Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 00-842 Warszawa, ul. Łucka 11 tel. /0-22/ 656-37-29, fax: /0-22/ 656-37-30 www.cke.edu.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 00-842 Warszawa, ul. Łucka 11 tel. /0-22/ 656-37-29, fax: /0-22/ 656-37-30 www.cke.edu.pl."— Zapis prezentacji:

1

2 CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 00-842 Warszawa, ul. Łucka 11 tel. /0-22/ 656-37-29, fax: /0-22/ 656-37-30 www.cke.edu.pl e-mail: wz@cke.edu.pl sekret.wz@cke.edu.pl

3 Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 maja 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 114, poz. 1195) w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 49, poz. 411) w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

4 Art. 9. 1. Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy: 3) szkoły ponadgimnazjalne : a)zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w szkołach wymienionych w lit. e) i f), d) czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, f)trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów szkół wymienionych w lit. a), których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, g)szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami

5 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami Art. 22. 1.Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w drodze rozporządzenia: 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi ponadto, w drodze rozporządzenia: 10) standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, z uwzględnieniem zasady, że wymagania powinny uwzględniać cele i zadania edukacyjne, zakres treści nauczania oraz umiejętności i osiągnięcia uczniów zawarte w odpowiednich podstawach programowych,

6 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

7 jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, wiadomości i umiejętności sprawdzane na egzaminie określone są w standardzie wymagań egzaminacyjnych, standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu stanowi podstawę przeprowadzania egzaminu, standardy wymagań egzaminacyjnych dla zawodów są określane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w drodze rozporządzenia. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

8 Koncepcja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe umożliwia zachowanie jego zewnętrznego charakteru poprzez:  zastosowanie jednolitych, obowiązujących w całym kraju, wymagań egzaminacyjnych ustalonych dla poszczególnych zawodów (standardy wymagań dla poszczególnych zawodów),  zastosowanie jednakowych, standaryzowanych do powszechnego użytku, narzędzi pomiaru poziomu osiągnięć uczniów,  przyjęcie dla wszystkich zdających, ustalonej w procesie standaryzacji, jednakowej normy (progu) zaliczenia etapów egzaminu,  zastosowanie ujednoliconej formy egzaminu oraz jednolitych procedur jego przebiegu,  ocenianie zdających przez niezależnych zewnętrznych egzaminatorów.

9 Informatory USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami § 9a ust. 2 pkt.1b Do zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej należy w szczególności: opracowywanie, we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, a w zakresie egzaminów zawodowych również z ministrami właściwymi dla zawodów, oraz ogłaszanie informatorów zawierających w szczególności opis zakresu (...) egzaminów, o których mowa w art.9 ust.1, przykładowe pytania, zadania i testy oraz kryteria ich oceniania. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych § 107. Informatory, o których mowa w art.9a ust.2 pkt.1b ustawy zawierające w szczególności opis zakresu egzaminu zawodowego dla danego zawodu oraz kryteriów oceniania, a także form i warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz przykładowe zadania egzaminacyjne, są ogłaszane nie później niż do dnia 1 września roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy.

10 STRUKTURA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY Etap praktyczny egzaminu – obejmuje wykonanie zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania ogólnego Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą ETAP PISEMNY Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Czas trwania 120 minut + 30 minut* * Czas egzaminu dla absolwentów o specjalnych potrzebach edukacyjnych może być przedłużony do 30 minut Zdający rozwiązuje test zawierający zadania zamknięte Czas trwania 180 – 240* minut * Czas trwania etapu praktycznego dla danego zawodu określa informator dla danego zawodu

11 Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: z etapu pisemnego : Część I – co najmniej po 50% możliwych do uzyskania punktów, Część II – co najmniej po 30% możliwych do uzyskania punktów, oraz z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów. Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez komisję okręgową. Wynik egzaminu Wynik etapu pisemnego egzaminu zawodowego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów uzyskanych z elektronicznego odczytania kart odpowiedzi, z każdej części tego etapu. Wynik etapu praktycznego egzaminu zawodowego ustala komisja okręgowa, na podstawie liczby punktów uzyskanych z elektronicznego odczytania wypełnionych kart obserwacji.

