Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan na dzień 31.10.2011 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan na dzień 31.10.2011 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan na dzień 31.10.2011 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-91-00, Fax. (0-89) 521-91-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 2 Konkursy ogłoszone w ramach RPO WiM Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (PLN) 2008200920102011Razem Przedsiębiorczość4921640 1 189 138 171,44 Turystyka343212 298 211 650,03 Infrastruktura społeczna32--5 216 766 019,73 Rewitalizacja-25411 306 356 360,38 Transport4411322 1 065 647 290,88 Środowisko przyrodnicze426416 381 083 350,39 Informatyzacja-57517 429 018 757,91 Suma18285324123 3 886 221 600,76

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej Oś PriorytetowaLiczba wniosków Przedsiębiorczość1698 Turystyka186 Infrastruktura społeczna113 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast180 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna138 Środowisko Przyrodnicze204 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego273 Pomoc Techniczna24 Razem2816

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wnioski po ocenie formalnej (wartość dofinansowania w PLN) 5 036 173 111,13 PLN

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Przedsiębiorczość 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 515 379 792,1813 068 573,33 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości 316 115 507,398 125 730,28 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi, badawczo – rozwojowymi a przedsiębiorstwami 23 943 847,002 952 159,65 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym 33 520 996,682 431 717,40 1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska 4365 211 410,8420 919 409,39 1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw20135 477 405,3846 274 314,20 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii 124266 586 308,3789 964 808,00 1.1.8 Wsparcie przedsiębiorstw przemysłowo-naukowych1490 681 387,1329 733 152,23 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa615963 495 555,95295 444 196,90 1.1.10 Przygotowywanie stref przedsiębiorczości15101 179 078,3768 477 248,09 1.1.11 Regionalny System Wspierania Innowacji112 326 012,509 831 011,29 1.2.1 Instytucje otoczenia biznesu68 219 623,496 448 261,48 1.2.2 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe2106 412 500,00 1.2.3 System obsługi inwestora na poziomie regionalnym17 430 323,786 251 066,40 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych3132 992 882,5119 946 304,20 Razem8851 828 972 631,57726 280 452,84

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Turystyka 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna30359 992 341,7397 991 993,87 2.1.2 Infrastruktura uzdrowiskowa446 744 517,9539 560 502,90 2.1.3 Infrastruktura sportowo - rekreacyjna14313 208 250,60136 000 027,30 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna36124 408 868,9679 179 699,22 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe732 265 529,1019 796 811,63 2.1.6 Infrastruktura kultury13146 254 047,2084 514 741,71 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej2133 370 327,0526 769 994,64 Razem1251 056 243 882,59483 813 771,27

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś Priorytetowa Działanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczna 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną67124 368 258,8493 176 333,48 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia24193 381 133,90136 320 476,67 3.2.2 Pozostała infrastruktura społeczna217 218 045,6414 284 310,79 Razem93334 967 438,38243 781 120,94

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś Priorytetowa Działanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Rewitalizacja 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty 53189 008 269,0687 176 390,36 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych32 561 636,532 019 506,50 4.2 Rewitalizacja miast72339 936 595,69192 826 342,70 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych 776 354 543,5246 001 825,37 Razem135607 861 044,80328 024 064,93

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartyc h umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 5.1.1 Infrastruktura kolejowa1120 920 849,2571 764 387,38 5.1.2 Tabor kolejowy128 261 811,5318 217 563,72 5.1.4 Infrastruktura portowa 338 712 605,0515 513 681,29 5.1.5 Śródlądowe drogi wodne17 829 228,006 263 382,39 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny58827 973 419,94590 785 444,88 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny46162 488 879,14101 775 403,85 5.2.2 Infrastruktura energii elektrycznej441 597 812,5513 650 987,12 Razem1141 227 784 605,46817 970 850,63

