Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja do klasy I SP w roku szkolnym 2016/2017.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja do klasy I SP w roku szkolnym 2016/2017."— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja do klasy I SP w roku szkolnym 2016/2017

2 Zmiana w systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015r. USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2016 r. Poz. 35) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 13czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 30 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Mamy!!!! tekst jednolity ustawy o systemie oświaty –obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 4 grudnia 2015 r.(Dz. U z 2015 r. Poz. 2156)

3 Edukacja najmłodszych dzieci ma być skuteczna i przyjazna…… Powrót do obowiązku szkolnego dla 7-latków Powrót do obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla 6-latków Prawo do wychowania przedszkolnego 4-5 latków w rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Prawo do wychowania przedszkolnego wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym w rekrutacji na rok szkolny 2017 / 2018 Oddziały przedszkolne do 31 sierpnia 2019 r.

4 Zestawienie zmian w ustawie o systemie oświaty Filary zmian w edukacji wczesnoszkolnej Powrót do obowiązku szkolnego dla 7 latka Prawo rodzica do zapisania do szkoły 6-latka Możliwość kontynuacji nauki w klasie I i II na wniosek rodziców (z pominięciem klasyfikacji)

5 Kto podejmie naukę w klasie I SP w roku szkolnym 2016/2017 ? Dzieci urodzone w 2009 r., (7-letnie) którym na wniosek rodziców w roku szkolnym 2015/2016 odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego Dzieci urodzone w 2009 r. (7 letnie) którym na wniosek rodziców odroczono spełnianie obowiązku szkolnego w okresie od września do grudnia 2015 r. Dzieci urodzone w 2009 r. (7 letnie) które na wniosek rodziców będą kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 Dzieci urodzone w 2010 r. (6 letnie) które na wniosek rodziców jako sześciolatki zostaną zapisane do klasy pierwszej

6 Powrót obowiązku szkolnego dla 7 latka Art. 15 ust. 2 ustawy o systemie oświaty Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia

7 Prawo rodzica do zapisania 6 latka do szkoły Art. 16 ust. 1a -ustawy o systemie oświaty Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko: 1)korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć nauką w szkole podstawowej, albo 2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- -pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną, założoną zgodnie zart.82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno--pedagogicznych.

8 Dziecko 6 i 7 letnie ma obowiązek przedszkolny lub obowiązek szkolny Art. 16 ust. 2 ustawy o systemie oświaty Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, o którym mowa w art.14 ust.3 (rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego) Art. 16 ust. 4c -ustawy o systemie oświaty Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie zust.3, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Przepisy art. 14a ust. 2–4 (obowiązek zapewnienia wychowania przedszkolnego w odległości 3 km) stosuje się odpowiednio.

9 W roku szkolnym 2016/2017 wyjątkowo na życzenie rodzica dziecko może kontynuować naukę w I klasie Art. 9 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. – przepis przejściowy 1. Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31marca 2016r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej. 2. Wniosek, o którym mowa wust.1, składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza. W tym przypadku dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017.

10 Po złożeniu wniosku o kontynuacji nauki w klasie I -dziecko nie podlega klasyfikacji Art. 9 -ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust.1 (do 31maraca) w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie I szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

11 Po złożeniu wniosku -kontynuacja nauki w klasie I lub w wychowaniu przedszkolnym Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust.1, w roku szkolnym 2015/2016 zamiast kontynuowania nauki w klasie I szkoły podstawowej zgodnie z ust. 4, może korzystać z wychowania przedszkolnego we wszystkich możliwych formach wychowania przedszkolnego. O przyjęciu dziecka dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej albo osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego niezwłocznie informuje dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego w trakcie roku szkolnego, dziecko kontynuuje naukę w klasie I szkoły podstawowej zgodnie z ust. 3.

12 W roku szkolnym 2016/2017 7 latek może kontynuować naukę w I klasie w każdej wybranej szkole Art. 9 -ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. 3. Wniosek, o którym mowa w ust.1, można złożyć także do dyrektora szkoły podstawowej innej niż wymieniona w ust.2, powiadamiając dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza, o złożeniu wniosku. Jeżeli wniosek został złożony do: 1)dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka – dziecko jest przyjmowane z urzędu; 2)dyrektora publicznej szkoły podstawowej innej niż wymieniona w pkt1 – stosuje się przepisy rozdziału 2a ustawy zmienianej w art. 1; w trybie rekrutacji 3)dyrektora niepublicznej szkoły podstawowej – stosuje się zasady przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej ustalone w statucie szkoły zgodnie z art. 84 ustawy zmienianej w art. 1.

