Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Pewnie i bez lęku do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w letniej sesji 2006 r."

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Pewnie i bez lęku do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w letniej sesji 2006 r.""— Zapis prezentacji:

1 „Pewnie i bez lęku do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w letniej sesji 2006 r."

2 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w technikach i szkołach policealnych

3 Standardy wymagań egzaminacyjnych Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w których kształcenie odbywa się technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych są określone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w załączniku do rozporządzenia z dnia 29 marca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

4 Standard wymagań egzaminacyjnych to norma (wzorzec) wiedzy i umiejętności na zakończenie poszczególnych etapów kształcenia ustalona i ogłoszona przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania stanowi podstawę przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

5 ETAP PISEMNY – część 1 Wiedza i umiejętności zawodowe sprawdzane są w trzech obszarach: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

6 ETAP PISEMNY – część 2 1. 1.czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, Wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą sprawdzane są w dwóch obszarach: 2. 2.przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych.

7 Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą zalicza min. 30% punktów ETAP PISEMNY Etap zdany, jeśli zaliczone są obie części Obejmuje obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej podanej w standardzie wymagań egzaminacyjnych zalicza min. 75% punktów Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie zalicza min. 50% punktów ETAP PRAKTYCZNY Egzamin zdany, jeśli zaliczone są oba etapy

8 Struktura standardu Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej: Opracowanie projektu realizacji prac...... Absolwent powinien umieć: 1.............. 2.............. 3.............. Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego:

9 Struktura zadania praktycznego Opracowanie projektu realizacji i wykonanie.... na podstawie.... Opracowanie projektu realizacji prac z zakresu....., na podstawie dokumentacji.... 180 min240 min

10 Opracowanie projektu realizacji prac z zakresu....., na podstawie dokumentacji.... Opiekunka środowiskowa Do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynął wniosek grupy mieszkańców o objęcie opieką 80letniej sąsiadki... Pani Emilia K. Jest osobą.... Opracuj projekt realizacji prac związanych z zapewnieniem kompleksowej opieki nad Panią Emilią K. Projekt realizacji prac powinien zawierać: - diagnozę środowiska podopiecznego.... - wykaz prac wchodzących w skład przygotowania kompleksowej opieki środowiskowej.... - wykaz metod i technik realizacji planu... Do opracowania projektu realizacji prac wykorzystaj.... (załączniki)

11 Opracowanie projektu realizacji i wykonanie.... na podstawie.... Technik masażysta Do gabinetu fizykoterapii w zakładzie opieki zdrowotnej zgłosił się pacjent ze skierowaniem od lekarza na wykonanie zabiegu masażu...... Opracuj projekt realizacji prac związanych z przygotowaniem pacjenta do zabiegu masażu i przeprowadzeniem masażu oraz wykonaj masaż zalecony w skierowaniu lekarskim. Zaproponuj zestaw ćwiczeń usprawniających.... Projekt realizacji prac powinien zawierać: - założenia do projektu.... - opis stanu zdrowotnego... Udokumentowanie wykonania powinno zawierać: -.... Do opracowania projektu realizacji prac wykorzystaj...... Do wykonania zabiegu... (opis stanowiska)

12 Dyrektor OKE upoważnia do zorganizowania etapu praktycznego egzaminu zawodowego szkołę, placówkę, albo pracodawcę na ich wniosek, złożony nie później niż na 12 miesięcy przed terminem egzaminu, jeżeli posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego, a w szczególności: 1) umożliwia przeprowadzenie etapu praktycznego obejmującego sprawdzenie praktycznych umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie, 2) zapewnia warunki techniczne, w tym wyposażenie stanowisk do wykonywania zadań egzaminacyjnych, zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych, 3) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdających, z uwzględnieniem bhp, oraz warunki socjalne, 4) zapewnia absolwentom przystąpienie do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, 5) zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną. Upoważnienia udziela się na okres nie dłuższy niż trzy lata.

13 2. Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodach innych niż wymienione w ust. 1, przeprowadzają zespoły nadzorujące etap praktyczny, powołane przez dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej wyznacza przewodniczących tych zespołów. 4. W skład zespołu nadzorującego etap praktyczny wchodzi: 1) egzaminator wpisany do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (...), – jako przewodniczący; 2) 2)co najmniej dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych – jako członkowie. 5. Członkiem zespołu nadzorującego etap praktyczny może być także instruktor praktycznej nauki zawodu posiadający przygotowanie z zakresu danego zawodu lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu. 7. W skład zespołów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą wchodzić nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy uczyli zdających. Projekt rozporządzenia

14 Przygotowania do egzaminu w sesji letniej 2006r. Przygotowania do egzaminu w sesji letniej 2006 r. Egzamin przeprowadzany jest dla absolwentów ponadgimnazjalnych techników i szkół policealnych oraz zasadniczych szkół zawodowych etap pisemny - 20 czerwca 2006 roku, godz. 9.00 etap praktyczny - od 21 czerwca 2006 roku

15 Gdzie odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe?   Etap pisemny odbywa się w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin może być przeprowadzany w innym miejscu, wskazanym przez OKE.   Etap praktyczny odbywa się w upoważnionej: - szkole - placówce kształcenia praktycznego - placówce kształcenia ustawicznego - lub u upoważnionego pracodawcy

16 § 120i. 1. Prace egzaminacyjne wykonane w etapie praktycznym egzaminu zawodowego przez zdających, (...) sprawdzają i oceniają egzaminatorzy (...) powołani przez dyrektora komisji okręgowej, stosując kryteria oceniania wykonania zadań egzaminacyjnych, opracowane przez Komisję Centralną dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie. Egzaminatorzy wypełniają karty oceny wpisując liczbę punktów uzyskanych przez zdającego za wykonanie zadania egzaminacyjnego. 2. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 1, z zakresu danego zawodu tworzą zespół egzaminatorów. W skład zespołu egzaminatorów wchodzi nie więcej niż 10 egzaminatorów, spośród których dyrektor komisji okręgowej wyznacza przewodniczącego zespołu.”; Projekt rozporządzenia

17 Struktura informatora

18 Konstruowanie testów

19

20 Procedura tworzenia planu testu 1. 1.Sporządzenie zestawienia celów operacyjnych wybranego zakresu pomiarowego. 2. 2.Podjęcie decyzji o warstwowaniu treści testu. 3. 3.Podjęcie wstępnej decyzji o procentowym przydziale zadań do poszczególnych kategorii wyróżnionych warstw treści testu. 4. 4.Podjęcie decyzji o ogólnej liczbie zadań. 5. 5.Podział liczby zadań według wag procentowych. 6. 6.Rozmieszczenie zadań w tabeli. 7. 7.Sprawdzenie planu testu.

21

22 Taksonomia celów wg B. Niemierki

23 Etapy pracy nad zadaniem 1. 1.Skonstruowanie zadań. 2. 2.Próbne testowanie, które pozwala na ocenę w zakresie: planu testu, liczby zadań, czasu pracy, wartości komunikacyjnej instrukcji, jakości zadań. 3. 3.Selekcja zadań.

24

25

26

27 Sukces jest umiejętnością wytrwania tam, gdzie inni rezygnują. William Featcher


Pobierz ppt "„Pewnie i bez lęku do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w letniej sesji 2006 r.""

Podobne prezentacje


Reklamy Google