Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (Stan wg KSI SIMIK na dzień 20.04.2010 r.) Departament Zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (Stan wg KSI SIMIK na dzień 20.04.2010 r.) Departament Zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (Stan wg KSI SIMIK na dzień 20.04.2010 r.) Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację RPO WiM wynosi 1 619 380 528 EUR, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 036 542 041 EUR. Podział środków EFRR na priorytety w mln EUR: 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

3 3 Konkursy ogłoszone w 2008 r. Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (PLN) Przedsiębiorczość4171 768 000,00 Turystyka3127 484 000,00 Infrastruktura społeczna358 120 617,50 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna4271 223 356,00 Środowisko przyrodnicze460 820 690,00 Razem18689 416 663,50

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (PLN) Przedsiębiorczość9467 051 133,81 Turystyka483 734 681,37 Infrastruktura społeczna2158 645 402,23 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast2131 856 324,99 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna3150 701 061,00 Środowisko przyrodnicze251 562 957,00 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego5160 348 095,68 Razem271 203 899 656,08 Konkursy ogłoszone w 2009 r.

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy ogłoszone w 2010 r. Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (PLN) Przedsiębiorczość7218 317 357,00 Turystyka336 992 968,66 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast132 564 000,00 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna4224 777 719,11 Środowisko przyrodnicze3112 178 437,05 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego129 615 470,28 Razem19654 445 952,10

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Od początku uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 ogłoszono 64 konkursy, na łączną alokację: 2 547 762 262,68 PLN.

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie OśDziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia Alokacja Przedsiębiorczość 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym 21 maja1 975 68,2 € 1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości 20 maja28 084 136,66 € 1.1.11 Regionalny System Wspierania Innowacji 21 maja2 340 094,58 € 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu 1.2.1 Instytucje otoczenia biznesu20 maja3 529 412,00 € Rewitalizacja 4.1 Humanizacja blokowisk 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty 29 kwietnia96 162 104,11 zł 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych29 kwietnia3 875 900,00 zł 4.2 Rewitalizacja miast 27 maja 4 600 000,00 € Środowisko przyrodnicze 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 16 czerwca2 637 765,85 € Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli10 maja 5 861 428,57 € 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP29 kwietnia 49 617 056,99 zł 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki29 kwietnia 24 260 135,56 zł Konkursy planowane do ogłoszenia w 2010 r.

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Przedsiębiorczość 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym 33 570 433,432 510 222,34 1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska 4978 157 460,0029 613 104,03 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii 137306 831 323,21120 418 581,25 1.1.8 Wsparcie przedsiębiorstw przemysłowo-naukowych19 759 997,563 999 999,00 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa458598 638 522,52233 871 584,14 1.1.10 Przygotowywanie stref przedsiębiorczości217 624 257,658 752 215,38 1.2.2 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe2106 412 500,00 1.2.3 System obsługi inwestora na poziomie regionalnym17 767 747,786 537 876,81 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych 1212 100 039,009 249 669,67 Razem6651 140 862 281,15521 365 752,62

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Turystyka 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna25272 683 137,5386 700 138,52 2.1.2 Infrastruktura uzdrowiskowa339 933 090,2433 943 126,70 2.1.3 Infrastruktura sportowo - rekreacyjna8193 895 036,8069 957 042,62 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna2790 095 961,3252 871 539,70 2.1.6 Infrastruktura kultury398 932 971,5466 080 610,57 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej1929 577 383,6523 643 324,43 Razem85725 117 581,08333 195 782,54

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Infrastruktura społeczna 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną4671 614 395,6553 212 734,67 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia23222 792 973,03149 5914 360,57 3.2.2 Pozostała infrastruktura społeczna116 105 408,3813 575 151,90 Razem70310 512 777,06216 379 247,14 Rewitalizacja4.2 Rewitalizacja miast37172 260 588,96112 379 247,14 Razem37172 260 588,96112 392 990,30

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 5.1.2 Tabor kolejowy128 261 811,5318 217 563,72 5.1.4 Infrastruktura portowa 119 165 807,308 825 019,50 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny34286 789 778,84196 000 018,78 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny 27123 126 860,1276 722 904,18 Razem63457 344 257,79299 765 506,18

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Środowisko przyrodnicze 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 114 949 660,509 478 258,12 6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa 10107 694 962,1870 814 510,50 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 32 203 421,051 086 639,17 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne 3224 741 724,3617 534 129,85 Razem46149 589 768,0998 913 537,64

