Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia projektu pozakonkursowego MNiSW w IV osi priorytetowej POIR Mateusz Gaczyński Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia projektu pozakonkursowego MNiSW w IV osi priorytetowej POIR Mateusz Gaczyński Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna."— Zapis prezentacji:

1 Założenia projektu pozakonkursowego MNiSW w IV osi priorytetowej POIR Mateusz Gaczyński Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 Data: 05 \ 08 \ 2015 www.nauka.gov.pl

2 SPIS TREŚCI: 01 \ Założenia projektu pozakonkursowego MNiSW w POIR. 02 \ Zakres projektu pozakonkursowego MNiSW. 03 \ Inkubatory Innowacyjności +. 04 \ Komplementarność projektu do innych działań w POIR. 05 \ TOP 500 Industrial Innovators. www.nauka.gov.pl

3 01 \ Założenia projektu pozakonkursowego MNiSW www.nauka.gov.pl Projekt pozakonkursowy MNiSW związany będzie z realizacją następujących działań dotyczących rozwoju kadr B+R określonych w IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: „rozwój umiejętności w zakresie zarządzania badaniami naukowymi, współpracy z przedsiębiorstwami lub w zakresie najnowszych osiągnięć naukowych oraz komercjalizacji wyników prac B+R (w ramach nowych instrumentów zwiększających kompetencje kadr jednostek naukowych i stopień komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,” „podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstw poprzez wsparcie realizowanych przez nie projektów badawczych oraz ich staży w jednostkach naukowych (związanych z realizacją projektów badawczych, w tym zlecanych przez przedsiębiorstwa).”

4 01 \ Założenia projektu pozakonkursowego MNiSW www.nauka.gov.pl Przy tworzeniu projektu pozakonkursowego MNiSW wykorzystane zostały doświadczenia związane z następującymi konkursami wspierającymi komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych: Kreator Innowacyjności, Patent Plus, SPIN-TECH, TOP-500 Innovators, Brokerzy Innowacji, Inkubatory Innowacyjności. Wykorzystane zostały także wynik konsultacji z przedstawicielami uczelnianych CTT (3 marca 2015 r.), przedsiębiorcami i organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców (16 czerwca 2015 r.), ewaluacji działań Brokerów Innowacji (2-3 czerwca 2015 r.), ankiet przeprowadzonych wśród Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, Centrów Transferu Technologii i spółek celowych (kwiecień-maj 2015 r.), wnioski z raportów i konferencji SOOIPP (20-22 maja 2015 r.) oraz konferencji tematycznych (np. Politechnika Wrocławska – 13 maja 2015 r.).

5 02 \ Zakres projektu pozakonkursowego MNiSW www.nauka.gov.pl Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wynik ó w prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach Inkubatory Innowacyjności + (uczelnie i konsorcja naukowe) TOP500 Industrial Innovators (przedsiębiorcy i ich pracownicy)

6 03 \ Inkubatory Innowacyjności + www.nauka.gov.pl Wsparcie uczelni oraz konsorcjów naukowych (z liderem uczelnią prowadzącą CTT lub spółkę celową) w zakresie następujących zadań: 1.prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł (ew. do rozważenia - 200 tys. zł); 2.przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej; 3.inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”; 4.zarządzanie portfelem technologii (m.in. monitorowanie i analiza wyników badań oraz potrzeb rynku, prowadzenie baz danych w tym zakresie) 5.działalność Animatorów Innowacji (obecni Brokerzy Innowacji), 6.działalność Menedżerów Innowacji (zarządzający spółkami odpryskowymi).

7 03 \ Inkubatory Innowacyjności + www.nauka.gov.pl Odbiorcami ostatecznymi wsparcia będą uczelnie lub konsorcja naukowe, przy czym liderami projektów będą uczelnie (uczelniane AIP, CTT lub spółki celowe). W ramach każdego Inkubatora Innowacyjności + będzie musiała zostać powołana rada lub komitet inwestycyjny, w skład którego wchodzić będą przedstawiciele środowisk biznesowych oraz funduszy inwestycyjnych (powinni stanowić większość składu rady lub komitetu). Zadaniem rady lub komitetu będzie monitorowanie i ewaluacja działań realizowanych w ramach Inkubatorów oraz zatwierdzanie decyzji dotyczących wsparcia prac przedwdrożeniowych (działanie 1). Program opierał będzie się na obligatoryjnym zapewnieniu wkładu własnego beneficjentów – minimum 20% (do rozważenia jest zwiększenie ww. progu wraz z postępem realizacji projektu przez beneficjentów), zaś wyższy poziom dofinansowania ze środków beneficjenta będzie stanowił kryterium preferencji w procesie oceny wniosków. Program będzie realizowany w formule finansowania opartego na wynikach (performance-based funding), tzn. wnioskodawca będzie rozliczany ze wskaźników, do których wykonania zobowiąże się we wniosku (wartość wskaźników i koszt planowanych działań będą weryfikowane i oceniane w ramach konkursu przez ekspertów zewnętrznych). Wsparcie będzie przyznawane na 3 lata, przy czym po dwóch latach będzie przeprowadzona ewaluacja śródokresowa i w zależności od jej wyników możliwe będzie przedłużenie wsparcia na kolejne 2 lata (w sumie wsparcie na 5 lat). Przewiduje się dwie edycje konkursu: w latach 2015/2016 oraz 2017/2018. Maksymalne roczne wsparcie dla jednego Inkubatora Innowacyjności + wyniesie 1 mln zł. W Programie nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej (poza działaniem 6).

