Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2014 r. Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2013 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

2 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2014 r.

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9 Porównanie do poprzedniego okresu (wybrane wskaźniki) rodzaj wskaźnika 30.06.2013 r.31.12.2013 r.różnica Wnioski po ocenie formalnej (liczba) 3 3783 44870 Wnioski po ocenie formalnej (dofinansowanie w mln zł) 6 2086 539331 Umowy (liczba) 1 9302 196266 Umowy (środki UE w mln zł) 3 6074 056449 Kontraktacja (% alokacji programu) 80,45%91,19%10,74% Wnioski o płatność (liczba) 7 7428 653911 Płatności (środki UE w mln zł) 2 3902 850460 Płatności (% alokacji programu) 53,30%64,07%10,77% Certyfikacja do KE (środki UE w mln zł) 2 3242 740416 Certyfikacja do KE (% alokacji programu) 51,84%61,01%9,17% Projekty zakończone (liczba) 1 2571 453196

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2014 r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (1) Problem: Opóźnienia w realizacji projektów spowodowane m.in.: - przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi, - długo trwającymi pracami konserwatorskimi i archeologicznymi, - stosowaniem formuły „zaprojektuj i wybuduj” przy realizacji inwestycji, - dokonywaniem zmian w dokumentacjach technicznych, - niewywiązywaniem się wykonawców z zawartych umów. Środek zaradczy: Wyrażanie zgody na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2014 r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (2) Problem: Opóźnienia w przygotowaniach do realizacji projektów w ramach „Programu usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego”. Środek zaradczy: Trwają prace w celu znalezienia i przesunięcia wolnych środków z innych kategorii i poddziałań w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2014 r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (3) Problem: Zagrożenie wartości docelowej wskaźnika rezultatu w osi priorytetowej VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - „liczba podłączeń do szerokopasmowego Internetu” określonej w RPO WiM na poziomie 96,65 tys. szt. Środek zaradczy: Przesunięto wolne środki z Poddziałania 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki do Działania 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2014 r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (4) Problemy: Długotrwały proces odzyskiwania środków w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Ogłaszanie upadłości beneficjentów (głównie spółek z o.o.) przez sądy gospodarcze, niezachowanie trwałości projektów. Środek zaradczy: Rozwiązywanie umów o dofinansowanie, dochodzenie zwrotu środków.

14 Kontrole planowe realizacji programu przeprowadzone przez IZ Kontrola systemu zarządzania i kontroli w IP 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2014 r. Termin kontroli 30.09 - 11.10.2013 r. Zakres kontroli Weryfikacja prawidłowości funkcjonowania systemu w zakresie powierzonych zadań Nieprawidłowości Nie stwierdzono Kontrola systemu zarządzania i kontroli w IP II Termin kontroli 04-18.11.2013 r. Zakres kontroli Weryfikacja prawidłowości funkcjonowania systemu w zakresie powierzonych zadań Nieprawidłowości Nie stwierdzono

15 Inne mechanizmy weryfikacyjne – przeprowadzone przez IZ (Departament Audytu Wewnętrznego) Kontrola w IP 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2014 r. Termin kontroli 15-19.04.2013 r. Zakres kontroli Ocena systemu nadzoru realizacji projektów w ramach osi priorytetowej VI „Środowisko przyrodnicze” Nieprawidłowości Nie stwierdzono Kontrola w IP II Termin kontroli 11-25.02.2013 r. Zakres kontroli Ocena systemu nadzoru realizacji projektów w ramach działań wdrażanych przez WMARR S.A. Nieprawidłowości Nie stwierdzono

16 Kontrole przeprowadzone przez inne instytucje Podmioty przeprowadzające kontrole w IZ  IA  IPoC Podmioty przeprowadzające kontrole w IP  IA Podmioty przeprowadzające kontrole w IP II  IA  IPoC 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2014 r. Nie stwierdzono rażących uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektów.

17 Kontrole dokumentacji w 2013 r. 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2014 r. Opiniowanie wzorów/zatwierdzonych dokumentów przetargowych Kontrole projektów na dokumentach Kontrole na zakończenie realizacji projektu IZ (w tym Dep. Kontroli) 4774242 IP 0436 IP II 0089 Razem 4778367

18 Kontrole realizacji projektów w 2013 r. 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2014 r. Nie stwierdzono rażących uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektów. Kontrole na miejscu realizacji projektów Sprawdzenie wdrożenia zaleceń pokontrolnych Kontrole trwałości projektu IZ (w tym Dep. Kontroli) 624722 IP 55202 IP II 1292111 Razem 2468835

19 Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli projektów i weryfikacji wniosków o płatność w 2013 r. 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2014 r. Liczba nieprawidłowości Kwota obciążająca budżet Wspólnoty (PLN) IZ117111 177 279,75 IP4334 761 129,81 IP II5839 134 130,70 Razem 218185 072 540,26 Dziedziny, w których najczęściej wystąpiły nieprawidłowości:  wydatki niekwalifikowalne (niezgodne z umową)  zamówienia publiczne  nieuzasadniony wydatek

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2014 r.

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2014 r.

22 Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej Zatwierdzono 2 Roczne Plany Działań z Pomocy technicznej obejmujące projekty z zakresu:  szkoleń pracowników i beneficjentów  zatrudnienia  zakupu sprzętu i mebli biurowych  promocji i informacji  ewaluacji  organizacji procesu wyboru projektów  organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WiM 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2014 r.

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 24.03.2014 r. Dziękuję za uwagę Zbigniew Cieciuch Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WiM jest sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google