Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie wybranych działań w parkach narodowych przy udziale środków funduszu leśnego - zakres finansowy Warszawa, 06 kwietnia 2016r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie wybranych działań w parkach narodowych przy udziale środków funduszu leśnego - zakres finansowy Warszawa, 06 kwietnia 2016r."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie wybranych działań w parkach narodowych przy udziale środków funduszu leśnego - zakres finansowy Warszawa, 06 kwietnia 2016r.

2 2 Zakres finansowo-księgowy WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

3 3 Koszty całkowite działalności podstawowej (w ujęciu 3 letnim) W punkcie „Koszty całkowite działalności podstawowej parku, w tym koszty (wydatki) poniesione na prace badawcze w trzech latach poprzedzających rok kalendarzowy, którego dotyczy wniosek:” w kolumnie „Koszt całkowity działalności podstawowej” W skład kosztów całkowitych zaliczane są bieżące wydatki majątkowe, a także środki z dotacji zewnętrznych, w tym również z funduszu leśnego. Nie uwzględnia się jednak amortyzacji.

4 4 Wskaźnik przypisu kosztów działalności pomocniczej cz.1. wartość określająca iloraz planowanych kosztów działalności pomocniczej do planowanych kosztów bezpośrednich działalności operacyjnej w roku 2016. Wskaźnik wyliczany jest jednorazowo dla parku. Nie ma konieczności przedstawiania żadnych dodatkowych dokumentów do wniosku o dofinansowanie na potwierdzenie prawidłowości wyliczenia.

5 5 Wskaźnik przypisu kosztów działalności pomocniczej cz.2. Do kosztów działalności pomocniczej należy zaliczyć koszty związane z: kierowaniem parkiem, zaopatrzeniem, zamówieniami publicznymi, logistyką, księgowością, prowadzeniem gospodarki finansowej, a także utrzymywaniem w sprawności funkcjonalnej infrastruktury biurowej oraz ogólnogospodarczej parku. Do kosztów działalności operacyjnej zaliczyć należy koszty związane z: działalność podstawową (ochronną) oraz działalność gospodarczą parku.

6 6 Koszty pośrednie Wyliczane na podstawie wskaźnik przypisu kosztów działalności pomocniczej dla całego parku W wypadku (wpisanie obliczonej na podstawie danych finansowych wartości wskaźnika) formuła wyliczająca wartość dofinansowania automatycznie powiększy kwotę środków bezpośrednich o koszty pośrednie. (koszt bezpośredni x wskaźnik przypisu) + koszt bezpośredni = koszt całkowity działania O zakresie rzeczowym lub finansowym wnioskowanego dofinansowania decyduje park, nie ma obowiązku ubiegania się o dofinansowanie kosztów pośrednich. Oceniane będą tylko prace i koszty bezpośrednie

7 7 Kosztorys Kosztorys przedwykonawczy (załącznik do wniosku o dofinansowanie) to koszty przyjęte przez park narodowy na etapie składania wniosku. Przyjęte stawki jednostkowe mogą wynikać z kosztorysu do projektu technicznego, katalogu norm rzeczowych, rozeznania rynku lub zostać oszacowane w jeszcze inny sposób. Konieczne jest opisanie sposobu wyliczenia, np. poprzez przedstawienie kalkulacji. Kosztorys powykonawczy (załącznik do sprawozdania końcowego) to zestawienie kosztów, faktycznie poniesionych w ramach projektu. Pod względem zakresu rzeczowego powinien on odpowiadać kosztorysowi przedwykonawczemu, natomiast koszty powinny zostać zweryfikowane do wysokości faktycznie poniesionych.

8 8 Zakres finansowo-księgowy UMOWA REALIZACJA ROZLICZENIE

9 9 Zaliczka Wysokość zaliczki, zgodnie z zapisami § 6 pkt. 2. Zarządzenia (…), będzie określana na podstawie kosztorysu przedwykonawczego złożonego wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Wnioskodawcy, mimo że zrealizowali część zadań (objętych wnioskiem) przed podpisaniem umowy, mogą się ubiegać się o „zaliczkę” w wysokości kosztów realizacji wnioskowanych działań w wysokości odpowiadającej okresowi 3 pierwszych miesięcy (zgodnie z kosztorysem przedwykonawczym). Wysokość ew. zaliczki zostanie ostatecznie potwierdzona na etapie przygotowań do podpisania umowy.

10 10 Konto – numer bankowy Przed podpisaniem umowy konieczne będzie ustalanie z właściwym parkiem danych niezbędnych do zawarcia umowy (takich jak np. nr konta bankowego). Należy pamiętać o konieczności wyodrębnienia konta oprocentowanego na potrzeby zaliczki (nie ma konieczności wyodrębniania dodatkowego konta na potrzeby późniejszych refundacji).

11 11 Rozliczenie - opis faktury Konieczne będzie między innymi umieszczenie zapisu na fakturach (lub dokumentach równoważnych) informacji o źródle finansowania. Brak możliwości podwójnego finansowania działań.

12 12 Rozliczanie - dokumentowanie Do zestawienia finansowego przy sprawozdaniu kwartalnym wnioskodawca będzie proszony o przedstawienie wyłącznie kopii (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z protokołami odbioru jeżeli występują odbiory rzeczowe. Należy jednak zwracać uwagę by pole nazwy na fakturze było czytelne i zawierało kompletny opis zrealizowanych zadań.

13 13 Rozliczanie – dokumentowanie – lista płac Przedstawiając do rozliczenia listę płac proszę pamiętać o „ukryciu” danych osobowych. Wraz z listą płac będą Państwo zobowiązani przedstawić zestawienie wskazujące ile godzin zostało przepracowanych w ramach poszczególnych działań wraz z wskazaniem kosztu wynagrodzenia za dane działanie (łączne dla wszystkich osób pracujących na rzecz realizacji działania).

14 14 Ponoszenie wydatków – nota obciążeniowa Wydatki poniesione przed realizacją umowy powinny zostać ujęte w pierwszej nocie obciążeniowej, przy pierwszym sprawozdaniu kwartalnym. Jednocześnie należy pamiętać, iż zakres prowadzonych prac musi być zgodny z wnioskiem oraz późniejszą umową by mogły zostać uznane za wydatki kwalifikowalne. W nocie obciążeniowej nie można przedstawiać wydatków nie opłaconych.

15 15 Kwalifikowalność VAT Z uwagi na zmianę ustawy o VAT wdrożone zostanie następujące podejście do kwalifikowalności VAT w projektach: Działania, dla których istnieje potwierdzenie prawa do odliczenia VAT (niezależnie od faktu, czy park z tego prawa skorzysta): kwalifikowalne w kwocie netto Działania dla których nie ma prawa do odliczenia: kwalifikowalne w kwocie brutto (VAT w 100% kwalifikowalny) Działania „mieszane” tj. możliwe do rozliczenia pre- wskaźnikiem lub tzw. strukturą: również kwalifikowalne w kwocie netto (dla uproszczenia rozliczeń)

16 Dziękuję za uwagę www.ckps.lasy.gov.pl Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 02-362 Warszawa centrum@ckps.lasy.gov.pl tel. +48 (22) 318 70 82, fax +48 (22) 318 70 98 www.ckps.lasy.gov.pl


Pobierz ppt "Finansowanie wybranych działań w parkach narodowych przy udziale środków funduszu leśnego - zakres finansowy Warszawa, 06 kwietnia 2016r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google