Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizja rozwoju Uczelni 2016-2020 Prof. Wiesław Józef Piekarski SPÓJRZ W PRZYSZŁOŚĆ z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizja rozwoju Uczelni 2016-2020 Prof. Wiesław Józef Piekarski SPÓJRZ W PRZYSZŁOŚĆ z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie."— Zapis prezentacji:

1 Wizja rozwoju Uczelni 2016-2020 Prof. Wiesław Józef Piekarski SPÓJRZ W PRZYSZŁOŚĆ z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie

2 SPÓJRZ W PRZYSZŁOŚĆ z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie Moja wizja i strategia rozwoju, ściśle wpisuje się w Misję Uczelni. Misja UCZELNI – wybrane elementy „Działalność uczelni oparta jest na bogatych tradycjach Uniwersyteckich, których podstawy tworzą zasady twórczości, wolności akademickiej, powszechności nauki i wartości etyczne”. „Uczelnia prowadzi działalność w poczuciu odpowiedzialności za jakość wiedzy absolwentów, jakość prowadzonych badań naukowych oraz tworzenie optymalnych warunków pracy i wynagrodzenia dla pracowników (stypendia dla studentów)”.

3 Strategia działań skupiać się będzie trzech obszarach i stworzeniu synergii działania pomiędzy tymi obszarami

4 NAUKA – badania i rozwój  umiędzynarodowienie działań naukowo-badawczych (wymiana naukowa, wspólne granty, innowacyjność badań),  stworzenie dogodnych warunków do prowadzenia badań i wsparcie jednostek przy pozyskiwaniu i prowadzeniu projektów badawczych,  rozwój i transfer nowych technologii na linii nauka - gospodarka (wspólne granty, innowacyjność, konsorcja, klastry, technoinkubatory),  interdyscyplinarność projektów badawczych (współpraca między jednostkami, wydziałami, uczelniami krajami i zagranicznymi),  intensyfikacja i jakość podejmowanych badań (granty, działalność statutowa, ekspertyzy itp.),

5 NAUKA – badania i rozwój  wsparcie w podniesieniu efektywności i jakości naukowej Wydziałów  w aspekcie ich kategoryzacji (oceny parametrycznej), wysoko punktowane publikacje itp.,  wsparcie Biura Innowacji i Transferu Technologii (szkolenia, zwiększenie efektywności działań podczas pozyskiwania i realizacji projektów),  podniesienie rangi i dostępności wydawnictw uczelnianych,  uzyskanie nowych uprawnień doktoryzowania i habilitowania.

6 PRACOWNICY – nowoczesne i sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim i uczelnią  zwiększenie kompetencji i odpowiedzialności na poszczególnych szczeblach zarządzania w polityce finansowej, polityki kadrowej i kształcenia.  wsparcie przy wymianie kadry naukowej i studenckiej na arenie międzynarodowej, staże naukowe, praktyki zawodowe, studia;  wsparcie rozwoju młodej kadry naukowej pozyskanie środków i utworzenie specjalnego funduszu (w tym doktorantów),  wypracowanie czytelnego systemu awansów - korzystne zasady zatrudnienia pracowników na wszystkich szczeblach zaszeregowania – (czas określony - trudności kredytowe itp.),

7 PRACOWNICY – nowoczesne i sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim i uczelnią  powołanie prodziekanów ds. strategii rozwoju nauki i studiów,  promowanie pracowników zdobywających środki finansowe dla Uczelni (obniżka pensum, nagrody, wyróżnienia itp.),  działanie w zakresie poprawy oszczędności w funkcjonowaniu Uczelni (media – prąd, ciepła woda, remonty itp., efektywne wykorzystanie aparatury badawczej i dbałość o jej stan techniczny oraz o infrastrukturę Uczelni (obiekty),  zwiększenie roli i znaczenia oraz efektywności gospodarstw i zakładów doświadczalnych, laboratoriów badawczych;  dalsza poprawa wizerunku Uniwersytetu na arenie międzynarodowej i krajowej (tworzenie kampusu – przyjaznej przestrzeni akademickiej).  wsparcie działań zmierzających do integracji całej społeczności akademickiej (identyfikowanie się z uczelnią, środowiskiem akademickim, regionem, krajem),

8 STUDENCI - wsparcie organizacyjne i finansowe działalności studentów i doktorantów  zwiększenie udziału studentów w pracach badawczych (granty, ekspertyzy, badania w sekcjach naukowych, wypracowanie środków);  promocja studentów na arenie krajowej i międzynarodowej;  rozwój form i modelu kształcenia (indywidualnego, e-learningu, poprawa mobilności studentów i kadry naukowej, wymiana edukacyjna studentów i pracowników w ramach programów międzynarodowych);  wsparcie rozwoju intelektualnego studentów (studia międzynarodowe, Koła Naukowe, Koła zainteresowań, konferencje, seminaria, ZPiT „Jawor” UP Lublin, Chór, taniec towarzyski itp.);

9 STUDENCI - wsparcie organizacyjne i finansowe działalności studentów i doktorantów  kompleksowe rozwiązanie problemów studiów doktoranckich (wypracowanie pakietu działań - limity przyjęć, stypendia, unowocześnienie programów studiów, studia środowiskowe, doskonalenie jakości kształcenia, udział w badaniach statutowych, grantach, zwiększenie środków finansowych na stypendia dla doktorantów);  wsparcie w nauczaniu języków obcych (obozy językowe, – dofinansowanie, konferencje, warsztaty;  zwiększenie udziału samorządów studenckich w działalności Uczelni i poszczególnych Wydziałów,

10 STUDENCI - wsparcie organizacyjne i finansowe działalności studentów i doktorantów  podnoszenie kwalifikacji i kompetencji studentów oraz absolwentów (doskonalenie kształcenia praktycznego studentów poprzez praktyki krajowe i zagraniczne, zajęcia terenowe, konferencje i sympozja naukowe studentów, rozwój w ramach działalności Kół Naukowych, debaty z organizacjami gospodarczymi  wsparcie rozwoju studiów podyplomowych, pozyskiwanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych i innych zwiększających kreatywność studentów i absolwentów.


Pobierz ppt "Wizja rozwoju Uczelni 2016-2020 Prof. Wiesław Józef Piekarski SPÓJRZ W PRZYSZŁOŚĆ z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google