Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY „ROZWOJU WOJEWÓDZTW POLSKI WSCHODNIEJ" Warszawa, 30 marca 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY „ROZWOJU WOJEWÓDZTW POLSKI WSCHODNIEJ" Warszawa, 30 marca 2006."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY „ROZWOJU WOJEWÓDZTW POLSKI WSCHODNIEJ" Warszawa, 30 marca 2006

2 Celem Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jest podniesienie konkurencyjności gospodarczej i społecznej województw Polski Wschodniej w układzie krajowym i europejskim oraz zwiększenie ich spójności terytorialnej w wymiarze ponadregionalnym. Cel PO Rozwój Województw Polski Wschodniej

3 Obszar oddziaływania PO Rozwój Województw Polski Wschodniej województwo lubelskie,województwo lubelskie, województwo podkarpackie,województwo podkarpackie, województwo podlaskie,województwo podlaskie, województwo świętokrzyskie,województwo świętokrzyskie, województwo warmińsko- mazurskie.województwo warmińsko- mazurskie.

4 Cele szczegółowe: Cel główny: poprawa konkurencyjności gospodarczej i społecznej regionów Polski Wschodniej Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski Wschodniej Rozwój głównych ośrodków wzrostu Poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej - rozwój przedsiębiorczości, - rozbudowa infrastruktury informacyjno- komunikacyjnej, - wspólna promocja. - budowa obwodnic, - przebudowa dróg wojewódzkich. - infrastruktura miejskiego transportu publicznego, - infrastruktura targowo- wystawiennicza.

5 Priorytety PO RWPW: I. Nowoczesna gospodarka –> cel: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski Wschodniej. II. Miejskie ośrodki wzrostu –> cel: wsparcie głównych ośrodków wzrostu Polski Wschodniej. III. Drogi wojewódzkie –> cel: poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych województw Polski wschodniej. IV. Pomoc techniczna –> cel: wsparcie procesu wdrażania Programu.

6 Priorytety i obszary wsparcia PO RWPW: I.Nowoczesna gospodarka –> cel: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski Wschodniej. Cele szczegółowe Priorytetu I: -Zwiększenie dostępu do Internetu mieszkańców obszarów peryferyjnych oraz zapobieganie „wykluczeniu cyfrowemu”. - Poprawa warunków dla działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych. - Zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy regionami Polski Wschodniej w zakresie wspólnych działań promocyjnych i rozwoju współpracy międzyregionalnej. Beneficjenci: samorząd województwa, JST (w tym związki, stowarzyszenie), uczelnie wyższe, jednostki badawcze, związki, organizacje pozarządowe, centra transferu technologii, parki naukowo-technologiczne, przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego, Centra Obsługi Inwestorów, izby gospodarcze, Regionalne Organizacje Turystyczne itp.

7 Priorytety i obszary wsparcia PO RWPW: I.Nowoczesna gospodarka –> cel: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski Wschodniej. 1.1. Infrastruktura uczelni wyższych (projekty w zakresie poprawy infrastruktury edukacyjnej służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym). 1.2. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego (trzy komponenty: stworzenie sieci szerokopasmowej, rozbudowa Telecentrów oraz jako dodatek do w/w działań, szkolenia bezpośrednie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w zakresie obsługi sprzętu ICT). 1.3. Wspieranie innowacji (projekty infrastrukturalne z zakresu budowy i rozbudowy parków przemysłowych, parków naukowo – technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów doskonałości, centrów transferu technologii, ośrodków innowacji itp.). 1.4. Promocja i współpraca (przedsięwzięcia mające na celu likwidację dysproporcji rozwojowych regionów Polski Wschodniej poprzez promocję ich atutów i potencjałów wewnętrznych oraz współpracę międzyregionalną na różnych polach.) Działania w ramach Priorytetu I:

8 Priorytety i obszary wsparcia PO RWPW: II.Miejskie ośrodki wzrostu –> cel: wsparcie głównych ośrodków wzrostu Polski Wschodniej. Cele szczegółowe Priorytetu II: - Zwiększenie mobilności mieszkańców. - Wzmocnienie funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich. Beneficjenci: gminy, miasta na prawach powiatu, związki, porozumienia JST, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/powiatu itp.

