Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOSKONALENIE PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA WARSZTATY 8 maj 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOSKONALENIE PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA WARSZTATY 8 maj 2013."— Zapis prezentacji:

1 DOSKONALENIE PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA WARSZTATY 8 maj 2013

2 Rozporządzenie MNiSW z dn. 05 X 2011 § 11 ust. 2 rozporządzenia MNiSW z dn. 5 X 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia: Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, po zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego określonego kierunku studiów, przedkłada na koniec roku akademickiego radzie tej jednostki ocenę efektów kształcenia, która stanowi podstawę doskonalenia programu kształcenia 2

3 Rozporządzenie MNiSW z dn. 23 VIII 2012 r. (zmieniające): § 2 rozporządzenia MNiSW z dn. 23 VIII 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 1. Jednostka organizacyjna uczelni prowadząca kierunek studiów może doskonalić program kształcenia, w tym efekty kształcenia, w trakcie pierwszego roku pierwszego cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2012/2013 2. Doskonalenie programu kształcenia dokonywane przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, nie może powodować zmiany zajęć dydaktycznych, za które student może uzyskać więcej niż 30% punktów ECTS PRZEPIS PRZEJŚCIOWY 3

4 Uchwała Senatu US nr 90/2011 z dn. 24 XI 2011 r. § 1 ust. 2 załącznika do uchwały nr 90/2011 Senatu US z dn. 24 XI 2011 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim Okresowych przeglądów dokonują Zespoły Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia po zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego kierunku studiów. Wspólną opinię Zespół przedkłada kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, który na koniec roku akademickiego przedstawia ją radzie tej jednostki. Dokonana ocena efektów kształcenia stanowi podstawę doskonalenia programów kształcenia 4

5 Uchwała Senatu US nr 90/2011 z dn. 24 XI 2011 r. § 1 ust. 1 ww. załącznika do uchwały Senatu: Okresowe przeglądy i doskonalenie programów kształcenia realizuje się poprzez: 1/ analizę programów kształcenia pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zakładanymi efektami kształcenia i kwalifikacjami związanymi z ukończeniem studiów, 2/ ankietowanie studentów, absolwentów oraz pracodawców, 3/ weryfikację systemu punktów ECTS, 4/ sprawdzenie spełnienia wymagań dotyczących minimum kadrowego i kwalifikacji zespołu nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów 5

6 ANALIZA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA Wskazana wyżej analiza programów kształcenia może być dokonana przy pomocy tabeli składającej się z 2 części: 1/ zgodności programu studiów z obowiązującymi zewnętrznymi i uczelnianymi przepisami prawa, 2/ analizy efektów kształcenia. 6

7 Kryteria oceny programu studiów w zakresie jego zgodności z przepisami prawa L.P. PYTANIETAKNIEUWAGI 1. Czy prawidłowo przyporządkowano program do obszaru lub obszarów kształcenia? Obszar powinien być taki sam jaki znajduje się w uchwale Senatu określającej efekty dla kierunku 2. Czy w przypadku przyporządkowania do więcej niż jednego obszaru został określony procentowy udział pkt. ECTS dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie punktów ECTS? 3. Czy prawidłowo wskazano dziedzinę/y i dyscyplinę/y naukową/e w tym dyscyplinę wiodącą? Dziedziny powinny pochodzić z przyporządkowaneg obszaru 4. Czy profil kształcenia został wybrany prawidłowo? 7

8 Kryteria oceny programu studiów w zakresie jego zgodności z przepisami prawa c.d. L.P. PYTANIETAKNIEUWAGI 5. Czy w wypadku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych efekty kierunku są takie same? 6. Czy w programie przewidziano moduły / przedmioty do wyboru przez studenta w wymiarze co najmniej 30% ECTS? 7. Czy w programie kształcenia określono łączną liczb pkt. ECTS, którą student musi uzyskać: – na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, – w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, – w ramach zajęć o charakterze praktycznym? 8

9 Kryteria oceny programu studiów w zakresie jego zgodności z przepisami prawa c.d. L.P. PYTANIETAKNIEUWAGI 8. Czy w programie określono minimalną liczbę pkt. ECTS, którą student musi uzyskać realizując przedmioty ogólnouczelniane? 9. Czy w programie studiów I stopnia i jsm znalazło się co najmniej 30 godzin zajęć z wychowania fizycznego i przyznano im co najmniej 1 pkt. ECTS? § 16 uchwały nr 25/2012 Senatu US 10. Czy w programie studiów I stopnia i jsm uwzględniono 1 pkt. ECTS za zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej? § 18 uchwały nr 25/2012 Senatu US 11. Czy w programie nie przyznano punktów ECTS za zajęcia z zakresu bhp oraz szkolenia bibliotecznego? § 21 i 22 uchwały nr 25/2012 Senatu US 9

