Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polish Information and Foreign Investment Agency PL 00-585 Warsaw, 12 Bagatela Street, phone: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polish Information and Foreign Investment Agency PL 00-585 Warsaw, 12 Bagatela Street, phone: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99;"— Zapis prezentacji:

1 Polish Information and Foreign Investment Agency PL 00-585 Warsaw, 12 Bagatela Street, phone: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99; e-mail: post@paiz.gov.pl; www.paiz.gov.pl System zachęt inwestycyjnych w Polsce – wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych Jadwiga Szymańska 14.10.2004

2 Polish Information and Foreign Investment Agency Przedsiębiorstwa w Polsce 2002 Mikro-przedsiębiorstwa stanowią 95% ogółu przedsiębiorstw (zatrudnienie do 9 osób) Duże przedsiębiorstwa stanowią 0,16% ogółu przedsiębiorstw (zatrudnienie ponad 250 osób) Firmy zagraniczne (14 488 w 2002 r.) stanowią 0,83 % ogółu przedsiębiorstw Średnia wielkość polskiego przedsiębiorstwa 3,3 osoby Wskaźnik rentowności brutto MSP 0%

3 Polish Information and Foreign Investment Agency Środki strukturalne dla Polski w latach 2004-2006 Mln. Euro % Łączna suma środków14891,5100 W tym Środki wspólnotowe11368,676,3

4 Polish Information and Foreign Investment Agency Fundusze strukturalne 2004-2006 w nowych państwach członkowskich Fundusze Strukturalnemln Euro UE (15 państw członkowskich)183564 Nowe Państwa członkowskie UE14118

5 Polish Information and Foreign Investment Agency Finansowanie programów operacyjnych w Polsce w latach 2004-2006 Fundusze Strukturalne ( Mld Euro) Programy operacyjne 7,32 Inicjatywy wspólnoty 0,315 Współfinansowanie ( Mld Euro) Współfinansowanie PO 2,76 Współfinansowanie IW 0,66 Fundusz Spójności 3,73 Razem UE 11,37 Współfinansowanie 0,11 Razem Polska 3,53

6 Polish Information and Foreign Investment Agency Wsparcie dla przedsiębiorstw w latach 2004 - 2006 Przedsiębiorstwo 11 Działań ZPORR 1 działanie SPOWKP 4 działania SPORZL 6 działań Otoczenie przedsiębiorstwa Otoczenie przedsiębiorstwa 4 Działania SPOWKP 1 działanie ZPORR 3 działania

7 Polish Information and Foreign Investment Agency Wsparcie dla przedsiębiorstw w latach 2004 – 2006Przedsiębiorstwo 11 Działań SPOWKP Działanie 1.4 Wzmacnianie współpracy miedzy sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności MSP poprzez inwestycje Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska ZPORR Działanie 3.4 Mikro-przedsiębiorstwa SPORZL Działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieży Działanie 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Otoczenie przedsiębiorstwa Otoczenie przedsiębiorstwa 4 Działania SPOWKP Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm ZPORR Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 3.1 Obszary wiejskie

8 Polish Information and Foreign Investment Agency Wsparcie dla przedsiębiorstw w latach 2004 - 2006 Inwestycje Inwestycje w ochronę środowiska Internacjonalizacja przedsiębiorstw Działalność B+R Szkolenie pracowników Zatrudnienie Otoczenie przedsiębiorstwa Infrastruktura transportowa Infrastruktura ochrony środowiska Infrastruktura -kompleksowe uzbrojenie terenu Infrastruktura: parków przemysłowych, parków naukowo- technologicznych, inkubatorów technologicznych Przedsiębiorstwo

9 Polish Information and Foreign Investment Agency Wsparcie dla przedsiębiorstw w latach 2004 – 2006Przedsiębiorstwo 11 Działań Otoczenie przedsiębiorstwa Otoczenie przedsiębiorstwa 4 Działania Inwestycje w ochronę środowiska : SPOWKP Działanie 2.4207 Inwestycje: Inwestycje: mln Euro SPOWKP Działanie 2.2.1270 SPOWKP Działanie 2.3 (MSP)360 ZPORR Działanie 3.4 75 (Mikroprzedsiębiorstwa) Zatrudnienie: SPOWKP Działanie 2.2.1 SPORZL Działanie 1.2.274 SPORZL Działanie 1.3263 SPORZL Działanie 1.4106 SPORZL Działanie 1.5100 SPORZL Działanie 1.6 81 Infrastruktura: parków technologicznych, parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych : SPOWKP Działanie 1.3 126 RAZEM 2022 Przedsiębiorstwo + Otoczenie = 4249 Internacjonalizacja przedsiębiorstw: SPOWKP Działanie 2.2.2100 Szkolenie pracowników: SPORZL Działanie 2.3253 Działalność B+R: SPOWKP Działanie 1.4138 RAZEM 2227 Infrastruktura ochrony środowiska: ZPORR Działanie 1.2 401 Infrastruktura – kompleksowe uzbrojenie terenu: SPOWKP Działanie 3.1 470 Infrastruktura transportowa:mln Euro ZPORR Działanie 1.1 1025