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Środowisko Przyrodnicze 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi475 900 689,1829 815 037,08 6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa29234 626 496,20151 594 544,32 6.1.3 System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach931 340 561,1517 054 574,31 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii2351 474 423,4731 031 399,49 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne4835 700 059,2925 819 373,75 Razem113429 042 229,29255 314 928,95

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 1393 563 329,3676 920 155,87 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli 3164 947 116,3954 046 679,57 7.2.2. Usługi i aplikacje dla MŚP 130135 841 715,4249 203 512,91 7.2.3. Kształcenie kadr dla informatyki 1525 207 992,0520 995 461,75 Razem 190319 560 153,22201 165 810,10

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (UE w PLN) Pomoc techniczna 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WiM 1056 516 798,1656 516 796,07 8.2.1 Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM 105 037 495,91 8.2.2 Ewaluacja RPO WiM 43 702 315,00 Razem 2465 256 609,0765 256 606,98

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o dofinansowanie Oś priorytetowaLiczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Wartość dofinansowania (UE w PLN) Przedsiębiorczość8851 828 972 631,57726 280 452,84 Turystyka1251 056 243 882,59483 813 771,27 Infrastruktura społeczna93334 967 438,38243 781 120,94 Rewitalizacja135607 861 044,80328 024 064,93 Transport1141 227 784 605,46817 970 850,63 Środowisko przyrodnicze113429 042 229,29255 314 928,95 Informatyzacja189319 560 153,22201 165 810,10 Pomoc Techniczna2465 256 609,0765 256 606,98 Suma16785 869 688 594,383 121 607 606,64

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania podpisanych umów (z UE w PLN) 3 121 607 606,64 PLN

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Złożone wnioski o płatność Oś priorytetowaLiczba wniosków Przedsiębiorczość1932 Turystyka666 Infrastruktura społeczna424 Rewitalizacja450 Transport569 Środowisko przyrodnicze342 Informatyzacja367 Pomoc techniczna65 Suma4815

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Złożone wnioski o płatność (dofinansowanie z UE w PLN) 1 384 137 348,46 PLN

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zatwierdzone wnioski o płatność (dofinansowanie z UE w PLN) 1 368 363 479,63 PLN

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Realizacja RPO WiM

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Przedsiębiorczość Utworzonych zostanie 18 stref przedsiębiorczości o łącznej powierzchni 259,71 ha, w których powstanie co najmniej 76 nowych inwestycji. Rozbudowa Techno – Parku w Ełku

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Przedsiębiorczość Udzielono 391 pożyczek na kwotę 47,7 mln PLN Udzielono 165 poręczenia na kwotę 17,4 mln PLN Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie – nastąpi rozszerzenie i udoskonalenie usług świadczonych przez Regionalny System Wspierania Innowacji poprzez utworzenie odpowiedniej infrastruktury.

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka Inwestycje w infrastrukturę uzdrowiskową: 3 projekty - Odwiert solankowy i budowa tężni, urządzenie plaży i budowa parków, budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka Inwestycje w wielofunkcyjną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną: 14 obiektów - Mazurskie Centrum Sportów Lodowych w Giżycku

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka - Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Olsztynie

24 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka - Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy 3 Maja w Ostródzie

25 25Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka - Centrum Turystyczno-Rekreacyjne w Iławie

26 26Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka - Kompleks rehabilitacyjno – rekreacyjny z krytą pływalnią w Braniewie

27 27Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka - Hala sportowo-widowiskowa z pływalnią w Olecku

28 28Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka - Termy Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim

29 29Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka - Zwiększenie oferty turystycznej żeglugi ostródzko – elbląskiej w Ostródzie (budowa 3 śródlądowych statków pasażersko-wycieczkowych)

30 30Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka Powiększenie bazy noclegowej: 9 hoteli: 2 hotele***** (Iława i Siła k/Olsztyna) oraz 7 hoteli**** (Iława, Lidzbark Warmiński, Elbląg, Jeziorowskie, Giżycko, Woryty i Stare Sady k/Giżycka) Rozbudowa bazy gastronomicznej i noclegowej: 22 projekty