12 Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez komisję okręgową. DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

13 Struktura obejmuje zapisy: Zawód:............................... symbol cyfrowy...[..] (nazwa zawodu) Etap pisemny egzaminu Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji określonych w zawodzie Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością w gospodarce Etap praktyczny egzaminu Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego Struktura standardu wymagań odpowiada strukturze egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

14 CZĘŚĆ I – ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WŁAŚCIWYCH DLA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE Wymagania egzaminacyjne stanowią umiejętności absolwenta, sprawdzane i oceniane na egzaminie. Sformułowane zostały w trzech obszarach: Absolwent powinien umieć: 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:................................................................................................................. (umiejętności właściwe dla zawodu) 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności :................................................................................................................. (umiejętności właściwe dla zawodu) 3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:................................................................................................................. (umiejętności właściwe dla zawodu) ETAP PISEMNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OBEJMUJE:

15 CZĘŚĆ II – ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ W GOSPODARCE Absolwent powinien umieć: 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie: opisu, instrukcji, tabeli, wykresu, w szczególności: 1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie działalności gospodarczej; 1.2. rozróżniać dokumenty regulujące zatrudnienie oraz działalność gospodarczą; 1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień: pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta. ETAP PISEMNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OBEJMUJE:

16 CZĘŚĆ II – ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ W GOSPODARCE Absolwent powinien umieć: 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, w szczególności: 2.1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej; 2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz z podejmowaniem działalności gospodarczej; 2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. ETAP PISEMNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OBEJMUJE:

17 Wykonanie projektu realizacji określonych prac z zakresu technologii lub eksploatacji danych wyrobów/obiektów w określonych warunkach organizacyjnych i technicznych na podstawie dokumentacji sprawdzającego umiejętności ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU OBEJMUJE WYKONANIE OKREŚLONEGO ZADANIA EGZAMINACYJNEGO WYNIKAJĄCEGO Z ZADANIA OGÓLNEGO O TREŚCI:

18 Wykonanie projektu realizacji określonych prac z zakresu technologii lub eksploatacji danych wyrobów/obiektów w określonych warunkach organizacyjnych i technicznych na podstawie dokumentacji sprawdzającego umiejętności: ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU OBEJMUJE WYKONANIE OKREŚLONEGO ZADANIA EGZAMINACYJNEGO WYNIKAJĄCEGO Z ZADANIA OGÓLNEGO O TREŚCI: 1. analizowania dokumentacji.................. (jakiej? jakich? wpisać nazwę właściwą dla zawodu) wyrobów/obiektów.................. (jakich? np. budowlanych, włókienniczych) dla potrzeb opracowania projektu realizacji prac właściwych dla procesów ich wykonania/wytwarzania i eksploatacji, 1.1. dobierania technologii, metod i technik wykonania/wytwarzania wyrobów/obiektów...................... (jakich? wymienić – półprodukty, wyroby, obiekty właściwe dla zawodu) z uwzględnieniem ich właściwości na podstawie dokumentacji....................... (jakiej? jakich? wpisać nazwę właściwą dla zawodu), 1.2. dobierania narzędzi, maszyn i urządzeń w odniesieniu do określonej technologii, metod i technik wykonania/wytwarzania wyrobów/obiektów...................... (jakich? wymienić – półprodukty, wyroby, obiekty właściwe dla zawodu) na podstawie dokumentacji......................... (jakiej? jakich? wpisać nazwę właściwą dla zawodu),

19 Wykonanie projektu realizacji określonych prac z zakresu technologii lub eksploatacji danych wyrobów/obiektów w określonych warunkach organizacyjnych i technicznych na podstawie dokumentacji sprawdzającego umiejętności: ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU OBEJMUJE WYKONANIE OKREŚLONEGO ZADANIA EGZAMINACYJNEGO WYNIKAJĄCEGO Z ZADANIA OGÓLNEGO O TREŚCI: 2. dobierania metod, technik i urządzeń do kontroli wielkości parametrów właściwych dla półproduktów, wyrobów/obiektów................ (jakich? wymienić – półprodukty, wyroby, obiekty właściwe dla zawodu) na podstawie dokumentacji.......................... (jakiej? jakich? wpisać nazwę właściwą dla zawodu), 3. określania warunków eksploatacji dla wyrobów/obiektów (jakich? wymienić – półprodukty, wyroby, obiekty właściwe dla zawodu) w zależności od ich właściwości na podstawie dokumentacji....................... (jakiej? jakich? wpisać nazwę właściwą dla zawodu),