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 263 826 847,0363 690 842,03 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli 1542 063 013,7435 384 450,56 7.2.2. Usługi i aplikacje dla MŚP 2563 322,20256 820,33 7.2.3. Kształcenie kadr dla informatyki 1313 999,98266 899,98 Razem 20106 767 182,9589 627 407,69 Pomoc techniczna 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WiM 7 40 475 018,6240 475 016,53 8.2.1 Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM 73 975 506,88 8.2.2 Ewaluacja RPO WiM 32 400 649,00 Razem 1746 851 174,5046 851 172,41 Łącznie10033 109 305 611,581 718 491 396,52

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania podpisanych umów (w PLN)

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Liczba wniosków o płatność

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wnioski o płatność – wnioskowana kwota

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wnioski o płatność - kwota zatwierdzona do wypłaty

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wnioski o płatność – wypłacona kwota

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Projekty kluczowe to projekty o strategicznym znaczeniu dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, które umiejscowione są w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WiM.

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WiM zawiera 17 przedsięwzięć, w ramach których realizowane są 4 Programy oraz Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego (łącznie 82 projekty). Zestawienie projektów kluczowych PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 1.Rozbudowa Techno-Parku w EłkuGmina Miasto Ełk9 842 968,35 zł Wniosek w trakcie oceny formalnej

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych TURYSTYKA Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 1.Termy warmińskieLidzbark Warmiński17 500 000,00 € Planowany termin złożenia wniosku grudzień 2010 r. Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 1. Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego 2 657 820,00 zł Podjęta uchwała w sprawie dofinansowania projektu własnego 2. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży jeziora Drwęckiego w Ostródzie. Etap III Gmina Miejska Ostróda1 910 575,68 € Planowany termin złożenia wniosku czerwiec 2010 r. 3. Budowa bazy do obsługi indywidualnego ruchu turystyki wodnej w Miłomłynie Gmina Miłomłyn 437 425,61 € Planowany termin złożenia wniosku - styczeń 2011 r. 4. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie- etap I. Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak Gmina Miejska Iława8 307 201,78 złwycofany

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 5. Rewaloryzacja i kontynuacja rewitalizacji zamku krzyżackiego w Ostródzie. Rozbudowa przestrzenna i organizacyjna Muzeum w Ostródzie Gmina Miejska Ostróda 1 539 456,66 € Planowany termin złożenia wniosku - styczeń 2011 r. 6.Odbudowa Ratusz Staromiejskiego w Elblągu Gmina miejska Elbląg25 818 887,46 zł Projekt będzie przekazany do notyfikacji KE 7.Kultura Mennonicka na Żuławach - dawniej i dziś G. Gronowo Elbląskie, G. Elblag, G. Markusy 567 941,89 zł W trakcie oceny formalnej

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych REWITALIZACJA Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 1. Rewitalizacja centrum miasta - rozwój funkcji turystycznych Elbląga Gmina Miejska Elbląg 25 876 231,83 zł Planowany termin złożenia wniosku czerwiec 2010 r. 2. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku Gmina Pasłęk3 465 000,35 zł Planowany termin złożenia wniosku maj 2010 r. 3.Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w PasłękuGmina Pasłęk1 474 999,90 zł Planowany termin złożenia wniosku przed grudniem 2010 r. 4.Remont murów obronnych w PasłękuGmina Pasłęk2 454 999,75 zł Planowany termin złożenia wniosku maj 2010 r.

24 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych TRANSPORT Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz Zarząd Dróg Wojewódzkich 2 928 000,00 € planowany termin złożenia wniosku - grudzień 2010 r. 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława Zarząd Dróg Wojewódzkich 9 174 400,00 € planowany termin złożenia wniosku - grudzień 2010 r. 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Sampława Zarząd Dróg Wojewódzkich 5 660 800,00 € planowany termin złożenia wniosku - lipiec 2010 r. 4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa Zarząd Dróg Wojewódzkich 13 863 200,00 € planowany termin złożenia wniosku - październik 2010 r.

25 25Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka Zarząd Dróg Wojewódzkich 12 672 000,00 € Planowany termin złożenia wniosku - październik 2010 r. 6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica (do skrzyżowania z DK 7) Zarząd Dróg Wojewódzkich 10 296 800,00 € Planowany termin złożenia wniosku - październik 2010 r. 7. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 545 (od skrzyżowania z DK 7) i 604 z przebudową 2 skrzyżowań w m. Nidzica Zarząd Dróg Wojewódzkich 5 172 800,00 € Planowany termin złożenia wniosku - październik 2010 r.