10 Kryteria oceny programu studiów w zakresie jego zgodności z przepisami prawa c.d. L.P. PYTANIETAKNIEUWAGI 12 Czy w programie studiów stacjonarnych uwzględniono lektorat – na poziomie B2 dla studiów I stopnia (120 godzin za 10 pkt. ECTS) od II roku studiów, – na poziomie B2+ dla jsm (120 godzin za 10 pkt. ECTS) od II roku studiów, – na poziomie B2+ dla studiów II stopnia (30 godzin za 2 pkt. ECTS) od …..? § 17 uchwały nr 25/2012 Senatu US projekt zarządzenia w sprawie kształcenia językowego 13. Czy jeśli program przewiduje praktykę zostały określone zasady, wymiar, formy jej odbywania, termin zaliczenia i pkt. ECTS oraz został sporządzony sylabus praktyki? § 14.4 US (punkty ECTS) § 10.4 pkt. 4 § 20 uchwały nr 25/2012 Senatu 14. Czy liczba pkt. ECTS przewidziana planem studiów dla semestru wynosi 30? § 14.1 uchwały nr 25/2012 Senatu US 10

11 Kryteria oceny programu studiów w zakresie jego zgodności z przepisami prawa c.d. L.P. PYTANIETAKNIEUWAGI 15 Czy jeden punkt ECTS odpowiada 25 godzinom pracy? § 14 ust. 3 uchwały nr 25/2012 Senatu US 16. Czy przyznano punkty ECTS za: – zaliczenie każdego z przedmiotów / modułów przewidzianych w programie kształcenia, – praktykę, o ile jest przewidziana w programie, – przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminy dyplomowego? § 2 ust. 3 rozp. MNiSW w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć …. z 14 IX 2011 r. 17. Czy dla wszystkich przedmiotów / modułów zostały sporządzone sylabusy? 11

12 Kryteria oceny programu studiów w zakresie jego zgodności z przepisami prawa c.d. L.P. PYTANIETAKNIEUWAGI 18 Czy w sylabusach w rubryceKoordynator przedmiotu zostały wpisane dane osoby zaliczającej przedmiot / moduł? 19. Czy w sylabusach w rubryce Forma i warunki zaliczenia znajduje się zapis w jaki sposób jest wyliczana ocen końcowa z przedmiotu / modułu? Regulamin studiów 20. Czy liczba efektów dla przedmiotu nie jest nadmierna? 21. Czy minimum kadrowe jest prawidłowe? 12

13 Kryteria oceny programu studiów w zakresie jego zgodności z przepisami prawa c.d. L.P. PYTANIETAKNIEUWAGI 22. Czy w przypadku studiów przypisanych do kilku obszarów kształcenia w minimum kadrowym jest reprezentowany każdy obszar przez co najmniej jednego nauczyciela akademickiego posiadającego dorobek w obszarze wiedzy odpowiadającej temu obszarowi kształcenia? 23. Wnioski z oceny programu studiów 13

14 Kryteria oceny efektów kształcenia L.P PYTANIETAKNIEUWAGI 1. Czy w przypadku studiów jednoobszarowych: - efekty kierunkowe uwzględniają wszystkie efekty obszarowe, - w wypadku, gdy nie wszystkie efekty obszarowe zostały uwzględnione, czy podano uzasadnienie? 2. Czy w przypadku studiów jednoobszarowych, do których dodano efekty z innego obszaru, ich liczba nie jest nadmierna? 3. Czy w przypadku studiów kilkuobszarowych efekty z poszczególnych obszarów stanowią sensowny podzbiór? 4. Czy w wypadku studiów prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera efekty kierunkowe uwzględniają również wszystkie efekty obszarowe określone dla tego typu kwalifikacji? 14

15 Kryteria oceny efektów kształcenia c.d. L.P PYTANIETAKNIEUWAGI 5. Czy efekty kierunkowe zostały uszczegółowione w stosunku do obszarowych? 6. Czy efekty kierunkowe są spójne i adekwatne do kierunku studiów? 7. Czy w wypadku studiów I i II stopnia realizowanych na tym samym kierunku i profilu efekty kierunkowe dla studiów II stopnia odzwierciedlają zakładany postęp wiedzy i umiejętności? 8. Czy efekty kierunkowe są konkretne, sprawdzalne i mierzalne? 15

16 Kryteria oceny efektów kształcenia c.d. L.P PYTANIETAKNIEUWAGI 9. Uwagi wynikające z analizy matrycy efektów kształcenia: - z wierszy matrycy: czy każdy efekt kierunkowy został pokryty przez przedmioty (zwłaszcza obowiązkowe), czy nie ma rażących i nieuzasadnionych dysproporcji w pokryciu efektów przez przedmioty? - z kolumn matrycy: czy każdy przedmiot pokrywa sensowną liczbę efektów kierunkowych, czy są wykazane wszystkie przedmioty (w tym seminarium dyplomowe i praktyka, jeżeli jest wymagana)? 16

17 Kryteria oceny efektów kształcenia c.d. L.P PYTANIETAKNIEUWAGI 10. Uwagi wynikające z analizy tabeli efektów kierunkowych w odniesieniu do metod ich weryfikacji: - czy wszystkie efekty podlegają wystarczającej weryfikacji, czy formy weryfikacji są adekwatne do efektu (zwłaszcza w kategorii kompetencje społeczne)? 11. Inne uwagi: 12. Wnioski z oceny efektów kształcenia 17

18 . Dziękuję za uwagę 18


Pobierz ppt "DOSKONALENIE PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA WARSZTATY 8 maj 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google