20 Wykonanie projektu realizacji określonych prac z zakresu technologii lub eksploatacji danych wyrobów/obiektów w określonych warunkach organizacyjnych i technicznych na podstawie dokumentacji sprawdzającego umiejętności: ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU OBEJMUJE WYKONANIE OKREŚLONEGO ZADANIA EGZAMINACYJNEGO WYNIKAJĄCEGO Z ZADANIA OGÓLNEGO O TREŚCI: 4. opracowania projektu (np. w formie schematu blokowego) przebiegu procesu wykonania/wytwarzania wyrobów/obiektów.............................. (jakich? wymienić – półprodukty, wyroby, obiekty właściwe dla zawodu) obejmującego...................... (wpisać określone prace - wymienić prace właściwe dla procesów wykonania/wytwarzania półproduktów, wyrobów, obiektów właściwych dla zawodu), 5. opracowania harmonogramu prac realizowanych w procesie wykonania/wytwarzania i eksploatacji wyrobów/obiektów.............................. (jakich? wymienić – półprodukty, wyroby, obiekty właściwe dla zawodu) z uwzględnieniem warunków technicznych................., (wpisać właściwe dla zawodu) organizacyjnych................. (wpisać właściwe dla zawodu). Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego

21 Zawód: Technik geodeta 311[10] Etap pisemny egzaminu obejmuje: CZĘŚĆ I – ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WŁAŚCIWYCH DLA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE Absolwent powinien umieć: 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności: 1.1. rozpoznawać rodzaje obiektów budowlanych oraz inżynierskich, 1.2. rozpoznawać rodzaje instrumentów pomiarowych i kartometrycznych, 1.3. rozpoznawać techniki i metody pomiarów geodezyjnych, 1.4. określać zasady wykonywania pomiarów sytuacyjnych i sytuacyjno- wysokościowych, STANDARD WYMAGAŃ BĘDĄCYCH PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

22 CZĘŚĆ I – ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WŁAŚCIWYCH DLA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE Absolwent powinien umieć: 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności: 1.5.określać rodzaje map i sposoby ich sporządzania przy zastosowaniu tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi pomiarowych i kartometrycznych, 1.6.określać zasady posługiwania się urządzeniami reprodukcyjnymi przeznaczonymi do wykonywania map i dokumentów, 1.7.określać zasady posługiwania się podstawowym sprzętem fotogrametrycznym, 1.8.określać zasady kartowania map sytuacyjnych i sytuacyjno- wysokościowych na podstawie pomiarów terenowych oraz przetworzonych danych terenowych, STANDARD WYMAGAŃ BĘDĄCYCH PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE (c.d.)

23 CZĘŚĆ I – ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WŁAŚCIWYCH DLA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE Absolwent powinien umieć: 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności: 1.9. określać zasady prowadzenia geodezyjnej obsługi budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, 1.10. określać zasady wykonywania pomiarów przemieszczeń i odkształceń budowli, 1.11. określać zasady prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, 1.12. określać zasady wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, 1.13. określać zasady wykonywania wytyczania oraz inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, 1.14. określać zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 1.15. wskazywać zasady kontroli jakości i oceny wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych w tym kontrolę zgodności technicznej i prawnej dokumentacji geodezyjnej. STANDARD WYMAGAŃ BĘDĄCYCH PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE (c.d.)

