magdalena Jabłońska

8 Procedura „obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne”
FORMULARZE Z-RM Karta przedmiotu, Z-RM Rejestr kart przedmiotów (w dziekanacie) Z-RM Zlecenie obciążenia dydaktycznego, Z RM Zestawienie zbiorcze obciążenia dydaktycznego w roku akademickim, Z-RM Karta obciążenia dydaktycznego, Z-RM Umowa-Zlecenie, Z-RM Katalog zajęć, Z-RM Formularz zastępstw i/lub odrabiania zajęć, Z-RM Katalog zastępstw/odrabiania zajęć (sekretariat jednostki) Dr inż. Magdalena Jabłońska

9 Dr inż. Magdalena Jabłońska
Obszar kształcenia Sylabusy – powinny być opracowane i dostępne dla studentów np. w gablotach czy też na stronach internetowych, Każdy prowadzący zajęcia tj. laboratoria, ćwiczenia, projekt, seminarium powinien posiadać katalog studentów grupy dziekańskiej wraz z zaznaczonymi nieobecnościami czy też ocenami (punktami) cząstkowymi, osoby prowadzące wykład mogą ale nie SA zobowiązane do prowadzenia katalogu studentów, Wyznaczenie terminów konsultacji i podanie do wiadomości studentów z podziałem na poszczególne rodzaje studiów (stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)), Do każdych zajęć laboratoryjnych muszą być dostępne instrukcje dla studentów oraz instrukcje BHP, Na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu prowadzący przedmiot zobowiązany jest poinformować studentów o sposobie i formie zaliczenia (np. ilość potrzebnych punktów do uzyskania określonej oceny), Terminy zaliczeń i egzaminów muszą być wyznaczone odpowiednio dla poszczególnych rodzajów studiów tj. osobno dla stacjonarnych osobno dla niestacjonarnych, i podane odpowiednio wcześniej do wiadomości studentów, Terminy egzaminów muszą być wyznaczone w czasie trwania sesji egzaminacyjnej, Osoba odpowiedzialna za dany przedmiot zobowiązana jest do aktualizacji sylabusa, np. w wyniku zmian w standardach lub aktualizacji literatury z uwzględnieniem dostępności dla studentów (biblioteka). Dr inż. Magdalena Jabłońska

10 Procedura „hospitacje zajęć” Dr inż. Magdalena Jabłońska
Kierownik Jednostki organizacyjnej jest kompetentny i odpowiedzialny za: przygotowanie ramowego planu hospitacji, nadzór nad rejestrem hospitacji w jednostce organizacyjnej, opracowanie sprawozdania dla Dziekana. Hospitujący jest kompetentny i odpowiedzialny za: przeprowadzenie hospitacji, sporządzenie protokołu z przeprowadzanej hospitacji. Prowadzący przedmiot jest kompetentny i odpowiedzialny za: uwzględnienia wniosków z hospitacji w planowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Dr inż. Magdalena Jabłońska

11 Procedura „hospitacje zajęć” Dr inż. Magdalena Jabłońska
FORMULARZE Z-RM Ramowy plan hospitacji (kierownik jednostki). Z-RM Protokół hospitacji. Z-RM Karta hospitacji. Dr inż. Magdalena Jabłońska

12 Procedura „proces dyplomowania”
Tematy prac poszczególnych promotorów wraz z zakresem tematycznym powinny zostać podane do wiadomości studentów określonej specjalizacji. Sposób upowszechnienia tematów oraz zakresów tematycznych np. dostępność na stronach internetowych lub w gablotach, określa Kierownik Katedry odpowiedzialny za daną specjalizację. Każdy promotor powinien wyznaczyć terminy konsultacji lub zasady kontaktu dla dyplomantów. Podczas planowania tematów prac dyplomowych należy uwzględnić możliwość, realizacji prac na zlecenie jednostek zewnętrznych np. współpraca z przemysłem czy też udziału w konkursach zewnętrznych oraz możliwość publikacji zrealizowanych prac. Praca dyplomowa powinna posiadać stronę tytułową zgodną z wymaganiami wydziałowymi, w teczce powinno znaleźć się oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy (załącznik dostępny w dziekanacie). Na końcu pracy musi być dołączona wersja elektroniczna pracy, w zgodzie z RS W katedrze powinno być dostępne zestawienie liczby przydzielonych prac dyplomowych do ukończonych prac w danym roku akademickim. Dr inż. Magdalena Jabłońska

13 Dr inż. Magdalena Jabłońska
W razie potrzeby pozostajemy do dyspozycji Zespół ds. SZJK w KNoM: dr inż. Magdalena Jabłońska dr inż. Lesław Gajda dr inż. Agnieszka Tomaszewska Dr inż. Magdalena Jabłońska


Pobierz ppt "Dr inż. Magdalena Jabłońska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google