Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWOWE DOKUMENTY Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ PREZENTUJE: HIERONIM WAWRZYNIAK Kierownik Oddziału Ochrony Ludności Wydziału Zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWOWE DOKUMENTY Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ PREZENTUJE: HIERONIM WAWRZYNIAK Kierownik Oddziału Ochrony Ludności Wydziału Zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWOWE DOKUMENTY Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ PREZENTUJE: HIERONIM WAWRZYNIAK Kierownik Oddziału Ochrony Ludności Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania

2 „Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury,ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.” OBRONA CYWILNA Zgodnie z art. 137 ustawy : Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.04.2416 z późniejszymi zmianami)

3 ZASADY OPRACOWANIA PLANÓW DZIAŁANIA I PLANÓW OBRONY CYWILNEJ Opracować własne kalendarzowe plany działania w zakresie obrony cywilnej na dany rok i przekazać je celem uzgodnienia do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania Opracować/zaktualizować plany obrony cywilnej i przekazać je do zaopiniowania do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania

4 Plan działania powinien zawierać przedsięwzięcia dotyczące obrony cywilnej realizowane przez zakład § 4 ust. 4 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. (Dz.U.02.96.850 ) Wytycznych Prezydenta Miasta Poznania - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 9.01.2009 r. sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2009 r. PLAN DZIAŁANIA Podstawy prawne opracowania planu działania:

5 PLAN DZIAŁANIA POWINIEN ZAWIERAĆ: zadania przedsięwzięcia wykonawcę planowany termin realizacji przedsięwzięcia

6 PRZYKŁADOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA, DO UJĘCIA W PLANIE DZIAŁANIA: Udział w odprawie szkoleniowej Upowszechnianie wiedzy na temat OC Szkolenie formacji obrony cywilnej Utrzymywanie w sprawności sprzętu OC Szkolenie z powszechnej samoobrony własnych pracowników Przegląd obsady etatowej FOC Udział w zawodach formacji obrony cywilnej Sporządzenie charakterystyk zakładów i sprawozdań Upowszechnianie sygnałów alarmowy

7 PLAN OBRONY CYWILNEJ Plany obrony cywilnej opracowuje się w celu ustalenia i przygotowania przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny Plany obrony cywilnej wykonują wszystkie jednostki organizacyjne, instytucje, podmioty gospodarcze, na których ciąży obowiązek przygotowania i realizacji zadań obrony cywilnej Za opracowanie planów obrony cywilnej zakładu pracy, instytucji, jednostek organizacyjnych odpowiada kierownik/dyrektor

8 PLAN OBRONY CYWILNEJ § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. (Dz.U.02.96.850) Wytycznych Prezydenta Miasta Poznania - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 9.01.2009 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2009 r. Podstawy prawne opracowania planów obrony cywilnej:

9 Podstawę opracowania planów obrony cywilnej stanowi ocena zagrożenia oraz potrzeby w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej Dopuszcza się, za zgodą właściwego organu obrony cywilnej, opracowanie jednego, wspólnego planu obrony cywilnej dla kilku zakładów pracy znajdujących się na terenie jednego obiektu lub obiektów bezpośrednio ze sobą sąsiadujących Plany obrony cywilnej podlegają bieżącej aktualizacji PLAN OBRONY CYWILNEJ

10 PRZY OPRACOWANIU PLANÓW OBRONY CYWILNEJ NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD: 1. Zgodności planowania z zakresem zadań obrony cywilnej 2. Realności planowanych przedsięwzięć (dostosowania do możliwości realizacyjnych) 3. Skoordynowania realizacji zadań obrony cywilnej z zadaniami jednostek współdziałających 4. Zwięzłego i rzetelnego przedstawienia sposobu realizacji zadań

11 PLAN OBRONY CYWILNEJ SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ROZDZIAŁÓW: I. Ocena zagrożenia i zamiar realizacji działania II. Plan ewakuacji III. Plan zabezpieczenia logistycznego działań obrony cywilnej

12 I. OCENA ZAGROŻENIA I ZAMIAR REALIZACJI DZIAŁANIA 1. Ogólna charakterystyka podmiotu. 2. Wnioski z oceny zagrożenia dotyczące zakładu.  ocena zagrożenia czasu „P” i czasu „W”) 3. Cel działania i zamiar prowadzenia akcji ratunkowej.  określenie celów działania w razie wystąpienia zagrożeń  zadania do zrealizowania w czasie prowadzenia akcji ratunkowej