10 Polish Information and Foreign Investment Agency Przedsiębiorstwa

11 Przedsiębiorstwo- działalność B+R PogramDziałanieProjekty SPOWKP 1.4 Wzmacnianie współpracy miedzy sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Badania stosowane i prace rozwojowe: badania przemysłowe i przed-konkurencyjne prowadzone przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw i/lub we współpracy z instytucjami naukowo - badawczymi Poddziałanie 1.4.1. Projekty obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: badania przemysłowe i przed-konkurencyjne prowadzone przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw i/lub we współpracy z instytucjami naukowo - badawczymi Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Beneficjent końcowy: Przedsiębiorstwa, grupy przedsiębiorstw Całkowita wartość wsparcia:138 mln EURO Maksymalny poziom wsparcia :75% badania przemysłowe, 35% badania przed-konkurencyjne

12 Polish Information and Foreign Investment Agency Przedsiębiorstwo - inwestycje ProgramDziałanieProjekty SPOWKP 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Utworzenie lub rozbudowa przedsiębiorstw Nowe inwestycje prowadzące do zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego (strefa produkcyjna, usługowa) Tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji Instytucja wdrażająca: MGiP, Departament Instrumentów Finansowych Beneficjent końcowy:Przedsiębiorstwa Całkowita wartość wsparcia: 270 mln EURO Maksymalny poziom wsparcia: 50% dla dużych przedsiębiorstw, 65% dla MSP zgodnie z mapą pomocy regionalnej Zatrudnienie 4000 Euro na jedno miejsce

13 Polish Information and Foreign Investment Agency Inwestycje Warunki przedsiębiorstw SPOWKP, Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw działalność gospodarcza związana z inwestycją będzie prowadzona co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji wartość inwestycji jest nie mniejsza niż 10 mln EURO wartość inwestycji jest nie mniejsza niż 500 tys. EURO, a inwestycja dotyczy rozbudowy lub modernizacji istniejącego przedsiębiorstwa i wiąże się z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy przez okres minimum 5 lat w wyniku nowej inwestycji zostało utworzonych co najmniej 20 nowych miejsc pracy na co najmniej 5 lat nowa inwestycja wprowadza innowację technologiczną nowa inwestycja wpływa na poprawę stanu środowiska nowa inwestycja jest zlokalizowana na obszarze parku przemysłowego lub parku technologicznego

14 Polish Information and Foreign Investment Agency Przedsiębiorstwo- internacjonalizacja przedsiębiorstw PogramDziałanieProjekty SPOWKP 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Udział przedsiębiorstw w targach, wystawach międzynarodowych, misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami Podziałanie 2.2.2. Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw Instytucja wdrażająca: MGiP, Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu Beneficjent końcowy: Przedsiębiorstwa Całkowita wartość wsparcia: 100 mln EURO Maksymalny poziom wsparcia 50% (zasada de minimis), nie więcej niż 20 000 PLN w przypadku targów i wystaw, nie więcej niż 7 500 PLN w przypadku misji

15 Polish Information and Foreign Investment Agency Przedsiębiorstwo- inwestycje MSP PogramDziałanieProjekty SPOWKP 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Działania modernizacyjne MSP Wdrażanie wspólnych przedsięwzięć instytucyjnych Zakup wyników prac badawczo-rozwojowych i/lub praw własności przemysłowej Wdrażanie i komercjalizacja technologii produktów innowacyjnych Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej Zastosowanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania Dostosowanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych Instytucja wdrażająca: PARP Beneficjent końcowy: MSP, z wyłączeniem mikro-przedsiębiorstw działających krócej niż 3 lata, MSP oparte na zaawansowanych technologiach. Całkowita wartość wsparcia: 360 mln EURO Maksymalny poziom wsparcia: 50%, zgodnie z mapą pomocy regionalnej, nie mniej niż 10 000 PLN, nie więcej niż 1 250 tys. PLN