26 26Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ulicy Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce Zarząd Dróg Wojewódzkich 3 760 000,00 € Planowany termin złożenia wniosku - czerwiec 2010 r. 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka Zarząd Dróg Wojewódzkich 15 312 000,00 € Planowany termin złożenia wniosku - lipiec 2010 r. 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński Zarząd Dróg Wojewódzkich 16 552 800,00 € Planowany termin złożenia wniosku - wrzesień 2010 r. 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1725N na odcinku Stara Różanka - Srokowo Zarząd Dróg Wojewódzkich 7 250 400,00 € Planowany termin złożenia wniosku - wrzesień 2010 r.

27 27Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo Zarząd Dróg Wojewódzkich 7 022 400,00 € Planowany termin złożenia wniosku - wrzesień 2010 r. 6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo - Banie Mazurskie Zarząd Dróg Wojewódzkich 10 396 800,00 € Planowany termin złożenia wniosku - lipiec2010 r. 7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego) Zarząd Dróg Wojewódzkich 10 289 600,00 € Planowany termin złożenia wniosku - lipiec 2010 r.

28 28Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Jelonki-Rychliki - 8,315 km z przebudową i remontem 4 mostów Województwo Warmińsko- Mazurskie 4 193 307,81 € Planowany termin złożenia wniosku - lipiec 2010 r. 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwice - Kąty - 2,4 km z przebudową mostu Województwo Warmińsko- Mazurskie 1 478 102,19 € Planowany termin złożenia wniosku - kwiecień 2010 r. 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity - Marzewo - Sambród - Małdyty - droga Nr 7 Powiat Ostródzki2 240 827,94 € Planowany termin złożenia wniosku - maj 2010 r. 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1103N Bielnik Drugi - Jegłownik - Gronowo Elbląskie - Stare Dolno - Marwica na odcinku Stare Dolno - Powodowo - Wysoka od km 21+048 do km 23+248 o dł. 2,2, km, gm. Rychliki Powiat Elbląski637 516,17 € Planowany termin złożenia wniosku – maj 2010 r. 5. Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego w Ostródzie Gmina Miasto Ostróda 7 187 479,58 zł Wniosek w trakcie oceny merytorycznej

29 29Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych Projekt Duży Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 1.Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego 43 529 412,00 € W trakcie ustalania zapisów pre-umowy

30 30Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Lp.Tytuł projektu Projektodawca beneficjent Wartość dofinansowania Status wniosku 1. Regionalny system gospodarki odpadami Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku 29 385 536,00 zł Planowany termin złożenia wniosku: kwiecień 2010 r.

31 31Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Stratus wniosku 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Pozezdrze Gmina Pozezdrze5 137 784,00 zł Planowany termin złożenia wniosku: kwiecień 2010 r. 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Świętajno Gmina Świętajno6 893 344,80 zł Wniosek w trakcie oceny merytorycznej

32 32Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska Gmina Biała Piska10 020 007,73 zł Podpisanie umowy maj 2010 4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Stare Juchy Gmina Stare Juchy1 072 967,00 € Planowany termin złożenia wniosku: listopad 2010 r. 5. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Piecki Gmina Piecki10 812 460,00 zł Planowany termin złożenia wniosku: kwiecień 2010 r. 6. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Dźwierzuty Gmina Dźwierzuty13 769 880,00 zł Planowany termin złożenia wniosku: maj 2010 r. 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno- ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich- Gmina Wydminy Gmina Wydminy5 739 372,04 zł Podpisanie umowy maj 2010 r. 8. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno- ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich- Gmina Ruciane-Nida Gmina Ruciane Nida12 094 646,91 Wniosek w trakcie oceny formalnej

33 33Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. "Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego" Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 1. Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Miłomłyn, etap II-VI Gmina Miłomłyn2 469 108,26 zł Podpisanie umowy maj 2010 Program pn. "Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego" 1. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Miejska Mrągowo Gmina Miejska Mrągowo 2 481 600,00 zł Planowany termin złożenia wniosku: czerwiec 2010 r. 2. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Węgorzewo Gmina Węgorzewo2 481 600,00 zł Planowany termin złożenia wniosku: kwiecień 2010 r. 3. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Zalewo Gmina Zalewo2 481 600,00 Planowany termin złożenia wniosku: czerwiec 2010 r.

34 34Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 4. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Orzysz Gmina Orzysz2 481 600,00 zł Planowany termin złożenia wniosku: maj 2010 r. 5. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Pisz Gmina Pisz2 481 600,00 zł Planowany termin złożenia wniosku: czerwiec 2010 r. 6. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Iława Gmina Iława2 481 600,00 zł Planowany termin złożenia wniosku: czerwiec 2010 r. 7. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - PTTK Kamień Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Warszawa 2 481 600,00 zł Planowany termin złożenia wniosku: czerwiec 2010 r.

