Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja Rok szkolny 2016/2017. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie terminów przeprowadzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja Rok szkolny 2016/2017. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie terminów przeprowadzania."— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja Rok szkolny 2016/2017

2 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych do szkół podstawowych dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) – art. 9-15)

3 Terminy rekrutacji od 6 maja do 21 czerwca 2016 r. od 6 maja do 21 czerwca 2016 r. –złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej założenie przez kandydata konta w elektronicznym systemie naboru, wybór szkół i ułożenie listy preferencji oddziałów, wydrukowanie wniosku z systemu i złożenie podpisanego przez ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) wniosku w szkole pierwszego wyboru. od 24 czerwca – 28 czerwca 2016 r. do godziny 15.00 od 24 czerwca – 28 czerwca 2016 r. do godziny 15.00 – dostarczenie przez kandydata do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Przed złożeniem kopii świadectwa kandydat zobowiązany jest wprowadzić do systemu elektronicznego naboru oceny z poszczególnych przedmiotów i inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie. 15 lipca 2016 r. 15 lipca 2016 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

4 od 15 lipca do 21 lipca 2016 r. od 15 lipca do 21 lipca 2016 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały one złożone we wcześniejszym etapie rekrutacji. 22 lipca 2016 r. 22 lipca 2016 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły (najpóźniej do 25 lipca 2016 r.) Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole (najpóźniej do 25 lipca 2016 r.)

5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

6

7

8 http://slaskie.edu.com.pl Logowanie do systemu od 6 maja 2016 r. Do elektronicznego naboru w woj. śląskim przystąpiły wszystkie miasta i powiaty. W jednej wspólnej bazie znajduje się: ponad 600 szkół ponadgimnazjalnych, ponad 2100 oddziałów, z łączną liczbą ponad 57 500 miejsc NABÓR ELEKTRONICZNY

9

10 I ETAP –zakładanie konta w systemie Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej zakłada konto internetowe w systemie NABÓR OPTIVUM. Rejestracji w systemie można dokonać na trzy sposoby: zakładając konto indywidualnie w domu (lub w swojej szkole - gimnazjum) na stronie http://slaskie.edu.com.plhttp://slaskie.edu.com.pl zgłaszając się do macierzystego gimnazjum, gdzie udzielona będzie pomoc w założeniu konta w systemie NABÓR OPTIVUM zgłaszając się do szkoły pierwszego wyboru, gdzie również może być udzielona pomoc w założeniu konta w systemie NABÓR OPTIVUM Nazwisko, imię, nr pesel, e-mail, nr tel.

11 Korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej kandydat zgłasza się do systemu http://slaskie.edu.com.pl i wybiera nie więcej niż trzy szkoły,http://slaskie.edu.com.pl do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach klas, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w ilości klas tych szkół! Klasa, którą wskaże jako pierwszą na listę, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany. Klasy można układać w kolejności, która jest niezależna od kolejności wybranych wcześniej szkół. UWAGA! Należy pamiętać, że do zamknięcia rejestracji można zmieniać wybrane szkoły i klasy. II ETAP- wybór oddziałów i szkół

12 III ETAP-składanie wniosków do szkoły pierwszego wyboru Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie NABÓR kandydat drukuje wniosek. Na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już żadnych zmian. Podanie musi być podpisane przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów. Kandydat dostarcza wniosek tylko do szkoły pierwszego wyboru – pierwszej z listy preferencji. Szczególne osiągnięcia- w zawodach wiedzy, sportowe, artystyczne lub inne (indywidualne lub zespołowe), konkursy przedmiotowe oraz wolontariat, powinny być wpisane na świadectwie – nie ma potrzeby zanoszenia zaświadczeń do szkół ponadgimnazjalnych.

13 IV ETAP-wprowadzanie danych o ocenach Kandydat wprowadza przez Internet do systemu KSEON oceny, wyniki egzaminu i udokumentowane osiągnięcia. Można to zrobić w domu, w szkole lub w jednej ze szkół, do której został złożony wniosek.

14 Rodzaj dokumentacji składanej przez kandydata Od 6 maja do 21 czerwca 2016 r. wniosek (do pobrania na stronie internetowej systemu rejestracji kandydatów), 24 czerwca – 28 czerwca 2016 r. potwierdzona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum, potwierdzona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, od 15 lipca do 21 lipca 2016 r. świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał), zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał), karta zdrowia, 2 podpisane zdjęcia (imię, nazwisko, data urodzenia, dokładny adres (dostarczyć po przyjęciu) UWAGA! Kandydaci do szkół technicznych i zawodowych zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, lub podpisanego przez prawnych opiekunów, oświadczenia, o braku przeciwwskazań do wykonywania wybieranego zawodu.

15 ”Samodzielny uczeń jest gotowy podjąć trudy własnego kształcenia i określania swych indywidualnych potrzeb” Życzymy naszym uczniom trafnych wyborów kierunku kształcenia oraz sukcesów w wybranej, wymarzonej szkole. Autor prezentacji- Bogusława Stycz Źródła: https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php http://www.kuratorium.katowice.pl/// http://lo1mikolow.edupage.org/ https://www.google.pl/


Pobierz ppt "Rekrutacja Rok szkolny 2016/2017. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie terminów przeprowadzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google