24 CZĘŚĆ I – ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WŁAŚCIWYCH DLA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE Absolwent powinien umieć: 2.Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności: 2.1. przetwarzać dane zebrane w terenie na dane liczbowe w postaci współrzędnych lub pól powierzchni, 2.2. sporządzać szkice polowe oraz dokumentacyjne, 2.3. kreślić, rytować i opisywać mapy, 2.4. sporządzać graficzne zobrazowanie stanu zagospodarowania terenu, 2.5. sporządzać dokumenty związane z ewidencją gruntów i budynków, 2.6. obliczać należność za wykonaną pracę. ETAP PISEMNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OBEJMUJE:

25 CZĘŚĆ I – ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WŁAŚCIWYCH DLA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE Absolwent powinien umieć: 3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności: 3.1. wskazywać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące w pracach geodezyjnych i kartograficznych, 3.2. przewidywać zagrożenia dla życia i zdrowia pracownika na placu budowy oraz podczas geodezyjnych prac terenowych, 3.3. określać zasady stosowania i doboru odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej, 3.4. stosować przepisy prawa budowlanego i prawa pracy, 3.5. wskazywać i stosować zasady udzielania pomocy przedlekarskiej. ETAP PISEMNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OBEJMUJE:

26 CZĘŚĆ II – ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ W GOSPODARCE Absolwent powinien umieć: 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie: opisu, instrukcji, tabeli, wykresu, w szczególności: 1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie działalności gospodarczej; 1.2. rozróżniać dokumenty regulujące zatrudnienie oraz działalność gospodarczą; 1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień: pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta. ETAP PISEMNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OBEJMUJE:

27 CZĘŚĆ II – ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ W GOSPODARCE Absolwent powinien umieć: 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, w szczególności: 2.1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej; 2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz z podejmowaniem działalności gospodarczej; 2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. ETAP PISEMNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OBEJMUJE:

28 Wykonanie projektu realizacji prac geodezyjnych w terenie oraz opracowanie określonej dokumentacji geodezyjnej na podstawie wyników pomiarów sprawdzającego umiejętności: ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU OBEJMUJE WYKONANIE OKREŚLONEGO ZADANIA EGZAMINACYJNEGO WYNIKAJĄCEGO Z ZADANIA OGÓLNEGO O TREŚCI: 1. analizowania dokumentacji projektowej, pomiarowej, kartograficznej dla potrzeb opracowania projektu realizacji prac geodezyjnych w terenie oraz dokumentacji geodezyjnej na podstawie określonych wyników pomiarów: dobierania metody i technik wykonania pomiarów oraz opracowania geodezyjnego określonego obiektu na podstawie dokumentacji projektowej, dobierania sprzętu i instrumentów geodezyjnych w odniesieniu do określonej metody i techniki wykonania pomiarów. 2. dobierania metod, technik i przyrządów do kontroli prawidłowości wykonywanych pomiarów, uzyskanych wyników oraz wykorzystania ich do opracowań geodezyjnych. 3. określania warunków wykonania pomiarów oraz dokumentacji geodezyjnej w zależności od określonych wymagań co do rodzaju i zakresu opracowania.

29 Wykonanie projektu realizacji prac geodezyjnych w terenie oraz opracowanie określonej dokumentacji geodezyjnej na podstawie wyników pomiarów sprawdzającego umiejętności: ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU OBEJMUJE WYKONANIE OKREŚLONEGO ZADANIA EGZAMINACYJNEGO WYNIKAJĄCEGO Z ZADANIA OGÓLNEGO O TREŚCI: 4. opracowania projektu wykonania określonego rodzaju prac geodezyjnych obejmującego: wykonanie pomiarów sytuacyjnych i sytuacyjno- wysokościowych, sporządzenie szkiców polowych pomiarów sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych, wykonanie szkiców dokumentacyjnych tyczenia lub przetworzenie danych zebranych w terenie na dane liczbowe w postaci współrzędnych i pól powierzchni, kartowanie map sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych na podstawie pomiarów terenowych oraz przetworzonych danych terenowych, 5. opracowania przykładowej dokumentacji związanej z geodezyjną obsługą budownictwa. Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego


Pobierz ppt "CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 00-842 Warszawa, ul. Łucka 11 tel. /0-22/ 656-37-29, fax: /0-22/ 656-37-30 www.cke.edu.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google