31 31Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka Rozwój turystyki aktywnej: 36 projektów z zakresu publicznej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, tj. ścieżek i szlaków rowerowych, zagospodarowania jezior oraz atrakcji turystycznych

32 32Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka Ochrona dziedzictwa kulturowego: 7 projektów - Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu

33 33Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka Infrastruktura kultury: 13 projektów - Grunwald – zespół działań inwestycyjno-remontowo-konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldu

34 34Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka - Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie

35 35Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Turystyka Promocja: 22 projektów: - 1 kompleksowy projekt dotyczący kampanii turystycznej regionu - 20 mniejszych projektów dotyczących promocji regionu oraz środowisk lokalnych, - 1 projekt na rozbudowę regionalnego systemu informacji turystycznej

36 36Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczna Edukacja Szkoły wyższe: - UWM – przebudowa budynku zaplecza szpitalnego na Collegium Anatomicum, - OSW im. J. Rusieckiego w Olsztynie (3 projekty) – zakup specjalistycznego wyposażenia do zajęć z żeglarstwa; budowa biblioteki; zakup wyposażenia laboratorium diagnostyczno-rehabilitacyjnego - Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna – modernizacja i przebudowa pomieszczeń dawnej hali produkcyjnej wraz z wyposażeniem na cele edukacyjne Wydziału Nauk o Zdrowiu

37 37Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczna Szkoły zawodowe i gimnazja: - Budowa, rozbudowa lub modernizacja 28 szkół zawodowych kształcących techników: hotelarstwa, gastronomii, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa, kucharzy i technologów żywności - Zespół Szkół nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie

38 38Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczna - Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku

39 39Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczna - Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu

40 40Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczna - Zespół Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie

41 41Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczna - Wyposażenie 39 gimnazjów z terenu 21 gmin w sprzęt i pomoce edukacyjne (2 900 szt.)

42 42Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczna Ochrona zdrowia: Szpitale Wojewódzkie: - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – dobudowa nowego skrzydła przeznaczonego na blok operacyjny (12 sal operacyjnych) i centralną sterylizatornię

43 43Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczna - Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Olsztynie – budowa bloku operacyjnego (4 sale operacyjne, pracownia histopatologiczna),

44 44Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczna - Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – budowa bloku operacyjnego (8 sal operacyjnych) wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz centralną sterylizatornią.

45 45Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczna Pozostałe placówki medyczne: - Zakup sprzętu medycznego do 24 placówek medycznych, m. in: zestawy do histeroskopii diagnostyczno-zabiegowej oraz do histeroresekcji, zestawy laparoskopowe do zabiegów chirurgicznych, diatermie chirurgiczne, stoły operacyjne, aparaty USG, analizatory hematologiczne, kolonoskopy – 2 131 szt.

46 46Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Wsparciem zostaną objęte 548 budynki zrealizowane w technologii z wielkiej płyty Dofinansowanie otrzymało 19 Spółdzielni Mieszkaniowych i 15 Wspólnot Mieszkaniowych (nowy typ beneficjenta) Ogółem rewitalizacji zostanie poddanych 615 budynków

47 47Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - Tartak Raphaelsonów – leży w granicach Parku Centralnego w Olsztynie. Projekt zakłada powstanie Centrum Techniki i Rozwoju Regionu.

48 48Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - Projekt Fundacji Borussia dotyczy zespołu Bet Tahara, gdzie w zrewitalizowanych pomieszczeniach mieścić się będzie Centrum Dialogu Międzykulturowego. Uczytelniony zostanie także zabytkowy cmentarz żydowski.

