Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie roczne z działalności Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na PG w roku akademickim 2013/2014 Senat PG, 19.11.2014 r. Opracowała:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie roczne z działalności Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na PG w roku akademickim 2013/2014 Senat PG, 19.11.2014 r. Opracowała:"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie roczne z działalności Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na PG w roku akademickim 2013/2014 Senat PG, 19.11.2014 r. Opracowała: Alicja Konczakowska

2 Plan prezentacji Sprawozdanie roczne UKZJK 2013/2014 1.Dokumenty UKZJK 2.Opis działalności UKZJK w roku akademickim 2013/2014 3.Informacja o powołanych zespołach, o prowadzonych działaniach i ich efektach 4.Informacja o zjawiskach niepożądanych i działaniach w celu ich wyeliminowania 5.Inne działania projakościowe 6.Sprawozdania roczne Wydziałowych KZJK oraz KZJK w centrach dydaktycznych

3 1. Dokumenty UKZJK Sprawozdanie roczne UKZJK 2013/2014 1.1. Dokument powołania UKZJK Pismo Okólne nr 18/2012 z 1 października 2012 r. 1.2. Skład osobowy UKZJK Pismo Okólne nr 36/2013 z 17 października 2013 r. w sprawie zmian w składzie UKZJK Pismo Okólne nr 4/2014 z 12 lutego 2014 r. w sprawie zmian w składzie UKZJK Pismo Okólne nr 13/2014 z 7 maja 2014 r. w sprawie zmian w składzie UKZJK UKZJK liczy 19 członków, w tym: 2 przedstawicieli Samorządu Studentów PG, 1 przedstawiciel Samorządu Doktorantów PG, 1 przedstawiciel Konwentu PG (powołany 12 lutego 2014 r.)

4 2. Opis działalności UKZJK w roku akademickim 2013/2014 Sprawozdanie roczne UKZJK 2013/2014 2.1. Posiedzenie UKZJK – 10 posiedzeń, każde udokumentowane protokołem dostępnym w DZJ. 2.2. Harmonogram pracy na rok akademicki 2013/2014 – Harmonogram działań na rok akademicki 2013/2014. Załącznik nr 1

5 2. Opis działalności UKZJK w roku akademickim 2013/2014 Sprawozdanie roczne UKZJK 2013/2014 2.3. UKZJK opracowała akty wewnętrzne PG: Zarządzenie Rektora PG nr 31/2013 z 6 listopada 2013 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej, Zarządzenie Rektora PG nr 15/2014 z 24 marca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej,

6 2. Opis działalności UKZJK w roku akademickim 2013/2014 Sprawozdanie roczne UKZJK 2013/2014 2.3. UKZJK opracowała akty wewnętrzne PG: Zarządzenie Rektora PG nr 17/2014 z 1 kwietnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wytycznych i wymagań edytorskich dla autorów prac dyplomowych lub projektów dyplomowych realizowanych na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej, Zarządzenie Rektora PG nr 31/2014 z 2 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia cyfrowej Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia PG, cyfrowych Ksiąg Jakości Kształcenia na wydziałach PG, cyfrowych Ksiąg Jakości Kształcenia w centrach dydaktycznych PG.

7 2. Opis działalności UKZJK w roku akademickim 2013/2014 Sprawozdanie roczne UKZJK 2013/2014 2.4. UKZJK uczestniczyła w modyfikowaniu lub opracowała akty wewnętrzne PG: 3 Pisma Okólne w sprawie zmiany składu osobowego UKZJK, 7 procedur przyjętych na posiedzeniach UKZJK (nr 4, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11), 2 procedury nie poddane pod głosowanie na posiedzeniu UKZJK (nr 5 i nr 6), Wymagania edytorskie dla edytorskich dla autorów prac dyplomowych lub projektów dyplomowych realizowanych na studiach wyższych na PG, Procedurę wydziałową: Ochrona własności intelektualnej, która jest zatwierdzana przez dziekana wydziału (realizowana na 7 wydziałach PG). Wytyczne zostały przygotowane i zatwierdzone na posiedzeniu UKZJK.

8 3. Informacja o powołanych zespołach Sprawozdanie roczne UKZJK 2013/2014 3.1. Zespoły robocze – UKZJK powołała 3 zespoły robocze – Raport dotyczący pracy zespołów roboczych powołanych w ramach UKZJK. Załącznik nr 2 3.2. Uczelniane Zespoły ds. Oceny Jakości Kształcenia PG – UKZJK powołała 3 zespoły – Raport dotyczący pracy Uczelnianych Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia. Załącznik nr 3 3.3. Zespół Redakcyjny – Zeszyt problemowy PG nr 1/2014 „Dzień Jakości PG”, seria Jakość kształcenia.

