Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi GRUPA ROBOCZA WSPIERAJĄCA PRZYGOTOWANIE KUJAWSKO – POMORSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi GRUPA ROBOCZA WSPIERAJĄCA PRZYGOTOWANIE KUJAWSKO – POMORSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi GRUPA ROBOCZA WSPIERAJĄCA PRZYGOTOWANIE KUJAWSKO – POMORSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020

2 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Uchwała nr 1/2013 Międzyresortowego Zespołu do spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie powołania Grup roboczych wspierających prace nad przygotowaniem programów operacyjnych na lata 2014-2020. Rezultaty prac Grupy będą prezentowane sukcesywnie podczas spotkań ww. Zespołu REKOMENDACJA POWOŁANIA GRUPY:

3 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi CELE i ZADANIA: Celem Grupy będzie zapewnienie spójności i koordynacji procesu programowania oraz partnerskiej współpracy pomiędzy szerokim gronem interesariuszy w przygotowaniu regionalnego programu operacyjnego dla województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2014 – 2020. Zadaniem Grupy będzie udział w procesie przygotowania regionalnego programu operacyjnego z uwzględnieniem koordynacji i komplementarności pomiędzy programami oraz w ramach poszczególnych celów tematycznych, w tym:  wypracowywanie, omawianie, analizowanie i konsultowanie wspólnych dla regionalnego programu operacyjnego lub celu tematycznego rozwiązań w zakresie zagadnień horyzontalnych, finansowych i innych,  opiniowanie, analizowanie i omawianie wniosków płynących z dokumentów związanych z przeprowadzeniem ewaluacji ex-ante i oceną oddziaływania na środowisko regionalnego programu operacyjnego,  monitorowanie postępów w wypełnianiu warunkowości ex-ante.

4 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi SKŁAD GRUPY Przewodniczący – Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Wiceprzewodniczący, Członkowie: 1. ze strony rządowej (13 osób): - przedstawiciele Ministra Rozwoju Regionalnego (2), - przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1), - przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1), - przedstawiciel Ministra Środowiska (1), - przedstawiciel Ministra Gospodarki (1), - przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego(1), - przedstawiciel Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (1), - przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej (1), - przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej (1), - przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji (1), - przedstawiciel Ministra Sportu i Turystyki (1), - Wojewoda Kujawsko - Pomorski (1); 2. ze strony samorządowej (33 osoby): - przedstawiciele Konwentu Prezydentów (5), - przedstawiciele Konwentu Starostów (2), - przedstawiciele Konwentu Burmistrzów (2), - przedstawiciele Konwentu Wójtów (2), - przedstawiciele Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego (8), - przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1), - przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej(1), - przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich (1), -przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego (3), - przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy (1), - przedstawiciel Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (1), - przedstawiciel Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego(1), - przedstawiciele Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego (4), - przedstawiciel Kujawsko – Pomorskiej Agencji Innowacji(1); 3. ze strony partnerów (26 osób): - przedstawiciele organizacji pozarządowych (6), - przedstawiciele środowisk naukowych i edukacyjnych (6), - partnerzy społeczni i gospodarczy (14).

5 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi SKŁAD GRUPY

6 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Regulamin pracy Grupy roboczej wspierającej przygotowanie Kujawsko– Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Skład osobowy Grupy ustalony został Uchwałą Nr 27/1093/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2013 r. (członkowie + stali zastępcy) - W ramach Grupy mogą funkcjonować zespoły merytorycznie powiązane z celami tematycznymi oraz zespół ds. polityki terytorialnej (powołane będą odrębną uchwałą Grupy) - Grupa obraduje plenarnie lub w zespołach - Przewodniczący Grupy zwołuje posiedzenia Grupy z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej ⅓ członków Grupy - W pracach Grupy mogą uczestniczyć eksperci bez prawa głosu, zapraszani przez Przewodniczącego Grupy na wniosek członków Grupy

7 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Regulamin pracy Grupy roboczej wspierającej przygotowanie Kujawsko– Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 c.d. - Grupa zajmuje stanowisko w sprawach w formie uchwały. - Grupa podejmuje uchwały na posiedzeniach, przy uczestnictwie co najmniej połowy członków Grupy uprawnionych do głosowania, w tym Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego - Przy podejmowaniu uchwał Grupa dąży do osiągnięcia konsensusu pomiędzy jej wszystkimi członkami obecnymi na posiedzeniu - W przypadku rozbieżności stanowisk uchwałę podejmuje się w drodze głosowania, do której podjęcia potrzebna jest zwykła większość głosów członków obecnych i uprawnionych do głosowania. - W przypadku równowagi głosów, decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego.

8 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Regulamin pracy Grupy roboczej wspierającej przygotowanie Kujawsko– Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 c.d. -Wszyscy członkowie Grupy zobligowani są do terminowego i rzetelnego wywiązywania się z przyjętych ustaleń oraz do aktywnego udziału w pracach Grupy. -W przypadku niemożności sprawowania funkcji przez członka Grupy, może on złożyć rezygnację lub zostanie odwołany z pełnionej funkcji na wniosek Przewodniczącego Grupy. -Odwołanie członka Grupy może odbyć się również w przypadku braku aktywności w pracach Grupy na wniosek Przewodniczącego. -Członkowie Grupy nie otrzymują żadnych honorariów ani wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Grupy -Obsługę biurowo-administracyjną Grupy zapewnia Wydział Zarządzania RPO w Departamencie Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi.

9 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi GRUPA ROBOCZA WSPIERAJĄCA PRZYGOTOWANIE KUJAWSKO – POMORSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google