Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 16.06.2014 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 16.06.2014 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 16.06.2014 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-91-00, Fax. (0-89) 521-91-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 2 Konkursy ogłoszone w ramach RPO WiM Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (PLN) 2008200920102011201220132014Razem Przedsiębiorczość492161264621 479 071 531,58 Turystyka3432-1-13318 021 195,16 Infrastruktura społeczna 32-----5216 766 019,73 Rewitalizacja-2541--12326 356 360,38 Transport4 41133-1261 188 513 352,57 Środowisko przyrodnicze 4264611437568 291 620,03 Informatyzacja-57522122466 263 501,74 Suma18285324 20101774 563 283 581,19

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wnioski po ocenie formalnej (wartość dofinansowania w PLN)

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Przedsiębiorczość 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 516 789 519,9312 332 141,45 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości 944 249 671,7618 557 037,14 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi, badawczo – rozwojowymi a przedsiębiorstwami 1942 730 690,7123 029 336,09 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym 56 309 558,923 869 055,66 1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska 4056 511 986,8317 781 580,24 1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw27163 117 205,5555 005 585,87 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii 210459 292 600,63145 558 242,59 1.1.8 Wsparcie przedsiębiorstw przemysłowo-naukowych1059 265 941,2920 306 116,69 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa7181 079 437 213,00320 541 569,39 1.1.10 Przygotowywanie stref przedsiębiorczości1792 275 544,0763 900 864,67 1.1.11 Regionalny System Wspierania Innowacji112 111 658,189 638 953,45 1.2.1 Instytucje otoczenia biznesu67 991 561,866 255 957,86 1.2.2 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe4127 396 500,00 1.2.3 System obsługi inwestora na poziomie regionalnym29 427 889,667 877 889,25 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych3533 899 746,6221 596 703,15 Razem:11082 209 139 747,24853 229 260,38

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Turystyka 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna 32403 184 089,60108 463 830,31 2.1.2 Infrastruktura uzdrowiskowa 448 027 452,3138 956 615,77 2.1.3 Infrastruktura sportowo – rekreacyjna18462 645 338,22193 021 298,22 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna 36119 956 409,0674 219 775,23 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe1358 238 042,7136 147 298,23 2.1.6 Infrastruktura kultury12137 771 207,2780 530 115,55 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej2231 515 234,5224 938 474,88 Razem: 1371 261 337 773,69556 277 408,19

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczna 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną67 125 150624,2490 683 738,41 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia25219 802 985,68149 095 505,74 3.2.2 Pozostała infrastruktura społeczna420 514 750,2316 843 094,83 Razem: 96365 468 360,15256 622 338,98

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Rewitalizacja 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty 78200 152 725,8892 294 127,13 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych64 111 281,853 024 275,63 4.2 Rewitalizacja miast93377 825 596,34204 316 729,26 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych 875 327 698,6444 833 378,43 Razem: 185657 417 302,71344 468 510,45

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 5.1.1 Infrastruktura kolejowa1115 161 571,7967 993 297,94 5.1.2 Tabor kolejowy128 261 811,5318 217 563,72 5.1.4 Infrastruktura portowa 438 259 634,2321 443 080,35 5.1.5 Śródlądowe drogi wodne210 310 045,097 068 479,60 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny 761 451 752 149,401 054 533 752,45 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny 46163 088 454,12101 286 203,38 5.2.2 Infrastruktura energii elektrycznej436 525 127,0411 803 357,50 Razem: 1341 843 358 793,201 282 345 734,94

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Środowisko Przyrodnicze 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi1791 600 513,4940 422 600,79 6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa47276 070 432,97179 853 181,61 6.1.3 System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach1343 523 216,4323 585 842,18 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii80179 155 474,7878 866 128,90 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne7155 336 514,2540 786 382,37 Razem: 228645 686 151,92363 514 135,85

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 21114 877 792,4792 940 660,85 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli86125 521 980,62103 213 483,83 7.2.2. Usługi i aplikacje dla MŚP184174 771 243,5763 971 373,98 7.2.3. Kształcenie kadr dla informatyki1928 546 515,0523 479 307,98 Razem: 310443 717 531,71283 604 826,64

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Pomoc techniczna 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WiM1598 744 005,8298 744 003,73 8.2.1 Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM157 450 254,72 8.2.2 Ewaluacja RPO WiM75 758 757,95 Razem: 37111 953 018,49111 953 016,40