35 35Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 8. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - PTTK Wilkasy Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Warszawa 2 481 600,00 zł Wniosek w trakcie oceny merytorycznej 9. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie Gmina Miejska Iława 2 481 600,00 zł Wniosek w trakcie oceny merytorycznej 10. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Mikołajki Gmina Mikołajki2 481 600,00 zł Wniosek w trakcie oceny merytorycznej 11. Zapobieganie degradacji środowiska mazurskich jezior poprzez modernizację zaplecza technicznego jednostek wodnych Policji Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 1 252 891,20 zł Wniosek w trakcie oceny merytorycznej

36 36Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowaniaStatus wniosku 1. Rozbudowa szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP -ów w woj. Warmińsko-mazurskim Samorząd Województwa Warminsko- Mazurskiego 17 170 242,35 zł Projekt własny podjęcie przez Zarząd WWM Uchwały nr 10/172/10/III z dnia 22.02.2010r.w sprawie dofinansowania projektu

37 37Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1.Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Działdowska Agencja Rozwoju S.A. 63 847 500,00 2.Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach Działdowska Agencja Rozwoju S.A 42 565 000,00 SUMA106 412 500,00

38 38Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy TURYSTYKA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1 Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie. W-M Filharmonia44 714 140,40 2 Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno- Sportowego w Olsztynie. Gmina Olsztyn9 052 855,22 3 Grunwald- zespół działań inwestycyjno-remontowo- konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldu. Muzeum Warmii i Mazur19 135 457,99 4 Przebudowa kompleksu sportowo -rekreacyjnego przy ulicy 3 Maja w Ostródzie Gmina Ostróda21 867 310,87 SUMA94 769 764,48

39 39Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy TURYSTYKA Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1 Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie- etap II. Budowa centrum turystyczno- rekreacyjnego. Gmina Miejska Iława7 903 432,63 2 Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie- etap III. Budowa sceny i zadaszenia amfiteatru. Gmina Miejska Iława2 231 012,18 3 Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych z ciągiem spacerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego Gmina Miłomłyn458 014,83 4 Urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki, Warlity Wielkie, gm. Ostróda. Gmina Ostróda243 188,44 5 Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Jeziorak. Gmina Iława1 925 718,00 6 Uzdrowisko w Siemianach- I etap- budowa ciągów pieszych. Gmina Iława1 292 645,16 7 Budowa bazy rekreacyjno - biwakowej przy pochylni w Buczyńcu, gm. Pasłek Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu 1 074 144,39

40 40Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy TURYSTYKA Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 8. Zwiększenie oferty turystycznej żeglugi ostródzko-elbląskiej w Ostródzie Gmina Miejska Ostróda1 954 717,94 9. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży jeziora Drwęckiego.Etap II Gmina Miejska Ostróda22 595 335,79 SUMA39 678 209,36

41 41Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1 Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie Powiat Szczycieński6 602 748,72 2 Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku Powiat Ełcki11 296 335,25 3 Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie Gmina Miasto Olsztyn7 594 493,55 4 Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu Gmina Miasto Elbląg5 870 066,10 SUMA 31 363 643,62

42 42Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy TRANSPORT Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1Budowa Obwodnicy Północnej w IławieGmina Miejska Iława27 785 453,09 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 w Iławie, ulice Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej Powiat Iławski7 039 330,86 3Przebudowa drogi gminnej Miłomłyn-WiniecGmina Miłomłyn2 005 822,32 4Budowa drogi gminnej Szałkowo - Tynwałd - MakowoGmina Iława2 743 398,76 5 Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity ( trasa E7) - Szymonówko Gmina Małdyty1 784 044,17 SUMA41 358 049,20

43 43Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Mikołajki Gmina Mikołajki11 242 422,08 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Ryn Gmina Ryn15 290 900,67 3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Gołdap Gmina Gołdap7 643 500,34 SUMA34 176 823,09

44 44Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w ElbląguGmina Miejska Elbląg36 548 994,47 SUMA 36 548 994,47 W ramach projektów kluczowych zawarto dotychczas 28 umów na łączną kwotę dofinansowania 384 307 984,22 PLN

45 Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 www.rpo.warmia.mazury.pl e-mail: prr@warmia.mazury.pl 45Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (Stan wg KSI SIMIK na dzień 20.04.2010 r.) Departament Zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google