9 3. Informacja o powołanych zespołach Sprawozdanie roczne UKZJK 2013/2014 3.4. UKZJK przygotowała dokument: Ocena realizacji zadań strategicznych PG w zakresie obszarów związanych bezpośrednio i pośrednio z jakością kształcenia. Załącznik nr 4 3.5. Prace realizowane przez grupę pracodawców pod kierunkiem przedstawiciela pracodawców w UKZJK, dotyczące głównie absolwentów WETI, podsumowanie w referacie: Wykształcenie absolwenta PG w ocenie pracodawców, wygłoszonym na Seminarium „Dzień Jakości PG”, 24 czerwca 2014 r.

10 3. Informacja o powołanych zespołach Sprawozdanie roczne UKZJK 2013/2014 3.6. UKZJK dyskutowała nad treścią dokumentu Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na PG (uchwała Senatu PG nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 r.). Komisja stwierdziła, że nie ma potrzeby wprowadzania poprawek. 3.7. UKZJK współpracuje z Senacką Komisją ds. Kształcenia oraz z Zespołem ds. Krajowych Ram Kwalifikacji.

11 4. Informacja o zjawiskach niepożądanych i działaniach Sprawozdanie roczne UKZJK 2013/2014 UKZJK opracowała i wdrożyła procedurę zgłaszania zmian lub udoskonaleń – Procedura nr 2 z 23 stycznia 2013 r. UKZJK otrzymała 34 wnioski, w tym: 28 dotyczących potrzeby udoskonalenia oraz 6 dotyczących wykrytych niezgodności – Raport dotyczący zgłoszonych potrzeb zmiany.

12 5. Inne działania projakościowe: Sprawozdanie roczne UKZJK 2013/2014 5.1. Aktualizacja strony internetowej Jakości Kształcenia na PG. 5. 2. Organizacja drugiego seminarium „Dzień Jakości na PG” pod hasłem: Wskaźniki jakości w obszarach strategicznych PG. Referaty były prezentowane w trzech blokach tematycznych: Jakość kształcenia w ocenie kandydatów na studia, studentów, doktorantów i pracodawców (4 referaty), Realizacja założeń strategicznych w zakresie jakości kształcenia (4 referaty), Narzędzia systemowe w zapewnianiu i doskonaleniu jakości (4 referaty). Referaty zostaną opublikowane w Zeszytach problemowych PG nr 2, w serii „jakość kształcenia”. 5.3. Referaty wygłoszone na pierwszym seminarium „Dzień Jakości na PG” zostały opublikowane w Zeszycie problemowym nr 1/2014, Dzień Jakości PG

13 6. Sprawozdania roczne wydziałów i centrów Sprawozdanie roczne UKZJK 2013/2014 6.1. Sprawozdania roczne wydziałów i centrów dydaktycznych zawierają: Dokument powołania, Skład osobowy, Harmonogram pracy, Opis działalności w roku akademickim 2013/214, w tym: liczbę odbytych zebrań, informację o formie ich dokumentowania, informację o powołanych zespołach, o prowadzonych działaniach i ich efektach, informację o zjawiskach niepożądanych i podjętych działaniach, opracowane akty wewnętrzne wydziału/centrum, inne ważne działania, Harmonogram działań na rok 2014/2015. 6.2. Dane liczbowe opisujące ilościowe działania komisji wydziałowych i centrów dydaktycznych zestawiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

14 Wszystkie informacje o działaniach UKZJK są dostępne na: http://pg.edu.pl/jakosc- ksztalcenia na stronie głównej PG w informacjach: O Uczelni Jakość kształcenia Sprawozdanie roczne UKZJK 2013/2014

15 Dziękuję wszystkim członkom UKZJK za bardzo sumienną działalność w roku akademickim 2013/2014, za udział w pracach zespołów i zgłaszanie krytycznych uwag, które umożliwiają doskonalenie jakości UKZJK. Dziękuję pracownikom Działu Zarządzania Jakością za działania merytoryczne i obsługę wszystkich działań UKZJK. Sprawozdanie roczne UKZJK 2013/2014


Pobierz ppt "Sprawozdanie roczne z działalności Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na PG w roku akademickim 2013/2014 Senat PG, 19.11.2014 r. Opracowała:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google