Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Połączenie towarzystw budownictwa społecznego Opracowano w BNW UMP 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Połączenie towarzystw budownictwa społecznego Opracowano w BNW UMP 2008."— Zapis prezentacji:

1 Połączenie towarzystw budownictwa społecznego Opracowano w BNW UMP 2008

2 2 Towarzystwa budownictwa społecznego objęte połączeniem Połączenie towarzystw budownictwa społecznego

3 3 Wielkość zasobów lokalowych Połączenie towarzystw budownictwa społecznego

4 4 Sytuacja ekonomiczno – finansowa towarzystw budownictwa społecznego, w których Miasto Poznań posiada większość udziałów, według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. (przed zakończeniem audytu sprawozdań finansowych).

5 5 Połączenie towarzystw budownictwa społecznego PTBS sp. z o.o. - wybrane pozycje z rachunku wyników w latach 2004-2007

6 6 Połączenie towarzystw budownictwa społecznego TBS „Wielkopolska” sp. z o.o. - wybrane pozycje z rachunku wyników w latach 2004-2007

7 7 Połączenie towarzystw budownictwa społecznego TBS „Nasz Dom” sp. z o.o. - wybrane pozycje z rachunku wyników w latach 2004-2007

8 8 Połączenie towarzystw budownictwa społecznego Szacowane przez biegłego oszczędności w wyniku połączenia  Prognoza dotyczy oszczędności w obszarze kosztów ogólnego zarządu po połączeniu 3 TBS-ów.  Do prognozy przyjęto następujące założenia: poszczególne pozycje rodzajowe kosztów ogólnego zarządu w całym 2007 r. osiągną wartość równą dwukrotności kosztów poniesionych w I połowie 2007 r. obniżenie kosztów wynagrodzeń i związanych z nimi świadczeń na rzecz pracowników oraz kosztów usług obcych w efekcie połączenia oszacowano na podstawie audytu, obniżenie kosztów zużycia energii i materiałów oraz pozostałych kosztów rodzajowych średnio o 15 %, w efekcie połączenia (ostrożne podejście - obniżenie kosztów na poziomie połowy z procentowego obniżenia zatrudnienia i usług obcych -30%). Kwota oszacowanych oszczędności – ok. 1 mln zł, Kwota oszacowanych kosztów połączenia – ok. 300 tys. zł.

9 9 Połączenie towarzystw budownictwa społecznego Podsumowanie i rekomendacje  Efektem połączenia spółek może być uzyskanie corocznych oszczędności na kosztach ogólnego zarządu. Efekty finansowe (po potrąceniu kosztów połączenia) w ciągu dwóch pierwszych lat wyniosłyby około 1,7 mln zł,  Oszczędności mogą być przeznaczone na realizację innych przedsięwzięć lub spłatę zaciągniętych kredytów, co umożliwi szybsze ich uregulowanie,  Konieczność poniesienia kosztów połączenia - koszty poniesione jednorazowo a oszczędności uzyskiwane corocznie.

10 10 Połączenie towarzystw budownictwa społecznego Potencjalne efekty niefinansowe połączenia  dla jednostki powstałej po połączeniu – silniejsza pozycja na rynku wobec poszczególnych podmiotów: banków, kontrahentów, pojawienie się „efektu synergii”,  dla Miasta Poznania ograniczenie sprawowania nadzoru do jednego podmiotu (dotychczas trzy),  możliwość kumulacji środków pieniężnych z inwestycji komercyjnych na realizację budownictwa społecznego.

11 11 Połączenie towarzystw budownictwa społecznego SPOSÓB PRZEPROWADZENIA POŁĄCZENIA Przeniesienie udziałów posiadanych przez Miasto Poznań w dwóch TBS-ach do trzeciego TBS-u oraz połączenie uproszczone (art. 516 ksh) – przyłączenie przez spółkę dominującą spółek zależnych.

12 12 Połączenie towarzystw budownictwa społecznego PTBS Spółka z o.o. jest największą Spółką spośród łączonych towarzystw budownictwa społecznego:  posiada największą powierzchnię mieszkaniową – łącznie 101.855 m2, co stanowi 74,0 % powierzchni mieszkaniowej,  posiada największą ilość lokali mieszkalnych – łącznie 2061 lokali, co stanowi 73,9 % ilości lokali mieszkalnych,  posiada największą powierzchnię lokali użytkowych – łącznie 3558 m2, co stanowi 57,8 % powierzchni lokali użytkowych,  posiada największą ilość lokali użytkowych- łącznie 52 lokale, co stanowi 66,6 % ilości lokali mieszkalnych.

13 13 Połączenie towarzystw budownictwa społecznego Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie towarzystw budownictwa społecznego, poprzez wniesienie udziałów dwóch mniejszych spółek do największej spółki. Udziały Miasta Poznania w TBS „Wielkopolska” Spółka z o.o. i w TBS „Nasz Dom” Spółka z o.o. zostałyby wniesione przez Miasto Poznań aportem do PTBS Spółka z o.o. Dodatkowo obniżyłoby to koszty połączenia związane z powiadomieniem mieszkańców i zmianą numerów rachunków bankowych. Wniesienie udziałów nastąpiłoby po wartości nominalnej.

14 14 Połączenie towarzystw budownictwa społecznego Łączenie spółek w ramach procedury uproszczonej (art. 516 KSH) Zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 516 KSH, możliwe jest przeprowadzenie procesu połączenia spółek w ramach procedury uproszczonej, która zwalnia strony procesu połączenia z obowiązku dokonania niektórych spośród czynności. Uproszczona procedura połączenia może zostać zastosowana jedynie w przypadku, gdy spółka przejmująca jest udziałowcem spółki przejmowanej, a w konsekwencji przeprowadzane jest połączenie poprzez przejęcie (per incorporationem).

15 15 Połączenie towarzystw budownictwa społecznego UCHWAŁA NR........................../2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia............................. 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie udziałami Miasta Poznania w spółkach towarzystw budownictwa społecznego z większościowym udziałem Miasta Poznania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173, poz. 1218), Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na podjęcie działań zmierzających do połączenia spółek, w których Miasto Poznań posiada większość udziałów, działających pod firmami: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wielkopolska” sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasz Dom” sp. z o.o., poprzez wniesienie po cenie nominalnej wszystkich udziałów posiadanych przez Miasto Poznań w spółkach: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wielkopolska” sp. z o.o. i Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasz Dom” sp. z o.o., do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

16 16 Połączenie towarzystw budownictwa społecznego Prezydent Miasta Poznania proponuje wniesienie przez Miasto Poznań posiadanych udziałów w dwóch towarzystwach budownictwa społecznego do trzeciego (bez dokonywania wyceny ich wartości) w celu zrealizowania połączenia uproszczonego w trybie art. 516 KSH (inkorporacja spółek zależnych będących własnością spółki dominującej). Wybór spółki przyłączającej, przy tak realizowanej koncepcji, może być uwarunkowany jedynie kosztami dodatkowymi łączenia (wymiana umów itp.), co uzasadnia wybór PTBS.


Pobierz ppt "Połączenie towarzystw budownictwa społecznego Opracowano w BNW UMP 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google