Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJA KONTROLI OZNAKOWANIA CE W ŚRODOWISKU PRACY – OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW POJAWIAJĄCYCH SIĘ W TOKU KONTROLI Warszawa - czerwiec 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJA KONTROLI OZNAKOWANIA CE W ŚRODOWISKU PRACY – OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW POJAWIAJĄCYCH SIĘ W TOKU KONTROLI Warszawa - czerwiec 2005."— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJA KONTROLI OZNAKOWANIA CE W ŚRODOWISKU PRACY – OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW POJAWIAJĄCYCH SIĘ W TOKU KONTROLI Warszawa - czerwiec 2005

2 2  ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy,  ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. PODSTAWA PRAWNA Warszawa - czerwiec 2005

3 3 OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW w zakresie instalowania i użytkowania maszyn, urządzeń technicznych i środków ochrony indywidualnej Kodeks pracy art. 217 „Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach.” art. 237 6 § 3 Pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach. Warszawa - czerwiec 2005

4 4 Kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy Dyrektywy nowego podejścia Maszyny i elementy bezpieczeństwa 98/37/WE Maszyny i elementy bezpieczeństwa 98/37/WE KONTROLI PIP PODLEGAJĄ WYROBY OBJĘTE DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA Sprzęt elektryczny 73/23/EWG Sprzęt elektryczny 73/23/EWG Proste zbiorniki ciśnieniowe 87/404/EWG Proste zbiorniki ciśnieniowe 87/404/EWG Środki ochrony indywidualnej 89/686/EWG Środki ochrony indywidualnej 89/686/EWG Urządzenia ciśnieniowe i zespoły urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE Urządzenia ciśnieniowe i zespoły urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE Dźwigi i ich elementy bezpieczeństwa 95/16/WE Dźwigi i ich elementy bezpieczeństwa 95/16/WE Urządzenia spalające paliwa gazowe 90/396/EWG Urządzenia spalające paliwa gazowe 90/396/EWG Sprzęt i systemy zabezpieczające przeznaczone do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych 94/9/WE Sprzęt i systemy zabezpieczające przeznaczone do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych 94/9/WE Warszawa - czerwiec 2005

5 5 Zadania Państwowej Inspekcji Pracy w ramach nadzoru rynku kontrole spełniania zasadniczych wymagań dotyczących maszyn, urządzeń technicznych i środków ochrony indywidualnej w zakładach pracy, prowadzenie postępowań w zakresie wymienionych wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami, wydawanie opinii na wniosek organów celnych, współpraca z Prezesem UOKiK, sprawdzanie sposobu eksponowania wymienionych wyrobów na targach i wystawach. Warszawa - czerwiec 2005

6 6 Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy PLANOWE/PROBLEMOWE Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kontrole maszyn, urządzeń technicznych i środków ochrony indywidualnej wprowadzonych do obrotu: bieżących kontroli pracodawców, badania wypadków przy pracy, przejmowania do eksploatacji zakładów lub ich części, kontroli po zawiadomieniu pracodawcy o rozpoczęciu lub zmianie działalności, wydawania opinii na wniosek organów celnych, sprawdzania informacji o wadach wyrobów. W RAMACH: Warszawa - czerwiec 2005

7 7 ZAKRES KONTROLI INSPEKTORA PRACY Podczas przeprowadzanych kontroli wyrobów u pracodawców u pracodawców inspektorzy pracy dokonują: oględzin zewnętrznych wyrobu, sprawdzenia deklaracji zgodności wyrobu oraz oznakowania wyrobu symbolem CE, sprawdzenia dokumentacji technicznej wyrobu. Warszawa - czerwiec 2005

8 8 DANE DOTYCZĄCE KONTROLI PIP W NADZORZE RYNKU /od 1.05.2004 r. do 31.12.2004 r./ skontrolowano 877 pracodawców, 295 z nich zakupiło nowe maszyny i urządzenia techniczne, oraz środki ochrony indywidualnej, skontrolowano 591 nowych wyrobów, w tym: - 235 środków ochrony indywidualnej, - 83 obrabiarki do drewna, - 160 innych maszyn, - 113 urządzeń spalających paliwa gazowe. Warszawa - czerwiec 2005

9 9 Kontrole wyrobów wprowadzonych do obrotu – 2004 r. Warszawa - czerwiec 2005

10 10 Stwierdzone niezgodności podczas kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu - 2004 r. w zakresie budowy i konstrukcji: 42 maszyny, 1 urządzenie spalające paliwa gazowe, w zakresie deklaracji zgodności: 25 środków ochrony indywidualnej, 33 maszyny, 2 urządzenia spalające paliwa gazowe, w zakresie instrukcji użytkowania: 41 środków ochrony indywidualnej, 28 maszyn, 7 urządzeń spalających paliwa gazowe. Warszawa - czerwiec 2005

11 11 Kontrola oznakowania wyrobów wprowadzonych do obrotu Warszawa - czerwiec 2005

12 12 Stwierdzone przez inspektorów pracy nieprawidłowości dotyczące oznakowania CE  brak znaku CE,  oznakowanie w sposób nieczytelny lub nietrwały,  brak po literach CE numeru jednostki notyfikowanej (niektóre grupy wyrobów),  niewłaściwe proporcje i wielkość liter. Warszawa - czerwiec 2005 Przykład negatywny

13 13 Wyniki kontroli PIP przeprowadzonych w 2004 r. w zakresie znaku CE Nieprawidłowości w zakresie oznakowania znakiem CE inspektorzy pracy stwierdzili podczas kontroli 23 maszyn i urządzeń technicznych, Warszawa - czerwiec 2005 Przykład negatywny Przykład pozytywny

14 14 Efekty działań Państwowej Inspekcji Pracy w nadzorze rynku w 2004 rok wprowadzono zmiany konstrukcyjne w : - 28 typach maszyn i urządzeń, opracowano lub uzupełniono dokumentację techniczną dla: - 29 typów maszyn i urządzeń technicznych, - 41 środków ochrony indywidualnej, wystawiono lub poprawiono deklaracje zgodności dla: - 28 maszyn i urządzeń technicznych, - 20 środków ochrony indywidualnej, oznakowano prawidłowo znakiem CE: - 10 maszyn i urządzeń technicznych, - 14 środków ochrony indywidualnej

15 15 Wnioski końcowe Państwowa Inspekcja Pracy jako organ wyspecjalizowany w nadzorze rynku działa od 1 maja 2005 roku. Okres ten chociaż bardzo krótki wskazuje na: 1.potrzebę dalszego doskonalenia działań kontrolnych organów wyspecjalizowanych, 2.prowadzenie działalności prewencyjnej wśród pracodawców, 3.działania propagujące problematykę zgodności wyrobów z wymaganiami zasadniczymi prowadzone w wśród producentów i importerów wyrobów, szczególności w grupie średnich i małych producentów i importerów wyrobów. Warszawa - czerwiec 2005

16 16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Warszawa - czerwiec 2005


Pobierz ppt "ORGANIZACJA KONTROLI OZNAKOWANIA CE W ŚRODOWISKU PRACY – OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW POJAWIAJĄCYCH SIĘ W TOKU KONTROLI Warszawa - czerwiec 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google