16 Polish Information and Foreign Investment Agency Przedsiębiorstwo- inwestycje w ochronę środowiska PogramDziałanieProjekty SPOWKP 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska. Podziałania 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4. Inwestycje: -gospodarka wodno-ściekowa -ochrona powietrza -gospodarka odpadami -uzyskanie pozwolenia zintegrowanego Inwestycje polegające na zmianie technologii Inwestycje końca rury Instytucja wdrażająca: NFOŚiGW Beneficjent końcowy: Przedsiębiorstwa Całkowita wartość wsparcia: 207 mln EURO Maksymalny poziom wsparcia: zgodnie z mapą pomocy regionalnej Środki prywatne preferencyjne pożyczki ze środków NFOŚiGW Pomoc publiczna regionalna, i horyzontalna, nie więcej niż 5 000 000 Euro

17 Polish Information and Foreign Investment Agency Przedsiębiorstwo - inwestycje ProgramDziałanieProjekty ZPORR3.4 Mikro-przedsiębiorstwaDotacje inwestycyjne dla mikro-przedsiębiorstw: –tworzenie, rozbudowa, nabycie przedsiębiorstwa –rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej –zmiana produkcji, procesu produkcji (usług) –unowocześnienie wyposażenia –modernizacja środków produkcji Instytucja wdrążająca:Urząd Marszałkowski Beneficjent Końcowy : Mikro-przedsiębiorstwa Całkowita wartość wsparcia: 75 mln EURO Maksymalny poziom wsparcia: do 50 000 Euro. 30% Warszawa, Poznań 40% Wrocław, Kraków, Trójmiasto 50% Pozostałe regiony + 15% MSP Wymagane środki prywatne: w przypadku projektów o wartości przekraczającej 10 000 Euro (równowartość w PLN) przedsiębiorca jest zobowiązany do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości co najmniej 50% wnioskowanej kwoty

18 Polish Information and Foreign Investment Agency Inwestycje Warunki dla mikro-przedsiębiorstw ZPORR, Działanie 3.4 Mikro-przedsiębiorstwa Mikro-przedsiębiorstwa: 1.Rozpoczęły działalność nie wcześniej niż 3 lata przed założeniem wniosku 2.Zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników 3.Obrót netto ≤ 2 mln. 4.Wartość aktywów na koniec jednego z 3-ch lat nie przekroczyła w zł 2 mln Euro Nie korzysta z pomocy przedsiębiorstwo, w którym inni przedsiębiorcy, Skarb Państwa, JST posiadają: 25% i więcej wkładów Prawa do 25% i więcej udziału w zysku 25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników

19 Polish Information and Foreign Investment Agency Przedsiębiorstwo- zatrudnienie młodzieży Pogram DziałanieProjekty SPORZL 1.2. Perspektywy dla młodzieży Schemat a-Wspieranie młodzieży na rynku pracy Subsydiowane zatrudnienia młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem subsydiowania zatrudnienia w sektorze MSP i sektorze trzecim Instytucja wdrażająca: 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy Beneficjent końcowy: WUP (projekty są opracowywane w WUP na podstawie wniosków złożonych przez PUP) Całkowita wartość wsparcia: 274 mln EURO

20 Polish Information and Foreign Investment Agency Przedsiębiorstwo- zatrudnienie bezrobotnych PogramDziałanieProjekty SPORZL 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Subsydiowane zatrudnienia: -osób powyżej 25 roku życia, bezrobotnych przez 12 miesięcy (z wyłączeniem absolwentów) -osób powyżej 25 roku życia długotrwale bezrobotnych (12- 24) miesiące Instytucja wdrażająca: 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy Beneficjent końcowy: WUP (projekty są opracowywane w WUP na podstawie wniosków złożonych przez PUP) Całkowita wartość wsparcia: 263 mln EURO

21 Polish Information and Foreign Investment Agency Przedsiębiorstwo- zatrudnienie osób niepełnosprawnych PogramDziałanieProjekty SPORZL 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Subsydiowane zatrudnienia na otwartym rynku pracy – rekompensowanie pracodawcom zwiększonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych Instytucja wdrażająca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych (PEFRON) Beneficjent końcowy: Pracodawca Całkowita wartość wsparcia: 106 mln EURO

22 Polish Information and Foreign Investment Agency Przedsiębiorstwo - zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PogramDziałanieProjekty SPORZL 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Subsydiowane zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 24 miesięcy Instytucja wdrażająca: Departament Wdrażania EFS w MGiP Beneficjent końcowy: JST, organizacje, instytucje szkoleniowe, jednostki naukowe Całkowita wartość wsparcia: 100 mln EURO

23 Polish Information and Foreign Investment Agency Przedsiębiorstwo- zatrudnienie kobiet PogramDziałanieProjekty SPORZL 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Dotacje na tworzenie miejsc pracy Instytucja wdrażająca: Departament Wdrażania EFS w MGiP Beneficjent końcowy: Pracodawcy, inne instytucje Całkowita wartość wsparcia: 81 mln EURO