13 W roku szkolnym 2016/2017 wyjątkowo na życzenie rodzica dziecko ma możliwość kontynuacji nauki także w II klasie Art. 11 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. 1.Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej. 4. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1, w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie II szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

14 8 latek może kontynuować naukę w II klasie w każdej wybranej szkole Art. 11 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, można złożyć także do dyrektora szkoły podstawowej innej niż wymieniona w ust. 2, powiadamiając dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza, o złożeniu wniosku. Jeżeli wniosek został złożony do: 1) dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka – dziecko jest przyjmowane z urzędu; 2) dyrektora publicznej szkoły podstawowej innej niż wymieniona w pkt 1 – stosuje się przepisy rozdziału 2a ustawy o systemie oświaty 3) dyrektora niepublicznej szkoły podstawowej – stosuje się zasady przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej ustalone w statucie szkoły zgodnie z art. 84 ustawy o systemie oświaty

15 Dziecko przyjęte do klasy 0 ma prawo do kontynuacji Art. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. Dziecko, które w latach szkolnych 2015/2016 –2018/2019 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, z zastrzeżeniem art. 8

16 Zadania dyrektora szkoły podstawowej na pierwszy kwartał 2016 roku Przeprowadzenie spotkań z radą pedagogiczną w celu wyjaśnienia wszystkich zmian w prawie oświatowym Nauczyciele powinni służyć rodzicom wiedza i poradą……. Przeprowadzenie spotkań z rodzicami dzieci uczęszczających do klas I, klas II i oddziałów przedszkolnych -wyjaśnienie wszystkich możliwości jakie rodzice mogą podjąć w kontekście powrotu obowiązku szkolnego dla 7 –latka Prowadzenie ewidencji decyzji rodziców klas I SP oraz oddziałów przedszkolnych dla każdego dziecka do dnia 31 marca br. Prowadzenie symulacji organizacji oddziałów edukacji wczesnoszkolnej w roku 2016/2017 i współpraca z organami prowadzącymi w tym zakresie

17 Wychowanie przedszkolne Zestawienie zmian w ustawie o systemie oświaty Filary zmian w wychowaniu przedszkolnym Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla 6 latka Docelowo prawo do wychowania przedszkolnego dla wszystkich dzieci od 3 do 5roku życia (od 1 września2017roku) w roku 2016/2017 prawo dla 4 i 5 latków Oddziały przedszkolne do 2019r.

18 Zadania dyrektora przedszkola w przygotowaniu rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Przeprowadzenie spotkań z radą pedagogiczną w celu wyjaśnienia wszystkich zmian w edukacji wczesnoszkolnej Nauczyciele powinni służyć rodzicom wiedzą i poradą…. Przeprowadzenie spotkań z rodzicami dzieci 5,6 i 7 letnich Prowadzenie procedury kontynuacji ….. Prowadzenie symulacji organizacji oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2016/2017 i współpraca z organem prowadzącym w tym zakresie

19 Dyrektor decyduje w granicach prawa – uzgadnia z organem prowadzącym …. Art. 20a. 1. Dzieci ….. przyjmuje się odpowiednio do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego ……….oraz do klas pierwszych szkół wszystkich typów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2.O przyjęciu dziecka ….w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, które są przyjmowane z urzędu. 3. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 2, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

20 Główne zasady postępowania rekrutacyjnego Podstawowym warunkiem przyjęcia do danej jednostki oświatowej/oddziału są warunki formalne Poza przyjmowaniem dzieci z obwodu i kontynuowaniem wychowania przedszkolnego zawsze obowiązuje postępowanie rekrutacyjne–także w klasach„0” Liczba etapów postępowania rekrutacyjnego zależy od jednostki/oddziału i liczby kandydatów

21 Rada …ustala kryteria i punkty przyznane kryteriom oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie Art. 20 e ust. 3 i 4 –ustawy o systemie oświaty 3. ….W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych..może być kryterium dochodowe….. 4. Kryteriom, o których mowa w ust. 3, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem. Nie określono w ustawie liczby kryteriów do SP


Pobierz ppt "Rekrutacja do klasy I SP w roku szkolnym 2016/2017."

Podobne prezentacje


Reklamy Google