8 04 \ Komplementarność do innych działań POIR www.nauka.gov.pl Uczelnie, jednostki naukowe i naukowcy Przedsiębiorstwa NAUKABIZNES Inkubatory Innowacyjności + (MNiSW) BRIdge Alfa (NCBR) BRIdge VC (NCBR) Otwarte Innowacje – wsparcie transferu technologii (ARP)

9 05 \ TOP 500 Industrial Innovators www.nauka.gov.pl Celem Programu będzie wzmocnienie kompetencji pracowników przedsiębiorstw w zakresie zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników prac B+R. Cel programu będzie realizowany przez organizację staży trwających od 1 do 2 miesięcy lub od 5 do 6 miesięcy w zagranicznych przedsiębiorstwach lub renomowanych jednostkach naukowych (np. Fraunhofer, TNO, VTT) posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników. W trakcie staży zagranicznych ich uczestnicy będą: pracować nad projektami badawczymi lub wdrożeniowymi jako członkowie zespołu ds. wdrożenia w instytucji przyjmującej zgodnie z zasadą „learning by doing”, nabywać nową wiedzę z zakresu zarządzania badaniami oraz wdrażania wyników B+R w obszarach takich jak: marketing i zarządzanie, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, budowanie zespołu, analiza strategiczna i finansowa (w szczególności umiejętność samodzielnego analizowania potencjału rynkowego i licencyjnej wyceny technologii), nabywać umiejętności integracji wiedzy z różnych dziedzin w zakresie zarządzania badaniami i wdrażania wyników prac B+R, a także umiejętności związane z prowadzeniem interdyscyplinarnych projektów i zespołów, przygotowywać propozycje adaptacji dobrych praktyk na grunt polskich przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

10 05 \ TOP 500 Industrial Innovators www.nauka.gov.pl W ramach Programu przewiduje się następujące podstawowe założenia: indywidualne decyzje stażystów co do miejsca (Europa), wyjazdy w grupach liczących nie więcej niż 5 stażystów odbywających staż w tym samym czasie w jednym ośrodku/przedsiębiorstwie, praca stażystów w małych grupach projektowych, długość stażu: od 1 do 2 miesięcy (poziom podstawowy: rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji) lub 5 do 6 miesięcy (poziom zaawansowany: rozwój określonych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji), faza przygotowania do odbycia stażu w Polsce (min. 30 dni przed rozpoczęciem stażu), wyznaczenie mentora w jednostce przyjmującej i nawiązanie kontaktu mentor – stażysta w celu ustalenia indywidualnych potrzeb szkoleniowych, przygotowanie programu pobytu w jednostce, możliwość kontaktu z mentorem po zakończeniu stażu (e-mentoring) przez okres min. pół roku, obowiązkowe dla instytucji wysyłających udzielenie stażystom płatnych urlopów szkoleniowych, wykorzystanie wiedzy w przedsiębiorstwie zatrudniającym stażystę.

11 05 \ TOP 500 Industrial Innovators www.nauka.gov.pl Wymagania wobec kandydatów: osoby zajmujące się badaniami naukowymi lub komercjalizacją wyników prac B+R w przedsiębiorstwach prowadzących prace B+R (z wyłączeniem firm doradczych, szkoleniowych), co najmniej roczne doświadczenie w pracy w obszarze prowadzenia badań naukowych, transferu technologii, komercjalizacji wyników badań naukowych, współpracy z otoczeniem gospodarczym, biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, co najmniej na poziomie B2 potwierdzona podczas rozmowy rekrutacyjnej. Odbiorcami ostatecznymi wsparcia będą przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa. Przewiduje się udzielanie pomocy de minimis.

12 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ. ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 Data: 05 \ 08\ 2015 www.nauka.gov.pl


Pobierz ppt "Założenia projektu pozakonkursowego MNiSW w IV osi priorytetowej POIR Mateusz Gaczyński Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google