24 Polish Information and Foreign Investment Agency Przedsiębiorstwo- szkolenie PogramDziałanieProjekty SPORZL 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw (podwyższanie kwalifikacji, nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności) Praktyczne szkolenia i staże pracowników przedsiębiorstw odbywane w jednostkach naukowych Szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw (usprawnienie zarządzania, zwłaszcza zasobami ludzkimi, identyfikacja potrzeb związanych z kwalifikacjami pracowników, poprawa organizacji pracy, zarządzania BHP, uelastycznienie form świadczenia pracy) Podwyższenie umiejętności i kwalifikacji pracowników o niskim poziomie przygotowania do pracy Instytucja wdrażająca: PARP Beneficjent końcowy: Organizacje pracodawców i przedsiębiorców, związki zawodowe Całkowita wartość wsparcia: 253 mln EURO Maksymalny poziom wsparcia: 35%+10% MSP szkolenia specjalistyczne 60%+20% MSP szkolenia ogólne

25 Polish Information and Foreign Investment Agency Otoczenie przedsiębiorstwa

26 Polish Information and Foreign Investment Agency Otoczenia przedsiębiorstwa - parki przemysłowe ProgramDziałanieProjekt SPOWKP 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Projekty inwestycyjne związane z powstawaniem i rozwojem parków przemysłowych, parków naukowo- technicznych, inkubatorów technologicznych Usługi doradcze dla instytucji zarządzających parkami oraz inkubatorami Instytucja wdrążająca: ARP S.A Beneficjent końcowy:Podmioty zarządzające parkami np.: agencje rozwoju regionalnego, fundacje, stowarzyszenia itp. Całkowita wartość wsparcia: 126 mln EURO Maksymalny poziom wsparcia 100%

27 Polish Information and Foreign Investment Agency Otoczenie przedsiębiorstwa- infrastruktura ProgramDziałanieProjekty ZPORR 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Budowa, przebudowa, remonty, modernizacje: dróg węzłów, skrzyżowań, mostów wiaduktów, estakad, tuneli, obwodnic, chodników, przejść dla pieszych. Bezpieczeństwo ruchu drogowego: sygnalizacja świetlna, ogrodzenia bariery Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa 1.1.2 Infrastruktura transportu publicznego Instytucja wdrążająca: Urząd Marszałkowski, Beneficjent końcowy: Jednostki samorządu terytorialnego JST, związki porozumień, i stowarzyszenia JST, Gminy, miasta na prawach powiatu, podmioty wykonujące usługi publiczne na rzecz JST, podmioty wykonujące usługi (lokalny transport publiczny) na podstawie umowy zawartej z JST Całkowita wartość wsparcia: 1 025 mln EURO Maksymalny poziom wsparcia 75%

28 Polish Information and Foreign Investment Agency Otoczenie przedsiębiorstwa-infrastruktura ProgramDziałanieProjekty ZPORR 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Budowa i modernizacja: - sieci wodociągowych - sieci kanalizacyjnych - stacji uzdatniania wody - oczyszczalnie ścieków - zbiorników umożliwiających pozyskiwanie wody pitnej Gospodarka odpadami, poprawa jakości powietrza, aapobieganie powodziom, wsparcie zarządzania ochroną środowiska, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii Instytucja wdrażająca:Urząd Marszałkowski, Beneficjent końcowy: Jednostki samorządu terytorialnego JTS, związki porozumień i stowarzyszenia JST, Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie JST, jednostki administracji rządowej w województwach Całkowita wartość wsparcia: 401 mln EURO Maksymalny poziom wsparcia 75%, 50% w przypadku projektów generujących zysk netto

29 Polish Information and Foreign Investment Agency Otoczenie przedsiębiorstwa- infrastruktura- uzbrojenie terenu ProgramDziałanieProjekty ZPORR 3.1 Obszary wiejskieKompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje: kanalizacja, wodociągi, instalacje elektryczne, gazowe, drogi wewnętrzne itp. Instytucja wdrążająca:Urząd Marszałkowski, Beneficjent końcowy:JST- obszary wiejskie, małe miasta do 20tys mieszkańców Całkowita wartość wsparcia: 470 mln EURO Maksymalny poziom wsparcia :75%, 50% tylko w przypadku kompleksowego uzbrojenia terenu, gdy instytucja generuje znaczący dochód

30 Polish Information and Foreign Investment Agency Dziękuję za uwagę PL 00-585 Warsaw, 12 Bagatela Street, phone: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99; e-mail: post@paiz.gov.pl; www.paiz.gov.pl


Pobierz ppt "Polish Information and Foreign Investment Agency PL 00-585 Warsaw, 12 Bagatela Street, phone: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google