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o dofinansowanie Oś priorytetowa Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Wartość dofinansowania (UE w PLN) Przedsiębiorczość11082 209 139 747,24853 229 260,38 Turystyka1371 261 337 773,69556 277 408,19 Infrastruktura społeczna96365 468 360,15256 622 338,98 Rewitalizacja185657 417 302,71344 468 510,45 Transport1341 843 358 793,201 282 345 734,94 Środowisko przyrodnicze228645 686 151,92363 514 135,85 Informatyzacja310443 717 531,71283 604 826,64 Pomoc Techniczna37111 953 018,49111 953 016,40 Suma:22357 538 078 679,114 052 015 231,83

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o dofinansowanie zawarte w I kwartale 2014r Oś priorytetowa Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Wartość dofinansowania (UE w PLN) Przedsiębiorczość11 918 800,00663 000,00 Turystyka256 494 383,3022 176 382,74 Rewitalizacja213 071 326,792 774 351,16 Transport15 755 453,0,04 604 362,39 Środowisko przyrodnicze2333 772 234,6419 901 884,98 Informatyzacja1603 528,89512 999,55 Suma:30116 615 726,6250 632 980,82

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania podpisanych umów (z UE w PLN) * 44

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zatwierdzone wnioski o płatność (dofinansowanie z UE w PLN) *

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zaplanowane działania w najbliższym czasie Oś priorytetowaNumer i Nazwa Działania, Poddziałania Liczba umów planowanych do podpisania Wartość dofinansowania ( EFRR w PLN) Przedsiębiorczość 1.1.3. Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo- rozwojowymi a przedsiębiorstwami 611 831 053,72 1.1.2. Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości 1858 355,50 1.1.7. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii 6648 974 503,75 Transport 5.1.3. Porty lotnicze, Regionalny Port Lotniczy Olsztyn- Mazury 1121 960 945,45 Środowisko przyrodnicze 6.1.2. Gospodarka wodno- ściekowa23 445 203,86 6.1.3. Systemu odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach 11 341 902,49 6.2.2. Bezpieczeństwo ekologiczne64 826 195,60

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zaplanowane działania w najbliższym czasie Oś priorytetowaNumer i Nazwa Poddziałania, Działania Ilość wniosków w trakcie oceny Wartość dofinansowania (EFRR PLN) Środowisko przyrodnicze 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 3521 131 271,57 W ramach poddziałania 6.2.1. obecnie trwa ocena merytoryczna. (Przedstawiona wartość dofinansowania dotyczy wniosków po ocenie formalnej). Oś priorytetowaNumer i Nazwa Działania, Poddziałania Liczba umów planowanych do podpisania Wartość dofinansowania (EFRR w PLN) Informatyzacja7.2.1. Usługi i aplikacje dla obywateli23 000 000,00 Razem:120217 369 431,94

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Stan wdrażania projektów kluczowych Oś Priorytetowa WnioskiUmowy planowane do złożenia trwa ocena zawarte dofinansowanie z UE (PLN) Przedsiębiorczość --3111 011 458,75 Turystyka --18222 333 433,70 Infrastruktura społeczna --430 359 611,22 Rewitalizacja --36 437 131,53 Transport 1-23719 459 642,38 Środowisko przyrodnicze --28133 913 296,70 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego --251 871 536,51 Razem--811 275 386 110,79 Stan na dzień 31 maja 2014 r.

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury Istotne wydarzenia: 31 sierpnia 2011 r. Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego Uchwałą Nr IX/155/11 utworzył spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Warmia i Mazury. Województwo Warmińsko – Mazurskie w 100% tworzy kapitał zakładowy spółki. 7 listopada 2011 r. - spółka samorządowa Warmia i Mazury została wpisana jako beneficjent projektu pn. Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury na Indykatywną listę projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 20017-2013.

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 29 czerwca 2012 r. - spółka Warmia i Mazury podpisała z Instytucją Zarządzającą Umowę Wstępną (Pre-Umowę):  W dniu 13 lutego został złożony do Instytucji Zarządzającej wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie projektu (jednym z załączników jest list mandatowy organizacji emisji obligacji podpisany przez beneficjenta i Bank PeKaO S.A  Planowany całkowity koszt projektu to 204 mln zł (ok. 49 mln euro)  Zakładany poziom dofinansowania projektu to 76% czyli około 124 mln zł (ok. 30 mln euro)  Planowany termin realizacji inwestycji: luty 2014 r. - grudzień 2015 r. 30 kwietnia 2013 r. został rozstrzygnięty konkurs na koncepcję architektoniczną terminala pasażerskiego regionalnego portu lotniczego w Szymanach. Sąd konkursowy ocenił 65 prac.

21 Dziękuję za uwagę Bożena Wrzeszcz - Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 www.rpo.warmia.mazury.pl e-mail: prr@warmia.mazury.pl 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Stan na dzień 16.06.2014 (KSI SIMIK) Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google