9 Priorytety i obszary wsparcia PO RWPW: II.Miejskie ośrodki wzrostu –> cel: wsparcie głównych ośrodków wzrostu Polski Wschodniej. 2.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego (projekty wynikające z kompleksowych strategii rozwoju czystego miejskiego transportu publicznego obszarów metropolitalnych Polski Wschodniej). 2.2. Infrastruktura wspierająca funkcje metropolitalne (projekty z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury umożliwiającej organizacje kongresów, konferencji, wystaw i targów o znaczeniu krajowym i międzynarodowym). Działania w ramach Priorytetu II:

10 Priorytety i obszary wsparcia PO RWPW: III.Drogi wojewódzkie –> cel: poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych województw Polski wschodniej. Cele szczegółowe Priorytetu III: - wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województw Polski Wschodniej. Beneficjenci: samorządy województw lub ich jednostki organizacyjne, miasta na prawach powiatu, na których zarządzie znajdują się odcinki dróg wojewódzkich.

11 Priorytety i obszary wsparcia PO RWPW: III.Drogi wojewódzkie –> cel: poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych województw Polski wschodniej. W ramach Priorytetu wspierane będą inwestycje w budowę bądź modernizację międzyregionalnych odcinków dróg wojewódzkich w województwach Polski Wschodniej. Preferowane będą odcinki łączące co najmniej dwa województwa Polski Wschodniej. Wsparciem objęta będzie również budowa obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich, a także budowa i modernizacja mostów, tuneli, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych oraz węzłów i skrzyżowań.

12 Priorytety i obszary wsparcia PO RWPW: IV.Pomoc techniczna –> cel: wsparcie procesu wdrażania Programu. Cele szczegółowe Priorytetu IV: -poprawa systemu zarządzania programem, a także zapewnienie skuteczności działania administracji zaangażowanej we wdrażanie Programu. - poprawa kwalifikacji pracowników, wsparcie logistyczne i eksperckie procesu wdrażania Programu. - upowszechnienie wiedzy na temat wsparcia ze środków Unii Europejskiej województw Polski Wschodniej, a także uspołecznienie prac nad przygotowaniem dokumentów programowych na następny okres programowania.

13 Priorytety i obszary wsparcia PO RWPW: IV.Pomoc techniczna –> cel: wsparcie procesu wdrażania Programu. W ramach Priorytetu wspierane będą projekty dotyczące m.in.: -pokrycia kosztów zatrudnienia pracowników wypełniających zadania związane z przygotowaniem, wyborem, oceną, monitorowaniem projektów i programu, weryfikacją płatności i kontrolą finansową, wsparcia procesu oceny i selekcji projektów. - zakupu i instalacji sprzętu komputerowego oraz innego wyposażenia biurowego przez jednostki zaangażowane we wdrażanie programu. - przygotowania analiz, badań i sprawozdań na potrzeby procesu wdrażania programu, - podnoszenia kwalifikacji personelu zaangażowanego we wdrażanie programu, itp.

14 Finansowanie PO RWPW: Budżet PO RWPW (2007 – 2013) = 3 051,7 mln EURO 2 161,6 mln EURO (EFRR) 381,5 mln EURO (publiczne śr. krajowe) Poziom współfinansowania ze strony środków wspólnotowych – do 85% Alokacja środków z EFRR na 5 regionów Polski Wschodniej = 880 mln EURO Dodatkowe środki przyznane przez Rząd RP = 1 279,6 mln EURO

15 Finansowanie PO RWPW:

16 Centrum Obsługi Inwestora Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Anna Bilo e-mail: abilo@rarr.rzeszow.pl abilo@rarr.rzeszow.pl coi@rarr.rzeszow.pl coi@rarr.rzeszow.pl www.coi.rzeszow.pl Rynek 5 35-064 Rzeszów tel. (+48 17) 852 43 76 tel./fax (+48 17) 852 43 74


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY „ROZWOJU WOJEWÓDZTW POLSKI WSCHODNIEJ" Warszawa, 30 marca 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google