49 49Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - Remont murów obronnych w Pasłęku

50 50Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku

51 51Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku – remont i przebudowa Sali widowiskowo - kinowej

52 52Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - Szpital Uniwersytecki w Olsztynie

53 53Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - Renowacja zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z zagospodarowaniem otoczenia

54 54Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - Remont i modernizacja świetlicy przy ulicy Chrobrego 4 w Ostródzie z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i wychowawcze wraz z zakupem sprzętu

55 55Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast - Rewitalizacja budynku powojskowego na nowoczesne Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ulicy Jana III Sobieskiego

56 56Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Budowa, modernizacja dróg: - gminne – 66,9 km - powiatowe – 217,2 km - wojewódzkie – 133,73 km

57 57Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Modernizacja linii kolejowej Olsztyn-Szczytno-Szymany: 55,22 km

58 58Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Zakup 3 dwuczłonowych autobusów szynowych

59 59Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Budowa portu pasażerskiego EKO-MARINA w Giżycku

60 60Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Polepszenie stanu infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej o łącznej długości 282,20 km w rejonach dystrybucji Szczytno, Ostróda, Mrągowo, Iława i Lidzbark Warmiński

61 61Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Zakup 27 specjalistycznych samochodów ratowniczych wraz z wyposażeniem do przeciwdziałania negatywnym skutkom wypadków i katastrof drogowych

62 62Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Zakup 19 pojazdów (m.in. ambulans monitoringu wizyjnego, furgony do obsługi wypadków drogowych oraz pojazdy nieoznakowane) oraz urządzeń służących poprawie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

63 63Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Środowisko przyrodnicze Ilość energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii: 28 471,91 MWh/rok - słoneczna - biomasa - geotermiczna

64 64Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Środowisko przyrodnicze Powstanie sieć wodociągowa: 242,70 km, w tym kluczowe 173,10 km. Powstanie sieć kanalizacyjna: 654,62 km, w tym kluczowe 497 km. Powstanie 10 oczyszczalni (modernizacja)

65 65Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Środowisko przyrodnicze Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu (9 umów), w tym zakup 5 łodzi hybrydowych dla KW Policji w Olsztynie (1 umowa) Ekomariny przy akwenach: Jezioro Jeziorak, Mikołajskie, Niegocin, Czos, Ewingi, Bełdany, Roś, Ryńskie.

66 66Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Środowisko przyrodnicze Zakup 51 samochodów do ratownictwa ekologicznego, drogowego oraz gaśniczych. Łodzie dla WOPR, samochody dla WIOŚ i WMITD

67 67Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Środowisko przyrodnicze Powstanie 8 instalacji w Zakładach Unieszkodliwiania Odpadów ( Spytkowo, Działdowo, Braniewo). Największa inwestycja ekologiczna w regionie gospodarki odpadami. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Spytkowie będzie obsługiwał 12 gmin

68 68Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim. W każdej gminie zostaną uruchomione punkty dostępu do Internetu, dzięki którym mieszkańcy będą mogli korzystać z zasobów sieci.

69 69Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu. Zostanie wybudowana sieć o długości ponad 96 km. Powstanie 161 podłączeń do szerokopasmowego Internetu (61 szkół, 88 instytucji publicznych).

70 70Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 110 przedsiębiorców otrzymało dofinansowanie na projekty typu: - e-platforma zakupowa - e-rezerwacja turystyczna - internetowe serwisy obsługi klienta - zakup i uruchomienie nowoczesnych systemów informatycznych

71 Dodatkowe środki w 2012 roku Dostosowanie Techniczne: 9,4 mln euro Krajowa Rezerwa Wykonania: 24,6 mln euro Proponowane kierunki wsparcia: - fundusze pożyczkowe i poręczeniowe 5 000 000,00 EUR, - wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorców 4 812 859,00 EUR, - dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP 11 195 390,00 EUR, - usługi i aplikacje dla obywateli 8 000 000,00 EUR, - Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny 5 000 000,00 EUR. 71Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

72 Dziękuję za uwagę Bożena Wrzeszcz - Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 www.rpo.warmia.mazury.pl e-mail: prr@warmia.mazury.pl 72Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan na dzień 31.10.2011 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google