Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaczenie procedur celnych dla sądowej ochrony praw własności przemysłowej w szczególności przed naruszeniem patentów. Dr Ewa Skrzydło-Tefelska Katedra.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaczenie procedur celnych dla sądowej ochrony praw własności przemysłowej w szczególności przed naruszeniem patentów. Dr Ewa Skrzydło-Tefelska Katedra."— Zapis prezentacji:

1 Znaczenie procedur celnych dla sądowej ochrony praw własności przemysłowej w szczególności przed naruszeniem patentów. Dr Ewa Skrzydło-Tefelska Katedra Prawa Wspólnot Europejskich Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

2 2 Trudności w prowadzeniu postępowań o naruszenie patentu  Brak wyspecjalizowanych sądów  Trudności dowodowe  Konieczność przedstawienia opinii naukowych potwierdzających naruszenie  Długotrwałość postępowania

3 3 Ułatwienia dowodowe w dochodzeniu ochrony  Art. 64 pwp 1.Patent na wynalazek dotyczący sposobu wytwarzania obejmuje także wytwory uzyskane bezpośrednio tym sposobem. 2.W stosunku do nowych wytworów albo gdy uprawniony wykaże, że nie mógł ustalić, mimo podjęcia należytych wysiłków, rzeczywiście zastosowanego przez inną osobę sposobu wytwarzania wytworu, domniemywa się, że wytwór, który może być uzyskany opatentowanym sposobem, został tym sposobem wytworzony.

4 4 Zabezpieczenie powództwa: art. 730 1 kpc  Przesłanki:  Uprawdopodobnienie roszczenia  Uprawdopodobnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia  Art. 753 1 kpc – zabezpieczenie należności wynikających z naruszenia patentu nie wymaga uprawdopodobnienia interesu prawnego

5 5 Ułatwienia w gromadzeniu dowodów:  Postępowanie o zabezpieczenie dowodów (art. 286 1 pwp oraz art. 310 i n. kpc)  Postępowanie o udzielenie informacji (art. 286 1 pwp)  Zatrzymania celne

6 6 Etap I – Zatrzymanie celne  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczące działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa

7 7 Etap I – Zatrzymanie celne  „towary naruszające prawo własności intelektualnej” w rozumieniu Rozporządzenia to:  „towary podrobione” (oznaczone bez zezwolenia znakiem towarowym);  „towary pirackie” (będące kopią lub zawierające kopie);  towary, które w Państwie Członkowskim, w którym złożono wniosek o podjęcie działania przez organy celne, naruszają m.in. patent na mocy prawa tego Państwa Członkowskiego.

8 8 Etap I – Zatrzymanie celne  Uprawniony / wnioskodawca może powziąć informację od organów celnych dotyczącą:  zatrzymania  faktycznej lub szacunkowej ilości zatrzymanego towaru  faktycznego lub przypuszczalnego rodzaju towarów  danych dotyczących odbiorcy, nadawcy, zgłaszającego lub posiadacza towarów  pochodzenia i pierwotnego pochodzenia towarów.

9 9 Etap I – Zatrzymanie celne  Uprawniony / wnioskodawca może :  przeprowadzić inspekcję towarów  otrzymać próbki wyłącznie do celów analizy oraz ułatwienia późniejszej procedury

10 10 Etap II  Prawo Własności Przemysłowej:  roszczenie informacyjne / zabezpieczenie dowodów (art. 286 1 pwp)  Roszczenie informacyjne możliwe w przypadku, gdy naruszenie patentu jest prawdopodobne.  Brak obowiązku wykazania naruszenia.

11 11 Etap II  Zakres podmiotowy obowiązku udzielenia informacji:  naruszyciel  każda inna osoba, która:  posiada towary naruszające [patent]  wykonuje usługi naruszające [patent]  dostarcza usługi stosowane w działaniach naruszających [patent]  została przez osobę określoną w a, b lub c wskazana jako uczestnicząca w produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług naruszających [patent]

12 12 Etap II  Zakres przedmiotowy obowiązku udzielenia informacji:  firma i adresy producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi, które naruszają [patent],  nazwa i adres docelowych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług,  ilość wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług naruszających [patent],  ceny uiszczone za te towary lub usługi.

13 13 Formy zabezpieczenie:  „sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni” (art. 755 kpc)  możliwość zajęcia towarów naruszających patent  przy roszczeniach pieniężnych możliwe zajęcie ruchomości i nieruchomości, rachunku bankowego itd. (art. 747 kpc)

14 14 Dziękuję za uwagę Dr Ewa Skrzydło-Tefelska Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Tel.: +48 22 608 70 47 E-mail: Ewa.Tefelska@skslegal.pl


Pobierz ppt "Znaczenie procedur celnych dla sądowej ochrony praw własności przemysłowej w szczególności przed naruszeniem patentów. Dr Ewa Skrzydło-Tefelska Katedra."

Podobne prezentacje


Reklamy Google