13 5. Zestawienie sił współdziałających.  wyznaczenie formacji z sąsiednich zakładów pracy wspierających akcję ratunkową w sytuacji zagrożeń 6. Schemat łączności kierowania i współdziałania.  powinien zawierać numery telefonów zakładu pracy, WZKiB, służb ratowniczych miasta, pogotowia energetycznego, gazowego, ciepłowniczego itp. 7. Plan alarmowania formacji obrony cywilnej (w przypadku posiadania FOC)  powinien zawierać numery telefonów WZKiB, zakładu pracy i formacji obrony cywilnej 4. Zestawienie formacji obrony cywilnej (w przypadku posiadania FOC)

14 II. PLAN EWAKUACJI Rozdział należy opracować zgodnie ze specyfiką danego podmiotu 1. Cele i zamiar prowadzenia ewakuacji doraźnej 2. Wykaz osób kierujących procesem ewakuacji 3. Plan alarmowania członków zespołu kierowania ewakuacją 4. Schemat łączności kierowania ewakuacją „Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia” Wskazane jest aby ująć następujące zagadnienia: Podstawy prawne opracowania planu ewakuacji: 6. Drogi ewakuacji załogi 5. Sposób powiadamiania pracowników o rozpoczęciu ewakuacji

15 Przy opracowywaniu planu ewakuacji można skorzystać z planu ewakuacji ppoż. Zadania osób funkcyjnych w przypadku ewakuacji doraźnej Rejony ewakuacji Miejsce zbiórki poszkodowanych Sposób kierowania ewakuacją Obowiązki pracowników w czasie ewakuacji Zaleca się, aby plan posiadał takie zagadnienia jak:

16 III. PLAN ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO DZIAŁAŃ OBRONY CYWILNEJ 1. Stan zaopatrzenia zespołu kierowania i formacji obrony cywilnej w sprzęt z dostaw centralnych i zakupów własnych oraz plan jego uzupełniania (wzory tabel dostępne na stronie internetowej)

17 2. Stan zaopatrzenia pracowników w środki ochrony przed skażeniami oraz plan jego uzupełniania. 3. Wykaz infrastruktury technicznej przydatnej dla zabiegów specjalnych w tym: A) pomieszczenia socjalne (łaźnie, szatnie z węzłami sanitarnymi) B) myjnie samochodowe - ilość stanowisk do mycia pojazdów - przeznaczenie myjni - pojazdy samochodowe, osobowe, ciężarowe

18 4. Zestawienie potrzeb materiałowych oraz plan zabezpieczenia w wodę: a) własne ujęcie wody dla celów technicznych i socjalnych b) hydranty ppoż. 5. Harmonogram i sposób realizacji przedsięwzięć związanych z zaciemnianie i wygaszaniem oświetlenia. 6. Rozdział i wykorzystanie środków transportowych przez zespół kierowania obroną cywilną.

19 W przypadku wątpliwości podczas sporządzania planu działania i planu obrony cywilnej pomocy merytorycznej udziela : p. Anna Latanowicz - podinspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa tel. 061 8785067; e-mail : anna_latanowicz@um.poznan.pl W zakresie oceny zagrożenia proszę o kontakt z inspektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa: p.Andrzej Malinowski tel. 061 8785072 e-mail : andrzej_malinowski@um.poznan.pl

20 FORMACJE OBRONY CYWILNEJ Zgodnie z art. 138 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej: ust 1. „Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej.” ust 2. „Formacje obrony cywilnej składają się z oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych oraz innych jednostek tych formacji.” ust 3. „Formacje obrony cywilnej tworzą, w drodze rozporządzenia, ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) - w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizacje wewnętrzna.” ust. 4 „Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy”.

21 Dodatkowe informacje z zakresu obrony cywilnej, potencjalnych zagrożeń, wskazanych zachowań w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń, bezpieczeństwa itp. można uzyskać korzystając z Miejskiego Informatora Multimedialnego, w którym Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa zamieścił stosowne informacje. Ścieżka dostępu : www.poznan.pl - Miasto – Zadbaj o bezpieczeństwo – Warto skorzystać – Dokumenty związane z obroną cywilną,www.poznan.pl lub www.poznan.plwww.poznan.pl – Miasto – Zarządzanie bezpieczeństwem – Ochrona ludności.

22

23

24 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "PODSTAWOWE DOKUMENTY Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ PREZENTUJE: HIERONIM WAWRZYNIAK Kierownik Oddziału Ochrony Ludności Wydziału Zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google